گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

گواهینامه فوری و ارزان

 • اخذ ایزو ارزان

  اخذ ایزو ارزان

  اخذ ایزو ارزان دربازار کار امروزه متقاضیان زیادی دارد و بسیاری شرکتها تمایل بدین مدل گواهی بگیرند. بدلیل اینکه اخذ گواهینامه ایزو ارزان بسیار هزینه پایین داشته همچنین شرکتها تمایل جهت دادن هزینه گزاف نمیباشندپس گواهینامه ایزو ارزان انتخاب میکنند. اینکه گواهینامه ایزو ارزان ازچه برندی انتخاب کنند بسته بمشتری داشته تمایل دارنند باچه مراجعی کار کنند. بیشترین مراجع اخذ گواهینامه ایزو ارزان خصوصی بوده داخل ایران فعالیت داشته همچنین اطلاعات تکمیلی اخذ گواهینامه ایزو ارزان بمشتری اعلام میکند. اخذ گواهینامه ایزوارزان جهت مناقصات میتواند کاربرد داشته باشد. همچنین جهت اخذ گواهینامه ایزو ارزان نیاز نیست بکارفرما ارائه شود بدلیل اینکه مشتریانی جهت گواهینامه ایزو ارزان تمایل گرفتن دارنند، میدانند فقط جهت برند سازی همچنین ارائه مستندات اخذ گواهینامه ایزو ارزان دریافت کنند. مستندات گواهینامه ایزو ارزان برای مشتریان نیازمند بوده بدلیل استفاده کردن برای محل کار خود میتوانند مطالعه کنند.

  مستندات ایزو ازطریق مرکز مابه صورت رایگان درقالب چهار هزار صفحه ای مطالب مانند الزامات مشتری، ارزیابی ریسک، خروجی های نامنطبق، پایش، اندازه گیری، بازنگری مدیریت، بهبود مداوم چاپ شده، خدمات برون سازمانی، مدیریت کنترل سازمانها مطالب مفید ارزنده دیگربه چاپ رسیده میتوان جهت سازمان بکار گرفت. اخذ گواهینامه ایزو ارزان توسط مراجع کاملا خصوصی صادر شده مراجع بین المللی تایید کننده مراجع نمیباشنداین مراجع جهت رفع نیاز مشتریان جهت درخواست اخذ گواهینامه ایزو ارزان بصورت یک روزه صادر شده دسترس مشتریان قرار داده خواهد شد.

   

   

  اخذ ایزو ارزان

   

  اخذ ایزو ارزان و فوری معتبر و قابل استعلام

   

  اخذ گواهی ایزو ارزان نیازبه پیاده سازی واقعی نمیباشد مشتری حتی جهت مشاوره اخذ گواهینامه ایزو ارزان بصورت کاملا رایگان میتواند اطلاعات کسب نماید. اخذ گواهینامه ایزو ارزان بصورت یک برگه کاغذی بامتن لاتین نام شرکت متقاضی همچنین تاریخ سه ساله صادر خواهد شد. مشتری میتواند این برگه اخذ گواهینامه ایزو ارزان برای کار خود استفاده نماید.

  اخذ گواهی نامه ایزو ارزان چارچوبی استفاده میکندکه توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی بمنظور هماهنگی میان سیستم مهای مدیریتایجاد شده. استاندارد بین المللی الزاماتی مختص سایر سیستم های مدیریتی مانند مدیریت زیست محیطی، بهداست شغلی مدیریت ایمنی یا مدیریت مالی دربرنمیگیرد. مستندات بصورت جزئی، کلی بعنوان مراجع الزامی این استاندارد بوده بکارگیری آنها لازم بوده مراجع دارای تاریخ تنها ویرایش ذکر شده کاربرد دارد. درک محیط برون سازمانی میتوان جهت مسائل آمده محیط های قانونی، فن آوری، رقابتی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی ملی، منطقه ایی تسهیل مود. طرفهای ذینفع برتوانایی سازمان جهت ارائه مستمر محصولات خدماتی نیازهای مشتری والزامات قانونی، مقرراتی قابل کاربرد برآوورده میکنند.
  اخذ گواهینامه ایزو ارزان مستلزم مواردی ازاین دست هست و سازمان بایدموارد زیر تعیین نماید: طرفهای ذینفع مرتبط باسیستم مدیریت کیفیت. الزامات طرفهای ذینغع مرتبط سیستم مدیریت کیفیت میباشد. سازمان باید اطلاعات مربوط این طرفهای ذینفع، همچنین الزامات مربوط آنان مورد بازنگری قرار دهد. سازمان باید مرزها، قابلیت کاربرد سیستم مدیریت کیفیت جهت پبیاده سازی دامنه کاربرد تعیین نماید.

   

   

  اخذ ایزو ارزان

  هنگام تعیین این دامنه کاربرد سازمان باید موارد زیر درنظر بگیرد: مسائل درون سازمانی، برون سازمانی. الزامات طرفهای ذینفع مربوطه اشاره شده. محصولات، خدمات سازمان. اگر الزامات دامنه کاربد تعیین شده قابل اجرا باشد سازمان باید همه آنها بکارگیرد. دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید دسترس باشد بعنوان اطلاعات مستند نگهداری شود. دامنه کاربرد باید انواع محصولات خدمات تحت پوشش بیان کرده برای هریک الزامات استاندارد سازمان دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت غیر قابل کاربرد مشخص نماید، توجیهی داشته باشد.

  انطباق اخذ گواهینامه ایزو ارزان تنها درصورتی میتواند مورد ادعا باشدکه الزاماتی غیر قابل مشخص شده اند. توانایی بامسئولیت سازمان جهت اطمینان انطباق محصولات، خدمات، افزایش رضایت مشتری تاثیری نداشته باشد.

 • اخذ ایزو فوری

  اخذ ایزو فوری

  اخذ ایزو فوری

  اخذ ایزو فوری رااغلب متقاضیان دریافت گواهی ایزو خواهانند وبهمین جهت هنگامیکه بامرکز تماس میگیرند بیان میکنندکه متقاضی دریافت ایزو فوری هستندو هرکدام زمان متفاوتی رامطرح میکنند از یکروز تاسه روز تایک هفنه و یکماه و کمتر ازسه روز و کمتراز یکهفته و حتی کمتراز یکروز رادرخواست دارند. اغلب نیز متقاضی گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، گواهینامه ایزو 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای وHSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی وIMS سیستم مدیریت یکپارچه هستند زیراکه سازمانها فرای نوع فعالیت و گستردگی سازمان درون مناقصات نیازمنداین گواهینامه ها هستندو کارفرمای مناقصه گزار ازسازمانها باهر نوع فعالیت پیمانکاری و فنی و مهندسی و خدماتی و انفورماتیکی و غیره باهر گونه زمینه فعالیت ممکنست جهت حائز امتیاز شدن مناقصات درخواست گواهینامه ایزو کندو سازمانهانیز گاها فرصت چندانی ندارندو ازطرفی گواهی ایزو و سیستم مدیریتی استقرار یافته ای ندارندو دراینجااز مراجع صادر کننده درخواست فوری ایزو میکنندکه البته ازطرفی مدیران سازمان بخاطر اینکه درک درستی از ایزو و مزایایش ندارند متقاضی اخذ فوری ایزو میشوند زیراکه نمیدانند استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریتی مورد نظرچه مزایایی برایشان داردو تنها هدفشان دریافت ایزو میباشد و بس و غافل ازاینکه بهره وری ازنوع گواهینامه دریافتی چقدر میتواندبه سازمان کمک کندو آنهارا درجایگاه بالا و مقبولی قرار دهد.

  اخذ ایزو فوریزمانیکه مطرح میشود درابتدا و دراصل مراجع صادر کننده ایزو مطرح میشوندکه دو تیپ هستند یااز نوعIAF هستند ویااینکه غیرIAF . مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح و اختصارCB مینامندکهCB تحت اعتبار و زیر نظرAB فعالیت کرده و مدیریت میشود واعتبار دهی میشود ودر بالا و راس همه اینهاIAF قرار داردکه یک نهاد بین المللی میباشدو درهر کشور نمایندگانی دارد و درون ایران تنها مرجعIAF ،NACI میباشد. اینگونه مراکز بدلیل اینکه تابع قوانین بین المللی هستند بسیار سختگیرانه عمل میکنند و پیاده سازی رابا دقت انجام میدهندکه پیاده سازی واقعی گاها ماهها زمان میخواهد همچنین ممیزی نیزبسیار مهم و اساسی بوده و زمان زیادی لازمست والبته جهت صادرات حتما و بایستی ازابن تیپ گواهی نامه استفاده شود زیراکه برمینای قواعد و قوانین بین الملل تهیه و تدوین گردیده وباشرایط جوامع بین الملل همخوان و همسو میباشد. یکسری مراجع نیزهستند دارای اعتبار بین المللی نیستند وساخته و پرداخته ایرانیها هستندوCB وAB ساخته و پرداخته خودایرانیهاست ودرون ایران صادر میشودو بدین مراجع غیرIAF گفته میشودکه درون ایران دارای اعتبار بوده و کاربرد دارند وباتوجه شرایط خودمان تهیه و تدوین گردیده والبته دراین نوع گواهینامه پیاده سازی بنابر خواسته سازمان انجام میشود و ممیزی نیز سرسری و صوری انجام میشود و سازمان هرچه زودتربه گواهی نامه مد نظر خودش دست پیدا میکند. دراین بین توصیه میشود ازنحوه رجیستری گواهینامه خود اطمینان پیدا کنندتا گواهینامه دریافتی تقلبی نباشدو باقصد دریافت ایزو فوری گواهینامه تقلبی باهزینه گاها گزاف بدانها ارائه نشود.

  گواهی ایزو فوری شرکتها راملزم میکندتا باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی اینگونه گواهینامه هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز مشاوره مرکز مشاوره و اطلاع رسانی مهندس محمدیان میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد مرکز مشاوره مهندس محمدیان بامشاورین باتجربه بصورت ۲۴ ساعته خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید.

 • اخذ فوری گواهینامه ایزو

  اخذ فوری گواهینامه ایزو

  اخذ فوری گواهینامه ایزو

  اخذ فوری گواهی نامه ایزو درخواست بسیاری شرکتهاست و ازآنجا بیشتر باب شد و شکل گرفت که شرکتها میخواستند جهت مناقصات اقدام کنند و بنابر نظر و صلاحدید کارفرما نیازمند ایزو بودند. قبلا ودر گذشته استاندارد ایزو ناشناخته تر بود و بهمین جهت مشاوران زیادی دراین زمینه وجود نداشت ویا مشاوران وقت زیادی راصرف پیاده سازی و ممیزی داخلی و خارجی انواع سیستمهای مدیریتی میکردند بهمین جهت امکان صدور و اخذ فوری استاندارد ایزو وجود نداشت. امروزه اما باتوجه بدینکه مشاوران آگاهتر شده اند و راههای ارتباطی بین مشاور و مراجع صادر کننده باتوجه علم و تکنولوژی بالا رفته امکان اینکه حتی اخذ ایزو تایک روز کاهش یابد نیزفراهم شده اماقبلا حداقل یکماه طول میکشیدتا گواهینامه غیرIAF صادر شود.

  اخذ فوری گواهی ایزو بستگی داردبه هدف و انتخاب هدف و سپس مرجع صادر کننده ایزو بدین معناکه ابتدا مشخص شود مثلا چنانچه جهت صادرات بخواهد اقدام کند بایستی ازنوعIAF گواهی دریافت کند. درباره مناقصه نیزچنانچه کارفرمای مناقصه گزار تشخیص دهد نوعIAF مورد نیاز هست و گواهیIAF زمان زیادی نیاز دارد. مراجع صادر کننده رااصطلاحاCB مینامندکه خوداینCB تحت اعتبارAB مدیریت میشود و اعتبار میگیرد ودر آخر نهاد بین المللیIAF بدانها اعتبار میدهند وبدین نوع گواهیIAF میگویند و یکسری مراجع نیزهستند غیرIAF وCB مراجع صادر کننده وAB اعتبار دهنده ایرانی هستند و ساخته ایران وIAF ندارد اینگونه گواهی فوری و ارزان بدست میاید و درون ایران صادر میشود وبرای تمامی اهداف جز صادرات ودرمواقع نادر بنابر سختگیری مناقصه گزار درون مناقصات کاربرد دارد.

  یکسری گواهینامه های ایزو و مستندات هستندکه مورد نیاز تمامی شرکتها هستند واغلب شرکتهای متقاضی دریافت ایزو آنهارا دراختیار دارند مانند: ایرو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ،HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی وIMS سیستم مدیریت یکپارچه و مستندات گواهینامه های ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 وHSE وIMS راتوصیه میشودکه اغلب شرکتها دراختیار داشته باشند. همچنین یکسری انواع استاندارد مشتری مداری هستندکه توصیه میشود شرکتها جهت جلب مشتری ازآنها استفاده کنند همچون ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان . مستندات سیستمهای مدیریتی باتوجه فرآیند و فعالیت سازمان همچون ایزو 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، ایزو 29001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، ایزو 13485 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی ، ایزو 27001سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، ایزو 16949 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی ، ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی ، ایزو 20000 باعنوان مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ، ایزو 15189 باعنوان سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت ، ایزو 21500 باعنوان سیستم مدیریت پروژه ، گواهینامه ایزو 10006 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در پروژه و انواع دیگر استاندارد ایزو .

  دریافت گواهینامه ایزو فوری و ارزان و نحوه دریافت گواهینامه ارزان و فوری بدین منوال میباشدکه متقاضی محترم بامرکز مشاوره مهندس محمدیان تماس میگیردو درخواست خودرا مطرح میکندو مرکز مشاوره و اطلاع رسانی مهندس محمدیان متناسب بادرخواست و بودجه و زمان درخواست گواهینامه ایزو ازطرف شرکت متقاضی صفرتا صد کاررا انجام میدهدتا شرکت متقاضی گواهی نامه ایزو دست پیداکندبه گواهینامه ایزو .
 • چگونگی اخذ گواهی ایزو ارزان

  چگونگی اخذ گواهی ایزو ارزان

  چگونگی اخذ گواهی ایزو ارزان ووجود رقابتهای فشرده بازار کنونی تجارت، باعث شده تاسازمانها و موسسات بجهت پیشی گرفتن ازرقبایشان، ازهر اقدامی کوتاهی نکنند. اخذ گواهی ایزو نیز یکی ازعواملیست باعث میشودتا شرکتها و موسسات اعتبار مجموعه خودرا افزایش داده و بدان بیافزاینداین اعتبار واقعا کارآمد بوده و در حال حاضر یکی ازاصولی است مصرف کنندگان بدان توجه ویژه ای میکنند. اما بدست آوردن این اعتبار نیزبه راحتی نیست و مستلزم انجام راحل گوناگون و صرف هزینه و زمان می باشد. در عین حال شرایطی هم وجود داردکه تحت آن شرایط میتوان به دریافت گواهی ایزو، با روشهای آسانتر اقدام کردکه درزیر چگونگی اخذ گواهی ایزو ارزان رابرایتان توضیح داده ایم.

   

   

  ایزو فوری و ارزان 

  ایزو ارزان و فوری معتبر و قابل استعلام

   

   

  قبل ازهر اقدامی لازمست بدانید کدام گواهینامه ایزو برای شما مناسب است تا برای گرفتن آن اقدام کنید. این امر بستگی به نوع فعالیت موسسع متقاضی دارد و اینکه گواهی ایزو را برای چه منظور می خواهد. ممکن است پیمانکاری بجهت ورودبه مناقصه به گواهی ایزواحتیاج داشته باشد چرا که کارفرمایان مناقصه گذار، در بسیاری از موارد، شرط ورود به مناقصه را دارا بودن گواهینامه ایزو خاصی قرار می دهند که این امر باعث شده تا پیمانکاران به دریافت آن بپردازند. در برخی موارد شرکتهای تازه تاسیس برای شروع کار خود، اقدام به اخذ گواهی ایزو می نمایند تا سطح اعتبار موسسه خود را بالاتر برده و هر چه زود تر به جمع رقبایشان بپیوندند. البته از آنجا که اعتبار گواهی ایزو مورد نیاز آنان، از اهمیت چندانی برخوردار نمیباشد. از این رو به گواهی ایزو ارزان روی می آورند که هزینه بالایی، آنهم در ابتدای کارشان، برای آنها نداشته باشد. این گروه از متقاضیان می بایست از گواهینامه های ایزو که عمومی تر هستند استفاده کننداما پیمانکاران برای حضور در مناقصات به گواهینامه های خاصی که برای آنها معیین شده است احتیاج دارند. شرکتهای بسیاری نیز برای تبلیغات بیشتر و اعتبار دهی به سازمان خود اقدام به اخذ گواهی ایزو می نمایند. این دسته از متقاضیان هم اهمیت زیادی به اجرای مصوبات استاندارد های گواهی ایزو نمی دهند و فقط در پی کسب مدرک گواهی ایزو می باشند، از این رو اخذ گواهی ایزو ارزان تر، مورد نظر آنها بوده و تفاوتی برایشان ندارد که اعتبار گواهی ایزو آنها در چه حدی باشد. برخی از موسسات نیز در تجارت خود، از آنجائیکه صادرات و واردات کالاهای گوناگون، جزئی از فعالیت آنها می باشد، نیاز به گواهینامه ایزو با اعتبار بین المللی دارند. این گروه از متقاضیان می بایست در انتخاب مرجع صادر کننده دقت کنند.

  مراجع صادر کننده گواهی ایزو، از نظر اعتبار مدرک اعطا شده با یکدیگر متفاوتند.CB های ( مراجع صادر کننده گواهی ایزو )موجود در ایران تعداد بیشماری هستند که البته همه آنها نمی توانند گواهی ایزو ارزان ارائه دهند. اینCB ها تحت نظارتAB معرفی شده از سوی انجمنIAF فعالیت می کنند که در ایران فقط یکAB از سوی این سازمان معرفی شده است و اینAB با نامNACI شناخته می شود.NACI وظیفه اعتبار دهی بهCB های موجود را دارد و در نتیجه گواهینامه های ایزو صادر شده از سوی اینCB ها ( مراجع صادرکننده گواهی ایزو ) اعتبارIAF را دارا می باشد. برای اخذ گواهی ایزو ارزان، می بایست به مراکزی مراجعه کرد که زیر نظر انجمنIAF نمیباشند چراکه این مراجع با دقت و سختگیری بالا در اجرای مستندات گواهی ایزو، اقدام به صدور مدرک گواهی ایزو می نمایند. اما همانطورکه دربالا گفته شدبرای موسساتی که درحوزه صادرات و واردات فعالیت دارند، لازمست ازاینCB هابا اعتبارIAF استفاده کنند.

   

   

  ایزو فوری و ارزان

   

  مراجع اخذ گواهی نامه ایزو ارزان و فوری

   
   
  چگونگی اخذ گواهی ایزو ارزان، رامیتوان بارجوع مراکز مشاوره فهمید. مراکز مشاوره با متخصصان و کارشناسان مجرب می تواند در همه زمینه های اخذ گواهی ایزو، متقاضیان را راهنمایی کند. عز انتخاب نوع گواهی ایزو تا پیداکردن مرجع مناسب صادر کننده گواهی ایزو که متناسب با هزینه های مورد نظر متقاضیان باشد. بعد از انتخاب مرجع صادر کننده گواهی ایزو و تحویل فرم درخواست به مرجع، متقاضی می بایست مجموعه خود را بررسی کرده و کلیه فرایند های مجموعه را با مستندات ایزو درخواستی هماهنگ کند و استاندارد های ایزو را به اجرا در بیاورد. این امر نیاز به حساسیت بالایی ندارد چراکهCB های صادر کننده ایزو ارزان، توجه و سختگیری چندانی اعمال نخواهند کرد و فقط روال کار به نحوی صوری برگزار می شود. روش دیگری برای اخذ گواهی ایزو ارزان وجود دارد که با حضور مراکز مشاوره انجام می شود. در این روش مراکز مشاوره سی دی حاوی مستندات و طرحهای مرتبط به استاندارد های ایزوی درخواستی را در اختیار متقاضیان قرار می دهد تا نسبت به اجرای آن اقدام کنند و پس از آن ممیزی توسط مرجع صادر کننده انجام می شود. بعد از ممیزی گواهی ایزو درخواستی صادر می گردد. روش دیگری نیز وجود دارد که انجام کلیه مراحل به مراکز مشاوره سپرده می شود.
 • شرایط اخذ ایزو ارزان

  شرایط اخذ ایزو ارزان

  شرایط اخذ ایزو ارزان جهت مشتریان دارای مناقصه کاربرد دارد. مشتری مناقصه دارد نمیتواند صبر کند بیاد اخذ ایزو فوری بدستش برسد. همچنین نمیداند کجا مراجعه کند بتواند اخذ ایزو دریافت کند. راه حل مشکل مشتری توسط مراجع خصوصی قابل حل میباشد مراجع خصوصی تمام نقاط کشور حضور داشته جهت مشتریان درخواست کننده اخذ ایزو. بدلیل اینکه مشتری جهت مناقصه عجله دارند باید اخذ ایزو زودتر برایشان صادر گردد مراجع صادر کننده اخذ ایزو ارزان بوجود آمدند. مراجعه صادر کننده اخذ ایزو بصورت کاملا مستقل عمل کرده وابسته هیچ نهاد بین المللی نیستند.

  وظیفه مراجع صادر کننده اخذ ایزو ارزان صادر کردن ایزو سریعترین زمان میباشد. هزینه مراجع صادر کننده اخذ ایزو ارزان پایین ترین قیمت بوده بدلیل اینکه مراجع خصوصی تحت اعتبار سازمان بین المللی نیستند بنابراین هزینه مراجع خصوصی ارزانتر حساب خواهد شد. مقرر مراجع بین المللی داخل کشور بوده سایت ایجاد شده جهت معرفی مشتریان توسط خودشان ایجاد میگردد.. مرجع صادر کننده اخذ ایزو ارزان بدلیل دسترسی آسان مشتری همچنین آسانتر شدن خدمات بیشتر جهت مشتری بوجود آمده. مزیت ارزان بودن قیمت اخذ ایزو همچنین یک روزه صادر شدن اخذ ایزو جمله خدمات مراجع خصوصی میباشد. چنانچه مشتری بخواهد کد رجیستری داشته باشد مراجع صادر کننده اخذ ایزو ارزان میتواند کد رجیستری تحویل دهد.

   

   

   

   ISOشرایط اخذ ایزو

  شرایط اخذ ایزو ارزان و فوری و معتبر و قابل استعلام

   

   

  داشتن کد رجیستری مشتری میتواند جهت ارائه دادن کارفرمایان کاربرد اساسی داشته باشد. کارفرمایان داشتن کد رجیستری مشتری اطمینان پیدا کرده همکاری بین خودشان همچنین مشتری آغاز میکنند. برگه صادر شده اخذ ایزو ارزان زبان لاتین بوده نام سازمان، نام گواهی صادر شده، نام مرجع صادر کننده، آدرس، کد رجیستری، بارکد همچنین تاریخ سه ساله روی اخذ ایزو ارزان چاپ شده تحویل مشتری داده خواهد شد. البته اول کار اخذ ایزو ارزان فایلی جهت اطلاعات مشتری تحویل داده خواهد شد. مشتری باید اطلاعت ارسالی شامل نام مدیر عامل، نام شرکت متقاضی، نام مرجع صادر کننده، آدرس، ایمیل، تلفن درج نموده تحویل مراجع صادر کننده بدهند. سپس مراجع صادر کننده فایل تحویلی جهت بایگانی مشتریان نگه خواهند داشت. اخذ ایزو ارزان همراه مستندات ایزو بوده اخذ ایزو ارزان همچنین مستندات ایزو امری جداناپذیر خواهد بود. بدلیل اینکه حتما جهت اخذ ایزو ارزان مستندات تحویل مشتری باید داده شود.

  اگر مرجعی اخذ ایزو ارزان بدون مستندات تحویل دهد مشتری بایستی مستندات اخذ ایزو ارزان درخواست کند. تحویل اخذ ایزو ارزان منوط تحویل مستندات خواهد بود. فایل مستندات حاوی 4 هزار صفحه بوده مشتریان میتوانند مطالب مفید ارزنده مستندات استفاده نمایند. مستندات جهت ارائه بکارگیری سازمان بسیار موثر بوده مشکل سازمان همراه داشتن مستندات حل خواهد شد. هنگام ارائه اخذ ایزو ارزان مراجع صادر کننده کارشناس خود جهت توضیحات تکمیلی بسازمان مشتری اعزام میکنند. کارشناس اعزام شده همراه حضور مدیر عامل سازمان متقاضی، همچنین مسئول تضمین کیفیت اطلاعات تکمیلی اخذ ایزو ارزان ارائه میدهد.
  کارشناس تمام اطلاعات خود بروز کرده ویرایشهای اخذ ایزو کاملا اطلاع داشته مطالعه خود جهت ویرایش های انجام شده بیشتر کرده بتواند جهت توضیحات تکمیلیی ایزو بمشتری ارائه دهد. بحث سیستم مدیریت کیفیت بسیار گسترده بوده کار آسانی جهت اینکه یکروزه مطالب کنترل کیفیت بدانند نمیباشد امریادگیری سیستم مدیریت کیفیت زمان نیاز داشته کارشناسان حرفه ایی سیستم مدیریت کیفیت زمان جهت یادگیری همچنین توضیحات تکمیلی گذاشته اند. بحث ایزو نیاز دارد زمینه رشته خودش تحصیل انجام شود معمولا کارشناسان حرفه اخذ ایزو تحصیلات مهندسی صنایع انتخاب میکنند. کارشناس مهندس صنایع براحتی میتواند سیستم مدیریت کیفیت انجام دهد بدلیل تحصیل کردن رشته سیستم مدیریت کیفیت کار اخذ ایزو آسان میباشد. کار اخذ ایزو ارزان تمام شد اما سالی یکبار تمدید ممیزی توسط مراجع صادر کننده انجام میشود.
   
   
  شرایط اخذ ایزو ارزان
   

  صدور گواهینامه ایزو ازطریق مراجع معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو معتبر

   
   
  مراجع صادر کننده ایزوفایلی جهت تمدید ممیزی مشتری صادر کرده مشتری باید پاسخ نهایی جهت تمدید کردن، منصرف شدن اعلام نماید. اگر مشتری جهت تمدید کردن اعلام همکاری نماید موظف میباشد هزینه اعلام شده جهت تمدید کردن واریز نماید، هزینه واریز شده جهت تمدید کردن بمرجع صادر کننده کار روال اداری جهت ادامه همکاری میباشد. تمدید کردن انجام بجهت نمایش دادن نام شرکت متقاضی همچنین گواهینامه های درخواستی میباشد. پاسخ منفی مشتری جهت تمدید باعث خواهد شد نام شرکت همچنین گواهینامه های درخواستی حذف سایت خواهد شد، مشتری دیگر نام شرکت همچنین گواهینامه درخواستی نمی تواند مشاهده کند. لزوم تمدید کردن میتواند جهت ارائه کد رجیستری مشتری بکارفرما باشد. کارفرما جهت ادامه همکاری نیازمند اطمینان داشتن اعتبار مشتری میباشد.

  اعتبار بدست آمده توسط همین تمدید اخذ ایزو همچنین مشاهده کارفرما جهت گواهینامه های اخذ ایزوسایت صادر کننده ایزو  میباشد. مسائل سازمانی مرتبط مقصود جهت گیری راهبردی آنهاهستند توانایی دستیابی نتیجه های مورد انتظار سیستم مدیریت کیفیت تحت تاثیر قرار میدهند تعیین نماید. سازمان باید اطلاعات مربوط مسائل درون همچنین برون سازمانی مورد پایش بازنگری قرار دهد. مسائل میتواند شامل مثبت همچنین منفی، شرایطی باید مورد بررسی قرار گیرند باشد. درک برون سازمانی میتوان مدنظر گرفتن مسائل برآمده محیط های قانونی، فن آوری، رقابتی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، خواه بین المللی، ملی، منطقه ایی، محلی تسهیل شود. درک محیط درون سازمانی میتوان مدنظر گرفتن مسائل مرتبط ارزش ها، فرهنگ، دانش همچنین عملکرد سازمان تسهیل نماید.

 • شرایط صدور گواهینامه ایزو

  شرایط صدور گواهینامه ایزو

  شرایط صدور گواهینامه ایزو ، ایزو ۹۰۰۱ آشناترین و بیشترین اسمیست درباره اخذ گواهینامه ایزو بگوش و چشم شما خوردست چراکه ایزو  ۹۰۰۱ یکی ازقدیمیترین و اصولیترین استانداردهای جهانی میباشدوبه اصطلاح مادر تمام گواهینامه های ایزو میباشد. ایزو ۹۰۰۱ بااسم سیستم مدیریت کیفیت نامگذاری شدست. باداشتن گواهینامه ایزو تمام فرآیندها و شاخص هادر سازمان شناخته میشود و باعث میشود مدیریت بهتری برروی همه فرآیندهاایجاد شود و ازانجام کارهای تکراری و غیر مفید جلوگیری میشود. سیستم مدیریت کیفیت باعث میشود تمام فعالیتهای سازمان مطابق استانداردهای جهانی شود و توان رقابتی مجموعه وحضوردر عرصه بین المللی افزایش یابد. استانداردهای ایزو هرچند سال یکبار باتوجه پیشرفت تکنولوژی مورد بازبینی قرار میگیرند و ویرایش میشوند چراکه هرچه ویرایشها جدیدتر شوند استاندارد هاهم کاملتر میشوند.استانداردISO9001 (ایزو۹۰۰۱) بمحصول داده نمیشود بلکه مراحل تولید کالا و خدمات رامورد سنجش قرار میدهد. ایزو‌ درمعنی سازمان بین المللی استاندارد میباشد، سازمان بین المللی استاندارد یاهمان ایزو ازجمع شدن تعدادی مؤسسات استاندارد تشکیل شدست و ایران نیزجزو این مجمع هست. سازمان استاندارد جهانی ایزو درشهر ژنو سوئیس قرار دارد و وظیفه تهیه و تدوین استانداردها رادر تمامی حوزه هاو فعالیتها رادارد.

   

   

  شرایط صدور گواهینامه ایزو

  صدور گواهینامه ایزو مراجع معتبر جهت شرکت در مناقصات

   

   

  شرایط صدور گواهینامه ایزو بدین صورتست: مدیر ویا مدیران ارشد مجموعه متقاضی گواهینامه ایزو تصمیم پیاده سازی صحیح و مناسب تمام استانداردهای لازم درسازمان خودرا گرفته باشد و مسئولیت اینکار رابپذیرد ونسبت بکار تعهد داشته باشد. انتخاب درست استاندارد ایزو ودر کنارآن انتخاب مشاور کاردان درجهت طراحی، اجرا، مستند سازی و پیاده سازی صحیح و مناسب سیستم. ارتباط بااهداف سازمان و برنامه ریزی و اجرای آموزش ایزو بتمام مسئولین وکارکنان و پرسنل شاغل درمجموعه. تشکیل یک کمیته راهبردی و بکارگیری مشاوره دراجرای مراحل کار. انتخاب مرجع صدور گواهینامه و تدوین مستندات نسبت بسخت گیری مرجع صدور گواهینامه شامل ( خط مشی، اهداف ، نظامنامه ، تهبه مدارک و...) ، استقرار سیستم مدیریت و اجرای سیستم . رفع مشکلات و عدم انطباق هابا انجام ممیزی داخلی ازطرف نیروی انسانی مجرب و کاردان و آشنابه امور ایزو انجام میگیرد. انجام ممیزی خارجی دردو مرحله . صدور گواهینامه ایزو ازطرف مرجع صدور گواهینامه انتخاب شده .

  نگهداری سیستم مدیریت پیاده شده بسیار سختتراز اخذ گواهینامه ایزو میباشد وبرای نگهداری سیستم نیازبه آموزشهای مکرر، انجام ممیزی داخلی و اقدامات اصلاحی میباشد. سیستم مدیریتی پیاده شده گاهی اوقات بعلت آموزش ندیدن پرسنل و مسئولین و عدم نامناسب مدیریت طراحی شده و تغییرکارکنان مجموعه درحین اجرای کار ایزو و ازهمه مهمتر عدم حمایت مدیریت باعث میشود ازبین برود و باعث ابطال گواهینامه ایزو شود. درانتخاب شرکت گواهی دهنده ایزو بایدمراقب باشید وبه موضوعات زیرتوجه کنید، اول بمحبوبیت و اعتبار شرکت گواهی دهنده درایران یاهر کشورکه قصد دارید گواهینامه دریافت کنید نگاه کنید. دوم باتجربه و سابقه ممیزی شرکت گواهی دهنده ایزو درزمینه محصولات یاخدمت توجه کنیم. تعداد مشتریان نیزنمونه خوبی بابت انتخاب شرکت گواهی دهنده ایزو میباشد.

   

   

  شرایط صدور گواهینامه ایزو ISO

  شرایط صدور ایزو ازطریق مراجع صادر کننده ایزو معتبر و فوری

   
   
  تمام شرکتها و سازمانهاکه دارای دفتر مرکزی هستندیا دارای پرسنل هستند و مشغول بکار و فعالیت درمجموعه ای میباشند و اقدام تولید محصول و خدمات کرده اند میتوانند درخواست اخذ گواهینامه ایزو رابدهند. سازمانهاومجموعه هاکه متقاضی گواهینامه ایزو هستندباید بدانندکه متخصصین ایزو مراکز مشاوره نسبت بدرخواست متقاضی و متناسب بامجموعه اقدام بتدوین بهترین راهکارها میکنندتا فرآیندهای سازمان رابهبود بخشنداین راهکارها شامل مدیریت کیفیت ،تولید محصول و خدمات بهتر، بهداشت ایمنی و شغلی ودرنهایت مشتری مداری و ایجاد رضایت مصرف کنندگانست.
  گرفتن گواهینامه ایزو توسط متقاضیان اخذ مدرک ایزو چند گروه میشوند: تقاضیانی جهت تبلیغات مبادرت میورزند. متقاضیان شرکت توی مناقصات تقاضای اخذ گواهی ایزو رادارند. جهت بالا بردن سطح کیفی خدمات و تولیدات جهت رقابت بازارهای جهانی. سازمانهاکه تابحال گواهینامه ایزو دریافت نکرده اند. شرکتهای گواهی دهنده ایزو، گواهینامه های ایزو رابرای چرخه سه ساله تنظیم میکنندولی بشرط تمدید سالیانه و هرساله ممیزیهای مراقبتی بایدانجام شود. باتوجه بحجم زیاد امور و تخصصی بودن موضوع اخذ گواهینامه مجموعه متقاضی نیازمند شخصیست بتمام الزامات استاندارد تسلط داشته باشد. مرکز ما مجموعه ای ازمشاوران و کارشناسان مجرب و کاردانست و میتواند شمارا درتمام مراحل اخذ ایزو ازصفر تاصد کار رابرای شما انجام دهد و احساس رضایت رابشما متقاضیان محترم هدیه کند.
 • گواهینامه فوری و ارزان

  ISO.IMS

  گواهینامه فوری و ارزان

  گواهینامه ایزو فوری و ارزان توسطAB های غیرiafگواهینامه صادر میشودوقابلیت جستجوی سریع دارند. بخاطر عدم نظارتشانست.CB دارای قیمتهای گوناگونیه بایدکه مرجعی معتبر قابل استناد انتخاب کرد. قابلیت مرجوعی مزیت گواهینامه فوری وارزان هست.گواهینامه ایزو ارزان توسطcb های مستقل وداخل کشور تهیه میشود. گواهینامه های فوری تحت اعتبار یکcb معتبر و غیر iaf هستند.

  گواهینامه ارزان و فوری بایک مثال روشن خواهد شد یک کارفرمای خارجی یک ماشین میخواهد، شما دو ماشین تحویل میدهید یکی مدل پایین و ارزان روز ویک ماشین مدل بالا وگران ، بدلیل آنکه کارفرما اطلاعاتی درمورد ماشین مدل پایین ندارد ممکنست ماشین راپس بزند ویا اقداماتی انجام دهدو بفهمد ماشین مدل پایین نیزکارش راانجام میدهدو نمیخواهد هزینه زیادی پرداخت کندیا زمان زیادی نداردبه همان ماشین مدل پایین قناعت میکند بقولی کارش راه میافتد.

  گواهینامه فوری زمان صدورش کمست درنتیجه اخذ گواهینامه ایزو ارزان و فوری برای شرکتها امکانپذیر میشود. اگرشما شرکتی دارید محصولاتتان فقط درکشور خودمان توزیع میشودو هیچگونه صادراتی ندارید توصیه میشود ازانواع گواهینامه ایزو غیرIAF استفاده کنید، زمان صادرات گواهینامه های ارزان و فوری خودرابا یک گواهی نامه ایزوIAF جایگزین کنید.

  گواهی نامه ایزوIAF بدلایلی گرانتر میباشند: هزینه پیاده سازی ، ممیزی ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو معتبر دارای اعتبارIAF بیشتر میشود. گواهینامه ایزو آی ای افی تحت اعتبارAB معتبر انجمن بین المللی درون اروپا میباشند درنتیجه هزینه آنهابیشتر میشود.

  گواهی ایزو ارزان و فوری بیشتر کشورهای همسایه ، عربی ، عراقی خواهان هستند وهیچگونه نظارتی براین گواهینامهایزو ارزان نمیشودو کارفرما صرفا یک گواهینامه ایزو ازآنها میخواهد بدلیل اینکه هنوز دراین کشورها مرجعی نتوانسته زمینه فعالیت گسترده داشته باشد نتیجه میگیریم جهت صدور و دریافت گواهینامه ایزو روی میاورند به کشورما واین گواهیISOارزان و فوری جوابگوی نیازآنها میباشد واین باعث یک نوع رقابت کاذب بین شرکتهای ثبت و صدور گواهینامه ایزو میشود ودر نتیجه شرکتها ممکنه ازاین روند استفاده کنندو هزینه های گواهینامه ایزو فوری کاهش پیدا کند دراین زمینه ممکن میباشدکه سو استفاده شودو هزینه اخذ گواهی نامه ایزو و دریافت گواهینامه ایزو افزایش پیدا کند. مبلغ گواهینامه ایزو ارزان باریال پرداخت میشود درنتیجه قیمتها درمقایسه با دلار کاهش میابد.

  گواهینامه ایزو قابلیت رجیستری بیشتری دربینCBهای صادر کننده خواهند داشت واین باعث تنوع درانواع برند گواهینامه ایزو میشود. تمامی انواع گواهینامه ایزو ارزان دارای قابلیت اعتبار غیرIAF قابلیت رجیستری دارد گواهینامه های فارسی فقط درکشور خودمان قابل استفاده و استنادست.

  گواهینامه ایزو ارزان وفوری قانونی نیست نظر شرکتهایی میباشدکه اطلاعاتی ندارند وتمایلی ندارندبه دریافت گواهینامه ارزان وفوری وبعضی شرکتهاCB راباهم مقایسه میکنندو فکر میکنند شرکتهای ارائه دهنده گواهینامه ایزو باهزینه گرانتر مورد اعتمادتر میباشدولی نمیدانند شرکتها هرکدام براساس هزینه های داخلی خوداین ارقام راروی گواهینامه خود میزنندو اینها هیچگونه دخالتی برنوع گواهینامه ایزو غیرIAF ندارد.

  گواهینامه ارزان و فوری بدلیل ناشناخته بودنش ممکنست کاربران رامجاب کندبا عناوین زیر درون گوگل جستجو کنند:

  گواهینامه فوری, گواهینامه ارزان, گواهینامه دراسرع وقت, گواهینامه غیر اورجینال, گواهینامه ایزو فوری, گواهینامه ایزو سریع, گواهینامه استاندارد فوری و سریع, گواهینامه غیرIAF, گواهینامه ایزو ارزان و فوری, گواهینامه ایزو ارزان, گواهینامه ارزان و فوری وغیره.

 • متن صفحه اصلی

 • مطالب مفید

 • مطالب منو