گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

ISO10006

گواهینامه ISO10006 گواهی نامه ایزو 10006

استاندارد ایزو 10006 درمعنای سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ازسری استانداردهای 10000 میباشدکه هدفش همانطورکه ازنامش پیداست بهبود کیفیت و حفظ کیفی پروژه ها میباشد. استاندارد ISO 10006 سطح کیفی انواع پروژه رامد نظر قرار میدهدو بااستفاده ازیک سیاستگذاری هدفمند و نظام مند ، نیازهای مشتری رادرنظر گرفته و شناخته و برآورد میسازد. طراحی و پیاده سازی و اخذ گواهینامه ISO10006 نشانگراین میباشدکه پیمانکار یک سیاست مدیریتی نظام مند و محکم مدیریتی راجهت بهبود رویکرد پروژه و دستیابی بهینه درجهت اهداف یک پروژه رادرطول اجرای پروژه اجرایی میکندو کارفرما باخیال راحت کار پروژه رابدین پیمانکار واگذار میکند. درون استاندارد ISO10006 جهت استفاده درون پروژه ها دورویه و روش یه مرتبط بافرآیندهای مدیریت پروژه وهمچنین فرآیندهای مرتبط بااجرای پروژه میباشد. گواهی ایزو 10006 تمامی سطوح کیفی پروژه اعم از مدیریت تغییرات، زمان، هزینه، مدیریت ریسک، مدیریت برنامه ریزی و منابع رامدنظر قرار میدهد. استاندارد ISO10006 اطلاعات لازم رااز طریق تجزیه وتحلیل اطلاعات بابه کارگیری نمودارهای مختلف ویکسری گزارشات آماری ازطریق کلیه واحدهای سازمان بدست میاورد.

گواهی ISO10006 ومزایای پیاده سازی: پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها ( ایزو 10006 ) بشرح ذیل میباشد: شناخت نیازهای کارفرما وبرآورده کردن نیازهای کارفرما ، سازماندهی وبه وجودآمدن ارتباط در درون ساختار سازمان، کاستن هزینه ها وافزودن سرمایه ازراه استفاده بهینه ازمنابع، بالابردن دانش فنی یک سازمان، تسریع پاسخگویی نیازهای سازمان و انعطاف پذیری، مدیریت درست ریسک، کیفیت، بودجه، منابع ، تدارکات وهمچنین برنامه ریزی و دیگر مزیتهاکه دراین مقاله نمیگنجد. باپیاده سازی ISO10006 کارفرما نیازهای سازمان رادرک کرده وآنهارا برطرف میکند. پیاده سازی ایزو10006 کمک میکندبه سازمان تابا یک نگاه سیستماتیک بابت مدیریت پروژه وهمچنین استاندارد سازی تمام امور سازمان سطح کیفی پروژه راارتقا بدهد.

گواهی نامه ISO10006 مانند تمامی انواع استاندارد 10000 الزامات مشتزک بسیاری داردبا استاندارد ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، زیراکه بیشتر الزامات موردنیاز سیستم مدیریت کیفیت در پروژه درون سیستم مدیریت کیفیت تعریف شده است بهمین دلیل بهترست بطور همزمان هردو سیستم ( سیستم مدیریت کیفیت پروژه وهمچنین سیستم مدیریت کیفیت ) راطراحی و پیاده سازی نماید. همچنین الزامات مشترک استاندارد ISO10006 با استاندارد ISO21500 غیر قابل انکار میباشد. بهمین دلیل بهترست قبل ویا همزمان باطراحی و پیاده سازی ایزو 10006 ، استاندارد ایزو 21500 نیز طراحی و پیاده سازی گردد.

گواهینامه ISO10006 وتعاریف مطرح شده دربحث سیستم مدیریت کیفیت پروژه : یکی ازمباحث مهم پروژه میباشدکه بمعنای مجموعه ای ازفرآیندها وفعالیتهای هماهنگ میباشدکه جهت یک هدف متناسب با محدودیت زمان، منابع و هزینه کنترل میگردد. مدیریت پروژه شامل سازماندهی، نظارت، برنامه ریزی و کنترل و تهیه گزارش تمامی جوانب یک پروژه جهت دستیابی اهداف پروژه . منشور پروژه: مستندی میباشدکه درآن تمامی الزامات یک پروژه درجهت دستیابی اهداف پروژه تعریف شده است.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید