گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

 گواهی صلاحیت اداره کار ، گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهی صلاحیت اداره کار ، گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهی صلاحیت اداره کار ، گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران وتفاوت میانشان همواره یکی ازسوالات اصلی پیمانکاران میباشد. پیمانکاران بعنوان مهمترین عامل اجرایی بخش دولتی درزمینه های مختلف صنعتی و خدماتی فعالیت دارندو فعالیتشان بایستی برطبق قوانین وشایستگی باشد. احراز شایستگی علمی و عملی باراهکارهای مشخص شده دولت انجام میشود. بجهت شرکت در مناقصات دولتی بامبالغ میلیاردری، داشتن گواهینامه صلاحیت حرفه ای واجب و الزامی میباشد. بعنوان مثال اگر فردی بخواهد بعنوان پیمانکار توسعه شرکت آب و فاضلاب دریک استان جهت فعالیت اقدام کند بایستی درون مناقصه شرکت کرده وقیمت خودرا طبق فهرست بها و قوانمین مربوطه مناقصه اعلام نماید. پاکت قیمت پیمانکارانی درجلسه مناقصه باز میشودکه صلاحیتشان توسط دستگاه نظارتی مربوطه و کارفرما تایید شده باشد. تایید صلاحیت یک پیمانکار، باداشتن گواهی صلاحیت پیمانکاری دارای رتبه سازمان برنامه و بودجه مشخص میشودو قابل اثبات میباشد.

گواهی صلاحیت اداره کار ویا همان مجوز اداره کار ، همانطورکه ازنامش پیداست توسط وزارت کار صادر میشود ومانند رتبه ویا گرید میباشدکه مختص شرکتهای خدماتی ، پشتیبانی و فنی و مهندسی میباشدکه توسط اداره کار صادر میگردد. گواهی صلاحیت اداره کار ویا همان مجوز اداره کار جهت شرکت درمناقصات و گرفتن یک پروژه مختص شرکت خدماتی ، پشتیبانی و فنی مهندسی میباشد. گواهی صلاحیت اداره کار همانطورکه گفته شد توسط اداره کار صادر میگردد واز طریق انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی ، پشتیبانی و فنی و مهندسی پیگیری میشود. گواهینامه تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی ، پشتیبانی و فنی و مهندسی هم پایه گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشد اما شرکتهای خدماتی ، پشتیبانی و فنی و مهندسی بایستی جهت اخذ صلاحیت پیمانکاری ازطریق وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی و زیرمجموعه آنها یعنی ادارات کار استانها بایستی اقدام نمایند. جهت اطلاعات بیشتر درزمینه گواهینامه صلاحیت اداره ویا مجوز اداره کار اینجا کلیک کنید.

گواهی صلاحیت پیمانکاری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری صادر میگردد. گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ویا همان گرید یا رتبه پیمانکاری مختص شرکتهای مشاوره و فعال درحوزه های ساختمان ، آب ، راه و ترابری ، صنعت و معدن ، نیرو ، تاسیسات و تجهیزات ، کاوشهای زمینی ، ارتباطات ، کشاورزی ، نفت و گاز و مرمت آثار باستانی میباشد. گواهی صلاحیت پیمانکاری ویا همان گرید و رتبه پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ازطریق سایت ساجات قابل پیگیری میباشد. پس بایستی درتفاوت اصلی میان گواهی صلاحیت اداره کار بیان کردکه گواهی صلاحیت اداره کار توسط اداره کار صادرشده و از طریق انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی ، پشتیبانی و فنی و مهندسی پیگیری میشود و مختص شرکتهای خدماتی ، پشتیبانی و فنی و مهندسی میباشد اما گواهی صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ازطریق سایت ساجات قابل پیگیری میباشد وزمینه فعالیتش متفاوت میباشدبا گواهینامه اداره کار. جهت اطلاعات بیشتر درباره گواهی صلاحیت پیمانکاری اینجا کلیک کنید.گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت پیمانکاران درحوزه IT و ITC باعنوان رتبه ویا همان گرید انفورماتیک مطرح بوده و جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بجهت پیمانکاران فعال حوزه IT الزامی میباشد. جهت اطلاعات بیشتر درخصوص گرید ویا رتبه انفورماتیک اینجا کلیک کنید.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیز ازانواع گواهینامه های مورد نیاز پیمانکاران میباشدکه ازطریق اداره کار صادر میگردد ونشانگر محیط کار ایمن پیمانکار میباشد گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری درواقع پیش نیاز گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشد و داشتن گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ویا همان رتبه و گرید پیمانکاری جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران الزامی میباشد. جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران 4 دوره الزامی میباشدکه یک دوره مختص کلیه کارکنان شاغل میباشدکه تمامی افراد لیست بیمه بایستی یکدوره باعنوان دوره ایمنی و بهداشت کار رابگذرانندکه دوره فوق توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار - اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مدیریت می گردد. بواسطه الزام ایجاد شده توسط اداره کار جهت کلیه شرکتهای پیمانکاری بجهت اخذ گواهینامه ی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، بایستی تمامی شرکتها بجهت کارکنان خوددوره ی ایمنی و بهداشت کار رابرگزار کند. مدت این دوره یک روز هست. و دو دوره دیگر مختص مسئولین ایمنی میباشد باعناوین دوره ایمنی ویژه مسئولین HSE ومسئولین ایمنی ودوره دیگر دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین HSE ومسئولین ایمنی. هرشرکت پیمانکاری بایستی بجهت هرکارگاه یک مسئول ایمنی معرفی کندکه اگر مسئول ایمنی دارای تحصیلات مرتبط نباشد بایستی دو دوره رابگذرانند. دوره اول : ایمنی عمومی به مدت 40 ساعت دوره دوم : شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به مدت 20 ساعت امااگر تحصیلات مسئول ایمنی مرتبط باشد تنها گذراندن دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها کافی میباشد. و یک دوره دیگر نیز دوره ایمنی و بهداشت کار - ویژه کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاری یکی دیگر از دوره های معتبر هست که توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار - اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مدیریت می گردد. جهت اطلاعات بیشتر درخصوص گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اینجا کلیک کنید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید