گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

گواهینامه ISO9001

 • اخذ استاندارد iso9001

  اخذ استاندارد iso9001

  اخذ استانداردiso9001

  اخذ استانداردIS09001 مقوله مهمی میباشدکه بسیار مورد توجه قرار میگیرد. گواهینامه ایزو 9001 عمومی ترین استاندارد ایزو میباشدکه عموما جهت مناقصات ازطرف کارفرما ازیک شرکت خواسته میشود. گواهی نامهISO9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت یکی ازانواع سیستمهای مدیریتیISO میباشدکه ازتمام سیستمهای مدیریتی مهمتر بوده ودر حقیقت مادر تمامی استاندارد وهمینطور پیش نیاز انواع استاندارد ایزو میباشد. زیراکه سیستم مدیریت کیفیت الزامات کیفیت رامورد بررسی قرار میدهد وهمچنین تمامی انواع استاندارد تدوین شده اندتا الزامات مورد نیاز جهت کیفیت فرآیندهای موجود دریک سازمان رابیان کند. ایزو 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت بعداز ویرایشهای فراوان باعنوان سیستم مدیریت کیفیت تدوین گردید. درابتدا استانداردISO9001 باعنوان کنترل کیفیت مطرح گردید یعنی تمام فرآیندها تحت کنترل قرار گیرندتا کیفیت زیر سوال نرود ودر تمامی فرآیندها عدم انطباقها تحت کنترل قرار گیرداما بعد دیدندکه کنترل کیفیت زمانبر بوده وموجب هدر رفتن وقت میشود وانرژی نیروی انسانی گرفته میشودو گفتند کیفیت بایستی تضمین گرددنه کنترل امااین طرح تضمین کیفیت نیز معایب خودش راداشت ودرنهایت باعنوان سیستم مدیریت کیفیت مطرح گردیدوتصویب شد.

  اخذ گواهینامهISO9001 جهت تمامی شرکتها باهرگونه فعالیت انجام میگیردو چنانچه شرکتی بخواهد یک استانداردISO داشته باشد میتواند اخذ استانداردiso9001 رادر دستور کار خود قرار داده و گواهینامهISO 9001 رادریافت نماید. همچنین معمولا اغلب اخذ استانداردiso9001 بهمراهISO14001 وهمینطورISO45001 (ورژن جدیدOHSAS18001 ) صورت میپذیرد و شرکتهای مشاوره و ثبت و صدور گواهینامه ایزو مانند مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران شرکتهای متقاضی اخذ استانداردiso9001 راجهت اخذ استانداردISO 9001 ،ISO 14001 وهمچنینISO 45001 بهمراه یکدیگر توصیه میکند زیراکه سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 وهمینطور ایزو 45001 بنوعی مکمل یکدیگرند ودرکنار یکدیگر معنا پیدا میکنند همچنین الزامات گواهینامهISO 9001 ، گواهینامهISO 14001 وهمینطور گواهینامهISO45001 نکات و الزامات مشترک بسیاری باهم دارند. بایستی اضافه کردکه ازترکیب اخذ سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 وهچنین ایزو 45001 یعنی سه سیستم مدیریتی سیستم مدیریت کیفیتISO9001 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیISO45001 وهمچنین سیستم مدیریت زیست محیطیISO14001 سیستم مدیریت یکپارچهIMS بدست میاید یعنی اینکه چنانچه سازمانی سه گواهی 9001 ، 14001 و 45001 راجهت سازمانش اخذ کند میگویند سازمان موفق شده سیستم مدیریت یکپارچه رادرون سازمانش پیاده سازی کند.

  اخذ گواهی نامهISO9001 طی سه مرحله انجام میپذیرد. طراحی ، پیاده سازی و ثبت و صدور گواهینامهISO 9001 . درابتدا بایستی مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو 9001 رامشخص کرد. مراجع صادر کننده گواهی نامهISO9001 رادر اصطلاح وبطور اختصارCB مینامند واینCB زیر نظر مرجع اعتبار دهندهAB مدیریت و اعتبار دهی میشوندو خوداینab زیرنظر یک مرجع بالا دست باعنوانIAF نهاد بین المللی اعتبار دهی گواهینامهISO اعتبار دهی میشوند. اینگونه گواهینامهISO 9001 دارای بالاترین سطح اعتبار میباشدکه جهت صادرات بایستی اخذ استانداردiso9001 ازطریق مراجعIAF صورت گیرد. بدلیل گران بودن و زمانبر بودن و تحریمات ایرانیها خودشان اقدام کردندبه ثبت و صدور گواهینامه ایزو یعنیCB وهمینطورAB (هایی) ساختندکه ساخته وپرداخته خودشان بودو تحت نظر هیچگونه نهاد بین المللی نیست وبدین مدل گواهینامهISO9001 ، اصطلاحا غیرiaf گفته میشود. بهمین دلیل برندهای مختلفی ساخته شدندکه کار راه انداز هستندو البته باتوجه بدینکه سطح اعتبارشان درچه سطحی میباشد زمان و قیمت متفاوتی دارندو بنابر گستردگی و توانایی مالی ودلخواه شرکت متقاضی میتواند اخذ استانداردiso9001 رااز هرکدام مرجع بخواهند دریافت کنند.

  اخذ گواهیISO9001 مرحله دوم شامل پیاده سازیiso9001 میباشدکه زمانیکه مستندات آماده شدو گزارش نویسی انجام گرفت نوبت پیاده سازی الزامات تعریف شده مستندات میشودکه البته گواهینامه ایزو غیرIAF نیازبه پیاده سازی ندارد وهمینطور شرکتها نیز تمایلی بدین پیاده سازی ندارند. زیرا پیاده سازی انواع استاندارد ایزو ضمن زمانبر بودن، هزینه بر نیزمیباشد.
  اخذ مدرکiso9001 مرحله آخر مرحله ثبت و صدور گواهینامهiso9001 میباشدکه درمرحله آخر بعداز تایید مرجع صادر کننده ، گواهینامهiso9001 مانند انواع گواهی ایزو دیگر صادر میشود. بایستی توجه کردکه متقاضیان اخذ استانداردiso 9001 باآگاهی کامل جهت اخذ گواهی نامهiso9001 خوداقدام کنندتا دردام افراد سودجوکه گواهینامه ایزو تقلبی صادر میکنند نیفتد.

  کاربران درون گوگل معمولا باعناوین زیر بدنبال مطلب مورد نظر یعنی اخذ استانداردiso9001 جستجو میکنند:

  اخذ استانداردiso9001, اخذ گواهینامهiso9001, اخذ گواهی نامهiso9001, اخذ گواهیiso9001, اخذ مدرکiso9001, اخذ استاندارد ایزو9001, اخذ گواهینامه ایزو9001, اخذ گواهی نامه ایزو9001, اخذ گواهی ایزو9001, اخذ مدرک ایزو9001, اخذ استانداردISO9001, گواهینامه ایزو 9001 , شرایط گرفتن ایزو برای شرکت, مراحل ثبت ایزو, شرایط اخذ نمایندگی ایزو, هزینه دریافت گواهینامهISO9001, مراحل اخذ استانداردiso9001, مراحل دریافت استانداردiso9001, مراجع صادر کننده استانداردISO9001, چگونه گواهینامه ایزو بگیریم وغیره.
 • خرید تمدید ISO9001

   خرید تمدید ایزو 9001

  خرید تمدیدISO9001

  صدور گواهینامهISO9001 اول کار شرکت دارنده گواهینامهISO9001 میباشد. صدور گواهینامه توسط مراجع مختلف انجام خواد شد. هرمرجع طبق سیاست خود هزینه های گواهینامه مشخص میکند. هزینه های ایزو باتوجه تحت اعتبار بودنIAF متغییر میباشد. طبق نرخ ارز مشخص میشود. مراجعی هستند خصوصی اقدام صدور گواهینامهISO9001 میکنند. این مراجع خصوصی بصورت کاملا مستقل مشغول فعالیت بوده وابسته هیچ نهادی نمیباشد. گواهینامهای ایزو بافتوشاب درست کرده نام شرکت، نام مرجع صادرکننده درج میکنند. همچنین سایت رهگیری هم بمشتری اعلام میکنند. اماتاییدیه معتبر ندارند. افرادیکه میخواهند گواهینامه جهت برندسازی داشته باشند میتوانند این مراجع خصوصی انتخاب کنند. مراجع خصوصی بدون اعتبار بین المللی یک روزه گواهینامه صادر کرده تحویل میدهند. اما مراجع تحت اعتبارIAF صدور گواهینامهISO9001 یک الی دوماه زمان برای صادر کردن نیاز دارند. شرکتها، سازمانهای دولتی جهت مناقصه گذاشتن، رجیستری تحویل کارفرما دادن باید گواهینامه تحت اعتبار مرجعIAF دریافت کنند. تمدیدISO9001 توسط مراجع گوناگون انجام میشود. طبق روال کار هزینه تمدید بصورت نامه ایی کتبی دوماه زودتر اعلام شده، همچنین هزینه مبلغ واریزی بشرکت متقاضی اعلام میگردد. معمولا هزینه پایین ترین الی بالاترین قیمت ابلاغ میشود.

  پایین ترین قیمت مربوط بمراجع خصوصی بوده، بالاترین قیمت برای مراجع تحت اعتبارIAF میباشد. بدلیل اینکه مراجع خصوصی تاییدیهIAF دریافت نکرده اند نمیتوانند بامرجع اعتباردهی بین المللی همکاری داشته باشند. تاییدیه گرفتن ازاین مراجع باید آزمونهایی پاسخ دهند تابتوانند اعتباردهی مراجعIAF جهت صدور همچنین تمدید دریافت نمایند.

  اکثر شرکتها تمدید ایزو جدی نمیگرند حتی کنسل هم میکنند، اما اگر بدانند تمدید ایزو بسیاری مواقع اهمیت داشته حتما تمدید ایزو انجام میدهند. باب شدن صدور ایزو، تمدید آن مرسوم شده حتی جهت رقابت شرکتی گواهینامه ایزو تمدید میکنند.

  انواع تمدید گواهینامه:ISO9001،ISO22000،ISO14001 ،ISO45001 ،ISO10002،ISO10004 ،ISO13485 ، بسیاری ازگواهینامه های دیگر. لازم بذکر مجدد میباشد، جهت مناقصه شرکت یاتحویل کد رجیستری تمدید ممیزی باید انجام شود. دیگر مزایای تمدید ایزو توضیحات گارشناس ایزو درخصوص مستندات میباشد. این مستندات حاوی 4000 هزار صفحه درفایل سی دی برای دوستان شرکتی قابل رویت میباشد. متقاضیان میتوانند این بسته مستندات تمدید ایزو مطالعه کنند. جهت بکارگیری سازمان خود اجرایی کنند. تاکید مراجع جهت تمدید ایزو لزوما بدلیل این دو امر مهم میباشد. اگر شرکت، سازمان دولتی مناقصه داشته باشند بمشکل خورده مناقصه نمی توانند برگزار کنند، دوم کارفرمایان جهت همکاری کد رهگیری درخواست دارند فوری باید تحویل داده شود.
  صفرتا صد تمدیدISO برعده مراجع بوده مشتری فقط هزینه تمدید ممیزی واریز کرده باقی کار تمدید توسط مراجع انجام میشود. برای تمدید ایزو دوصورت انجام میشود. یا مراجع آدرس سایت خود جهت رهگیری شرکت متقاضی تحویل داده تامشتری مشاهده کرده بداند تمدید ایزو انجام شده، یا گواهینامه جهت تمدید مجدد صادرشده تحویل متقاضی داده میشود. هردو صورت کار تمدید ایزو انجام میشود. اما تفاوت آن مربوط مراجع صادرکننده میباشد. که چه قوانین تمدید کردن داشته باشند.

  معمولا تمدید ایزو مربوط شرکتهای نفت، گاز، پتروشیمی میباشد. این شرکتها جهت رهگیری که تحویل کارفرمایان بدهند باید تمدید ممیزی انجام دهند. این تمدید سالیانهISO9001 بنفع مشتری خواهد بود. برای اینکه مشخص کند گواهینامه معتبر دارد همکاری کارفرمایان وشرکتها ادامه داشته باشد. باید تمدید انجام شود.

  ISO9001 راهنمایی برای تمدید ممیزی سیستم مدیریت درخصوص مدیریت برنامه ممیزی طرح ریزی، اجرای ممیزی سیستم مدیریت، همچنین شایستگی، ارزیابی یک ممیز، تیم ممیزی راهنمایی ارائه می نماید. برای ممیزین سازمانهاکه درحال پیاده سازی سیستمهای مدیریت هستند، سازمانها نیاز دارند ممیزیهای سیستم مدیریت انجام دهند. استاندارد بین المللی درخصوص کاربرد الزامات برای سیستم مدیریت کیفیت سازمان اشاره میکند. سازمان میتواند برحسب اندازه یاپیچیدگی سازمان مدل مدیریتی اتخاذ نماید.   

 • گواهی نامه ISO9001 ، گواهینامه ISO9001

  iso9001

  گواهینامهISO9001 گواهی نامهISO9001

  گواهیISO9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت ازسری استانداردهای 9000 میباشد وعمومی ترین و اساسی ترین استاندارد جهت هرسازمان باهر گونه فعالیت میباشد.استاندارد 9001 بعنوان پیش نیاز و مادر تمام استانداردهای عمومی و خصوصی میباشد و همچنین ازالزامات دریافت گواهینامهIMS سیستم مدیریت یکپارچه وهمچنین دراخذ گواهینامهHSE ازنیازهای سازمان متقاضی میباشد. دراستاندارد ایزو 9001 وتمامی استانداردها درابتدا بایستی مجموعه و سازمان متقاضی هدف خودرا بابت طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی موردنظرش تعیین و اعلام کند.بمنظور طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت نیز بایستی سازمان متقاضی هدف خودرا بابت طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مشخص کند. اهداف طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت شامل موارد زیر میباشد: تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت شرکت متقاضی برپایه استانداردiso9001 جهت کلیه فعالیتهای مرتبط باخدمات شرکت منجمله: ارائه محصولات و خدمات برآورده کننده الزامات مشتری و همچنین الزامات قانونی ارائه شده طبق استانداردهای عمومی، جلب رضایت مشتری ازطریق بکارگیری الزامات و اثربخشیهای موجود درون سیستم مدیریت کیفیت منجمله موارد و فعالیتها و فرآیندهای بهبود دهنده و موثر و مستمر بجهت بهبود و اثربخشی بیشتر سیستم مدیریت کیفیت وهمچنین انطباق سازی باالزامات مشتری و الزامات قانونی مرتبط.

  گواهینامهISO 9001 مراجع صادرکننده اش 400 الی 500 مرجع هستندکه باعنوانCB فعالیت دارندکه خوداینCB ها تحت اعتبار یک مرجع باعنوانAB فعالیت دارند و درنهایتAB ها خودشان زیر نظر یک سازمان جهانی باعنوانIAF اعتباردهی میشوند پس گواهی نامه های دارای قابلیتIAF بالاترین اعتبار رادارند.

 • گواهینامه HSE

  hse

  گواهینامهHSE

  گواهینامهHSE مخفف عبارتHealth Safety Environmental Management System بمعنای سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست ازدیگر گواهینامه های بین المللی میباشدکه الزامات دو استانداردISO14001 وISO45001 (ورژن جدیدOHSAS18001 ) رادرخود دارد و الزامات دو استاندارد 14001 و 45001 رابیان میکند بهمین دلیل سازمانهای متقاضی درخواست گواهینامهHSE میتوانند باطراحی و پیاده سازی دوسیستم مدیریتی ایمنی و بهداشت حرفه ایISO45001 وهمچنین سیستم مدیریت زیست محیطیISO14001 الزامات مورد نیاز گواهینامهHSE رادر فرآیندهایشان بکار ببرند زیراکه الزامات مورد نیاز استانداردHSE دردو استاندارد 45001 و 14001 تعریف شده است البته گواهینامهHSE یکسری الزامات دیگری رانیز درخود داردکه دراین دو استانداردISO 14001 وISO45001 مطرح نشده است اما عمده الزامات و الزامات اساسی استانداردHSE  دراین دواستاندارد تعریف شده است سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامهHSE میتوانند بطور مستقل یابا دریافت دو استانداردISO14001 وISO45001 گواهینامهHSE رادریافت کنند. جهت دریافت گواهینامهHSE همچنین بهترست بطور همزمان همراه بااخذ استانداردHSE ، استانداردISO9001 نیز طراحی و پیاده سازی و اخذ گردد. پس طبق مطالب بیان شده همزمان یاقبل ازاخذ استانداردHSE بهترست استانداردهایISO14001 وISO45001 وهمچنین استانداردISO9001 نیز طراحی و پیاده سازی گردد. اغلب سازمانها بجهت شرکت درمناقصات نیاز پیدا میکنندبه دریافت گواهینامهHSE و ازآنها خواسته میشودکه گواهینامهHSE رادریافت کنند. سازمانهای متقاضی نیز اغلب زمان مناقصه بفکر دریافت گواهینامهHSE میوفتند. البته بایستی گفتHSE استاندارد نیست ودر اصطلاح استاندارد نامیده میشود.ازمزایای طراحی و پیاده سازی و مستندسازی گواهینامهHSE میتوان بدین موارد اشاره کرد: دریافت گواهینامهHSE جهت شرکت درمناقصات ، جلب نظر و جلب اطمینان نهادها و سازمانها و کارفرماها ، افزایش انگیزه درکارکنان بدلیل توجه بموارد ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان ، رعایت الزامات زیست محیطی و کوشش بجهت داشتن محیط زیست سالم و حفظ محیط زیست درتمامی جوانب، کاهش حوادث درحین کار و جلوگیری ازخسارات جانی ، کاهش هزینه های ناشی ازحوادث کاری وهمچنین تخریب محیط زیست.

  گواهینامهHSE درمیان مراجع ثبت وصدور گواهینامه ایزو دراصطلاحباعنوان یک گواهینامه اصطلاحاً نان اکریدیت ( Non Accredit )مطرح میشود. مراجع ثبت وصدور گواهینامه مانند گواهینامه ایزوCB ها میباشندکه خوداینcb ها تحت نظارت مراجعی بااصطلاحAB اعتباردهی میشوندکه خوداینAB ها تحت نظارت مراجعی بانامIAF اعتباردهی میشوند. جهت صادرات بجهت کشورهای اروپایی بایستی گواهینامه های صادره دارای اعتبارIAF باشند. درایران حدود 400 الی 500 مرجع صادرکننده گواهینامهHSE میباشدکه سازمانهای متقاضی بایستی باتحقیق وتفحص کامل مرجع موردنظرشان راانتخاب کنند. بایستی دقت کنندکه مراجعی راانتخاب کنندکه گواهینامه های صادره ازطرف آنها دارای اعتبار باشد. بسیار پیش آمده سازمانهای متقاضی بدلیل عدم آگاهی دردام افرادی گرفتاری میشوندکه آنهارا معرفی میکنندبه مراجع و مراکز فاقد اعتبارکه گواهینامه صادره ازجانب آنها فاقد اعتبار میباشد بهمین دلیل بایستی سازمانهای متقاضی باعلم وآگاهی کامل بجهت ثبت و صدور گواهینامهhse اقدام کنند.

  گواهینامهHSE هم بجهت سازمانها وهم بجهت افراد کاربرد دارد. امروزه بدلیل الزامات اداره کار بجهت سازمانهای پیمانکاری ، اینگونه سازمانها بدنبال افرادی هستندکه دارای گواهینامهHSE باشند اینگونه سازمانها بایستی بدنبال افرادی باشندکه یادانش آموخته دانشگاه باشند ویا دارای مدرکHSE مراجع معتبرکه مدرک صادره آنها دارای اعتبار وزارت کار باشد وزیرنظر وزارت کار فعالیت میکنند ومدارک صادره آنها ازطریق وزارت کار صادر شده باشد. افراد نیز بجهت موقعیت کاری بهتر وهمچنین دارا شدن مدرکHSE و فعالیت بعنوان افسرHSE بادو طریق میتوانند گواهینامهHSE رااخذ کنندیا ازطریق دانشگاهها مدرکHSE رادریافت کنند ویا ازطریق آموزشگاههای برگزارکننده دوره هایHSE زیر نظر وزارت کار. سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامهHSE همچنین میتوانند جهت استخدام افسرHSE ازطریق مراکز مشاوره و همچنین ثبت و صدور گواهینامهHSE استفاده کنند ویک فردرا بعنوان افسرHSE استخدام کنند تادر امر پیاده سازی مدلHSE بدانها کمک کند.

  گواهینامهHSE طی سه مرحله صادر میشود. درابتدا بایستی مرجع صادر کننده ثبت و صدور گواهینامهHSE مشخص شودکه دربالا بطور اختصار درباره مراجع صادر کننده صحبت شد. مرحله دوم مرحله پیاده سازی میباشدکه البته برخی سازمانها تنها بدنبال اخذ گواهینامهHSE هستند وبه امر پیاده سازی پایبند نیستند واما عده ای سازمانهاکه بدنبال مثمرثمر بودن گواهینامه دریافتیHSE خود هستند باصرف وقت و هزینه گامهای موثری خواهند برداشت. درراستای پیاده سازی گواهینامهHSE بحث مشاوره پیش میایدکه سازمانهای متقاضی درراستای پیاده سازی و مستندسازی وهمچنین آموزش مدیران و افراد مرتبط نیاز دارندکه یک مشاوره دارای مدرکHSE استخدام کنند. پس مرحله سوم مرحله مشاوره میباشدکه سازمانهای متقاضی درخواست گواهینامهHSE بایستی بجهت پیاده سازی و مستندسازی فردی رابا مدرکHSE استخدام کنندتا بتوانند اقدامات لازم را بجهت پیاده سازی و اخذ گواهینامهHSE انجام دهند بهمین دلیل بایستی فرد آگاه در زمینهHSE درسازمان داشته باشند تا مرحله بمرحله تمام اقدامات راانجام دهد. امروزه اغلب سازمانها در سازمانشان بخشی باعنوانHSE دارندکه مسئولیت این بخش برعهده افرادی میباشدکه درزمینهHSE اطلاع کافی دارند

 • گواهینامه IMS گواهی نامه IMS

  IMS

  گواهینامهIMS گواهی نامهIMS

  گواهیIMS درمعنای سیستم مدیریت یکپارچه واختصار عبارتIntegrated Management System میباشدکه ازتهیه و تدوین سه استانداردISO45001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ) ،ISO14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) وهمچنینISO9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) بوجود میاید. سیستم مدیریت یکپارچه ویا همانIMS ازتلفیق الزامات سه استاندارد 45001 ، 14001 وهمچنین 9001 شکل میگیردو الزامات سه استاندارد ایزو45001 ، ایزو14001 ونیز ایزو9001 رادر خودش دارد. پس سیستم مدیریت یکپارچه (IMS ) اصطلاحی میباشدکه دراصل متشکل ازتهیه و تدوین سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ISO45001 ) ، سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO14001 ) وهمچنین سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001 ) میباشد واصطلاحا گواهینامه نامیده میشود درحالیکه درست نیست چونIMS ویا همان سیستم مدیریت یکپارچه یک استاندارد و گواهینامه نیست. سازمانهای متقاضی گواهی نامهIMS لازم نیست هرسه استاندارد ایزو 45001 ، ایزو 14001 وهمچنین ایزو 9001 رابه طور همزمان طراحی و پیاده سازی بلکه متناسب باشرایط و سیاستها درزمان مناسب هرکدام ازاین استانداردهایiso14001 ،iso45001 ونیزiso9001 رابه طور مجزا طراحی و پیاده سازی نمایند. اگرچنانچه سازمان قصد ندارد سیستم مدیریت یکپارچه رابه طور همزمان اجرایی کند درابتدا بایستی سیستم مدیریت کیفیت ویاهمان استانداردiso 9001 راتهیه و تدوین وپیاده سازی نماید وبا طراحی و پیاده سازی ایزو9001 شروع کند وسپس درطی یک بازدهی زمانی متناسب باسیاستهایش سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (iso45001 ورژن جدیدohsas18001 ) وهمچنین سیستم مدیریت زیست محیطی (iso14001 ) رامتعاقبا وبه تدریج طراحی و پیاده سازی نماید اماچنانچه سازمان قصد دارد بطور همزمان سیستم مدیریت یکپارچه راطراحی و تدوین و پیاده سازی نماید بایستی هرسه سیستم مدیریت کیفیت ویا همان استانداردISO9001 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ویا همان استانداردISO45001 وهمچنین سیستم مدیریت زیست محیطی وهمانISO14001 رابه طور همزمان طراحی و پیاده سازی نماید.

  گواهینامهIMS بنابر گفته های دراین مقاله ودر مقالات دیگر درحقیقت الزامات زیست محیطی وهمچنین بهداشت حرفه ای افرادشاغل درسازمان وتمامی افراد درگیر سازمان رابیان میکند. جهت دریافت گواهینامهIMS سازمانها بایستی یکسری اقدامات ازجمله اینکه مدیران کلیدی و اصلی یک سازمان بایستی آموزش دیده وآموخته هایشان رابه کارکنان منتقل کنند. مدیران کلیدی بایستی تمامی ریسکها راشناخته وآنها رابه کارمندان بیاموزند وهمچنین راههای پیشگیری ومقابله بااین ریسکها رابه زیردستانشان آموزش دهند. تمام کارکنان شاغل درسازمان بایستی دوره ایمنی عمومی ببینند. بایستی ذوره اطفای حریق ببینند. بایستی الزامات لازم راجهت جلوگیری ازآلودگی آب و هوا رعایت نمایند.

  گواهی نامهIMS رااز کجا دریافت کنیم؟ جهت دریافت گواهینامهIMS نیز مانند دیگر استانداردها و گواهینامه ها بایستی ازطریق مراجع و مراکز معتبر ثبت و صدور گواهینامهISO اقدام گردد. مراکز ثبت وصدور گواهینامهIMS نیز مانند ایزو درایران 400الی 500 مرجع هستندکه اصطلاحاCB نامیده میشوند وخودشان زیرنظر مراجعی باعنوانAB اعتبار دهی میشوندکه خوداینAB (ها) زیرنظر سازمانی جهانی استانداردIAF اعتبار میگیرند. باتوجه بدین مطلب گواهینامه های دارای اعتبارIAF ازبالاترین سطح اعتبار برخوردارند. انواع گواهینامه ایزو و منجمله IMSبنابر سطوح مختلف اعتبار وهمچنین باتوجه بنوع برند دارای قیمتهای مختلف و متفاوتی هستند. چیزیکه مهم میباشد اینست؛ سازمان متقاضی دریافت گواهیims بایستی باآگاهی کامل بابت مراجع ثبت وصدور گواهینامهims بجهت اخذ گواهیIMS اقدام نمایدتا دردام افراد کلاهبردارکه گواهینامه جعلی و پرینتی صادر میکنند نیفتند.

  کاربران ممکنست باعناوین زیر بدنبال مطلب مورد نظر خودشان در گوگل سرچ نمایند:
  گواهی نامهIMS ، گواهینامهIMS ، گواهیIMS ، گواهی نامهims ، گواهینامهims ، گواهیims و مراجع صدور گواهینامهIMS ، مراجع صدور گواهی نامهIMS ، مراجع صدور گواهیIMS و هزینه دریافت گواهینامهIMS ، هزینه اخذ گواهینامهIMS ، هزینه اخذ گواهیIMS ، هزینه دریافت گواهی نامهIMS و موارد استفادهIMS ، کاربردIMS ، مراجع صدور گواهینامهims ، مراجع صدور گواهی نامهims ، مراجع صدور گواهیims ، ایزوهای مرتبط باگواهیIMS ،ایزوهای مرتبط باگواهینامهIMS ، گواهینامه هایISO مرتبط باگواهینامهIMS ،پیاده سازی طرحIMS ، گواهینامهISO45001 ، گواهینامهISO14001 ، گواهینامهISO9001 وغیره.
 • گواهینامه ISO 9001 گواهی نامه ISO 9001

  iso9001

  گواهینامهISO 9001 گواهی نامهISO 9001

  گواهینامهISO 9001 گواهی نامهISO 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت یکی ازانواع گواهینامه های استاندارد ایزو میباشدکه پس ازویرایشهای مختلف و تغییرات گوناگون و اساسی طی سالهای مختلف باعنوان سیستم مدیریت کیفیت مطرح شده است و عنوان سیستم مدیریت کیفیت رابه خودش اختصاص داده است. درابتدا سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 باعنوان سیستم تضمین کیفیت مطرح شد و بعداز ویرایش های مختلف سرانجام عنوان سیستم مدیریت کیفیت رابخود اختصاص داد.

  گواهینامهISO 9001 گواهی نامهISO 9001 ازسری استاتداردهای ایزو 9000 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت میباشد. استاندارد ایزو 9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) درواقع پیش نیاز و مادر تمام استانداردهای موجود میباشد و الزامات طراحی شده در استانداردISO 9001 الزامات موردنیاز انواع استانداردها را شامل میشود. ایزو 9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) جهت تمامی سازمانها باهرگونه فعالیت مناسب است وموردنیاز تمامی شرکتها باهرگونه فعالیت میباشد. شرکتهای متقاضی درخواست گواهی نامه ایزو باهرگونه فعالیت بهترست بمنظور دستیابی به هدفشان و جذب مشتری قبل ازطراحی و پیاده سازی و دریافت هرنوع استاندارد دیگر درابتدا استانداردiso 9001 را طراحی و پیاده سازی کند. البته الزامی نیست اما بهترست قبل از طراحی هر سیستم مدیریتی سیستم مدیریت کیفیتISO 9001 راطراحی و پیاده سازی نماید. درواقع هرسازمان با طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت 80درصد الزامات مرتبط بافرآیندش را برآورده میسازد.

  گواهینامهISO 9001 گواهی نامهISO 9001 برای کدام استانداردها الزامی و کاربردی تر میباشد؟ سازمانهای متقاضیIMS بایستی حتما درکنارOHSAS 18001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای) وISO 14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) سیستم مدیریت کیفیت راطراحی و پیاده سازی کنند. همچنین سازمانهای متقاضی پیاده سازی طرحHSE – MS و گواهینامهHSE نیز بهترست درراستای رسیدن به اهدافشان وهرچه مثمرثمر بودن طرحHSE – MS سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001 ) رانیز درکنارOHSAS 18001  ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ) وISO 14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) طراحی و پیاده سازی نماید. همچنین جهت تمام استانداردها و سیستم های مدیریتی دیگرISO 10002 , ISO 10004 , ISO 10001, ISO 22000, ISO 13485, ISO/TS 29001, ISO/IEC27001  و باقی استانداردها و انواع ایزوها بهترست قبل ازطراحی و پیاده سازی هرسیستم مدیریت سیستم مدیریت کیفیت طراحی و پیاده سازی شود.

  گواهینامهISO 9001 گواهی نامهISO 9001 جهت دریافتش بجهت سازمانهای متقاضی مراحلی دارد درابتدامشخص شودکه ازچهCB ( مرجع صادر کننده ) میخواهند گواهی نامه شان رادریافت کنند.

  گواهینامهISO 9001 گواهی نامهISO 9001 و سرفصلهای متن استانداردISO 9001 :

  دامنه کاربرد، بند 1

  مراجع الزامی، بند 2

  واژگان و تعاریف، بند 3

  بافت سازمان، بند 4

  درک سازمان و بافت آن، بند4.1

  درک نیازها و انتظارات طرف های ذینفع، بند 4.2

  تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت، بند 4.3

  سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن، بند 4.4

  رهبری، بند 5

  رهبری و تعهد، بند 5.1

  کلیات، بند 5.1.1

  تمرکز بر مشتری، بند 5.1.2

  خط مشی، بند 5.2

  ایجاد خط مشی کیفیت، بند 5.2.1

  اطلاع رسانی خط مشی کیفیت، بند 5.2.2

  نقش ها مسئولیت ها و اختیارات سازمانی، بند 5.3

  طرح ریزی، بند 6

  اقدامات مرتبط بافرصت ها و ریسک ها ، بند 6.1

  اهداف کیفیت و طرح ریزی جهت دستیابی به آن ها، بند 6.2

  طرح ریزی تغییرات، بند 6.3

  پشتیبانی، بند 7

  منابع، بند 7.1

  کلیات، بند 7.1.1

  افراد، بند 7.1.2

  زیرساخت، بند 7.1.3

  محیط اجرای فرآیندها، بند 7.1.4

  منابع پایش و اندازه گیری، بند 7.1.5

  دانش سازمانی، بند 7.1.6

  شایستگی، بند 7.2

  آگاهی، بند 7.3

  تبادل اطلاعات، بند 7.4

  اطلاعات مستند، بند 7.5

  کلیات، بند 7.5.1

  ایجاد و بروز رسانی، بند 7.5.2

  کنترل اطلاعات مستند، بند 7.5.3

  عملیات، بند 8

  برنامه ریزی و کنترل عملیات، بند 8.1

  الزامات محصولات و خدمات، بند 8.2

  تبادل اطلاعات با مشتری، بند 8.2.1

  تعیین الزامات محصولات و خدمات، بند 8.2.2

  بازنگری الزامات محصولات و خدمات، بند 8.2.3

  تغییرات در الزامات محصولات و خدمات، بند 8.2.4

  طراحی و توسعه محصولات و خدمات، بند 8.3

  کلیات، بند 8.3.1

  طرح ریزی طراحی و توسعه، بند 8.3.2

  ورودی های طراحی و توسعه، بند 8.3.3

  کنترل های طراحی و توسعه، بند 8.3.4

  خروجی های طراحی و توسعه، بند 8.3.5

  تغییرات طراحی و توسعه، بند 8.3.6

  کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات برون سازمانی، بند 8.4

  کلیات، بند 8.4.1

  نوع و میزان کنترل، بند 8.4.2

  اطلاعات جهت تامین کنندگان برون سازمانی، بند 8.4.3

  تولید و ارائه خدمت، بند 8.5

  کنترل تولید و ارائه خدمت، بند 8.5.1

  شناسایی و ردیابی، بند 8.5.2

  اموال متعلق به مشتریان و تامین کنندگان برون سازمانی، بند 8.5.3

  محافظت، بند 8.5.4

  فعالیت بعداز تحویل، بند 8.5.5

  کنترل تغییرات، بند 8.5.6

  ترخیص محصولات و خدمات، بند 8.6

  کنترل خروجی های نامنطبق، بند 8.7

  ارزیابی عملکرد، بند 9

  پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی، بند 9.1

  کلیات، بند 9.1.1

  رضایت مشتری، بند 9.1.2

  تحلیل و ارزیابی، بند 9.1.3

  ممیزی داخلی، بند 9.2

  بازنگری مدیریت، بند 9.3

  کلیات، بند 9.3.1

  ورودی های بازنگری مدیریت، بند 9.3.2

  خروجی های بازنگری مدیریت، بند 9.3.3

  بهبود، بند 10

  کلیات، بند 10.1

  عدم انطباق و اقدام اصلاحی، بند 10.2

  بهبود مداوم، بند 10.3

 • گواهینامه ISO9001 گواهی نامه ایزو 9001

   iso9001

  گواهینامهISO9001 گواهی نامه ایزو 9001

  گواهی نامهISO9001 ازانواع گواهینامه ایزو میباشد باعنوان سیستم مدیریت کیفیت ودر واقع استاندارد 9001 بعنوان عمومی ترین و اصولی ترین استاندارد وهمچنین بعنوان پیش نیاز و مادر استانداردها میباشد، بهمین دلیل میباشدکه هرسازمان باهرگونه فعالیت میتواند و بهترست گواهینامهISO9001 رادریافت کند. مراجع معتبر قطعا تاکید میکنندبه سازمانهاکه قبل ویا همزمان باطراحی و پیاده سازی هرگونه سیستم مدیریتی سیستم مدیریت کیفیت رانیز طراحی و پیاده سازی کرده واخذ نمایند. البته امروزه اغلب سازمانها باوجود پیشرفت تکنولوژی باهر نوع فرآیند وفعالیت جهت بهبود عملکردشان خودرا ملزم میکنندبه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیتISO9001 . استاندارد 9001 ازسری استانداردهای 9000 میباشد. سری استانداردهای 9000 شامل ایزو9001 ، 9002 ، 9003 ، 9004 میباشد. دراولین ویرایشها سازمانهای درخواستISO9001 دو دسته میشدند یکدسته سازمانهاکه بایستی خدمات و محصولات خودرا طراحی و اجرا میکردندکه بایستی جهت گواهینامهISO 9001 اقدام میکردند و آندسته سازمانهاکه نیازبه طراحی نداشتند وفقط اجرا میکردندکه بایستی جهت استانداردISO9002 اقدام میکردند. استانداردهایISO9003 وISO9004 نیز بعنوان تعریف و راهنما استفاده میشدند وقابلیت صدورگواهینامه راندارند. امروزه گواهینامه ایزو 9001 و ایزو 9002 باهمدیگر ادغام شده وتنها گواهینامهISO9001 صادر میشود.

  گواهینامه ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت اغلب بهمراه دو استانداردISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی وISO45001 ( ورژن جدیدOHSAS18001 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی طراحی و پیاده سازی میگردند. واین بدلیل اینست، استاندارد 9001 وهمچنین استاندارد 14001 ونیز استاندارد 45001 الزامات مشترکی دارندکه درراستای یکدیگر معنا پیدا میکنند وجهت طراحی و استقرار و پیاده سازی بنوعی مکمل یکدیگرند ودرراستای اهداف سازمان بهم نیاز دارند. ازطراحی و پیاده سازی سه استانداردiso9001 وiso14001 وiso45001 سیستم مدیریت یکپارچه ویا همانIMS بدست میاید واز تلفیق سه استاندارد 45001 ، 14001 وهمچنین 9001 الزامات سیستم مدیریت یکپارچه تعریف گردیده و بدست میاید. همچنین دررراستای طراحی و پیاده سازیHSE نیز بهترست درکنار دو استاندارد ایزو 14001 وهمچنین استاندارد ایزو45001 استاندارد ایزو9001 نیز طراحی و پیاده سازی گردد.

  استانداردISO 9001 رااز کجا دریافت کنیم؟ گواهی نامهISO 9001 رامراجع ثبت و صدور انواع گواهینامهISO مدیریت و صادر میکنند. مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو رااصطلاحاCB مینامندکه درایران حدود 400 الی 500 مرجع میباشندکه وظیفه ثبت و صدور انواع گواهی نامه ایزو رابر عهده دارندکه خوداین (CB ) ها زیر نظر مراکزی باعنوانAB مدیریت میگردند و همین (AB ) ها خودشان توسط مراکز و مراجعی باعنوانIAF اعتباردهی میشوند. بالاترین سطح اعتبار متعلق مراجعIAF میباشد. ازلحاظ هزینه نیزبه نسبت استانداردهای ایزو هزینه کمتری دارد زیراکه عمومی ترین استاندارد هستند.

 • گواهینامه OHSAS18001 گواهی نامه OHSAS18001

  گواهینامهOHSAS18001 گواهی نامهOHSAS18001

  گواهینامهOHSAS18001 گواهی نامهOHSAS18001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ازسری استانداردهای 18000 الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رابیان میکند. استانداردohsas18001 الزاماتی رابیان میکند بجهت فراهم کردن یک محیط امن وبه دور ازخطر بجهت پرسنل . استانداردOHSAS18001 دیگر امروزه کاربردی ندارد و ورژن جدیدشISO45001 میباشدکه امروزه بجای استانداردOHSAS18001 کاربرد دارد ومورد استفاده قرار میگیرد. استانداردISO45001 بارفع ضعفها و کاستیهای استانداردOHSAS18001 تدوین گردیده و بجای استاندارد اهساس 18001 امروزه سازمانها بایستی استاندارد ایزو45001 را طراحی و تدوین و پیاده سازی نمایند زیرا هیچ مرجعی امروزه استانداردOHSAS18001 راصادر نمیکند بهمین دلیل اگر حتی مرجعی اقدام کندبه ثبت استاندارد 18001 استاندارد صادرشده فاقد اعتبار میباشد ضمن اینکه هر مرجع آگاهی باعلم و دانش درخصوص استانداردها امروزه سازمانهای متقاضی استانداردISO18001 رابجهت اخذ گواهینامهISO45001 بجایOHSAS18001 رهنمون کرده وآگاهی کامل را بدین جهت خواهد داد. استانداردهای دیگری نیزبه حوزه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی پرداخته اند ودر واقع بادیگر استانداردها مکمل یکدیگر هستند. استانداردهایISO14001 , ISO9001 و همچنینOHSAS18001 ( ورژن جدیدشISO45001 ) هرسه درکنار هم معنا پیدا میکنند ودرکنارهم یک سیستم یکپارچه باعنوان سیستم مدیریت یکپارچهIMS راتشکیل گر استانداردHSE راتشکیل میدهند. نکته مهم دیگر اینکه استانداردOHSAS18001 والبتهISO45001 امروزه درکنار یکدیمهمترین کاربرد استانداردOHSAS18001 ، کاهش وهمچنین حذف خطرات شناسایی شده بالقوه ویا بالفعل ناشی ازفرآیندها، فعالیتها و موقعیتهای کاری میباشد. ازفواید پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیOHSAS18001 میتوان بدین موارد اشاره کرد: شناسایی خطرات بالقوه محیط کار، کاهش حوادث کار ، کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم حوادث ، افزایش ضریب ایمنی و امنیت درمحیط کاری ، افزایش آرامش و انگیزه درکارکنان بجهت داشتن محیطی ایمن ، افزایش ضریب برنده شدن در مناقصات نفتی و پیمانکاری بعلت داشتن سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و داشتن گواهینامهOHSAS 18001 رانام بردو بازهم تاکید میشودکه امروزهISO45001 بجای استانداردOHSAS18001 تدوین گردیده است. بجهت ثبت و صدور گواهینامهOHSAS18001 ، مانند دیگر استانداردها بایستی ازطریق مراجع ثبت و صدور انواع گواهینامه های ایزو باعنوانCB اقدام کردکه خوداینCBها زیر نظر مراکزی باعنوانAB اعتباردهی و فعالیت میکنندکه خوداینAB ها زیرنظر سازمان جهانیIAF اعتباردهی میشوند. بنابراین گواهینامه های تحت اعتبارIAF معتبرترین گواهینامه بجهت ثبت و صدور گواهینامه ایزو میباشندو جهت صادرات حتما بایستی گواهینامه های ایزو تحت اعتبارIAF باشند. درایران حدود 400الی 500 مرجع یاهمانCB وجود دارندکه گواهینامهISO صادر میکنند.

  گواهینامهOHSAS18001 گواهی نامهOHSAS18001 بجهت سازمانهایی کاربرد داردکه میخواهند جهت موارد ذیل اقدام کنندکه البته امروز درقالبISO45001 طراحی و تدوین و بروز شده اند:

  ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای جهت حذف یا به حداقل رساندن ریسک برای کارکنان و سایر طرف های ذینفع که ممکن است در معرض خطر های ایمنی و سلامت حرفه ای مرتبط با فعالیت های سازمان قرار گیرند.

  اجرا ، نگهداری و بهبود مداوم سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای.

  اثبات انطباق با استانداردOHSAS18001 ازطریق: تعیین وضعیت سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای توسط سازمان و خود اظهاری ، درخواست تایید انطباق توسط طرفهای ذینفع سازمان ازقبیل مشتریان، درخواست تایید خود اظهاری جهت سازمان توسط مراجع برون سازمانی ، متقاضی دریافت گواهی نامه ثبت سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای توسط سازمان های صدور گواهی.

  گواهینامهOHSAS18001 گواهی نامهOHSAS18001 تمامی الزاماتش بمنظور طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای بنا گردیده است.استانداردOHSAS18001 هدفش پرداختن بجهتایمنی و سلامت حرفه ای بوده وبه سایر حوزه های ایمنی و سلامت منجمله برنامه رفاه و آسایش کارکنان ایمنی محصول ، صدمه جهت اموال یااثرات زیست محیطی نمیپرداخت. امروزه استانداردISO45001 بابهترین اصطلاحات و خدمات بجایOHSAS18001 تمامی الزامات مورد نیاز درحوزه ایمنی و بهداشت رادر خودش دارد وبیان میکند.

 • نحوه گرفتن گواهینامه ایزو برای رستوران

   

  نحوه گرفتن گواهینامه ایزو برای رستوران

  نحوه گرفتن گواهینامه ایزو برای رستوران چگونه است؟ چطور برای رستوران خود گواهینامه ایزو بگیرم؟ نحوه اخذ گواهی ایزو برای رستوران؟ آیا برای رستوران می توان گواهینامه ایزو گرفت؟ چه گواهینامه هایی برای رستوران به کار میاید؟ گواهی نامه های ایزو مناسب برای رستوران کدامند؟ آیا گواهی ایزو به درد رستوران می خورد؟ روش دریافت گواهینامه ایزو برای رستوران ؟

  گواهی نامه های ایزو برای رستوران در مقالات قبلی تشریح شد و همانگونه که گفته شد یکسری استانداردهای عمومی و یکسری تخصصی بودند: ایزو9001سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ،HSE یا همانHSE-MS سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و ایزو22000 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی و ایزو10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان و ایزو10004سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان . جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص استانداردهای مورد نیاز رستوران اینجا کلیک کنید.

  نحوه گرفتن گواهی ایزو برای رستوران مانند دیگر سازمانها و مشاغل به این صورت تعریف می گردد:

  انتخاب هدف از اخذ گواهینامه ایزو

  انتخاب نوع گواهینامه ایزو

  تعیین مرجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

  مستند سازی و پیده سازی انواع استانداردهای ایزو

  ممیزی داخلی و ممیزی خارجی

  ممیزی نهایی

  صدور گواهینامه ایزو

  با توجه به پلن تعریف شده بالا در ابتدا هدف از دریافت گواهی ایزو باید مشخص گردد. هدف از اخذ گواهینامه ایزو را اینطور می توان طبقه بندی کرد:

  اخذ گواهینامه ایزو برای مناقصات

  دریافت گواهینامه ایزو برای صادرات

  گرفتن گواهینامه ایزو برای رقابت با رقبا

  اخذ گواهی ایزو برای تبلیغات و برند سازی

  دریافت گواهی نامه ایزو برای مطرح شدن در بازارهای داخلی

  گرفتن گواهی نامه ایزو برای مطرح شدن در بازارهای بین المللی

  اخذ گواهینامه ایزو با هدف پیاده سازی واقعی

  و بسیاری اهداف سری دیگر که تنها خود متقاضی محترم ممکنست بداند و سری هست. به هر صورت ابتدا هدف از دریافت گواهینامه ایزو مهم هست و باید در ابتدا هدف از اخذ گواهی نامه ایزو مشخص بشود. هدف از اخذ گواهی نامه ایزو قطع به قدری مهم هست که مراحل دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد.

   

  تعیین نوع گواهینامه ایزو

  بعد از اینکه هدف از اخذ گواهی ایزو مشخص شد نوبت به تعیین نوع گواهی نامه ایزو می رسد و اینکه نوع گواهینامهISO مشخص شود. گواهینامه های ایزو انواع و اقسام مختلفی دارند که با یک مشخصه و یا کد چهار الی پنج رقمی از یکدیگر متمایز می شوند. گواهینامه های ایزو اما به طور کل اگر بخواهیم دو گروه می شوند:

  سیستم های مدیریتی عمومی و استانداردهای ایزو عمومی

  یکسری سیستم مدیریت تخصصی و استاندارد ایزو تخصصی

  سیستم های مدیریتی عمومی و استانداردهای ایزو عمومی

  استانداردهای عمومی که برای تمامی شرکتها و سازمانها با هر نوع فعالیت عمومی هستند. عمومی ترین انواع گواهینامه ایزو را این گونه می توان تعریف کرد:

  گواهینامه ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیتISO9001
  گواهینامه ایزو14001 سیستم مدیریت زیست محیطیISO14001
  گواهینامه ایزو45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیISO45001
  گواهینامهHSE یاHSE – MS سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی
  گواهی نامه ایزو10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریانISO10002
  گواهینامه ایزو10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان

  و دیگر استانداردهای عمومی که جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص استانداردهای ایزو عمومی با مهندس محمدیان تماس حاصل نمایید.

   

  سیستم مدیریت تخصصی و استاندارد ایزو تخصصی

  این گروه از سیستم های مدیریتی و استانداردهای ایزو قسمت عمده ای از استانداردها را شامل می شوند که با توجه به مشاغل و زمینه فعالیتهای مختلف ممکنست برای یک شغل دو یا چند استاندارد تعریف گردد. استانداردهای تخصصی دارای یک کد و مشخصه هستند که آنها را از دیگر استانداردها متمایز می کند. مثلا:

  ایزو22000 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذاییISO22000

  ایزو29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمیISO29001

  ایزو13485 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکیISO13485

  ایزو27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعاتISO27001

  و بسیاری از استانداردهای تخصصی دیگر که تعدادشان بسیار زیادست و در اینجا نمی توان همه را نام برد. جهت مشاهده تمامی استانداردهای ایزو می توانید به سایتWWW.ISO.ORG مراجعه نمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص استانداردهای تخصصی متناسب با زمینه فعالیت خود با مرکز سیستم کاران تماس بگیرید.

  تعیین مرجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

  سپس بعد از انتخاب هدف و تعیین نوع استاندارد ایزو نوبت به مراجع صادر کننده ایزو می رسد. مراجع صادر کننده ایزو را در اصطلاح و اختصارCB می نامند کهCB ها تحت اعتبار یک نهاد بالادست دولتی با عنوانAB فعالیت می کنند و مجوز ثبت و صدور و فعالیت می گیرند. در نهایت نهاد بین المللیIAF به عنوان نهاد اصلی و بالاترین نهاد این چرخه بهAB ها مجوز فعالیت می دهد. دو نکته مهم اینکهAB خودش گواهینامه ایزو صادر نمی کند و بلکه آن را بهCB ها می سپارند همچنینAB ها باید از قوانینIAF تبعیت کنند. اصولی ترین روش صدور گواهینامه ایزو به همین شکل هست اما یک روش دیگر هم هست که گواهی نامه های ایزو توسطAB وCB خصوصی صادر می گردند و تحت اعتبارIAF نیستند و اصطلاحا غیرIAF نام می گیرند که البته اعتبار گواهی نامه های ایزوIAF را ندارند. جهت شناخت مراجع معتبر صادر کننده ایزو با مرکز محمدیان تماس بگیرید.

  مستندات ایزو متناسب نوع گواهی ایزو تهیه و ارائه می شود و سپس با استفاده و بهره از مستندات ، پیاده سازی انجام می شود که این پیاده سازی در خصوص استانداردهای تحت اعتبارIAF اجباری هست و اما مراجع غیرIAF بر روی پیاده سازی سختگیری نمی کنند. سپس ممیزی داخلی و ممیزی خارجی صورت گرفته و انطباقها و عدم انطباقها توسط ممیز بررسی می شود و سپس ممیزی نهایی انجام می شود و در صورت تایید ممیز گواهینامه ایزو صادر خواهد شد.

  مهندس محمدیان به عنوان یک مرکز معتبر در خصوص استانداردهای ایزو ، انواع گواهینامه های ایزو را متناسب نیاز شما با کمترین هزینه و در کمترین زمان ارائه می کند.

   

  اخذ گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید 

 • نظم سازمانی با ایزو

  نظم سازمانی با ایزو

  نظم سازمانی با ایزو

  اگر به طور آماری از افراد پرسیده شود که ایزو چیست؟ خیلیها پاسخی ندارند و تعداد اندکی پاسخ خواهند داد این یک استاندارد هست و در رسانه ها مانند تلویزیون کلمه ایزو را شنیده اند و اطلاعات کافی از ایزو ندارند. کلمه ایزو برای صاحبان کسب و کارها، شرکتها و سازمانها کمی ملموس تر بوده و اصطلاح گواهی نامه ایزو را شنیده اند اما باز هم خیلیها از ایزو شناخت کافی ندارند و دانش جامعه در حد همان عبارت گواهی ایزو هست. به دلیل تخصصی بودن مبحث ایزو ، گواهی ایزو ناشناخته بوده و به همین جهت غالبا سطح اطلاعات در جامعه در خصوص مقوله ایزو کم و حتی به ندرت می باشد و افراد کمی در خصوص این مقوله آگاهی لازم را دارند.

  ایزوISO چیست؟

  ایزو چیست ؟ سوال خیلی از کاربران هست که به دنبال کسب اطلاعات درباره ایزو هستند. کاربران بنابر اهداف مختلفی نیازمند اخذ گواهی ایزو هستند. اخذ گواهی نامه ایزو جهت شرکت در مناقصات ، دریافت ایزو جهت بهره وری بیشتر ، گرفتن ایزو برای مطرح شدن در بازار جهانی ، اخذ گواهی ایزو جهت صادرات ، دریافت گواهی ایزو جهت رقابت با رقبای همکار و بسیاری دلایل سری دیگر که خود سازمان می داند. ایزو یکسری استانداردها و الزاماتی می باشد که توسط یک سازمان بین المللی به نام سازمان ایزو در کل دنیا منتشر می شود. سازمان استاندارد جهانی ایزو ، مقرش در ژنو سوییس هست و کشورهای بسیاری درون آن عضو هستند. در اکثر حوزه ها مانند حوزه های مدیریتی ، محصولات و خدمات هزاران استاندارد ایزو تهیه و منتشر کرده است پس می توان گفت ایزو یک استاندارد است و استاندارد ایزو در هر حوزه ای دارای یک شماره چهار و یا پنج رقمی هست. هر شماره ایزو نمایانگر یک استاندارد خاص در یک حوزه خاص هست. مثلا ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و...

  ایزو مرتبط با نظم سازمانی

  در لیست استانداردهای ایزو ، یکسری استانداردها مختص سیستمهای مدیریتی می باشد و به آنها استانداردهای سیستم مدیریتی اطلاق می شود. استانداردهای سیستمهای مدیریتی به دو بخش ایزوهای عمومی و ایزوهای تخصصی تقسیم می شود. استانداردهای ایزو عمومی برای هر مجموعه، شرکت و سازمانی کاربرد دارد و تمامی شرکتها با هر نوع فعالیت می توانند از ایزو عمومی استفاده کنند و بهره ببرند. از جمله انواع ایزو عمومی پر کاربرد به ترتیب پر کاربرد ترین ایزو می توان به موارد زیر اشاره کرد و موارد زیر را تعریف کرد:

  استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001ISO 9001

  استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001ISO 14001

  استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو 45001ISO 45001

  همچنین استانداردهای ایزو تخصصی وجود دارند که متناسب با زمینه فعالیت شرکت و سازمان تعریف می گردد. مثلا شرکتهای فعال در حوزه مواد غذایی بعد و یا همزمان با اخذ استانداردهای ایزو عمومی ، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ایزو 22000 را در مجموعه خود پیاده سازی می کنند. از جمله استانداردهای تخصصی دیگر هم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

  ایزو 13485ISO 13485 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی

  ایزو 27001ISO/IEC 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

  از بین استانداردهای عمومی ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت به عنوان یک استاندارد مادر تعریف شده و باعث ایجاد نظم سازمانی می گردد.

  ایزو 9001 چگونه نظم سازمانی ایجاد می کند؟

  یکی از مشکلات مهم و اساسی در حوزه عدم درک و اجرای واقعی ایزو 9001 ، آموزش ندیدن و عدم آگاهی مدیران کسب و کارها، شرکتها و سازمانها از ایزو هست. کافیست فقط یکبار مدیران تصمیم گیرنده یک سازمان و یک مجموعه ، متن فارسی ایزو 9001 را با دقت مطالعه کنند. این مطالعه اگر واقعی باشد خواهیم یافت که استاندارد ایزو 9001 برای تمامی بخشهای سازمان حرف برای گفتن دارد و یک الگوی مدیریتی پیشرفته و تایید شده توسط سازمان استاندارد جهانی ارائه می دهد. بطور مثال در استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 الزام شده که هر شرکتی بایستی کلیه مسئولیتها و اختیارات افراد و کارکنان شفاف بوده و پاسخگوی نیازهای مشتریان، کارفرمایان و سازمان باشد. به زبان ساده این همان چارت سازمانی ( نمودار سازمانی ) و شرح وظایف عمومی و خصوصی پرسنل می باشد. البته در متن استاندارد فقط گفته شده تعیین مسئولیتها و اختیارات، اما این وظیفه مشاور طراحی ، مستند سازی و پیاده سازی ایزو هست که کلیه بندهای استاندارد ایزو 9001 به همراه کلیه الزامات خواسته شده را متناسب با زمینه فعالیت شرکت تعبیر و تفسیر و جاری نماید. همین یک فرآیند چارت سازمانی ، شرح وظایف و اختیارات و مسئولیتها به تنهایی می تواند باعث جلوگیری از اختلال کاری در بین امور محوله به کارکنان شده و باعث ایجاد نظم و بالا رفتن سرعت کار شود. وقتی یک فرآیند ساده مطابق با الگوی استاندارد 9001 می تواند انقدر در نظم و بهره وری سازمان موثر باشد چرا از کلیه الزامات و دستورات آمده شده در متن استاندارد ایزو 9001 در ریز بخشها استفاده نکنیم.

  یک مشاور ایزو خوب چگونه پیدا کنیم؟

  امروزه با جستجو دار فضاهای مجازی مانند گوگل، اینستاگرام و... دیده می شود که خیلی از افراد حقیقی و حقوقی که در حوزه ایزو فعالیت می کنند فقط دلال هستند و دانش ارائه مشاوره ایزو به متقاضیان را ندارند و همه آنها از یک پکیج عمومی تحت عنوان پکیج مستندات ایزو استفاده می کنند و با سواستفاده از عدم آگاهی متقاضیان به آنها القا می کنند که شرکت شما ایزو دارد در حالیکه اینگونه نیست. انتخاب مشاور ایزو در این دوره و زمانه کار سختی شده است چون همه خود را مشاور ایزو معرفی می کنند در حالیکه دانش این کار را ندارند. شما می توانید با استفاده از راهنماییها و مشاوره های رایگان مرکز سیستم کاران ، یک مشاور خوب پیدا کرده که صرفا هدف شما گرفتن برگه و کاغذ گواهی نامه ایزو نباشد و به دنبال پیاده سازی واقعی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت مطابق با ایزو 9001 باشید تا سازمان و یا مجموعه شما به یک نظم سازمانی برسد.

  گروه مشاوره مهندس محمدیان یکی از بزرگترین مراجع مشاوره و اطلاع رسانی در حوزه طراحی ، مستند سازی، اجرا و بهبود سیستمهای مدیریتی در خدمت کلیه متقاضیان محترم می باشد.

   

  نظم سازمانی با ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید