گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

ISO10015

گواهینامه ISO10015 گواهی نامه ایزو 10015

گواهی نامه ISO10015 ازسری استانداردهای 10000 میباشد درمعنای سیستم مدیریت کیفیت آموزش . اصول و مبنای سیستم مدیریت کیفیت برمبنای استانداردهای 9000 وهمچنین سری استانداردهای 10000 برمنابع انسانی توجه دارد وبه نیاربه آموزش تاکید میکند. باتوجه اصول مدیریت کیفیت ، مشتریان دوجنبه اولا میزان تعهد سازمان بجهت منابع انسانی خود وثانیابه توانایی سازمان جهت نمایش راهکار مورد استفاده جهت بهبود شایستگی کارکنانش رامورد توجه قرار میدهند.

استاندارد ایزو10015 میگویدکه کارکنان درهمه سطوح بایستی آموزش ببینندو استاندارد 10015 راهکارها و رهنمونهای لازم رابه سازمانها بجهت آموزش کارکنان ارائه میدهد وشامل تمامی سطوح آموزشی وتحصیلات میشود. آموزشهای لازم جهت کارکنان تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی منجمله تغییرات بازار، فناوری، نوآوری، خواسته ها ویا الزامات مشتریان وهمچنین سایر ذینفعان قرارگرفته وهرگونه تغییرات سازمان راملزم میکندتا آموزشهای لازم رابر مبنای نیاز سازمان بتمامی کارکنانش بدهد.

گواهی ISO 10015 درجهت ایجاد، نگهداری و بهبود راهبردها وهمچنین اجرای سیستمهای آموزشی تاثیر گذار برروی کیفیت محصولات عرضه شده توسط سازمان نیازبه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت دارد. بدلیل همین الزامات بایستی بطور همزمان سیستم مدیریت کیفیت آموزش بهمراه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 ، طراحی و پیاده سازی گردد. البته تمامی استانداردها بنوعی الزامات مشترک زیادی داردبا سیستم مدیریت کیفیت وبعنوان مادر انواع استاندارد مطرح هستند واین بدلیل الزامات مشترک میان استاندارد ایزو9001 ودیگر انواع استاندارد میباشد بهمین دلیل استاندارد iso10015 نیز ازاین قاعده مستثنا نیست.

گواهینامه ISO10015 باارائه راهکارهای لازم چهت به کارگیری دانش و مهارت لازم سازمان راکمک میکندتا شایستگیهای خودرا نشان دهد. استاندارد ISO10015 فرآیند اجرا و توسعه دانش، مهارت و رفتار جهت تامین نیازهای سازمان راموردتوجه قرارمیدهد ومعنای آموزش در استاندارد 10015 همین میباشد. فرآیند آموزشی منظم و طبق یک برنامه درست وبرنامه ریزی شده نقش مهمی دریاری رساندن داردبه سازمان جهت بهبود توانمندیها وهمچنین تامین اهداف کیفی سازمان. فرایندهای لازمه جهت آموزش شامل: تعیین نیازهای آموزشی ، طراحی وبرنامه ریزی آموزش، اجرای آموزش وهمچنین ارزشیابی نتایج آموزش میباشدکه مدیریت بایستی بدان نظارت کند. فرآیند آموزش بایستی پس ازآنکه تجزیه و تحلیل نیازهای سازمان انجام شد وسپس موضوعات مرتبط باشایستگی ثبت گردید فرآیندهای تعیین نیازهای آموزشی ، طراحی وبرنامه ریزی آموزش ( طراحی و برنامه ریزی اقدامات لازم بمنظور پرداختن بجهت فاصله های مرتبط باشایستگی ، تعیین معیارهای ارزشیابی نتایج آموزش وهمچنین پایش نظارت آموزش )، اجرای آموزش ( پشتیبانی قبل ازآموزش ودر حین آموزش وهمچنین پشتیبانی پس ازپایان آموزش ) وهمچنین ارزشیابی نتایج آموزش ( گردآوری داده ها وتهیه گزارش ارزشیابی ) رابه اجرا درآورد. سازمان بایدمیزان شایستگی مورد نیاز جهت هرکاری رامورد ارزیابی قرار دهد وطرحهایی راجهت برطرف کردن کم و کاستیهای احتمالی مرتبط باشایستگی تهیه کند. تعیین نیازهای آموزشی بایستی برمبنای تجزیه و تحلیل نیازهای فعلی وهمچنین نیازهای مورد انتظار سازمان درمقایسه باشایستگی موجود کارکنان انجام گیرد. تعیین نیازهای آموزشی موارد ذیل رادر برگرفته و پوشش میدهد: تعیین فاصله بین شایستگی موجود وشایستگی مورد انتظار، تعیین نیازهای آموزشی موردنیاز جهت کارکنانی که دانش آنها باچیزیکه انتظار میرود مطابقت ندارد و کافی نیست، مستندسازی نیازهای آموزشی. قبل ازشروع فرآیند آموزش، بایستی خط مشی کیفیت وهمچنین خط مشی آموزشی سازمان، الزامات مدیریت کیفیت ، مدیریت منابع وهمچنین طراحی فرآیند مورد توجه قرارگیرد تا اطمینان حاصل شودکه آموزشهای موردنیاز درجهت تامین نیازهای سازمان میباشد.همچنین الزامات مرتبط باشایستگی بایستی مستندسازی گردد.
گواهی نامه iso 10015 رااز طریق مراجع ثبت وصدور انواع گواهینامه ایزو دریافت کنید ودقت کنیدکه ازطریق مراجع معتبر اقدام نماییدو بادانش وآگاهی لازم جهت دریافت گواهی ایزو 10015 اقدام نماییدتا دردام افراد کلاهبردار وسودجو نیفتید. مراجع و مراکز ثبت وصدور گواهینامه ایزو باعنوان CB ، 400 الی 500 مرجع درایران میباشندکه خودشان زیرنظر مراجعی باعنوان AB اعتباردهی میشوندکه خوداین AB (ها) زیرنظر سازمان جهانی استاندارد ( IAF ) اعتبار دهی میشوند وبالترین سطح اعتبار متعلق گواهینامه هایی میباشدکه دارای اعتبار IAF میباشند. هزینه ثبت وصدور گواهینامه نیز باتوجه بدین سطوح اعتباری ونوع برند متغیر میباشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                        

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید