گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

HSE

HSE فوری

HSE فوری رااغلب سازمانها درخواست دارند. سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامه HSE وهمچنین سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو اکثرا بدنبال HSE فوری هستند. HSE فوری بدلایل مختلفی مورد درخواست هست بدلایلی مانند شرکت در مناقصات واینکه شرکت جزو شرکتهای نوپا و تازه تاسیس باشدو HSE رانداشته باشدو البته بهترست بدلیل اینکه بدین مشکل برنخورد شرکت آماده راخرید کند. حالا بنابر هردلیل شرکت متقاضی بخواهد جهت HSE فوری اقدام کند ابتدا بایستی بداندکه کدام مرجع HSE فوری صادر میکندو ازکدام مراجع بایستی HSE ویا hse فوری بگیرد. دریافت گواهینامه HSE مستلزم دریافت دو گواهینامه ISO14001 وهمچنین ISO45001 میباشدالبته سازمانها بتنهایی نیزمیتوانند اقدام کنندبه ثبت و صدور گواهینامه HSE امابهترست سازمانها درابتدا ویا بعداز اخذ دو استاندارد ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی وهمچنین ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی اقدام کنندبه اخذ HSE شایداین نگرانی جهت متقاضیان HSE فوری پیش بیایدکه پروسه فوق زمانبر میباشدو سازمان نمیتواند HSE فوری رادریافت کند. اخذ HSE فوری ربطی نداردبه اخذ ISO14001 وهمینطور ISO45001 .

مراجع صادر کننده گواهینامه HSE فوری درحقیقت همان مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو دارای اعتبار غیر IAF هستند زیراکه قوانین و قواعدی نداردکه بخواهد دست و پا گیر و زمانبر باشد. درباره گواهینامه HSE دارای اعتبار IAF وضعیت برعکس میباشد یعنی بدلیل قانونمند بودن پروسه زمانبر میباشدو HSE فوری بادرجه اعتبار IAF بیمعناست. انواع گواهینامه ایزو وهمینطور HSE تحت اعتبار IAF اصولا زمان میخواهندتا صادر گردند زیراکه درخصوص گواهینامه تحت اعتبار IAF پیاده سازی طی مراحل مختلف صورت میگیردو طی چندین دوره ممیزی ممکنست انجام شودتا ممیز بابررسی کامل اجازه صدور HSE رابدهدو گواهینامه HSE صادر گردد.

HSE فوری گفتیم تنها ازطریق مراجع غیر IAF امکانپذیرست مراجع غیر IAF کدامند قطعا سوال پیش آمده جهت اغلب متقاضیان میباشد. مراجع غیر IAF درحقیقت CB وهمچنین AB ساختگی ایرانیهاست و مراجعی میباشدکه بنابر دلایل مختلفی ایرانیها بوجود آوردندتا درکمترین زمان و باکمترین قیمت برسندبه گواهینامه HSE ویا گواهینامه ایزو . ازطرفی اغلب سازمانها هنگام شرکت در مناقصات درخواست گواهینامه HSE فوری رادارندو کارفرمایان مناقصه گزار نیزآنچنان حساسیت ندارندکه گواهینامه HSE دارای اعتبار بین المللی باشد ویانباشد. بهمین دلیل متقاضیان HSE فوری افزایش پیدا میکنند. حالا زمانی ممکنست یک کارفرمای مناقصه گزار سختگیر باشدویا سازمان بخواهد صادرات انجام بدهد درچنین اوقاتی سازمان دارای HSE میتواند گواهینامه غیر IAF خودرا برروی گواهینامه IAF سوییچ کندو تنهابا پرداخت مابه التفاوت برسدبه گواهینامه HSE دارای اعتبار IAF وجهت مناقصات ازآن استفاده کند.

اخذ HSE فوری و توصیه مراجع صادر کننده HSE فوری ، طراحی و پیاده سازی دو گواهینامه ایزو 14001 وهمینطور ایزو 45001 میباشدکه البته ازلحاظ زمانی مشکلی نداردو هرسه گواهینامه بطور همزمان نیزمیتوانند طراحی و پیاده سازی شوندو سازمان فورابه گواهینامه HSE برسد ویعنی بعبارتی سه گواهینامه ISO14001 فوری ، گواهینامه ISO45001 فوری وهمچنین گواهینامه HSE فوری صادر میگردد. همچنین بهمراه دو استاندارد ISO14001 و ISO45001 بهترست استاندارد ISO9001 نیزدر دستور اخذ قرار گیرد زیراکه سه گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، گواهینامه ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی وهمینطور گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت بنوعی مکمل یکدیگرندو درکنار یکدیگر معنا پیدا میکنندو همچنین سازمان با طراحی و پیاده سازی و اخذ سه سیستم مدیریت زیست محیطی ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی وهمچنین سیستم مدیریت کیفیت میرسدبه یک سیستم مدیریت یکپارچه باعنوان IMS واین IMS اغلب بصورت رایگان بعداز اخذ گواهینامه ایزو 14001 ، اخذ گواهینامه ایزو 45001 وهمینطور اخذ گواهینامه ایزو 9001 ازطریق مراجع غیر IAF داده میشودبه شرکت متقاضی .

HSE فوری همچنین نیزممکنست مورد درخواست سازمانهایی باشدکه قبلا HSE داشتنداما بدلیل اینکه جهت ممیزی سالانه اقدام نکردند گواهینامه HSE آنهاتوسط AB باطل میشودو یکباره مثلا جهت مناقصات بامشکل مواجه میشوندو بایستی سریعا گواهینامه HSE دریافت کنندو شایدهم نمیدانندکه هرسال بایستی ممیزی سالیانه انجام دهندو یکدفعه وقتی جهت مثلا مناقصه اقدام میکنند میبینند بدلیل عدم تمدید ممیزی سالیانه گواهینامه HSE آنهافاقد اعتبارست وبایستی ازنو گواهینامه HSE بگیرندو متقاضی اخذ HSEفوری میشوند.