گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

گواهی ISO

گواهي ISO

گواهي ISO هدف از ايجاد شاخصه هاي بين المللي، راهنمايي صاحبان كسب وكار درخصوص انجام بهتر فعاليت هاي شغلي آنها ودرنتيجه بهبود وارتقاء جامعه شغلي بوده است. درحقيقت هراستانداردي روش هاي صحيح عملكردهاي سازمانها رانشان ميدهد. بعنوان مثال دستورالعمل هاي ISO 50001( سيستم مديريت انرژي )، فرايند هاي شركتها را، بهينه كرده وبه آنها راههاي مفيدتر وموثرتري درخصوص مصرف بهينه انرژي ارائه ميدهد. باروشن شدن اهداف علائم تجاري ونيز شناخت عموم مردم ازسيستم هاي مديريت، كاربران ومصرف كنندگان توجه بيشتري به نشانهاي تجاري مي نمايند. ازاينرو شركتها وارگانها رفته رفته بسمت استانداردها روي آوردند. حال برخي قصد اجراي واقعي آنها رادارند، وبرخي تنها به داشتن علامت ها كفايت مي كنند. درهر صورت براي بدست آوردن گواهي ايزو، بايد اطلاعات كاملي راكسب نماييد.

گمراكز بسياري درايران وجود دارندكه دراين زمينه عاليت ميكنند. بسياري ازآنان معتبر بوده واسناد بااعتبار جهاني ارائه ميدهند. برخي ديگر اعتبار كمتري دارند ومدارك خودرا بدون نظارت اعطاء مينمايند. بطور كل سازمان ISO ، انجمن IAF رامسئول تامين اعتبار مراجع قرار داده است. اين موسسه نماينده هاي سازمان رادر هركشور معرفي كرده كه به آنها ACRIDATE BODY يا AB ميگويند. AB ها نيز صادر كننده هارا اعتبار دهي مي كنند. اصطلاحا به اين مراجع CERTIFI BODY (CB) گفته ميشود. CB هايي كه تحت نظارت IAF ميباشند، سخت گيري زيادي دراجراي دستورالعمل ها نموده وبا دقت بسياري مدرك مربوطه رااعطاء مينمايند. بنابراين شركتهاي متقاضي ميبايست تمامي الزامات رابه درستي برپا كنندكه مسلما شامل پرداخت هزينه هاي بالا وزمان زيادي خواهد بود. اما مراجعي كه بطور مستقل ازانجمن IAF فعاليت ميكنند، اهميت چنداني به پياده سازي استانداردها نداده ودرخواست كنندگان ميتوانند براحتي مدارك آنان رابدست آورند. مسلما اينگونه اسناد، درهمه كشورها قابل قبول نخواهد بود وتنها درايران وبرخي كشورهاي همسايه مورد استفاده قرار ميگيرد. همچنين جهت فعاليتهايي چون صادرات نمي توان ازمداركشان بهره برد. بااين حال شركتهاي بسياري بدليل ارزان بودن ومزاياي ديگرش، به مراجع اينچنيني روي مياورند. معمولا شركتهايي كه فقط بمنظور تبليغات قصد دريافت گواهينامه ها رادارند، تمايلي به برقراري كامل سيستم هاي مديريت ندارند. همچنين پيمانكاراني كه بخاطر ورود بمناقصات، اجبارا بايد گواهي مشخص شده ازطرف كارفرمايان ومناقصه گذاران راكسب كنند، چنانچه اقدام به برپايي كامل مستندات بپردازند، بطور حتم زمان ودر پي آن، مناقصه رااز دست خواهند داد. بنابراين بايد موسسه ثبت كننده مناسب راپيدا كرد وباآن قرار داد بست.

آيزوها تنوع زيادي دارند. تعدادي درحوزه هاي معيني كاربرد دارند ودر هر صنعتي قابل اجرا نيستند. مانند ISO 22000 ياسيستم مديريت ايمني مواد غذايي كه قابل اجرا درفعاليتهاي حوزه صنايع غذايي است ودرصنعت ديگري مانند ماشين سازي بكار برده نمي شود. ISO 27001 ( سيستم مديريت اطلاعات ) يكي ديگر ازاين قبيل است. دستورالعمل هاي اين سيستم جهت حفظ ونگهداري اطلاعات حساس ديجيتالي تعيين شده است. دسته اي ازاستانداردها نيز عمومي هستند ودرتمام زمينه هاي صنعتي بكار برده ميشوند. ISO 9001 ( سيستم مديريت كيفيت )ازاين دسته وشناخته شده ترين آنهاستكه الزاماتش درجهت بهبود كيفيت كالاها وخدمات تهيه شده اند. ISO 45001 ( سيستم مديريت ايمني وبهداشت ) هم جزء پركاربرد ترين استانداردها محسوب ميشودكه دستورالعمل هايش بمنظور بالا بردن سطح امنيت وسلامتي وبهداشت كاركنان ومحيط كاري وكاهش حوادث وخطرات شغلي وضع گشته اند. ايجاد محل كار امن وبهداشتي براي پرسنل مجموعه اهميت ويژه اي دارد وباعث افزايش انگيزه آنها درنتيجه بهره وري بهينه سازمان خواهد شد. ISO 14001 ( سيستم مديريت محيط زيست ) نيز دراين دسته بندي قرار داردكه مستنداتش براي توجه بمنابع طبيعي ومحيط زيست شكل گرفته واجرايشان موجب پيشگيري ازآلودگيهاي زيست محيطي ميگردد. اين سه آيزو درزمره پرمصرف ترين گواهينامه ها قرار دارند وتوسط شركتها وموسسات بسياري تقاضا ميشود. حتي برخي مواقع كارفرمايان ومناقصه گذاران اين سيستم ها رابراي ورود پيمانكاران بمناقصه، الزامي كرده وبدون اخذ آن، نمي توانند قرار دادهاي مربوط راازآن خود كنند. استفاده مكرر اينها، موجب پيدايش گواهي ديگري شدست. بعنوان مثال HSE (HEALTH& SAFETY& ENVIRONMENT ) تركيب آيزو 14001 و ايزو 45001 ميباشدكه بخاطر استفاده متعدد آنها تشكيل شده وبااينكار پياده سازي همزمانشان به انجام سريعتر وراحت تر منجر شده است.

بنابراين متقاضيان نوع ومرجع صادر كننده گواهي ISO رامشخص كرده وسپس درخواست خود راارائه ميدهند. مرحله بعد شناسايي فرايندهاي سازمان است وبراساس آن، طرحهاي اجرايي راتهيه كرده وسپس اقدام به پياده سازي طرحهاي تدوين شده وكليه مستندات مورد نظر ميپردازند وبالاخره پس ازبازبيني هاي فراوان، مميزي توسط مركز صادر كننده انجام شده ودرصورت برقراري صحيح الزامات، گواهينامه درخواستي راثبت مينمايد.