گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز

HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز , فصل نهم

گواهینامه HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز بیان میکندکه يك ارزيابي ريسك سلامتي بوسيله يك تيم ارزيابي ميتواند اجرا شود. اگراين پيشنهاد پذيرفته شود٬ رهبر تيم بجهت تقبل مسئوليت هماهنگي ارزيابي ريسك سلامتي و گزارش بایدبه مديريت٬ منصوب شود. تعداد افراد مربوطه و ميزان مهارتشان بدين عوامل بستگي دارد: اندازه و پيچيدگي فعاليتي مورد ارزيابي ، طبيعت و شدت خطرات و ريسكهاي توام ، ميزان آشنايي بافعاليت، مرحله رسيدن بجهت اجراي ارزيابي ريسك سلامتي؛ اينمرحله باجمع آوري اطلاعات٬ هرجاكه كاركنان عملياتي داراي ورودي مهمي باشند٬ آغاز ميشود. سپس بمرحله اي ميرسدكه مهارتهاي كارشناسان جهت فعاليتهاي جزيي مورد نيازست؛ همانند بازنگري اثربخشي معيارهاي مهندسي٬ مثل سيستم هاي تهويه و اندازه گيري بجهت سنجش ميزان مواجهه نيروي كاري بايك مورد خاص ويا ارزيابي طراحي ارگونوميكي. اعضاي نوعي يك تيم ارزيابي ريسك سلامتي شامل: مدير اجرايي يانماينده وي ازفعاليت ياتجهيزاتي كه مورد ارزيابي قرار ميگيردكه بعنوان رهبر تيم عمل خواهد كرد، شخص داراي مهارت در اجراي ارزيابي ريسك سلامتي ، دسترسي جهت اشخاص بامهارت بيشتر.

گواهی نامه HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز میگویدکه هركجاكه مناسب باشد٬ تيم ميبايست شامل افراد دست اندركار عملياتي يامراجعه بدين افراد٬ كارشناسان بهداشت حرفه اي٬ مهندسين ياساير كارشناسان باشد. اهميت حضور پرسنل عملياتي دست اندركار درون ارزيابي ريسك سلامتي نميتواند خيلي مورد تاكيد قرار گيرداين افراد داراي دانش دقيق و كاملي ازفعاليت هاي خودبراي كمك بجهت ارزيابي ريسك هاي سلامتي بالقوه٬ هستند. دخالت اينگونه افراد ارزيابي آنهااز خطرات راافزايش خواهد داد و نيازبه معيارهاي كنترلي با يك فعاليت خاص را مورد تاكيد قرار مي دهد.

گواهی HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز توضیح میدهدبراي جمع آوري اطلاعات لازم٬ اشخاص ماهر بايد قادر به: مشاهده كردن بابت اينكه بتوانندبه شكل كامل فعاليت دردست اجرا و اهميت آنچه ميبينندرا ارزيابي كنند٬ بويژه زمانيكه دستورالعملهاي كتبي دنبال نميشوند ، پيش بيني كردن هرانحراف بالقوه اي ازاقدامات مشاهده شده و تشخيص اهميتش، سوال كردن ازسرپرستان٬ مديران٬ كاركنان٬ مشاوران وغیره. درخصوص مسائل مرتبط و درك اهميت پاسخها، تقبل كردن آزمايشات تشخيصي ساده٬ بعنوان مثال: بكارگيري لوله دود بجهت آزمايش حركت هوا٬ اندازه گيري ساده ميزان صدا يابه كارگيري لوله هاي كالريمتريك بخاطر مشخص كردن غلظت هواي يك ماده خاص ، شناسايي كردن و بازنگري مدارك فني مربوطه ، جمع آوري كردن اطلاعات بابت اينكه پيامد هاي بالقوه شناخته شده و احتمال وقوعش قابل برآورد باشد، ارائه دادن نتيجه گيريهاي معتبر و موجه درخصوص ريسك ها و مواجهات ، پيگيري كردن سوالات بنيادي درخصوص وجود نيازبه مواجهه ، ارزيابي كردن ميزان و محدوديت هاي معيارهاي كنترلي امكان پذير و قابليت اطمينان بدانها، نگاه دقيق بمقدمات موجود، مشخص كردن نوع معيارهاي كنترلي مورد نياز، درخواست كردن كمك كارشناسان درصورت نياز.