گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

HSE GAZ

HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز , بخش سوم

HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز بحث اثرات حادو مزمن سلامتي بیان میکند برخي ازخطرات سلامتي مانند التهابات گلو وچشم٬ اثرات خودرا درزمان مواجهه نشان ميدهنداين اثرات٬ اثرات حاد ناميده شده وبه شكل ناگهاني ودر زمان كوتاهي (چند ثانيه تاچند ساعت) ازمواجهه ظاهر ميشوند. بطور كلي كار كردن بااين اثرات ساده ترهست زيرا اثرات خودرا نمايان ميسازند. واضحست زمانيكه مواجهه اي اتفاق ميافتد٬ دربيشتر مواقع٬ فرد ميتواند قبل ازاينكه آسيب جدي بروز كند٬ اقدامات درماني انجام دهد. اثرات مزمن٬ پيچيده تر ونامحسوس تر هستند وبه تدريج درمدت زمان طولاني تري (اغلب سالها) ازمواجهه ويا تكرار بيشتر خطر سلامتي رخ ميدهنداين اثرات بعلت مواجهه زياد٬ لزوماً خودرا بروز نميدهند وبه همين علت فرد ازمواجهه باآنها آگاه نبوده وپتانسيل آنهابه مرور زمان خودرا نشان ميدهد٬ بهمين علت اقدام درماني صورت نميگيرد.

مدل HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز مواجهات تجمعي میگوید: درهنگام ارزيابي ريسك هاي سلامتي٬ مهم میباشدكه بابت مواجهات باخطرات سلامتي خاص توجه شود وهر خطر وامكان مواجهه فقط تنهايي بررسي نشود. باهر خطر سلامتي٬ چندين مواجهه ميتواند بصورت همزمان ياپشت سر نیزعلاوه برمواجهه كلي فردي اتفاق بيفتدو ميزان ريسك رابالقوه افزايش دهد. اگر بعنوان مثال مواجهه بامواد شيميايي باسميت هاي مشابه صورت گيرد اثراين مواجهه برابربا جمع اثرات هريك ازمواد شيميايي خواهد بود. بطور مشابه٬ اگرعمل كوچك انجام شود٬ مواجهه هريك ازاعمال ممكنست بعمل بعدي منتقل شود. افراد ممكن میباشدبا خطرات سلامتي درجنبه هاي مختلف زندگي خوداعم ازخانه ، تفريح واوقات فراغت وحتي كار٬ مواجه شوند. هرجاكه خطرات يكساني وجود داشته باشد٬ ميزان مواجهه خطرات بمواجهه تجمعي فرد اضافه ميشود. بعنوان مثال: آندسته افرادكه درشغل خودبا مواد شيميايي٬ سروصدا يالرزش دست مواجه هستند٬ زمانيكه كار خودرا شروع ميكنند ميزان مواجهه آنها ازصفر آغاز نميشود. همین امر بويژه بجهت خطرات روانشناختي مهم هست٬ آنجاکه فشارهاي ارتباطي وخانوادگي ممكنست برروی كارايي فرد دركنترل شرايط كاري تاثيرگذار باشد. درحاليكه مواجهات غير شغلي بشكل معمول درون فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي وارد نميشود٬ اين قبيل مواجهات ممكن هست درهنگام بررسي يك حادثه يااثرات سلامتي لحاظ شوند.

استاندارد HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز موضوع آسيب پذيري فردي بیان کننده اینست؛ عكس العملهاي افرادبه انواع ريسك سلامتي بسته بعوامل وراثتي٬ سن٬ جنسيت٬ عادات شخصي٬ تاريخچه زندگي٬ وضعيت سلامتي كنوني وساير فاكتورهاي غيرمشخص٬ ازشخصي بشخص ديگر متفاوت است. بعنوان مثال: يك فرد سالم جوان٬ ممكنست قادربه تحمل يك مقدار مواجهه قابل توجه باشد٬ درحاليكه يك فرد ضعيف تر ويا مسن تر قادربه تحملش نباشد. آسيبهاي سلامتي پيشين همانند صدمه بجهت ستون فقرات٬ كاهش شنوايي ياحساسيت بجهت مواد شيميايي ممكن هست افراد رادر معرض خطرات خاصي قرار دهد. بارداري ومراقبتهاي بعدي ازكودكان ميبايست ضمن درنظر گرفتن سلامتي مادر سلامتی بچه نیزدر نظر گرفته شود. مراقبتهاي بهداشتي وپزشكي وهمچنین استانداردهاي مرتبط پزشكي بايستی بجهت محافظت فرد بايك آسيب پذيري خاص هدف گذاري شوندتا ازافزايش ريسك جلوگيري شود.

HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز موضوع سطوح آستانه بیان میکندکه : بيشتر خطرات سلامتي داراي يك حد آستانه هستند. بالاترين مقداركه درآن هيچ گونه اثر نامطلوبي نسبت بحد اثر نامطلوب مشاهده نشده٬ ديده نميشود. درون ريسك سلامتي باچنين آستانه اي٬ شدت اثر متناسب میباشدبا مواجهه درپايين ترين آستانه (واین پایین ترین آستانه بالاي صفر است). پايين آستانه فوق هيچ اثر سلامتي وجود ندارد. مكانيزمهاي دفاعي ودفعي بدن ميتوانند بااين مرز مواجهه روبرو شوند. يك مثال معمول٬ مواجهه بابخارات حلال میباشدكه منجربه اثرات حاد برروی سيستم مركزي عصبي ميشود٬ ولي درغلظتهاي پايين٬ اثرات فوق قابل مشاهده نيستند. بابت برخي خطرات سلامتي٬ مشخص نيست آيابراي اثر بالقوه سلامتي حد آستانه اي وجود دارد. ازاين رو٬ حتي دراين موارد٬ احتمال اينكه آن اثر خودرا نمايان سازدبه مواجهه بستگي دارد٬ بنابراين ريسك ميتواند باحداقل كردن مواجهه كنترل شود.
گواهی HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز درون موضوعیت كمبود دانش بیان میکند: دانش ودرك مااز خطرات سلامتي٬ طي سالها رشد كرده است وبا توسعه مطالعات اپيدميولوژي وسم شناسي ادامه ميابد. بااين وجود٬ برخي نقايص نيز ميتواند وجود داشته باشد. بعنوان مثال: ممكنست اطلاعاتي درخصوص سميت حاد ونه سميت مزمن برخي مواد داشته باشيم. علاوه براين٬ يك محدوده مواجهه ياراهنمابراي هرماده اي تنظيم وتهيه نشده باشد. درواقع٬ ازميان يك ميليون ماده شيميايي تجاري٬ تنهابراي حدود صد عدد ازآنها محدوده مواجهه شغلي مشخص شده است. بطور مشابه٬ همانطوركه علم پيشرفت ميكند٬ مشخص ميشودكه بعضي ازخطرات سلامتي بسيار مخاطره آميزتر ازآنچه بنظر ميرسند٬ هستنداين مسأله منجربه كاهش محدوده مواجهه شغلي بابت بسياري ازخطرات سلامتي ميشود.بعنوان مثال: ميتوان پنبه نسوز٬ بنزین واشعه هاي يونيزاسيون رانام برد. بسيار مهم هست آخرين برگه هاي اطلاعات ايمني مواد رابراي تمام محصولات قابل جابجا داشته باشيم. درنتيجه٬ اطلاعات بروز شده دردسترس خواهند بود. تركيبات محصول بطور منظم درحال تغيير هستند٬ ودرجه بندي خطرات هربخش كوچك نيزبا پيشرفت آگاهي ودانش تغيير ميابد. يك پرونده برگه هاي اطلاعات ايمني مواد٬ براحتي ميتواند دردفتر كارگاه منسوخ شده واطلاعات كاملاً اشتباه وناصحيح بدهد. مدير اجرايي وكارشناس بهداشت حرفه اي ميبايست اطلاعات ودانش خودرادر خطرات سلامتي بروز نگه دارندكه نيازمندبه آگاهي ازاطلاعات بروز توام باخطرات كاري میباشد.

گواهینامه HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز دربحث تغييرات درروش كار تشریح میکندکه : وقتيكه درنحوه انجام كار٬ تغييري ناشي ازروشهاي جديد كاري رخ ميدهد بابت ارزيابي ريسك سلامتي بایداين تغييرات رامد نظر قرار داد. بعنوان مثال: بسياري ازكاركنان٬ قسمت عمده وقت خودرا باكاركردن باكامپيوتر ميگذرانند. در10 سال اخيراين امر يك نوع تغيير نحوه انجام كارست وهم اكنون تعداد آندسته افرادكه درمواجهه بااختلالات اعضاي فوقاني قرار ميگيرند٬ بيشتر میباشد. تغييرات نحوه انجام كاركه بايددر ارزيابي ريسك سلامتي قرار گيرند٬ شامل اينمواردست: افزايش ساعت كاري٬ هدفهاي مورد تقاضاي بيشتر٬ مديريت مستقيم كمترو افزايش سرعت كاراين عوامل ميتوانند برحدود مواجهه تاثيرگذار باشند.

گواهی نامه HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز درون روشهاي كار واقعي توضیح میدهدکه: اينكه افراد بگونه اي متفاوت باآنچه فكر كرده ياميگويند عمل ميكنند٬ مسأله اي كاملاً معمول میباشداين تفاوتهاي كوچك ميتواند اثر مهمي برروی سلامت داشته باشد.بعنوان مثال: يك سرپيشخدمت٬ اصول كلي بين وظايف خانه داري وتهيه غذا راتغيير نميدهد٬ يايك كارگر بادستكشهاي آلوده دريك منطقه پاك باعث آلودگي ميشودو تماس باكارگرهاي بدون محافظ (بدون دستكش) منجربه ايجاد ريسكهاي سلامتي غيرقابل پيش بيني ميشود.