گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

استاندارد 13485

 • گواهینامه IS013485 گواهی نامه ایزو 13485

  iso13485

  گواهینامهIS013485 گواهی نامه ایزو 13485

  استانداردISO13485 سیستم مدیریت در تجهیزات پزشکی میباشدکهبمنظور یاری کردن سازمان جهت طراحی، توسعه، نصب و راه اندازی محصول و ارائه خدمات تجهیزات پزشکی طراحی و تدوین شده والزاماتی رابیان میکند. جهت راهنمایی سازمان بمنظور طراحی، توسعه و تدارک خدمات مرتبط باوسایل وتجهیزات پزشکی

  استاندارد 13485 تکمیل کننده ی الزامات استاندارد ایزو 9001 میباشد. یعنی الزامات اولیهISO 13485 درون استانداردISO9001 وجود دارد. بهمین جهت استاندارد 9001 بعنوان پیش نیار استاندارد 13485 مطرح میگردد. سازمان متقاضی گواهیISO 13485 بهترست بطورهمرمان ویا قبل ازطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ایزو 13485 سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 رانیز طراحی و پیاده سازی نماید.

  استاندارد 13485 و 9001 فرآیند ممیزی شان باهم مشابه میباشدو کلیه مستندات عمومی سیستم مدیریت کیفیت نیز حین ممیزی مورد ارزیابی قرار می گیرند.اهمیت سیستم مدیریت کیفیت وتخصصی شدن استاندارد صنایع مختلف خصوصا صنایع پزشکی بدلیل ارتباط سلامت و حفظ جان انسان ها حائز اهمیت میباشد.

  استاندارد ISO 13485مزایای بسیاری دارد.بعنوان مثال استفاده ی استاندارد ISO 13485جهت ارزیابی خطرات احتمالی و ناراحتی و بیماری بدنبال استفاده ی محصولی بروز می کند میباشد. همچنین استانداردiso13485 کلیه مواردGMPsdswewrrhy راکه مورد استفاده ی صنایع پزشکی میباشد، مورد توجه قرار میدهد.

  گواهی نامهISO 13485 وفواید بکارگیری استاندارد مدیریت تجهیزات پزشکی:

  ایجاد هماهنگی درقوانین مرتبط باوسایل وتجهیزات پزشکی بجهت سیستم های مدیریت کیفیت
  یکپارچه سازی سیستم مدیریت کیفیت سازمان بانیازمندیهای سایر سیستم های مدیریتی
  صدور گواهی و ثبت سیستم مدیریت کیفیت توسط طرف های داخلی و خارجی
  تامین خواستهای GMPدرصنایع
  حذف و کنترل خطرات ناشی ازمصرف محصول توسط مصرف کنندگان

  گواهیISO13485 ومزایای پیاده سازی:

  حمایت و نگهداری زندگی، تعیین اهداف یکپارچه وهماهنگ جهت سازمان، افزایش رضایت مندی پرسنل و مشتری، صرفه جویی در هزینه وزمان، بهبود مستمرافزایش بهره وری، هدفمندی سیستم مدیریت کیفیت، ایجاد چارچوبی جهت بهبود مستمر هرفرآیند پزشکی ایجاد زنجیره موثر بین مشتری وسازمان و عرضه کننده، استفاده بهتر و بهنیه از تجهیزات پزشکی

  مشاوره ایزو و استاندارد بین المللی ایزو مهمترین خدمت موسسات مشاوره مدیریت میباشد. وقتی مشاوره ایزو تمام شد سازمان بدنبال صدور گواهینامه ایزو میباشد.

  گواهیISO13485 جهت اطمینان خاطر مشتریان بجهت تولید امن تر و اثرگذاری سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی وبرآورده ساختن نیازهای قانونی یک موسسه کاربرد دارد.

  مراجع گواهی دهنده ی ایزو ۱۳۴۸۵ واعتبارشان اهمیت ویژه ای دارد.دفاتر نمایندگیِ خارجی فعال درایران هستندکه اقدام مینمایندبه ارزیابی موسسات طبق استانداردISO 13485 وسپس گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ توسط موسسه صادر میگردد. متاسفانه هستند موسسات غیر متخصص وافراد کلاهبردارکه بعنوان شرکت گواهی دهنده فعالیت میکنند اما گواهی ایزو تقلبی صادر میکنند.

  صدور گواهی نامه ایزو ۱۳۴۸۵ ارزیابی داخلی اش دو مرحله دارد:

  مرحله ی اول ارزیابی ویا ممیزی خارجیISO13485 : اعتبار سیستم مدیریت کیفیت خارجی توسط ممیزی خارجی بررسی شده و سازمان شما جهت ممیزی مرحله ی دوم مورد ارزیابی قرار میگیرد. سپس یافته های ممیزی و فرصت های بهبودبه سازمان ارسال میگردد. مرحله ی دوم ممیزی خارجی ایزو ۱۳۴۸۵: سیستم مدیریتISO 13485 شامل متد متعدد تعریف و کنترل متد طبق استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ بصورت نمونه ای توسط ممیزی خارجی، اجرا میگردد.

  اخذ گواهینامهISO13485 :وقتی ممیزی خارجی ایزو ۱۳۴۸۵ انجام پذیرفت و سازمان عدم انطباق بحرانی نداشت، گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ توسط شرکت گواهی دهنده ی ایزو صادر می شود و مدت اعتبار آن سه ساله میباشد.

  مزیت صدور گواهینامه ی ایزو ۱۳۴۸۵ :

  صدور گواهی نامه ی ایزو ۱۳۴۸۵ قابل استفاده ی موسسات فعالِ زمینه یِ طراحی، توسعه ، نصب و راه اندازی محصول و ارائه ی خدمات پزشکی میباشد.
  صدور گواهینامه ی ایزو ۱۳۴۸۵، اثبات کننده و معرفی کننده ی موسسات فعالِ زمینه یِ طراحی، توسعه، راه اندازی و نصب و ارائه ی خدمات پزشکی جهت آگاهی موسسات مقرراتی بالا دست میباشد.
  صدور گواهی ایزو ۱۳۴۸۵ مشابه ایزو ۹۰۰۱ میباشد و تمام مستندات یک سیستم ضمن نظارت بر مراحل ساخت و تولیدش حین ممیزی مورد ارزیابی قرار میگیرد .

  کلا موسسات فعال زمینه ی تجهیزات پزشکی طبق محصول تولیدی یا خدماتی شان دو دسته میشوند:

  دسته ی اول موسسات دارای محصولات کلاس خطر C(زیاد) و D ((خیلی زیاد) ایندسته ملزم میباشدبه گرفتن گواهینامه یISO13485 .

  دسته دوم : موسسات دارای محصولات کلاس خطر B(متوسط) و D ((خیلی زیاد) ایندسته ملزم نیست گواهینامه ایزو 13485 داشته باشد، ولی وجود یک سیستم مدیریت کیفیت مرتبط الزامی میباشد.

  مراحل صدور گواهینامه ایزو 13485 بدین روال میباشد:

  صدور درخواست ممیزی جهت ارائه مراجع ونهادهای معتبر صادر کننده ی گواهینامه های استاندارد ایزوCB

  ارائه فرم مشخصات جهت عقد قراردادوسازمانCB

  تکمیل فرم مشخصات سازمان و ارسال فرم جهت ارائه بابت سازمانCB

  ارسال قرارداد ممیزی و صدور گواهینامه ایزو مابینCBوسازمان

  امضای قرارداد و انجام عملیات مالی توسط سازمان

  برنامه ریزی جهت انجام ممیزی مرحله ی اول و دوم (مراحل متعاقبا بالا ذکر شده)

  انجام ممیزی مرحله اول توسط تیم ممیزی CB

  انجام ممیزی مرحله دوم توسط تیم ممیزی CB

  ارائه گزارش ممیزی انجام شده ی سر ممیز جهت تحویلِ کمیته مرتبط CB

  جمع بندی و نتیجه گیری درباره ی وضعیت صدور گواهینامه ایزو بدست کمیته مربوطه

  ارسال گزارش ممیزی جهت ارائه ی سازمان

  صدور گواهینامه یISO13485 وقتی عدم انطباق احتمالی هررخدادکه تاثیر منفی روی یک سازمان وکارکنان ومحصولات و تجهیزاتش داشته باشد رفع میشود وسپس تحویل سازمان داده میشود.

  صدور گواهی نامهISO13485 میتواند مزایای زیادی جهت رفاه سازمان شما داشته باشد :

  تولیدات تجهیزات پزشکی سازمان شما ایمن و کاربردی میگردد.
  سازمان شما قوانین لازم و مرتبط فعالیتش راشناسایی و رعایت میکند.
  برآورده کردن انتظارات مشتریان شما بدنبال صدور گواهینامه ی ایزو ۱۳۴۸۵ نیز مزیت دیگر ایزو میباشد. یک مزیت دیگر گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵، تضمین سازمان شما ازلحاظ همگام سازیِ استاندارد سازمان FDA(سازمان جهانی غذا و دارو) میباشد. بهمراه صدور گواهینامه یISO13485 ، خطرات احتمالی و ناخودآگاه هرمحصول قابل کنترل خواهد بود.

 • گواهینامه ISO13485 گواهی نامه ایزو 13485

  iso13485

  گواهینامهISO13485 گواهی نامه ایزو13485

  گواهینامهISO13485 باعنوان سیستم مدیریت درصنایع و تجهیزات پزشکی کاربرد دارد والزامات یک سیستم مدیریت کیفیت راتعریف میکندکه سازمان میتواندازآنبجهتطراحيوتكوين توليد،نصبوارايهخدماتوسايلپزشكي طراحي،تكوينوفراهمكردنخدماتوابستهبدان استفادهكند. استانداردISO 13485میتواندتوسططرفهايدرون سازمانيوبرونسازمانيوازجمله سازمانهايگواهيكنندهجهتارزيابيتواناييسازماندربرآوردهكردنخواستههاي مشتريوالزاماتمرتبط بامقرراتمورداستفادهقرارگيرد. الزاماتسيستممديريتكيفيتمورد استفادهاستاندارد13485، مكملالزاماتفنيمشخصشدهبرايمحصولهستند.

  گواهی نامه ایزو 13485 جهت کلیه محصولات و تجهیزات پزشکی و محصولات مرتبط باانواع تجهیزات پزشکی مختص تولیدکنندگان مانند تولید کننده تخت بیمارستانی ، ماسک تنفسی ، عینک ، سرنگ ، دمپایی طبی ، ناخنگیر، بانداژ ، گاز استریل ، لباس بیمارستانی ، تجهیزات ساکشن ، تجهیزات جراحی ، تجهیزات آزمایشگاهی و غیره میباشد بنابر الزام وزارت بهداشت ، درمان و پزشکی ایران شرکتهای تولید کننده و فعال درحوزه صنایع پزشکی و تولیدکنندگان تجهیزات و محصولات پزشکی موظفند گواهینامه ایزو 13485 رادریافت کنند. سازمانهای فعال درحوزه صنایع و تجهیزات پزشکی وسازمانهاکه بطور مستقیم ویا غیرمستقیم درتجهیزات پزشکی فعالیت میکنند بایستی استانداردISO13485 رادریافت کنند. همچنین وزارت بهداشت ، درمان و پزشکی ایران سازمانهای تولیدکننده محصولات پزشکی راملزم میکند فقط ازطریق مراجعی جهت ثبت و صدور مدرکISO13485 اقدام کنندکه خودشان اعلام کرده و معرفی میکنند وبدلیل همین محدودیت مراجع صادرکننده گواهیISO 13485 متاسفانه هزینه ثبت و صدور و دریافت گواهینامه ایزو 13485 بالاست وحتی دوسه برابر قیمت معمول میباشدوبدلیل همین انحصاری بودن بازار ثبت و صدورISO13485 مراجع هرقیمتی بخواهند بابت ثبت و صدورش میگیرند و متاسفانه مرکزی نیست تااین کنتزل قیمت رامدیریت کند وجلوی افزایش قیمت و هرج و مرج درقیمت رابگیرد همین امر باعث میشودتا قیمتها گاها دوتاسه برابر افزایش یابد. همچنین برندهای مختلف وهمین عدم نظارت برروی قیمتها باعث میشودکه قیمتها دوسه برابر شود. سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامهISO13485 بایستی توجه کنندکه ازطریق مراجع معرفی شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و پزشکی ایران اقدام کنندبه دریافت استاندارد ایزو13485 وباعدم آگاهی ازاین موضوع مجبوربه هزینه دوباره بابت اخذ گواهینامه ایزو13485 نشوند.

  گواهیISO 13485 همچنین الزامات مشترک داردبا استانداردISO9001 سیستم مدیریت کیفیت. البته استاندارد 9001 بعنوان پیش نیاز و مادر تمامی استانداردها میباشدکه درتمامی استانداردها جهت بهبود روند و کیفیت بهترست قبل ویابطور همزمان بااستاندارد موردنظر یک سازمان طراحی و پیاده سازی و اخذ گردد و استاندارد 134845 نیز ازاین قاعده مستثنا نیست. بسیاری ازالزامات تعریف شده درون استاندارد ایزو 13485 درون استاندارد ایزو9001 موجودست بهمین دلیل سازمان متقاضی دریافت استانداردISO 13485 جهت بهبود فرآیندها و پیاده سازی بهتر و کاربردی بهترست قبل یابطور همزمان هردو استانداردISO13485 وISO 9001 راباهم طراحی و پیاده سازی و اخذ نمایند. همچنین گزارشفنيايزو۱۴۹۶۹(ISO/TR 14969) با هدففراهمنمودنراهنماييبرايبكارگيرياستانداردایزو 13485طراحی وتدوينشدهاست.استاندارد13485الزاماتخاصسايرسيستمهايمديريتازقبيلالزاماتدرونمديريت زيستمحيطي ،مديريتبهداشتوايمنيكار ويامديريتماليدرنظرگرفتهشده اند،رادربرنميگيرد. بااینحالاستانداردISO13485سازمانراقادرميسازدتاسيستممديريتكيفيتخودراباالزامات ذيربطسيستممديريت،همراستاويايكپارچهنمايد.سازمانميتواندسيستمهايمديريت فعليخودرابمنظورايجاديكسيستممديريتكيفيتمنطبقباشدباالزاماتاستاندارد 13485 تطبيقدهد .