گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

Electrical panel

HSE , ایمنی دربرق

HSE , ایمنی دربرق واصول لازم جهت رعایت کار بصورت ایمن برروی شبکه های برق: داشتن تخصص، آگاهی وصلاحیت درکار، آشنایی کامل بانحوه وماهیت انجام کار، آشنایی کامل باشبکه وخطرات مرتبط باشبکه، ایمن سازی صحیح محیط کار، داشتن ابزار ووسایل ایمنی فردی وگروهی مناسب، اخذ مجوز کار ازمرجع ذیصلاح، قطع مطمئن مدار ازطریق قطع کننده ها واطمینان ازعدم وصل اشتباهی مدار، آزمایش تست بی برقی مدار باتجهیزات مناسب وهمچنین استاندارد ، نصب ارت مطمئن وتخلیه کامل الکتریکی مدار، قفل وبرچسب گذاری مدار وتجهیزات قفل، انجام کار باتجهیزات ایمنی کامل.

گواهینامه HSE , اقدامات لازم جهت ایمنی دربرق وجلوگیری ازاتفاقات خطرآفرین بایستی بدین موارد اشاره کرد: یرقکاران موظفند هنگام کار تمام اشیا فلزی ازقبیل ساعت، انگشتر، گردنبند وغیره رااز خوددور نمایند. درگروههای دونفره، انجام کار همزمان درارتفاع ویاروی تابلو جهت بیش ازیکنفر ممنوع میباشد وفرد دوم بایستی مراقب چگونگی اجرای صحیح کار باشد. قطع ووصل مدار بصورت غیر استاندارد وبه هرگونه روش شخصی ممنوع میباشد. درمدت زمان انجام کار گروه تعمیرات روی تجهیزات الکتریکی، بایستی وسیله گروه درمحل کار آماده باشد. درون محیط کار بایستی نور بحد کافی موجود باشد. هرگونه تغییر درلوازم ایمنی استاندارد شده ممنوع میباشد. درصورتیکه شبکه بطریقی احداث شده باشدکه انجام کار بصورت برقدار میسر نباشد لازمست قبل ازهرگونه عملیات روی شبکه موردنظر فرم قطع ووصل مدار دریافت گردد. افراد اجرایی بایستی ازلوازم ایمنی وهمچنین ابزار کار سالم استفاده نمایند. هنگام کار حضور سرپرست گروه درون محل کار الزامی میباشد. افراد گروه اجرایی موظفند ضمن استفاده ازلوازم ایمنی ونیز ابزار کار موارد زیررا رعایت نمایند: تمیز وسالم نگه داشتن لوازم ایمنی وهمچنین ابزار کار، حمل وکاربرد صحیح لوازم، رعایت مقررات ایمنی هنگام استفاده ازخودرو، موتورسیکلت، ماشین آلات وهمچنین ماشین آلات سنگین. استفاده ازکلاه ایمنی درصورت استفاده ازموتور سبکلت. خودرو اتفاقات بایستی مجهزبه بیسیم، آژیر، چراغ گردان، پروژکتور، کپسول اطفا حریق، فلاشر وکمربند ایمنی باشد. درصورت استفاده ازنردبان مقررات ایمنی وخاص مربوطه الزامی میباشد. درصورت نیازبه نردبان باارتفاع بیش ازسه متر، ضمن مهار نمودن نردبان برپایه وبصورت عمودی نفر دوم همکاریهای لازم رابه عمل آورد. مجریان موظف میباشند قبل اراجرای کار وبعد ازآن موضوع قطع ووصل نمودن برق مدار رابه اطلاع مشترکین برسانند. چنانچه وضعیت شبکه بطریقی باشدکه جهت افراد اجرایی، اهالی ویا تاسیسات خطرآفرین باشد بایستی شبکه بلافاصله ازنزدیکترین محل قطع گردد. برقکار اتفاقات هنگام عزیمت بابت ماموریت حق رانندگی خودرو اتفاقات راندارد. کارگران نباید ازسیم مهار، میخها، تسمه ها، سیمها وامثال اینهاکه ممکنست استحکام کافی نداشته باشد آویزان شوند. دستکش عایق لاستیکی رابدون روکش چرمی نباید بکار برد. قبل ازنصب یابرچیدن هادی یاکابل، آندسته نیروکه بعدابه تیرها ویا تاسیسات مشابه وارد خواهد شد بایدموردنظر قرار گیردو اقدام لازم جهت جلوگیری ازانهدام اجزا یااشیا حامل نیرو بعمل آید. طنابهای مورد استفاده درنزدیکی خطوط برقدار بایستی ازجنس غیرعادی باشد.

گواهی نامه HSE , ایمنی دربرق ونکات ایمنی درآتش سوزیهای تجهیزات وهمچنین تاسیسات برقی: جداکردن وسیله برقی مشتعل ازشبکه برق، حصول اطمینان ازبرقدار نشدن مجدد وسیله برقی مشتعل، رعایت فاصله مناسب ازتجهیزات برقی فشار قوی، استفاده ازخاموش کننده مناسب، استفاده ازآب اثرات مخربی برروی تجهیزات برقی دارد، استفاده ازآب جهت خاموش کردن وسایل برقی متصل بابت شبکه برق خطرآفرین میباشد. خاموش کننده پودر وگاز ازنوع خشک شیمیایی جهت خاموش کردن تجهیزات برقی درفضای بیرون توصیه میشود، مناسبترین خاموش کننده جهت تجهیزات برقی نوع CO2 میباشدکه جهت وسایل برقی متصل جهت شبکه برق بایدبصورت بریده بریده استفاده شود. استفاده ازآب وکف بدلیل خاصیت رطوبی خطرناک میباشد.