گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

رتبه مشاوره ، گرید مشاوره

رتبه مشاوره ، گرید مشاوره

رتبه مشاوره شامل مشاوره تمامی حوزه ها میشود وتمامی زمینه ها رادر برمیگیرد. فرقی نمیکند چه رشته ای هرشرکت باهرگونه فعالیت میتواند رشته مشاوره رادریافت کند.

رتبه مشاوره وشرایط لازم جهت رتبه: جهت اولین درخواست شرکت متقاضی میتواند تنها دردو رتبه 3 حائز صلاحیت شود. داشتن تحصیلات لیسانس جهت مدیر عامل و حداقل دو سوم ازاعضای هیات مدیره الزامی میباشد. وجود سه نفر بعنوان پرسنل امتیازآور ( ازکارکنان ویا هیات مدیره ) باداشتن 36 ماه بیمه در48 ماه گذشته الزامی میباشد بشرط آنکه 3 ماه آخر بیمه درشرکت متقاضی باشد. دراولین درخواست رتبه جهت شرکت های متقاضی رتبه 3 میتواند یکی ازاعضای هیات مدیره امتیازآور دررشته مورد نظر باشد. افراد بازنشسته میتواند عضو هیات مدیره ، مدیر عامل ویا کارکنان امتیازآور محسوب شوند. کلیه کارکنان دولت شاغل دردستگاههای دولتی وحتی اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی نمیتوانند مدیر عامل یا عضو هیات مدیره ویا سهامدار بیش از5 درصد شرکت های خصوصی باشند (قانون فوق درمورد اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد مصداق ندارد). شرکت های متقاضی میتوانند نیمی ازافراد امتیاز آور خودرا ازافراد بازنشسته ویا هیات علمی انتخاب کنند. (سوابق کاری گذشته افراد امتیازآور بازنشسته بایدمرتبط باشد). استفاده ازافراد امتیازآور بازنشسته و هیات علمی ( دانشگاههای غیر دولتی ) تادو نفر بعنوان مدیر عامل ویا عضو هیات مدیره بلامانع است. استفاده ازکارکنان امتیازآورکه درهمین شرکت بازنشسته شده باشند محدودیت ندارد. طی سالهاکه افراد امتیاز آور عضو هیات مدیره بوده اند صرفا مستندات مرتبط باروزنامه رسمی کفایت میکند. افرادیکه دریک شرکت چه بعنوان کارمند ویا عضو هیئت مدیره فعالیت نمایندو بعنوان کارکنان امتیازآور محسوب شوند نمیتوانند درشرکت دیگر نیز بعنوان فرد امتیازآور محسوب شوند. وجود یک عضو هیات مدیره ویا مدیرعامل ویا کارکنان امتیازآور بارشته تحصیلی زمینه ( فوق دیپلم و بالاتر ) بجهت هررشته درخواستی الزامی میباشد. سهامداران حقوقی خصوصی بایددر سامانه ساجات ثبت نام شوند یعنی آنها نیزباید ثبت نام اولیه رادر ساجات انجام بدهند و فرم ثبت نام اولیه رابه سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرستاده و تاییدیه بگیرند.

گرید ویا رتبه مشاوره وشرایط رتبه های بهتر: درمورد قرارداد های خاتمه یافته بادستگاههای دولتی ارائه مفاصا حساب بیمه ویا تاییدیه ازکارفرما الزامی میباشد. درباره قراردادهای درحال اجرا ارائه آخرین صورت وضعیت تایید شده کارفرما الزامی میباشد. درباره قراردادهای خاتمه یافته بادستگاههای خصوصی ارائه برابر اصل مفاصا حساب بیمه الزامی میباشد. درمورد قراردادهای درحال اجرا بادستگاههای خصوصی بایداز بیمه و سازمان مالیات استعلام گردد. درزمینه قراردادهای دست دوم خاتمه یافته ارائه برابر اصل مفاصا حساب بیمه و نامه تاییدیه کارفرمای اصلی الزامی میباشد.در مورد قرارداد های دست دوم درحال اجرا بایداز بیمه و مالیات استعلام شود. درحوزه قراردادهای خارجی تمام صفحات قرارداد بایدبه تاییدیه سفارت ایران درکشور هدف و معاونت کنسولی وزارت امور خارجه رسیده باشد (ارائه مدارک مرتبط باتاییدیه های معاونت نظارت راهبردی درمواردیکه کار خارجی باروال صادرات خدمات فنی و مهندسی و کلیه ماده 19 انجام شده باشد مفید خواهد بود) و یکی ازاین دو: الف ) اصل بیمه پرداختی مرتبط باقرارداد و اسناد مالیات پرداختی درکشور هدف مورد تایید سفارت ایران درکشور هدف و معاونت کنسولی وزارت امور خارجه. بعلاوه اظهارنامه مالیاتی و برگ تشخیص قطعی مورد تایید شعبه مالیاتی ایران و موید و منعکس کننده قراردادهای خارجی مورد ادعا. ب) مدارک بانکی معتبر مبنی بردریافت صورت وضعیت ها و حق الزحمه ها ازطرف کارفرما بصورت lc ویا سایر روش ها ،مدارک فوق بایستی ازسوی بانکهای داخلی ویا سفارت ایران درکشور هدف و معاونت کنسولی امور خارجه مورد تایید قرارگرفته باشد.

گرید مشاوره ومدارک لازم و اولیه جهت تشکیل پرونده رتبه بدین منوال میباشد: تمامی مدارک بایددارای مهر شرکت و امضای صاحبان امضا مجاز شرکت و جمله "کپی برابر اصل است" باشند.

رتبه ویا گرید مشاوره ومدارک پرسنل (هیئت مدیره ، سهامداران و پرسنل امتیاز آور) : شناسنامه ( درصورت وجود توضیحات پیوست شود ) ، رو و پشت کارت ملی ، عکس پرسنلی ، نمونه امضا ، تصویر کارت پایان خدمت ویا معافیت بابت افراد مشمول متولد 1338 و بعدازآن جهت اعضا.

دریافت رتبه مشاوره و مدارک تحصیلی: حکم بازنشستگی برای افراد بازنشسته، گواهی تجمعی بیمه تامین اجتماعی ( بابت افراد امتیاز آور درسه سال اخیر الزامی است )، مدارک دوره های آموزشی کوتاه مدت افراد فنی

رتبه مشاوره و مدارک مرتبط شرکت: آخرین اظهار نامه ثبتی شرکت (شرکتهای بامسئولیت محدود بجای اظهار نامه ثبتی شرکت ازطرف" شرکت نامه " تصویر بگیرند، آخرین اساسنامه شرکت، روزنامه تاسیس و تمامی روزنامه های رسمی تغییرات 20 سال اخیر، تعهد نامه مبنی بر اینکه شرکت تنها دارای همین تغییرات است، تصویر صورتجلسه مجمع عمومی بیانگر 100 % صاحبان سهام. تصویر گواهینامه صلاحیت قبلی (در صورت وجود)، آخرین اظهار نامه مالیاتی سال منتهیه بررسی پرونده مورد تایید سازمان امور مالیاتی. اجاره نامه / سند ملکی دفتر مرکزی و شماره تماس دفتر مرکزی و شعبات و پست الکترونیک آنها. برگه پرداخت بیمه و پروژه در36 ماه گذشته (برای رتبه 5 بیمه پروژه نیاز نمی باشد).

گرید مشاوره ویا همان رتبه مشاوره وپیوستهای قرارداد ها: ابلاغ و موافقت نامه قرارداد ویا پیمان، ابلاغ 25% اضافه ویا کسری، ابلاغ تمدید یا ابلاغ های مشابه، متمم و الحاقیه های قرارداد، آخرین صورت وضعیت ، تعدیل و مابه التفاوت مورد تایید کارفرما ،مفاصا حساب بیمه پیمان درصورت وجود. بابت قراردادهای دست دوم ، تصویر قرارداد دست اول ، تصویر قرارداد دست دوم ، تصویر پرداخت بطرف قرارداد دست دوم باتایید کارفرمای اصلی و تصویر اسناد بیمه پرداختی طرف قرارداد دست دوم درکارگاه باپروژه ،جهت پیمانهای مشارکتی ، تصویر سند منعکس کننده درصد مشارکت طرفین.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید