گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

 

نحوه اخذ گواهی HSE

 

نحوه اخذ گواهی HSE

نحوه دریافت گواهی HSE مستقیمابه ایزو مربوط میشود زیرا کاملا گواهینامه هی همراستایی هستند،بااینکه گواهی های مجزا هستند اما باهم ارتباط دارند وشرایطی یکسان دارند ولی ازمراجع مختلفی صادر میشوند، اقدام جهت دریافت گواهی نامه hse ابتدا شناخت کامل انرا نیاز دارد،البته شناخت گواهی HSE مستقیما باشناخت ایزوISO نیز ارتباط دارد، کلمه HSE که ترجمه لغوی ان بهداشت ،ایمنی و محیط زیستHealth, Safety and Environment (HSE)  است، بحدی استانداردی مهم درشرکتها وسازمانهاکه هرسازمان یاشرکت بایبخشی راجهت استقراران تدارک ببیند، بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) به یک بخش یادپارتمان دریک شرکت مربوط میباشدکه وظیفه رعایت و حمایت ازقوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای رابه همراه حفاظت از محیط زیست بر عهده داردو همواره بایدبر اجرای این قوانین نظارت داشتهوکنترل لازم راانجام دهند، بخش های بهداشت ، ایمنی و محیط زیست درشرکتها وسازمانها بطور کلی 2 وظیفه و هدف دارند وانرا دنبال میکنند: پیشگیری از وقوع حوادث و حوادث ناشی از شرایط غیر طبیعی و کاهش عوارض جانبی که ممکن است ناشی از شرایط بوجود بیاید، بطور مثال برخورد با آتش ، انفجار و مواد مضر در محیط کار نمونه ای ازاولین هدف است و کاهش ردپای کربن یک شرکت و تأثیر آن بر محیط زیست نمونه ای ازهدف دوم است. در هردو هدف ،ترکیب الزامات نظارتی در سیاستهای کتبی شرکت نقش مهمی دراجرای درست وپیاده سازی استانداردهای مربوط دارد.

چگونگی گرفتن گواهی HSE ابتدا نیازبه دریافت وپیاده سازی دو استاندارد ایزوی مهم دارد تابدین ترتیب پس ازاجرا ایندو استاندارد بستر و شرایط زمینه اجرا و دریافت گواهی HSE فراهم باشد، دراینجا ابتدا درباره استاندارد ایزویی دریافت و پیاده سازی اندو همان شرایط گواهی HSE هست صحبت وانهارا معرفی میکنیم سپس میتوان ارتباط میان ایندو گواهی ایزو و گواهی hse راتوضیح داد، سیستم مدیریت iso45001 یا اوهساس سابق (OHSAS) و قوانین تعیین شده جهت ان ودر مورد استفاده ازآن، سازمانها وشرکتهارا قادر میسازد باجلوگیری ازآسیبهای ناشی از کار و سلامتی وهمچنین باپیشبردانه تر کردن عملکرد ، مکانهای ایمن و سالم رافراهم کنند ISO 45001 بابت هرسازمانی که مایل ایجاد ، پیاده سازی و حفظ سیستم مدیریت بابت بهبود بهداشت و ایمنی شغلی ،از بین بردن خطرات وبه حداقل رساندن خطرات از جمله نقایص سیستم، وامنیت وبهداشت شغلی کارکنان است، قابل استفاده است ایزو 45001 به یک سازمان برای دستیابی بنتایج مورد نظر سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت محیط کمک میکند. مطابق با سیاست iso45001 سازمان ایزو نتایج رابررسی کرده وبه پیاده سازی کمک میکند.

گواهی HSE درسال 2018 پس ازرفع نواقص گواهی 1ohsas1800 بدین شکل درامد ومورداستفاده قرار کرفت، ایزو 14001 استاندارد بعدی مرتبط با گواهی hse است، iso14001 یک استاندارد بین المللی است و الزامات لازم و مربوطه یک سیستم مدیریت زیست محیطی کارآمد (EMS) را مشخص میکنداین الزامات وقوانین را سازمان ایزو تدین وتنظیم میکندو موقعیت رافراهم میکندکه یک سازمان میتواندبه جای ایجاد الزامات عملکرد محیطی ازآن پیروی کند.

ایزو 14001 استانداردی میباشدکه سیستم مدیریت محیط زیست رادر یک سازمان مورد بررسی قرار میدهد، تلفیق iso14001 باسایر استانداردهای سیستمهای مدیریت، بخصوص ISO 9001 ، میتواند در دستیابی به اهداف تعریف شده سازمان بیشتر یاری کرده وتاثیر بسزایی داشته یاشد. سیستم مدیریت محیط زیست را به عنوان بخشی ازسیستم مدیریتی جهت مدیریت جنبه های زیست محیطی ، انجام تعهدات مربوطه انطباق و رسیدگی به خطرات و فرصت ها استفاده میشود تعریف میکند. چارچوب استاندارد ISO 14001 میتواند دریک روش برنامه بجهت بهبود یک مجموعه بطور مستمر مورد استفاده قرار گیرد.
نحوه دریافت hse وشرایط ان دقیقا بامراحل دریافت این دوگواهی ایزو یعنی iso45001 و iso14001 همراستاس واخذ و پیاده سازی این دوگواهی نامه میتواند کاملا بستر پیاده سازی ودریافت گواهی hse رافراهم کند، گواهی HSE صادرشده جهت ارائه بشرکت یاسازمان همیشه باحروف MS ذکر میشود بطور کامل HSE-MS که دوحرف اخر مخفف مدیریت سیستم است علت اینکار عدم تشابه HSE-MS و HSE-PLAN میباشد، HSE-PLAN یک برنامه و جزوه کامل است وبرای هر پروژه بصورت مجزا نوشته میشود ودر ان تمامی خطرات وجوانب یک پروژه ازلحاظ مدیریت بهداشت،ایمنی ومحیط زیست مورد بررسی قرار گرفته وبهترین راه کارها نیز ارائه شده است.

گروه مشاوره مهندس محمدیان باتیم ومشاورانی قوی اماده ارائه هرگونه مشاوره بصورت رایگان.