گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

IMS

 • گواهی نامه IMS گواهینامه ims

  IMS

  گواهی نامهIMS گواهینامهims

  گواهینامهIMS برگرفته ازعبارتIntegrated Managment System درمعنی سیستم مدیریت یکپارچه میباشدکه ازتلفیق سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001 ) ،ISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی وهمچنین سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای (ISO45001 ) حاصل میگردد. لازم بذکرست استانداردOHSAS18001 قبلا باعنوان سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای مطرح بود اما امروزهISO45001 جای استاندارد 18001 راگرفته وکامل شده استاندارد اهساس 18001 میباشد بهمین جهت سازمانها موظفند وتوصیه میشود گواهینامهISO 45001 راجای گواهینامهOHSAS 18001 طراحی وهمچنین پیاده سازی نمایند.

  گواهی نامهIMS گفتیم مشتق ازسه گواهینامه ایزو9001 ، ایزو14001 ، ایزو45001 میباشداما لزومی نداردکه هرسه گواهی نامه بطور همزمان اخذ گردد بلکه درابتدا سیستم مدیریت کیفیتISO9001 راطراحی ونیز پیاده سازی کندکه عمومی ترین استاندارد وپیش نیاز استانداردهای دیگر میباشد وسپس جهت اخذ دو استانداردISO14001 وهمچنینISO45001 درطول زمان برنامه ریزی کرده وطراحی وهمچنین پیاده سازی نمایند.

  IMS تنهایک اصطلاح بوده ویک گواهینامه خاص بین المللی نمیباشد. اخذ سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 45001 لازمه سیستم مدیریت یکپارچه میباشد واینکه موسسات ومراجع ثبت وصدور گواهینامه خودشان سرخودبه صدور گواهینامهIMS میپردازند درست نیست زیرا اینگونه گواهیIMS فاقد اعتبار میباشد.

  IMS راکاربران ممکنست در گوگل باعناوین مختلف سرچ کنند مانند:IMS ،ims ، Ims ، آی ام اس . ویا بدنبال دریافت اطلاعات درحوزه گواهینامهIMS باعناوین متفاوتی در گوگل جستجو نمایند: گواهینامهIMS ، گواهیIMS ، گواهی نامه IMS ، استانداردIMS ، سیستم مدیریت یکپارچه .
  گواهیIMS وقتی مطرح میشود همانطورکه بارها گفته شدISO9001 ،ISO14001 وهمچنینISO45001 مطرح میگرددکه درزیر اختصارا تعریف مختصری ازهر کدام رامطرح میکنیم:

  گواهینامهISO9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت بعنوان عمومی ترین استاندارد وپیش نیاز تمامی استانداردها میباشدکه تمامی شرکتها باهر گونه فعالیت بهترست درجهت پیشبرد روند کارشان استاندارد 9001 راجهت کارآیی بهتر پیاده سازی نمایند. جهت اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه ایزو 9001 اینجا کلیک کنید.

  گواهینامهISO14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی نیز همانطورکه ازنامش پیداست مسائل زیست محیطی رامورد بررسی قرار میدهد والزاماتی رابیان میکند جهت داشتن محیط زیست سالم و راهکارهایی رابه سازمانها ارائه میدهد تادر راستای عملکردشان آنرا بکارگیرندتا درحین عملکردشان میزان آلودگی راتاحد ممکن کاهش داده وبه داشتن محیط زیست سالم کمک کنند. جهت اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه ایزو 14001 اینجا کلیک کنید

  گواهینامهISO45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای بیان کننده الزامات ایمنی وبهداشتی جهت کارمندان و پرسنل وبطور کلی تمامی عوامل داخلی وخارجی درگیر باسازمان میباشدو سازمان باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای خیال کارمندان وتمامی افراد درگیر باسازمان راجهت ایمنی راحت میکنند.جهت اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه ایزو 45001 اینجا کلیک کنید
  کاربران ممکنست گواهینامه هایISO 9001 ،ISO 14001 وهمچنینISO 45001 راباعناوین زیر نیزدر گوگل سرچ نمایند: گواهینامهISO9001 ، گواهینامهISO14001 ، گواهی نامهISO45001 ، گواهیISO9001 ، گواهیISO14001 ، گواهیISO45001 ، استانداردISO9001 ، استانداردISO14001 ، استانداردISO45001 ، گواهینامهISO 9001 ، گواهینامهISO 14001 ، گواهی نامهISO 45001 ، گواهیISO 9001 ، گواهیISO 14001 ، گواهیISO 45001 ، استانداردISO 9001 ، استانداردISO 14001 ، استانداردISO 45001 ، گواهینامهiso 9001 ، گواهینامهiso 14001 ، گواهی نامهiso 45001 ، گواهیiso 9001 ، گواهیiso 14001 ، گواهیiso 45001 ، استانداردiso 9001 ، استانداردiso 14001 ، استانداردiso 45001

  گواهیIMS راچه مراجعی صادر میکنند؟ گواهینامهIMS رامراجع ثبت وصدور گواهینامهISO صادرمیکنند. جهت اطلاع درحوزه مراجع ومراکز ثبت وصدور گواهینامه های ایزو اینجا کلیک کنید.

  سیستمIMS مزیتهایی داردکه مهمترینش اینست ؛ وجود اشتراکات بسیار ویکپارچگی باعث میشودکه سازمان جهت طراحی و پیاده سازی ، مستندسازی ، ممیزهای داخلی وهمچنین صدور گواهینامهIMS ونیز مراقبتی سالیانه ودستمزد مشاوره متحمل هزینه های اضافی نگردد.

 • گواهینامه IMS گواهی نامه IMS

  IMS

  گواهینامهIMS گواهی نامهIMS

  گواهیIMS درمعنای سیستم مدیریت یکپارچه واختصار عبارتIntegrated Management System میباشدکه ازتهیه و تدوین سه استانداردISO45001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ) ،ISO14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) وهمچنینISO9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) بوجود میاید. سیستم مدیریت یکپارچه ویا همانIMS ازتلفیق الزامات سه استاندارد 45001 ، 14001 وهمچنین 9001 شکل میگیردو الزامات سه استاندارد ایزو45001 ، ایزو14001 ونیز ایزو9001 رادر خودش دارد. پس سیستم مدیریت یکپارچه (IMS ) اصطلاحی میباشدکه دراصل متشکل ازتهیه و تدوین سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ISO45001 ) ، سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO14001 ) وهمچنین سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001 ) میباشد واصطلاحا گواهینامه نامیده میشود درحالیکه درست نیست چونIMS ویا همان سیستم مدیریت یکپارچه یک استاندارد و گواهینامه نیست. سازمانهای متقاضی گواهی نامهIMS لازم نیست هرسه استاندارد ایزو 45001 ، ایزو 14001 وهمچنین ایزو 9001 رابه طور همزمان طراحی و پیاده سازی بلکه متناسب باشرایط و سیاستها درزمان مناسب هرکدام ازاین استانداردهایiso14001 ،iso45001 ونیزiso9001 رابه طور مجزا طراحی و پیاده سازی نمایند. اگرچنانچه سازمان قصد ندارد سیستم مدیریت یکپارچه رابه طور همزمان اجرایی کند درابتدا بایستی سیستم مدیریت کیفیت ویاهمان استانداردiso 9001 راتهیه و تدوین وپیاده سازی نماید وبا طراحی و پیاده سازی ایزو9001 شروع کند وسپس درطی یک بازدهی زمانی متناسب باسیاستهایش سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (iso45001 ورژن جدیدohsas18001 ) وهمچنین سیستم مدیریت زیست محیطی (iso14001 ) رامتعاقبا وبه تدریج طراحی و پیاده سازی نماید اماچنانچه سازمان قصد دارد بطور همزمان سیستم مدیریت یکپارچه راطراحی و تدوین و پیاده سازی نماید بایستی هرسه سیستم مدیریت کیفیت ویا همان استانداردISO9001 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ویا همان استانداردISO45001 وهمچنین سیستم مدیریت زیست محیطی وهمانISO14001 رابه طور همزمان طراحی و پیاده سازی نماید.

  گواهینامهIMS بنابر گفته های دراین مقاله ودر مقالات دیگر درحقیقت الزامات زیست محیطی وهمچنین بهداشت حرفه ای افرادشاغل درسازمان وتمامی افراد درگیر سازمان رابیان میکند. جهت دریافت گواهینامهIMS سازمانها بایستی یکسری اقدامات ازجمله اینکه مدیران کلیدی و اصلی یک سازمان بایستی آموزش دیده وآموخته هایشان رابه کارکنان منتقل کنند. مدیران کلیدی بایستی تمامی ریسکها راشناخته وآنها رابه کارمندان بیاموزند وهمچنین راههای پیشگیری ومقابله بااین ریسکها رابه زیردستانشان آموزش دهند. تمام کارکنان شاغل درسازمان بایستی دوره ایمنی عمومی ببینند. بایستی ذوره اطفای حریق ببینند. بایستی الزامات لازم راجهت جلوگیری ازآلودگی آب و هوا رعایت نمایند.

  گواهی نامهIMS رااز کجا دریافت کنیم؟ جهت دریافت گواهینامهIMS نیز مانند دیگر استانداردها و گواهینامه ها بایستی ازطریق مراجع و مراکز معتبر ثبت و صدور گواهینامهISO اقدام گردد. مراکز ثبت وصدور گواهینامهIMS نیز مانند ایزو درایران 400الی 500 مرجع هستندکه اصطلاحاCB نامیده میشوند وخودشان زیرنظر مراجعی باعنوانAB اعتبار دهی میشوندکه خوداینAB (ها) زیرنظر سازمانی جهانی استانداردIAF اعتبار میگیرند. باتوجه بدین مطلب گواهینامه های دارای اعتبارIAF ازبالاترین سطح اعتبار برخوردارند. انواع گواهینامه ایزو و منجمله IMSبنابر سطوح مختلف اعتبار وهمچنین باتوجه بنوع برند دارای قیمتهای مختلف و متفاوتی هستند. چیزیکه مهم میباشد اینست؛ سازمان متقاضی دریافت گواهیims بایستی باآگاهی کامل بابت مراجع ثبت وصدور گواهینامهims بجهت اخذ گواهیIMS اقدام نمایدتا دردام افراد کلاهبردارکه گواهینامه جعلی و پرینتی صادر میکنند نیفتند.

  کاربران ممکنست باعناوین زیر بدنبال مطلب مورد نظر خودشان در گوگل سرچ نمایند:
  گواهی نامهIMS ، گواهینامهIMS ، گواهیIMS ، گواهی نامهims ، گواهینامهims ، گواهیims و مراجع صدور گواهینامهIMS ، مراجع صدور گواهی نامهIMS ، مراجع صدور گواهیIMS و هزینه دریافت گواهینامهIMS ، هزینه اخذ گواهینامهIMS ، هزینه اخذ گواهیIMS ، هزینه دریافت گواهی نامهIMS و موارد استفادهIMS ، کاربردIMS ، مراجع صدور گواهینامهims ، مراجع صدور گواهی نامهims ، مراجع صدور گواهیims ، ایزوهای مرتبط باگواهیIMS ،ایزوهای مرتبط باگواهینامهIMS ، گواهینامه هایISO مرتبط باگواهینامهIMS ،پیاده سازی طرحIMS ، گواهینامهISO45001 ، گواهینامهISO14001 ، گواهینامهISO9001 وغیره.
 • گواهینامه MIS سیستم اطلاعات مدیریت چیست؟

  گواهینامه MIS

  گواهینامهMIS سیستم اطلاعات مدیریت چیست؟

  گواهینامهMIS یک سیستم اطلاعاتی مدیریت است که هر مدیری که این گواهینامه را در شرکت خود داشته باشد نشان می دهد که این شرکت از یک مدیریت عالی برخوردار است. به خاطر خصوصیت خوبی که این گواهینامه دارد متقاضیان زیادی جذب آن شده اند که بخواهند آن را به دست آورند. برای به دست آوردن این گواهینامه مراحلی وجود دارد که هر شرکتی باید به صورت منظم آنها را سپری کند. این مراحل عبارت است از:

  1-مدیران شرکت ها قبل از هر چیز ابتدا بایستی در مورد این گواهینامه اطلاعات خود را افزایش دهند و بدانند که فرایندهای این سیستم چیست و چگونه عمل می کند.

  2-افراد متقاضی باید در مورد ارتباطاتی که بین فرایندهای سیستم برقرار است را به خوبی بشناسد تا بتواند در مواقع ضروری استفاده کند.

  3-آنها بایستی در مورد سابقه فرایندهای این سیستم جستجو کنند و همچنین در مورد گواهینامه چرس و جو کنند که عملکرد گواهینامه به چه صورت است.

  4-صاحبان شرکت ها اگر مشکلی در فرایندهایی که در حال حاضر در به صورت فعال در شرکت فعالیت می کند به وجود آمد حتما در رفع آن مشکل اقدام کنند و اطلاعاتی در این زمینه داشته باشند که این فرایندها را به روز و جدیدتر کنند.

  5-مدیران باید مسیر سیستم مدیریت اطلاعاتی که در شرکت استفاده میشود را به سوی پیشرفت و ارتقا حرکت دهند تا موجب پیشرفت شرکت شود.

  گواهینامهMIS که یک سیستم مدیریت اطلاعات هست با ایزو 9001شباهت هایی دارد. یکی از این شباهت مربوط به نقشه فرایند است که گاهی اوقات با عنوان (پروسس مپ) خوانده می شود. نقشه و اجرای فرایندها در گواهینامهMIS مانند نقشه و پیاده سازی فرایندها در استاندارد ایزو 9001 است. مورد دیگر شباهت های موجود بین این گواهی نمودار ماتریس است که در استاندارد ایزو 9001 کاربرد فراوان داشته و متقضایان بسیاری را به خود جذب کرده و توانسته اند با استفاده از این نمودار ماتریس به نتایج عالی برای شرکت دست یابند. هم اکنون این نمودار در قسمت پیاده سازی سیستم مدیریت اطلاعاتیMIS کاربرد دارد که بسیار کاربردی است و مدیران در قسمت اجرای این سیستم از ان استفاده می کنند.

  گواهینامهMIS به خاطر جدید بودن اطلاعات کمی در مورد آن وجود دارد و افراد با این گواهی آشنا نیستند. آنها م یتوانند برای کسب اطلاعات ابتدایی در مورد گواهینامه به گوگل مراجعه کنند و بر اطلاعات خود در این زمینه بیفزایند. ولی چون اطلاعات ندارند ممکن است در گوگل با عناوین مختلفی آن را جستجو کنند مانند

  به خاطر جدید بودن این گواهینامه اطلاعات کمی در مورد آن در سایت ها و مراجع وجود دارد. اکثر افراد یا بهتر بگوییم کسی از این گواهینامه اطلاعات خاصی ندارد. آنها برای اینکه بتوانند در این مورد اطلاعاتی به دست آورند این عناوین را در گوگل جستجو می کنند.

  MISچیست
  گواهیMIS چیه
  ام ای اس چیست
  معنی ام ای اس چیست
  MIS مخفف چه کلماتیست
  چه سازمان هایی می توانند از این سیستم مدیریت اطلاعاتی استفاده کنند
  نحوه گرفتن سیسیتم مدیریت اطلاعاتی چگونه است
  شرایط گرفتن سیستم مدیریت اطلاعاتی سخت است یا آسان
  گواهینامه ام ای اس چیست
  شرایط اخذ گواهینامه ام ای اس چگونه است
  چگونه می توانیم گواهینامهMIS دریافت کنیم
  مراجع صادرکننده گواهی ام ای اس کجا هستند
  چه مرجعی برای صادرکردن گواهینامه سیستم مدیریت اطلاعاتی قابل اعتمادترست
  سیستم مدیریت اطلاعات چیست
  سیسیتم مدیریت اطلاعاتMIS چیست
  مراحل به دست اوردن گواهینامه ام ای اس کدام هستند
  هزینه برای دریافت کردن گواهیMIS چقدر است.

  وبسیاری سوالات دیگر که فرد در گوگلسرچ می کند و در مورد سوالاتش پاسخ هایی دریافت می کند و بدین طریق می تواند بر اطلاعات خود بیفزاید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر می تواند با جستجو کردن در مورد مراجع صادرکننده گواهینامهMIS به سراغ این مراجع بروند و در مورد این گوایهنامه سوالات یبپرسند. کارکنان مراجع با خوش رویی کامل پاسخ آنها را می دهند و راهنمایی های لازم را به آنها می دهند. علاوه بر این، در سایت هایی که افراد دنبال اطلاعاتی در مورد سیستم مدیریت اطلاعات می گردند شماره تماس هایی موجود است که می توانند با این شماره تلفن ها تماس برقرار کنند و در مورد گواهینامه اطلاعاتی به دست آورند. مشاوران به وصرت رایگان و بدون دریافت هزینه اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار می دهند تا زمان تصمیم گیری برای انتخاب این گواهی و دریافت آن راحت تر اقدام کنند.

 • مراجع صادر کننده IMS در ایران

                   مراجع صادر کننده IMS در ایران

  مراجع صادر کنندهIMS در ایران

  مراجع ومراکزصادر کنندهIMS مانندISO هستند زیراکهIMS متشکل ازسه استانداردISO9001,ISO14001 و همچنینISO45001 میباشد. درواقع زمانیکه سازمانی سه سیستم ، سیستم مدیریت کیفیتISO9001, سیستم مدیریت زیست محیطیISO14001 ونیز سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایISO45001 رادرون سازمانش طراحی وهمچنین پیاده سازی نماید اصطلاحا میگویند سازمان موفق بدریافت سیستم مدیریت یکپارچه شده است. البته بایستی اشاره کرد ضروری نیست هرسه استاندارد باهم طراحی گردد بلکه میتوان ابتدا استاندارد ایزو 9001 بعنوان عمومی ترین وپیش نیاز تمامی استانداردها طراحی کرد وسپس دواستاندارد ایزو 14001 وهمچنین ایزو 45001 رادر یک بازده زمانی طراحی وهمچنین پیاده سازی نمایند.

  مرکز صادر کنندهIMS باتوجه بدین موضوع همان مراجع صادر کنندهISO هستند. مراجع صادر کنندهIMS وهمچنین انواع استانداردISO رااصطلاحاCB مینامندکه خوداینCB تحت اعتبار مراجعی هستند باعنوانAB ودر نهایتAB ها خودشان زیر نظر مرجع بالادست واصلی باعنوانIAF اعتباردهی میشوند. باتوجه بدین گفته ها گواهینامهIMS باسطح اعتبارIAF بالاترین سطح اعتبار رادارا هستند. هرکشور دارای مراجعIAF مخصوص خودشان هستندکه درایران تنهاNACI ازاینگونه مراجعIAF میباشند. امروزه باتوجه به تحریمات مراجعی نیز هستندکه غیرIAF هستندو تعداداین مراجع درون ایران بیش ازحدود 400 تا500 مرجع هستند. مراکز اینچنینی یعنی دراصطلاح غیرIAF ساخته وپرداخته ایرانیها هستند، یعنیCB وهمچنینAB ساخته خودما ایرانیها هستند.

  مراجع و مراکز صادر کنندهIMS درون ایران شامل همین مراجعIAF وغیرIAF هستند. گواهی نامهIMS دراصطلاح غیرIAF ازطریق همین مراجع غیرIAF ثبت وصدور میگردد. اینگونه برندها بسیار متنوعند وتعداد آنها بسیار زیاد میباشدکه دارای سطح اعتبار متفاوت وقیمتهای متفاوتی میباشد. برخی ازاینگونه برندها دارای قیمت نجومی وبعضی ازآنها قیمت پایینتری دارد. عوامل بسیاری دراین فرق قیمت دخیل میباشد مانند برندهای مختلف ، دندانگردی، سطح اعتبار وغیره.
  مراکز ومراجع صادر کنندهIMS راتمامی شرکتها باهر گونه فعالیت بایستی بشناسند زیراکهIMS مورد نیاز واستفاده تمامی شرکتها باهر نوع فعالیت میباشد. گواهیIMS مورد استفاده تمامی شرکتها میباشدکه باهر قصدی اقدام میکنندبه دریافتIMS مانند صادرات، مناقصات ونیز تبلیغات وغیره. البته جهت صادرات بایستی گواهینامهIMS دارای سطح اعتبارIAF باشد. گواهینامهIMS ازانواع گواهینامه هایی میباشدکه ممکنست کارفرما جهت مناقصات ازشرکتی بخواهد. همچنین ممکنست یک شرکت بدنبال این باشدکه جهت سازمانش گواهینامه معتبر ودرحقیقت استاندارد بگیردوIMS باعنوان سیستم مدیریت یکپارچه باطراحی ونیز پیاده سازی سه سیستم مدیریت کیفیت, مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی وهمچنین سیستم مدیریت زیست محیطی یکی ازبهترین وکاربردی ترین گواهی نامه جهت شرکتها وسازمانها میباشد.

  کاربران ومتقاضیان ممکنست باعناوین زیر درون گوگل بدنبال مطلب مورد نظر خودشان جستجو نمایند:

  مراجع صادر کنندهIMS درون ایران, مراجع صادر کننده گواهینامهIMS درون ایران, مراجع صادر کننده گواهی نامهIMS درون ایران, مراجع صادر کننده گواهیIMS درون ایران,IMS, گواهینامهIMS, گواهی نامهIMS, گواهیIMS, مراکز صادر کنندهIMS درون ایران, لیست مرکز صادر کننده صدور گواهینامهIMS درایران, شرکتهای دریافتISO, شرکتهای دریافتIMS, موسسات صدور گواهینامهIMS, نمایندگیهایIMS درایران, الزاماتIMS, متن استانداردIMS, گواهینامه سیستم های مدیریتی, گواهینامه مدیریت یکپارچه, دورهIMS, وغیره.

 • مطالب مفید

 • مطالب منو