گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

HSE GAZ

HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز , بخش پنجم

HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز , مبحث توسعه ها و فعاليت هاي جديد بیان میکند اجراي ارزيابي ريسك سلامتي درمراحل طراحي مفهومي وجزييات فعاليت ها وتوسعه هاي جديد منجربه انتخاب معيارهاي بهبود وكنترل بعنوان آسان ترين وارزان ترين راه بابت يكپارچه سازي درهر طرحي ميشود. دراين روش٬ كنترل دربالاي سلسله مراتب كنترل قرار ميگيرد. بااستفاده ازتوضيحات طرحهاو فرآيندها ٬ توام بابحث بامهندسين طراح٬ كارشناسان بهداشت وكاركنان عملياتي٬ اولين قدم تعيين پتانسيل خطرات سلامتي كه امكان مواجهه باآنها وجود دارد٬ وتعيين محدوده مواجهه است. همچنين پيش بيني امور مربوط بهنگام مواجهه باآن خطرات وسطوح احتمالي آنهانيز ضروريست. سپس همین اطلاعات بايدبراي انتخاب استانداردهاي طراحي كنترل بكار روند. علاوه براين٬اين اطلاعات يك ورودي اصلي بجهت دستورالعملهاي عملياتي میباشد. هنگاميكه فعاليت/ رويداد جديدي درحال پيشرفت وتوسعه هست٬ ارزيابي اثربخشي كنترل ها توسط اجراي ارزيابي ريسك سلامتي بابت فعاليتهاي موجود مناسب ميباشد. البته طراحي ارزيابي ريسك سلامتي يك فرصت ارائه خواهد كرد. همچنين اصول ارزيابي ريسك سلامتي بايدبراي هرعمليات درارتباط باساخت طرح جديدي هست٬ بكار رود. معمولاً اين مهم ازطريق پيمانكاران مهندسي بعنوان بخشي ازالزامات بهداشت٬ ايمني و محيط زيست پروژه انجام ميشود.

مدل HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز درون مبحث عمليات موجود تشریح میکند: بااستفاده ازاین فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي٬ ريسك هاي سلامتي درون فعاليتهاي معمول عملياتي وتعمير ونگهداري٬ ارزيابي وبه شكل پيوسته كنترل خواهند شد. بجهت فعاليتهاي غير معمول٬ ارزيابي ريسك سلامتي يك ورودي اصلي جهت تحليل نتايج درون سيستمهاي ايمن كاري میباشد.

استاندارد HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز دربحث تغيير درفعاليتهاي موجود میگوید: تغيير وتبديل درعمليات٬ اقدامات تعمير ونگهداري ويا تسهيلات بايدبا بررسي ارزيابي ريسك سلامتي شروع شود. مديريت تغيير دستورالعملها ميبايست درجاي مناسب خودش انجام شود تااز ارزيابي ريسك سلامتي بطور خودكار٬ زمانيكه تغيير باعث ايجاد خطر اضافي درخارج ازمحدوده ارزيابي ريسك سلامتي اصلي شده ٬ اطمينان حاصل شود. آندسته تغییرات كم اهميت، نبايد موجب انجام يك ارزيابي ريسك سلامتي شوند٬ بلكه بايستی دربه روز رساني دوره اي ارزيابي ريسك سلامتي ادغام شونداين نوع ارزيابي ريسك سلامتي بايست اثر تجهيزات موجود برروی طراحي جديد مورد نظر وبرعكس رابررسي كند.

گواهینامه HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز درون موضوع فعاليت هاي بعداز عمليات تشریح میکند: ارزيابي ريسك سلامتي ميبايست زماني بكار رودكه تسهيلات٬ ازرده خارج ومتروكه شده باشند. متروكه شدن٬ مجموعه مسائل مختلفي رادر رابطه باموضوعات بهداشتي بوجود مياوردكه مرتبط بااوراق كردن ماشين آلات٬ ازبين بردن ساختمانهاو تجهيزات هست. اينموارد شامل بقاياي مواد راديواكتيو طبيعي٬ پنبه نسوز وغیره نيز ميشوند. پاكسازي هرمنطقه آلوده بايستی قبل ازرهاسازي صورت گيرد.
گواهی نامه HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز درمبحث يافته ها مطرح میکندکه اصول ارزيابي ريسك سلامتي بايدبه عنوان بخشي ازاین فرآيند تلاش بابت فعاليتهاي تجاري جديد انجام ميگيرد٬ بكار رود. تمركز ارزيابي ريسك سلامتي ميبايست برهر خطر بالقوه ممكن اثري برروی ميزان فراگيري مورد نظر داشته باشد٬ متمركز شودبراي اينمرحله ارزيابي ريسك سلامتي كاملي نياز نيست واغلب اوقات حالت يك مميزي ازاین تسهيلات وهمچنین مستندات بهداشتي موجود میباشد.

گواهی HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز بیان میکندکه تشكيل يك گروه ذيصلاح متشکل ازمديريت اجرايي٬ كاركنان عملياتي وكارشناسان دراجراي ارزيابي ريسك سلامتي٬ هريك داراي نقشي هستنداين افراد بايدداراي دانش گردآوري٬ مهارت وتجربه بابت موارد زير باشند: آگاهي ازنحوه اجراي يك فرآيند ارزيابي زيست محيطي ،درك ارزيابي عملياتي محل كار، جمع آوري اطلاعات بشكل منظم وتشخيص خطرات٬ مواجهات وهمچنین ريسك (هاي) بالقوه سلامتي ، درك روش هايي بجهت كنترل مواجهات و كاهش انواع ريسك ،بكارگيري دانش موجود درميان گروه، آگاهي ازمحدوده توانايي ومهارت گروه بجهت كمك گرفتن بيشتر. بجهت پشتيباني و اجراي ارزيابي ريسك سلامتي دسترسي بابت نظرات كارشناسان بهداشت حرفه اي ضروري میباشد. بامتخصصاني ازقبيل پزشك بهداشت حرفه اي٬ متخصص بهداشت شغلي٬ مشاوران پزشكي٬ پرستاران بهداشت حرفه اي٬ مشاوران ايمني٬ بهداشت ومحيط زيست٬ سم شناسان ونیز ارگونوميست ها٬ بايدمشاوره شود. تركيب و تخصص اعضاي تيم باتوجه اندازه وپيچيدگي واحد ارزيابي٬ طبيعت وشدت خطرات و ريسك هاي موجود وميزان آشنايي بافعاليت٬ تعيين خواهد شداين كارشناسان درسه روند مختلف بكار گرفته خواهند شد: بعنوان بخشي ازتيم ، بعنوان پشتيبان مداوم تيم میباشدكه درصورت لزوم ازمشاوره آنها استفاده شودبراي بازنگري پيش نويس ارزيابي ريسك سلامتي قبل ازنهايي شدن.