گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

RISK

HSE , مدیریت ریسک , پایش و بازنگری

HSE , مدیریت ریسک مبحث پایش اینگونه بیان میکندکه پایش وهمچنین بازنگری بایستی بخش برنامه ریزی شده ای ازنوع فرآیند مدیریت ریسک بوده وشامل بررسی ونظارت منظم بوده وقانونمندی درستی داشته باشد. ازآنجاکه ریسکها بندرت ایستا هستند وهمواره درحال تغییر وتحول میباشند ومتغیرند وراکد وثابت نمیمانند، بنابر همین عدم ایستا ورکود لازم میباشدکه ریسکها تحت پایش قرار گیرند. بعلاوه ضروری میباشدکه اثربخشی برنامه های کنترلی وهمچنین مدیریت ریسک مورد بررسی ونیز نظارت قرار گیرد. اهداف ومعیارهای عملکرد میبایست بهمراه خط مشی HSE وراهنمای توسعه ونیز استقرار سیستم مدیریت HSE درون شهرداری منطقه همسو باشد. پایش ریسکها ازطریق فرآیند مدیریت ریسک انجام میگردد.

HSE , مدیریت ریسک مبحث بازنگری نیز توصیف میکند بعداز پایان عملیات شناسایی واولویت بندی ریسکها وهمچنین اقدامات کنترلی بایستی اداره HSE بابت بازنگری اقدامات کنترلی واطلاعات مورد نظر اقدام نماید. اینکار باهدف کنترل ریسکها وبررسی میزان اثربخشی اقدامات کنترلی صورت میگیرد. همچنین اداره HSE/IMS بایستی اطمینان حاصل نمایدکه نتایج حاصل از ارزیابی وتاثیرات کنترلها درتعیین اهداف کلان HSE منظور شده واجرایی شده است. اطلاعات ثبت شده درون فرمهای مدیریت ریسک حداقل دوبار درسال باتوجه بانظر اداره HSE/IMS تعیین میگرددو مورد بازنگری قرار میگیرد. دراین بحث انواع ریسک بررسی شده وبایستی کنترل گردد واقدامات کنترلی برروی ریسک بایستی انجام گیرد تابه بهترین نحو انواع ریسک باروشها و سیساستگذاری ومدیریت درست کنترل گردیده واز شدت تاثیرات منفی کاسته شده وحتی ازبین برود.

HSE , مدیریت ریسک , مبحث ارتباطات ومشاوره وتعریف وکارآمدی ارتباطات ومشاوره درون مدیریت ریسک بدین صورت میباشدکه بعداز اتمام فرآیند ارزیابی ریسک وهمچنین ابلاغ ریسکهای شناسایی شده بارابطین حوزه ها جلسه ای بمنظور بررسی وحصول اطمینان ازابلاغ اطلاعات وآگاهی مناسب رابطین برگزار میگرددکه طی جلسه فوق نتایج ارزیابی ریسک بررسی میگردد ورابطین موظفند اقدامات مقتضی رااجرا ونتایج اقدامات کاهش ریسک رادر فرمهای برنامه عملیاتی ریسک تکمیل نمایند. اداره HSE/IMS موظف میباشدبه پیگیری نتایج حوزه ها درون بازه های زمانی مشخص شده درون فرمهای مذکور.

HSE , مدیریت ریسک , مستند سازی ارزیابی ریسک : سیستم مدیریت ریسک بعنوان روشی جهت حصول اطمینان ازتطابق عملکرد بانیازمندیها وهمچنین الزامات سیستم مدیریت HSE بایستی مکتوب گردد. نسخه های مستندات فوق وسوابق مرتبط باآنها درون اداره HSE/IMS ونزد رابطین HSE/IMS درتمامی حوزه هاکه فعالیت آنها مرتبط باانواع ریسک بهداشت، ایمنی ومحیط زیست میباشد نگهداری میگردد. تمامی فرمهای مرتبط باروش اجرایی ارزیابی ریسک درون کلیه مراحل انجام کار وفعالیتهای دیگر شامل شناسایی ، ارزیابی ، اقدامات کاهش ریسک ، پایش واندازه گیری وبازنگریها میباشد. مستند سازی فرآیند مدیریت ریسک شامل تکمیل فرمهای پیوست جهت کلیه حوزه ها میباشد.