گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

اخذ گواهینامه ایزو ، نشان CE و گواهی HSE

اخذ گواهی نامه ایزو ملزم اینست بدانیم تدوین استانداردها را ایزو مینامند. پس ازتدوین و طرح و پیاده سازی ایزوها گواهینامه ازطرف مراجع صادرکننده ایزو ثبت و صادر میشود. مراجع صادرکننده ایزو CB نام دارد ودرحال حاضر درایران 15 سی بی مجوز ثبت و صدور گواهینامه ایزو رادارند و میتوانند گواهینامه صادر کنند اما ایرانیها بنابه مشکلاتی همچون تحریم و نرخ ارز و .... خودشان CB های مجازی ایجاد میکنند و برای CBهای مجازیشان AB هم میسازند. هر CB تحت اعتبار یک AB میباشدکه هر AB تحت مدیریت IAF مدیریت و اعتباردهی میشوند. IAF سازمان جهانی میباشدکه بهر کشور مجوز ثبت و صدور گواهینامه ایزو رامیدهد. درواقع IAF وظیفه مدیریت تدوین استانداردها رابعهده دارد. درهر کشور مراجعی هستندکه عضویت IAF دارند و معروفترین آنها مثلا درایران NACI و درآمریکا IAS و درانگلیس UKAS و درآلمان DAKKS و.... درهر کشور مراجعی هستندکه گواهینامه های IAF صادر میکنندکه دوستان جهت اطلاع میتوانندبه سایت مختص IAF مراجعه و مرجع IAF هرکشوررا مشاهده کنند.

جهت اخذ گواهینامه ایزو بایستی مشخص شودکه ازکدام مرجع میخواهند گواهینامه ایزو دریافت کنند چه سیستم بخواهد پیاده سازی شود چه نخواهد پیاده سازی شود مراجع ثبت گواهینامه گواهینامه صادر میکنند ودرسختگیریها تخفیف میدند ودر نهایت گواهینامه ایزو رابه سازمان متقاضی براحتی خواهند داد

روش دریافت گواهینامه HSE نیز مانند هرنوع گواهینامه ایزو بایستی اطلاعاتی درباره گواهی نامه درخواستی داشته باشیم مثلا بدانیم گواهینامه HSE چیست وچه کاربردی دارد. HSE اولا بایستی دانست عبارت HSE ازکجا آمده است. HSE مخفف عبارت Health, Safety & Environment Management Systemمیباشدبه معنای سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست . HSE درواقع الزامات استانداردهایISO 14001 و OHSAS 1800رابیان میکند. سازمان متقاضی گواهی نامه HSE بایستی الزامات دو گواهینامه ISO14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) و OHSAS18001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ) راطراحی و پیاده سازی نماید. استاندارد HSE یاهمان HSE – MS هم مورداستفاده سازمانها میباشد و هم افراد میتوانند گواهینامه HSE راطی مراحل و دوره هایی کسب کنند؟ مراجع صادرکننده گواهینامه HSE نیز مانند هر گواهینامه ایزو دیگری درحال حاضر درایران 400 الی 500 مرجع میباشدکه بدین مراجع اصطلاحا CB میگویندکه CB ها زیرنظر مراکزی باعنوان AB اعتباردهی میشوند. خود AB ها نیز زیرنظر سازمان استاندارد جهانی باعنوان IAF اعتبار دهی میشوند باوجود توضیحات داده شده استانداردهای باقابلیت IAF ازسطح اعتبار بالاتر برخوردار هستند

عنوان CE بمعنای انطباق سازی باقواعد اروپاست وهرسازمان دریافت کننده گواهینامه CE بادرج نشان CE برروی محصولش نشان می دهد محصولش ازنظر ایمنی قابل اعتبار و تایید میباشد واز نظر ایمنی هیچ خطری برای استفاده کنندگان ندارد و قابل اطمینان میباشد. بنیانگذار گواهی نامه CE اتحادیه اروپا میباشدکه جهت کنترل هرچه بهتر و نظارت برروی محصولات تولید شده دراروپا یاواردات بدان کشور برروی محصولاتش درج میشد. بهمین جهت هرشخص و شرکت متقاضی تولید کننده ایکه قصد صادرات داشت بایستی الزامات گواهی نامه CE رارعایت میکرد. الزامات CE مرتبط باهر محصول متفاوت میباشد. درواقع هرمحصول دارای استاندارد منحصربه خودش راداردکه بایستی الزاماتش ازطرف تولیدکننده اش رعایت میشد. نشان ce و گواهینامه سی ای آنقدر دراروپا و خارج ازاروپا مورد استقبال و توجه قرار گرفت و اهمیت پیدا کردکه تاامروز تبدیل شدبه یک ابزار مهم و تبلیغاتی جهت تولید کنندگان و صادرکنندگان CE ها درسه نوع اورجینال ، انطباقی ، خوداظهاری هستندکه درزیر اختصارابه توضیح آنها میپردازیم. مراکز صادرکننده CE ها اصطلاحا N.B نامیده میشوندکه خوداین N.B ها زیر نظر سازمانی باعنوان NANDO مدیریت و نظارت میشوند