گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

HSE GAZ

HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز , بخش دوم

گواهینامه HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي دردرون صنعت نفت و گاز وهدف ازاين راهنما: راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت وگاز توضيح ميدهدكه ارزيابي ريسك سلامتي چيست؟ ميبايست شامل چه باشد؟وچگونه ميتوان ارزيابي ريسك سلامتي رادر سيستم مديريت بهداشت وايمني ومحيط زيست ادغام كرد. اجراي موارد توضيح داده شده درمتن اصلي لازم بوده وانتظار ميرودكه تمامي واحدهاي تجاري آنرا بپذيرند. پيوستها راهنمايي بيشتر ومثالهاي عملي مناسب بجهت كمك بابت اجراي موارد فوق رافراهم ميسازند. ارزيابي ريسك سلامت عنصر اصلي سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست درفعاليت هاي تجاري موجودست. همچنين عنصر سيستم مديريت بهداشت، ايمني ومحيط زيست نقش مهمي درارزيابي اثر سلامتي تغييرات عمده وتوسعه هاي جديد دارد. خروجيهاي فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي ميبايست ازطريق سيستم مديريت بهداشت ، ايمني ومحيط زيست مديريت شوندتااز كنترل مداوم ريسك هاي سلامتي وبهبود مستمر بهداشت محيط كار اطمينان حاصل شود.

مدل HSE , راهنمای ارزیابی ریسک سلامتی درون صنعت نفت وگاز مهمترین سوال پیش آمده اینست؛ ريسك سلامتي چيست؟ درتعريف هرخطر داراي پتانسيل آسيب رساني باشيوه هاي مختلف هست. باشكل معمول ميتوان باخطرات ساده٬ خطرات (علت) رابه آسيب (معلول) مرتبط ساخت. بعنوان مثال: واضح میباشدكه وقتی شخصي ازافتادن آجر ازبالاي داربست مجروح ميشود بعلت فقدان پاخور دربالای داربست هست. در مقابل٬ خطرات سلامتي هميشه آشكار نيستندو اثر بالقوه آنهابه راحتي باعلت مرتبط نميشود. درنتيجه٬ معيارهاي كنترل مواجهه باخطرات ممكنست نامناسب بوده ياناديده گرفته شونداين٬ يك تفاوت مهم بين انواع ارزيابي ريسك ايمني وبهداشت هست. ريسك سلامتي داراي جنبه هاي منحصربه فردي هستندكه ميبايست درطول فرآيند ارزيابي ريسك هاي سلامتي مد نظر قرار گيرنداين قسمت برخي جنبه هاكه بايددر طول انواع ارزيابي ريسك سلامتي مورد توجه قرار گيرندو علت اينكه نيازبه يك متدولوژي ويژه دارند رامورد بررسي قرار ميدهد.

گواهی نامه HSE , راهنمای ارزیابی ریسک سلامتی درون صنعت نفت وگاز وتعاريف كليدي مطرح شده درراهنمای ارزیابی ریسک سلامتی درون صنعت نفت وگاز:

خطرات سلامتي : عامل اصلي میباشدكه باعث صدمه بسلامتي فرد ميشود؛ خطرات سلامتي ممكنست بيولوژيكي٬ شيميايي٬ فيزيكي٬ ارگونوميكي ويا روانشناختي باشند.
ريسك سلامتي: بمعناي احتمالي میباشدكه يكي ازخطرات خاص بالا درنتيجه شرايط مواجهه٬ منجربه آسيب شود.
مواجهه : مقدار خطري میباشدكه فرد باآن مواجه ميشودو تركيبي ازاهميت٬ شدت ومدت است.
محدوده مواجهه شغلي : مقدار ميانگين شدت مواجهه درمدت زمان مشخص تنظیم شده توسط يك مرجع درحداكثر ميزان توصيه شده.
خطر سلامتي: خطر سلامتی بطور مستقيم متناسب میباشدبا: شدت خطر سلامتي وميزان مواجهه باخطر. خطر سلامتي = خطر * مواجهه.
دربيشتر مواقع٬ بدن انسان ميتواندبه برخي مواجهه باخطرات فائق آيد. درواقع٬ نمونه هاي زيادي وجود داردكه مواجهه بجهت سلامت ضروري است٬ به عنوان مثال: سطح مشخصي ازفشارهاي رواني يامواد شيميايي بعنوان ماده مغذي عمل ميكند. يك عنصر اساسي دراجراي ارزيابي ريسك سلامتي٬ تعيين اين میباشدكه چه موقع مواجهه بايك خطر سلامتي خاص خيلي مهم هست وميتواند منجربه يك بيماري شود. خصوصيات ويژه اي درسلامتي افراد وجود داردكه رابطه ساده بين ريسك سلامتي وخطر آنرا پيچيده ميسازد.