گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

gaz 

 HSE, راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز , بخش چهارم

HSE , ارزيابي ريسك سلامتي درون فرآيند كلي سيستم مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست همراه باانواع ريسك سلامتي و ايمني٬ شركت بعنوان بخشي ازنوع سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست٬ بجهت مديريت كردن انواع ريسك سلامتي ميپردازد. فرآيند سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست بابت تعيين معيارهاي مورد نياز جهت كنترل ريسك مورد نظر درپايين ترين حد عملي ممكن میپردازدبه ارزيابي انواع ريسك بهداشت٬ ايمني و محيط زيست .

گواهی HSE درون فرآيند كلي سيستم مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست شامل چهار قسمت است: شناسايي٬ ارزيابي٬ كنترل وبهبود. ارزيابي ريسك سلامتي كاربرد عملي فرآيند سيستم مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست بجهت ريسك هاي سلامتي هست؛ همچنين موجب اجرا٬ پايش وهمچنین اقدام اصلاحي اركان سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست ميشودكه اينموارد بعنوان بخشهاي مجزای سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست مشخص شده اند ولي رابطه منطقي فرآيند هستند.

گواهینامه HSE درون فرآيند كلي سيستم مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست درون سيستم مديريت ارزيابي ريسك سلامتي . موارد قابل ارسال ازطريق ارزيابي ريسك سلامتي٬ الزامات سلامتي سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست رابرآورده خواهد كرد. كليه فعاليتها درحوزه سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست يك واحد عملياتي ميبايست بجهت ازريابي ريسك سلامتي ارجاع داده شوند.

مديريت اجرايي مسئول حصول اطمينان ازتضمين اجراي ارزيابي ريسك سلامتي بابت كليه فعاليتهاي تحت نظرآن مديريت بوده وميبايست يك ياچند نماينده مديريت جهت راهبري اجراي ارزيابي ريسك درواحد عملياتي منصوب كند. تعهد ومداخله آنها دراين فرآيند ميبايست كاملاً واضح بوده ودر برگيرنده هم برنامه ريزي وهم اجراي هرگونه اقدام مناسب باشد.
گواهی نامه HSE درون فرآيند كلي سيستم مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست درنظريه اجراي ارزيابي ريسك سلامتي٬ بابت ساختار سازماني ونوع كار درواحد عملياتي بستگي دارد. دربعضي شرايط جهت انجام ارزيابي ريسك سلامتي ممكنست پوشش دهي كليه فعاليت هاي يك كشور مناسب باشد. دربرخي شرايط ديگر٬ ارزيابي ريسك سلامتي ممكنست بپردازدبه پوشش دهي يك واحد عملياتي يايك فعاليت همانند يك پالايشگاه ويا يك دفتر مركزي. واحدهاي عملياتي بايست بوسيله سازماندهي فعاليت هاي خوددر سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست يك ساختاربراي اجراي ارزيابي ريسك سلامتي والزامات راهنمای فوق وياهر راهنماي ديگري رابرآورده ميسازد٬ تعريف كنند. ارزيابي ريسك سلامتي ممكنست بصورت يك روش مجزاو يابصورت يكپارچه باموارد بهداشت٬ ايمني و محيط زيست باشد. هرساختار واصول توصيف شده دراين راهنما بایددر خصوص همه ريسكهاي سلامتي بكار گرفته شود.

استاندارد HSE درون فرآيند كلي سيستم مديريت بهداشت ايمني ومحيط زيست بیان میکند مرزهاي هرنوع ارزيابي ريسك سلامتي بايدتعريف شده ومحيط كاري رادر مفهومي وسيع شامل؛ انجام فعاليت هاي كاري دردرون شركت يادر نتيجه نيازبه مسافرت هاي تجاري٬ پوشش دهد. همچنين امكان دارداين مرزهابراي نيازهاي خاص يك كشور تعريف شود. علاوه براين٬ نقش ها ومسئوليتهاي مديران اجرايي٬ مشاوران متخصص٬ سرپرستها ونيروي كاري بايدكاملاً مشخص شوند.

گواهی HSE درون فرآيند كلي سيستم مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست بیان میکندکه منابع كافي بجهت تحويل ارزيابي انواع ريسك سلامتي ضروري هست وموارد زير بايستی مدنظر قرار گيرد: تعيين نقش ها ومهارتهاي مورد نيازبراي ارزيابي ريسك سلامتي حصول اطمينان ازشايستگي افراد درگير. تعيين منابع حمايت ازمتخصصين٬ درصورت نياز، ارائه زمان كافي٬ تجهيزات٬ اطلاعات٬ آموزش وپشتيباني ارزيابها ، ارائه منابع بابت طرح اقدام اصلاحي . مواقعيكه ارزيابي ريسك سلامتي بكار گرفته ميشوند.

گواهی نامه HSE درون فرآيند كلي سيستم مديريت بهداشت ايمني ومحيط زيست درون اجراي ارزيابي ريسك تشریح میکند سلامتی بابت تمام فعاليت هاي حوزه سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست٬ خواه يك مورد بهداشت٬ ايمني و محيط زيست نياز باشد خواه نباشد٬ ارزيابي ريسك سلامتي چرخه عمر هرعمليات٬ كليه كاركنان٬ پيمانكاران واشخاص ثالث دركار رامورد توجه قرار ميدهد.