گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

گواهینامه های بین المللی

 • سایر گواهینامه های بین المللی

  WORLD CERTIFICATION

  سایر گواهینامه های بین المللی

  سایر گواهینامه های بین المللی یکی ازانواعش گواهینامهHALAL میباشدکه حلال بودن یا حلال نبودن مواد غذایی رامشخص میکند بهمین دلیل گواهینامه حلال بیشتر مختص سازمانهایی میباشدکه درحیطه مواد غذایی فعالیت دارند اعم ازتولیدکنندگان یارستوران داران.گواهینامهHALAL هم درکشورهای مسلمان و کشورهای غیر مسلمان شناخته شده است. دردین اسلام حلال بودن مواد غذایی ازاهمیت بالایی برخوردارست بهمین دلیل نشان حلال روی بسته های مواد غذایی و مواد تولیدی غذایی نشاندهنده حلال بودن ماده غذایی واطمینان خاطر مشتری بابت حلال بودن ماده غذایی مصرفی اش میباشد. گواهینامه بین المللیHALAL چون مرتبط باصنایع غذایی میباشد بنابراین ارتباط مستقیم و الزامات مشترک داردبا استانداردISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی. همچنین استانداردhalal بدلیل الزامات مشترکش بااستانداردiso 9001 بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی استانداردHALAL استاندارد 9001 رانیز دریافت کند. پس دو استانداردISO 9001 و استانداردISO 22000 بعنوان پیش نیاز استانداردHALAL بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی گواهینامهHALAL ، طراحی و پیاده سازی شوند.

  سایر گواهینامه های بین المللی یکی دیگراز انواعشمدلEFQM میباشدکه یک روش ارزیابی میباشد باعنوان خود ارزیابی جهت سازمانهاکه قصد دارند روند روبه پیشرفت داشته باشند وبه تعالی برسند. یک سازمان اگر بخواهد بداند درکدام نقطه ازتعالی و پیشرفت قرار دارد براساس جایگاهش برنامه ریزی کرده تابتواندبه هدفش برسد. یکی ازبهترین روشهای شناسایی و درواقع خودارزیابی موجود مدلEFQM میباشد. روش خودارزیابی فرآیندها و عملکرد موجود درسازمان رابطور منظم و سیستماتیک بررسی میکندو نتایج حاصل ازآنها و معایب احتمالی شناسایی میشوند. روش خودارزیابیEFQM کمک میکندبه سازمان نقاط قوتش رابشناسد و حفظ کند ونقاط ضعفش راهم شناخته و برطرف نماید.

  سایر گواهینامه های بین المللی گواهینامه ی دیگری دارد باعنوان5S گواهینامه5S نیز ازانواع گواهینامه های مورد تقاضای سازمانها و شرکتها میباشدکه باعناوینی مانند گواهینامه5S ، گواهینامه5 اس ، مدرک5S ، مدرک5 اس ، گواهینامه پنجS و گواهینامه پنج اس نیز بکار برده میشود. گواهینامه5S یک سیستم خانه داری منظم میباشدکه سعی داردتا نظم و انضباط رادر محیط کار برقرار کند وبهبود ببخشد. سیستم5S ابتدا درآمریکا پایه گذاری شد وسپس کشور ژاپن باالگوبرداری ازآن و پیاده سازی اش در صنایع و سازمانها موفقیتهای چشمگیری بدست آورد.

  سایر گواهینامه های بین المللی ازانواع دیگرش میتوان اشاره کردبه گواهینامهGMP .GMP مخفف سه کلمهGood manufacturing practices میباشدبه معنای شرایط تولید خوب.GMP بجهت مجموعه هایی کاربرد داردکه درصنایع تولید وسایل پزشکی و همچنین صنایع غذایی فعالیت دارند. جهت دریافت گواهینامهGMP سازمان متقاضی بایستی جهت شناسایی و پیاده سازی الزامات مربوطه وموردنیاز ذکر شده دراستانداردGMP اقدام کند. بدلیل یکسری الزامات مشترک بااستانداردISO 22000 ،ISO 13485 وISO 9001 بهترست همزمان با طراحی استاندارد جی ام پی ، استانداردهای ایزو 22000 و ایزو 13485 و ایزو 9001 نیز طراحی و پیاده سازی شوند.
  سایر گواهینامه های بین المللی یکی دیگرازانواعش گواهینامهSFBB میباشدبا عنوان سیستم مدیریت ایمنی خرده فروشی مواد غذایی.SFBB بسته مدیریت ایمنی مواد غذایی میباشدکه جهت رستوران ها ، کافی شاپ ها ، فست فودها وبه آنها کمک میکندتابا مقررات و قوانین بهداشتی مطابقت داشته باشد. استانداردSFBB اطمینان میدهدبه مصرف کننده غذایی راکه مصرف میکند سالم میباشد. استانداردsfbb چون ازلحاظ ایمنی مشتریان رامطمئن میکندکه غذای مصرفیشان از همه لحاظ ایمن میباشد جهت سازمانهای دارای گواهی نامهSFBB باعث اعتبار خواهد شد. دلیل اختصاصی بودن استانداردSFFB ممکنست چنین سوالی پیش بیاید کاربردSFBB جهت چه سازمانهایی کاربرد دارد:غذای امن تر، کسب و کار بهتر برای خرده فروشان ، غذای امن تر، کسب و کار بهتر برای کودکستان ، غذای سالم تر، مکمل کسب و کار بهتر برایمراکزمراقبت های مسکونی ، غذای امن تر، کسب و کار بهتر برای غذاهای هند میباشد، غذای امن تر، کسب و کار بهتر برای غذاهای چینی میباشد، غذای امن تر، کسب و کار بهتر در چین ، مواد غذایی امن تر، منابع آموزشی بهتر برای کالج ها. بجهت الزامات مشترکSFBB بااستانداردهایISO 22000 وISO 9001 بهترست سازمان متقاضی دریافت گواهینامهSFBB همزمان دو استاندارد ایزو 9001 و ایزو 22000 رانیز طراحی و پیاده سازی نماید.