گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

iso

گواهینامه ایزو ISO ( نحوه دریافت )

گواهینامه ISO درابتدا بایستی بدانیم ISO چیست؟ سازمان تدوین انواع استاندارد ISO نام گرفت. 25 کشور جمع شدند ودر کنار یکدیگر سازمان ایزو راجهت تدوین ویکپارچه سازی انواع استاندارد بوجود آوردند. سازمانی باعنوان IAF نیز مدیریت تدوین استانداردها رابر عهده گرفت ودرواقع وظیفه مجوز گواهینامه معتبرجهانی هرکشور ازطریق IAF مدیریت وصادر میگردد.

گواهی نامه ISO ازانواع گواهینامه مورد نیاز مناقصات میباشدکه نشانگر کیفیت کالا و محصولات و تولیدات میباشد. گواهینامه ایزو دردو نوع گواهینامه ایزو عمومی و تخصصی کاربردی میباشد. گواهی نامه ایزو عمومی شامل گواهینامه عمومی مانند ISO9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت ، ISO 14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و ISO 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( قبلا استاندارد OHSAS18001 بجای ISO 45001 صادر میگردید ) سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 45001 بعنوان عمومی ترین استاندارد شناخته شده ومطرح میباشند. سایر استانداردهای ISO تخصصی هستندو باتوجه بنوع فعالیت وخدمات ومحصولات شناخته میشوند. ازجمله استانداردهای تخصصی میتوان ISO 13485 سیستم مدیریت کیفیت درصنایع پزشکی ، ISO22000 سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی ، ISO10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، ISO10004 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ISO10003 سیستم مدیریت حل اختلاف ، ISO 10001 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان کدهای منشور رفتاری . یکسری استاندارد هستندکه باعناوین مختلف ISO/IEC مشاهده میشوند واین سوال پیش میایدکه آیا اینه هم استاندارد هستند؟ ISO/IEC یک سازمان میباشدکه مانند سازمان ISO میباشد باعنوان کمیته بین المللی الکتروتکنیک . استاندارد تلفیقی و تصویب شده دو سازمان ISO وهمچنین ISO/IEC باعنوان ISO/IEC تعریف میگردند مانند ISO/IEC27001 باعنوان سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، ISO/IEC20000 باعنوان سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ، استاندارد ISO/IEC1702باعنوان صلاحیت انجام خدمات آزمون ، کالیبراسیون . همچنین بایکسری استاندارد باپسوند TS برخورد میکنیم مانند ISO/TS16949 سیستم مدیریت کیفیت درصنایع خودرو سازی ،ISO/TS29001 باعنوان سیستم مدیریت درصنایع نفت و گاز وپتروشیمی . استانداردهای تصویب شده 66 درصد اعضای عضو سازمان استاندارد جهانی ISO باعنوان ISO/TS تعریف میگردندکه درواقع استاندارد نیستند بلکه یک مشخصه فنی میباشند. چنانچه یک استاندارد 50درصد آرا رابدست بیاورد باعنوان ISO/PAS تعریف میگردد وچنانچه زیر 50درصدبه نظریه یک استاندارد رای بدهند تصویب نشده و اصلا عنوان استاندارد رادریافت نمیکند.

گواهینامه ایزو راطی چه مراحلی دریافت کنیم؟ چگونه میتوانیم گواهی ایزو دریافت کنیم ؟ سوالاتی میباشدکه قطعا جهت دریافت گواهینامه ایزو پیش میاید. جهت دریافت گواهی ISO بایستی درابتدا مرجع رامشخص کنیم وبدانیم اصلا ازچه مرجعی میخواهیم گواهینامه ISO دریافت کنیم. مراجع دریافت گواهی ایزو بسیارند. مراجع ومراکز دریافت گواهینامه ISO رااصطلاحا AB مینامندکه خوداین AB (ها) زیر نظر مراکزی باعنوان CB فعالیت میکنند ومدیریت میشوند و اعتباردهی میشوند. CB (ها) خودشان زیرنظر انجمن اعتبار دهندگان بین المللی IAF فعالیت دارند. پس گواهینامه IAF بالاترین سطح اعتبار رادارند وجهت صادرات کشورهای دیگر بایستی انواع گواهینامه ایزو دارای اعتبار IAF باشند. یکسری مراجع نیز هستندکه ساخته و پرداخته ماایرانیها هستندکه صرفا گواهینامه ایزو هستند وکار راه انداز فقط جهت صادرات نمیتوان ازآن استفاده کرد. سازمان متقاضی دریافت گواهی ISO میتواند درابتدا گواهینامه غیر IAF دریافت کند وچنانچه خواست صادرات کند ویا خواست گواهینامه دریافتی اش دارای اعتبار IAF باشد میتواند گواهینامه غیر IAF خودرا روی IAF سوئیچ کرده وفقط مابه التفاوت قیمت دوگواهینامه رابه مرجع دریافت کننده گواهینامه ایزو خودپرداخت کرده وسپس گواهینامه خودرا بااعتبار IAF دریافت کند.

گواهی نامه ایزو مرحله دومش مرحله پیاده سازی میباشدکه سازمان متقاضی دریافت کننده گواهی ISO بایستی مشخص کندکه میخواهد استاندارد ISO موردنظر خودرا درسازمان پیاده سازی کند یاخیر. اغلب سازمانها بفکر پیاده سازی نیستند وتنها قصدشان دریافت گواهی ایزو میباشدکه البته بهترست جهت بازدهی بهتر وپیشرفت روند سازمان سیستم مدیریتی درخواستی خودرا پیاده سازی نماید.

استاندارد ISO مرحله سومش مرحله مشاوره میباشدکه برخی سازمانها میخواهندکه مشاوره راانجام دهند ومشاور جهت مشاوره فرستاده شودبه مرکزشان. هزینه دریافتی مشاورین بنابر تجربه کاری قطعا متفاوت میباشد و مشاورین دارای تجربه بالاتر هزینه بیشتری بابت گواهی ایزو دریافت میکنند.

استاندارد ایزو مرحله آخرش مرحله ثبت وصدور گواهینامه ایزو میباشدکه بایستی دقت شودکه گواهی ایزو دریافتی کپی وپرینتی و قلابی نباشد ومرجع صادرکننده گواهی ایزو درخواستی معتبر باشد. سازمان متقاضی دریافت کننده ایزو بایستی دقت کند دردام مراکز صادرکننده گواهینامه ISO فاقد اعتبار نیفتند وباآگاهی کامل جهت دریافت استاندارد ایزو درخواستی خودشان گام بردارند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید