گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

ISO.IMS2

 

مشاوره ایزو

مشاوره ایزو بدین صورت میباشدکه سازمانها و شرکتهای متقاضی جهت بهبود فرآیندهای درحال اجرا و رسیدن بتوسعه متعالی، اهداف بزرگتر و هماهنگ شدن استانداردهای روز دنیا بدنبال اخذ انواع گواهینامه ایزو سازمان بین المللی استاندارد جهانی میروند و درپیمودن مسیر نیازمند مشاوره افراد متخصص و حرفه ای میباشند. سؤالاتی ازقبیل اینکه چه استاندارد وچه مرجعی راجهت اخذ مدرک ایزو انتخاب کنند باعث میشود سراغ مراکز مشاوره بروند و درخواست راهنمایی نمایند. بحث مشاوره ایزو بسیار داغ می‌باشد و مراکز متعددی جهت این امر فعالیت میکنند ولی آیا تمام مراکز تعهد کاری و مشتری مداری راحفظ میکنند؟ آیا تمام مراکز مشاوره بطور قانونی و شفاف کار میکنند؟ پاسخ سؤالات شما درمتن زیر گنجانده شده تاشما بتوانید بصورت رایگان و کاملا کاربردی اطلاعاتتان رابالا ببرید و مراکز معتبر و قانونمند راراحت شناسایی کنید.

مشاوره ISO خوب باید ازابتدای برقراری تماس تلفنی درخواست کننده تاپایان مرحله استقرار سیستم مدیریتی مناسب درکنار مجموعه بماند وپشتیبانی دقیق و اصولی انجام دهد. مرحله اول مشاوره انتخاب نوع درست استاندارد مورد نظر و لازم جهت فعالیتهای سازمان میباشد. معرفی ایزو ۹۰۰۱ (سیستم مدیریت کیفیت ) اولین، مهم ترین و قدیمی‌ترین نوع مدرکی میباشدکه ازطرف سازمان بین المللی استاندارد جهانی تهیه و تدوین گردیده است و مدرکی عمومی و کاملا کاربردی و مهم بوده و اکثر حرفه ها و مشاغل بزرگ و کوچک می‌توانند آنرا اخذ نمایند زیرا پیاده سازی یک سیستم مدیریت کیفیت تمام اهداف و شاخص‌های سازمان رامشخص و شفاف میکند. دوباره کاریها و کارهای تکراری و هزینه بر راحذف کرده و سازمان و اهدافش راارتقا میبخشد. استانداردهای ایزو  ۱۴۰۰۱ (سیستم مدیریت زیست محیطی ) و ایزو ۴۵۰۰۱ (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ) هم جزء پرکاربردترین گواهینامه ها می‌باشند و پیاده سازی یک سیستم مدیریتی ایمن و امن باحفظ و صیانت محیط زیست راانجام میدهند. تمام نیازهای سازمان ازجمله داشتن محیط کاری امن و رعایت بهتر و بیشتر مقررات درمورد محیط زیست و ایجاد ارزش افزوده بیشتر درسازمان باگرفتن این دو گواهی محقق میگردد.

مشاوره ایزو درمرحله بعد جهت اطمینان دادن ازاعتبار شغلی خودبه شما میگوید براحتی میتوانید نام مرکزرا درسایت کمیته تدوین استانداردهای ملی کشور جستجو کنید و حتی رزومه شرکت و تعداد نمایندگیها و تعداد و نمونه گواهینامه های معتبری راکه مشاوره و اخذ نموده است دراختیارتان قرار خواهد داد. یک راهنما و اطلاع رسان معتبر ایزو انواع گواهینامه های بین‌المللی و داخلی رامعرفی میکند و میزان سخت گیری مراجع و مراحل طراحی، اجرا و مستندسازی و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی رابیان میدارد. همچنین تمام فرآیندها راارزیابی میکند و مورد سنجش قرار میدهد وکم و کاستی‌ها رااعلام میکند. مشاوران و کارشناسان متخصص برحسب نیاز سازمان مراجع ثبت و صدور ایزو رامعرفی میکنند مثلاً اگر سازمانی جهت بالا بردن سطح کیفی محصولاتش و جهت ورود به بازارهای بین اللمللی دنبال اخذ گواهینامه باشد حتما باید ازمراجع رسمی و معتبر گواهی دریافت کنند. ولی یکسری متقاضیان جهت شرکت درمناقصات و برنده شدن و کنار زدن رقیبان بدنبال دریافت گواهی میآیند و می‌توانند درصورت کمبود وقت و فرصت و همچنین نداشتن هزینه زیاد ازهمان مراجع خصوصی و داخلی مدرک دریافت کنند.

مشاوره ISO باتوجه به میزان سطح توقعات و انتظارات متقاضیان iso و سطح سختگیری مراجع صادرکننده ایزو و میزان همکاری پرسنل و کارکنان مجموعه متقاضی تخصص و دانشش درزمینه اخذ مدرک رااجرا مینماید. هرچه مجموعه و مدیربت و پرسنل و کارکنانش همکاری کنند مشاور بهتر و بیشتر میتواند تمام تخصشش رااجرا کند و کاری کندکه سازمان درمرحله آخر ممیزی اصلی توسط مرجع صدور باافتخار و اعتمادبه نفس تمام فرآیندهایش رادر مرحله دید و بررسی قرار دهد. البته شما متقاضیان محترم لازم است بدانید مشاوران و کارشناسان متعهد و معتبر، شما و پروژه راتا اتمام اخذ گواهی و حتی مراقبتی ممیزی سالانه جهت حفظ و پایداری سیستم مدیریتی تنها نخواهند گذاشت و ازحمایت مرکز بهره مند خواهید بود. اکثر مدارک صادر شده اعتباری سه ساله دارند و هرساله مراقبتی ممیزی خواهند داشت تاسبستم مدیریت کیفیت حفظ و نگهداری شود.
مشاوره ایزو توسط گروه مشاوره مهندس محمدیان باانجام تعهدات و مشتری مداری مورد اعتبار کلیه مراجع بین المللی و رسمی و مراجع خصوصی و داخلی می‌باشد و براحتی میتواند باارائه مناسبترین قیمت درزمینه انواع استانداردها مثل ISO ، HSE ، HSE_MS ، CE ، IMS و حتی گواهینامه های داخلی تأیید ایمنی صلاحیت پیمانکاران، تأیید صلاحیت پیمانکاری و اخذ رتبه و گرید خدمت رسانی و مشاوره دهد. ماافتخار میکنیم که نیاز متقاضی راسر لوحه کارهایمان قرار داده ایم و همانطورکه متقاضی نیاز دارد گام برمی‌داریم.