گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

iso45001

گواهینامه ISO45001 گواهی نامه ISO45001

گواهینامه ISO45001 گواهی نامه ISO45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی همان ورژن جدید OHSAS18001 میباشدکه درماه مارچ 2018 منتشرگردید. استاندارد ایزو45001 درواقع جایگزین استاندارد OHSAS18001 میباشدکه امروزه جایگزین اهساس 18001 گردیده و کامل شده استاندارد 18001 میباشد. قبلا سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی درقالب استاندارد OHSAS18001 درسازمانها مورد استفاده قرار میگرفت اماامروزه با تدوین و نشر سازمان ایزو درقالب استاندارد ISO45001 مطرح و تصویب گردیده است. استاندارد ISO45001 منطبق باساختار جدید مدیریتی تدوین گردیده است وبراحتی باسایر استانداردهای مدیریتی همچون استاندارد ISO9001 و استاندارد ISO14001 یکپارچه سازی میشود. استاندارد ISO45001 الزامات مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رامدنظر قرار میدهدو حوادث و بیماریهای مرتبط باکار راشناسایی کرده و تدابیری بجهت جلوگیری و کاهش حوادث حین کار بیندیشد، حوادث مالی و جانی مرتبط بافرآیندها و فعالیتهای سازمان بایستی شناسایی شود تاآمار حوادث مرتبط باکار کاهش یابد زیرا متاسفانه هرروزه بیش از6000 نفر درجهان درحوادث ناشی ازکار و بیماریهای ناشی ازآن درجهان جان خودرا ازدست میدهند.واین آمار درسال بیش ازدو میلیون میباشد.

گواهینامه ISO45001 گواهی نامه ISO45001 جایگزین OHSAS18001 گردید قبل ازآن استاندارد OHSAS18001 منطبق و سازگاربا استاندارد ISO14001 سیستم مدیریت بهداشت زیست محیطی بود وسپس استاندارد iso 45001 امروز منطبق بااستاندارد 14001 طراحی و تدوین و منتشرگردیده است. سازمانها بایستی باعلم وآگاهی کامل بجای درخواست و تقاضای استاندارد OHSAS18001 استاندارد ISO45001 راطراحی و پیاده سازی نمایند وبه اشتباه پافشاری جهت اخذ استاندارد OHSAS18001 نکنند البته امروزه مراجع ثبت وصدور گواهینامه ایزو استاندارد OHSAS18001 راصادر نمیکنند اما هستند مراجع نامعتبرکه اقدام میکنندبدین کار اما عملا گواهینامه OHSAS18001 دیگر کاربردی ندارد. استاندارد 45001 باعنوان ایمنی وبهداشت شغلی ، کمک میکندبه همه سازمانها تااینکه ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان شاغل درسازمانش باتدابیری درمورد کاهش ریسکهای حین کار بعداز شناسایی خطرات و ریسکها تامین شودو باایجاد شرایط کاری بهتر و ایمن درارتقا وبهبود شرایط سازمان موثر باشد. استاندارد ISO45001 الزامات و راهکارهایی راارائه میدهدبرای حفاظت ازکارکنان وکاهش ریسکهای پیش بینی شده ویا حتی پیش بینی نشده حین کار میباشد وهدف ازطراحی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ادغام موثر و بهینه اش باسایر سیستمهای مدیریتی موجود بجهت تکمیل برنامه های مرتبط بابهداشت ورفاه کارکنان میباشد. استاندارد ISO45001 راتمامی سازمانها باهرگونه فرآیند و فعالیت میتوانند پیاده سازی کنند زیرا درتمامی مشاغل بایستی ایمنی و بهداشت شغلی افراد بایک سیستم مدیریتی موثر تامین گردد. ازمزایای طراحی و استقرار و پیاده سازی استاندارد ایزو 45001 میتوان بدین موارد اشاره کرد: طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بمنظور کاهش وبه حداقل رساندن خطرات و ریسکهای حین کار بجهت کارکنان وسایر ذینفعان. بهبود مداوم عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی ، نگهداشتن تمام عملیات درمسیر سیاستهای مدیریتی ایمنی وبهداشت شغلی. پس باتوجه بموارد گفته شده سازمانهای متقاضی درخواست کننده استاندارد 45001 باطراحی و تدوین استاندارد ISO45001 درتمامی مراحل و فرآیندهایشان ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان و عوامل درگیر سازمان رامدنظر میگیرد وتمامی ریسکها رادر تمامی مراحل کار و تمامی قسمتهای سازمان بررسی و برآورد کرده وتدابیری راجهت رفع و کاهش ریسکهای احتمالی می اندیشد تادرصورت هرگونه اتفاقات قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی بتوانند باعکس العمل درست و بموقع خسارات جانی و مالی رابه حداقل برسانند وتا جای ممکن ازبروز اینگونه اتفاقات جلوگیری کنند.

گواهینامه ISO45001 گواهی نامه ISO45001 نیز مانند استانداردهای دیگر الزامات مشترکی داردبا استاندارد ISO9001 ، بهمین دلیل بهترست قبل یاهمزمان با طراحی و پیاده سازی و استقرار استاندارد ایزو45001 استاندارد ایزو9001 نیز طراحی و پیاده سازی شود. استاندارد 45001 درکنار استاندارد 9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) معنا پیدا میکند. سازمانهای متقاضی اخذ استاندارد ISO45001 باطراحی همزمان استاندارد ISO14001 و همچنین ISO9001 اصطلاحا سیستم مدیریت یکپارچه IMS راطراحی و تدوین میکنند.

گواهینامه ISO45001 گواهی نامه ISO45001 همانطورکه گفته شود مطابق و منطبق باالزامات استاندارد ISO14001 تدوین شده است پس بهترست سازمانها قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی اخذ استاندارد ISO45001 استاندارد ISO14001 رانیز طراحی و پیاده سازی نمایند. سازمانهای متقاضی اخذ استاندارد ISO45001 باطراحی همزمان استاندارد ISO14001 و همچنین ISO9001 اصطلاحا سیستم مدیریت یکپارچه IMS راطراحی و تدوین میکنند . همچنین ازطراحی و پیاده سازی همزمان دو سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001 وهمچنین سیستم مدیریت ایمنی زیست محیطی ISO14001 ، مدل HSE تعریف میگردد. درواقع سازمانهای متقاضی گواهینامه HSE بااستقرار و طراحی و پیاده سازی همزمان دو استاندارد ایزو14001 و همچنین ایزو 45001 تمامی الزامات موردنیازشان رابرآورده میسازند. همواره توصیه تمام مراجع این میباشدکه سازمانهای متقاضی هرسه استاندارد ISO45001 ، ISO9001 و ISO14001 رابطور همزمان طراحی و پیاده سازی و دریافت کنند زیراکه هرسه استانداردهای 45001 و 9001 و 14001 مکمل یکدیگر هستند ودرکنارهم معنا پیدا میکنند ونیز بجهت سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامه های IMS و HSE ازلحاظ وقت و هزینه داشتن سه گواهینامه ایزو45001 و ایزو9001 و ایزو14001 بصرفه بوده ودر هزینه های دوباره کاری بجهت سازمانها صرفه جویی میشود. همچنین دقت شودکه استاندارد ISO45001 جایگزین OHSAS18001 میباشد و سازمانها باتوجه بدینکه استاندارد ISO45001 بجای OHSAS18001 درسال 2018 تدوین گردیده و سازمانها بجای اخذ استاندارد OHSAS18001 استاندارد ISO45001 رادریافت میکنند والبته مراجع معتبر و آگاه سازمانهای متقاضی درخواست OHSAS18001 رابجهت اخذ استاندارد ISO45001 راهنمایی میکنند و بدانها اظهار میدارند بجای اخذ استاندارد OHSAS18001 ، استاندارد ISO45001 رادریافت کنند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید