گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

ISO10001

گواهینامه ISO 10001 گواهی نامه ایزو 10001

گواهینامه ISO 10001 ازسری استانداردهای 10000 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت - رضایتمندی مشتریان منشور رفتاری سازمان جهت اطلاع ازرضایت مشتریان ومیزان رضایتشان طراحی و راه اندازی شده است. رضایت مشتریان ازدغدغه های شرکتها میباشد وشرکتهای آگاه مهمترین دغدغه و فکرشان جلب رضایت مشتریان میباشدو رضایتمندی مشتریان برایشان بسیار حائز اهمیت میباشد. یک روش کاربردی رضایت مشتری شامل تعهدات و تمهیداتی میباشدکه جهت اموری مانند تحویل محصول، مرجوع نمودن محصول، مدیریت اطلاعات شخصی مشتریان، تبلیغات و مصوبات مرتبط درمورد ویژگی های خاص یک محصول ویا عملکردش میباشد. جهت روند و عملکرد و رویکرد مثمربخش تر درمیزان رضایتمندی مشتریان بایستی شکایات مشتریان مدیریت گردد وابتدا سازمان ازشکایات مشتریان مطلع شده وآنهارا مدیریت کرده وبعد نقاط ضعف رابا مدیریت و آگاهی درست تبدیل کندبه نقاط قوت یک سازمان یعنی بنحوی تهدیدات تبدیل شود به فرصتها. واین امر مستلزم موارد زیر میباشد: پیشگیری از شکایات، بااستفاده از یک روش اجرایی- رفتاری مناسب رضایت مشتری ، مدیریت شکایات داخلی، بطور مثال درمواردیکه اظهاراتی مبنی برعدم رضایت مشتری دریافت میشود، حل اختلافات برون سازمانی درمواردیکه رسیدگی شکایات درداخل سازمان بنحو رضایت بخش امکان پذیر نباشد، است.

استاندارد ISO10001 فوایدی دارد و استفاده ازآن بجهت سازمانها مفید میباشد. ازاین فواید میتوان بموارد زیر اشاره کرد: باعث بهبود عملکرد مناسب شغلی وباعث اعتماد مشتریان میشودبه سازمان . باعث میشود مشتریان متوجه شوندکه ازسازمان خودچه میخواهندو ازنظر کیفیت محصولات بدانندچه میخواهند وباعث ارتباط مثمرثمر میان سازمان و مشتریانش گردیده ودرنتیجه باعث کاهش و رفع سوتفاهمات و شکایات میگردد. بطور بالقوه ضرورت تدوین مقررات جدید برای هدایت نحوه برخورد سازمان درقبال مشتریانش را کاهش دهد.

گواهی نامه ایزو 10001 بهمراه الزامات سه استاندارد ISO 10002 باعنوان سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان و ISO10003 باعنوان سیستم مدیریت حل و فصل اختلافات بامشتریان وهمچنین استاندارد ISO10004 باعنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان معنا پیدا میکند وچهار استاندارد 10001 ، 10002 ، 10003 ، 10004 درحقیقت مکمل یکدیگرند. هرجا نام هرکدام از استانداردهای سری 10000 میان میاید بدلیل اینکه استانداردهای ایندسته مبنایش مشتری مداری میباشدبا اطلاع ازشکایات مشتریان ومیزان رضایت مشتریان و سنجش رضایت مشتریان باروشهای مختلف و حل وفصل اختلافات و بدست آوردن رضایت مشتریان همه و همه درکنارهم میتواند یک سازمان راجهت رضایت مشتری کمک کندو ارتباط خوب و موفق برقرار نماید میان سازمان و مشتری بهمین دلیل مشخصا سازمان متقاضی و دارنده گواهینامه های این سری استاندارد دارای مشتریهای بیشتری میباشد زیرا بارعایت الزامات بیان شده دراین استانداردها ازنظر کیفیت نیازهایش مورد توجه قرار گرفته و برآورده گردیده است. پس توصیه میگردد و بهترست سازمان متقاضی استاندارد ISO10001 قبل ویا همزمان استانداردهای ISO10002 و ISO10003 و ISO10004 رانیز طراحی و پیاده سازی وسپس اخذ نماید.

گواهی ISO10001 همچنین الزامات مشترکی داردبا استانداردهای ISO9001 و ISO9004 و بادو استاندارد 9001 و 9004 سازگار بوده و مطابقت دارد. ISO9001 شرایطی رابرای یک سیستم مدیریت کیفیت تعریف میکندکه میتواندآن رابرای کاربردهای درون سازمانی، جهت صدور گواهینامه وهمچنین اهداف قراردادی قابل استفاده نماید. یک روش اجرایی رضایت مشتری پیاده سازی شده براساس ISO10001 میتواند بخشی ازسیستم مدیریت کیفیت باشد. ISO9004 ارائه کننده راهنمایی درزمینه بهبود مستمر عملکرد درخصوص سیستم مدیریت کیفیت است. ISO10001 میتواند موجب بهبود هرچه بیشتر عملکردهای مرتبط باروش اجرایی، افزایش رضایت مشتریان و سایر گروههای ذینفع شود، و نیز قادربه تحقق بهبود مستمر کیفیت محصولات فرایندها ازطریق دریافت بازخورد ازمشتریان و سایر گروههای ذینفع باشد. باتوجه بدین گفته ها سازمانهای متقاضی دریافت گواهی نامه ایزو 10001 بهترست همزمان استاندارد 9001 رانیز دریافت نمایند ویا اول استاندارد ایزو 9001 رادریافت کنند وسپس جهت اخذ استاندارد ایزو 10001 اقدام نمایند. همچنین استاندارد ایزو 9004 اما ISO9001 دردرجه اول اهمیت قرار دارد.

ISO10001 درحقیقت یک استاندارد نیست ویک راهنمای کلی میباشد جهت سازمانها امابعنوان استاندارد شناخته شده است ودراصطلاح عوام باعنوان استاندارد جاافتاده است امادر حقیقت یک راهنما میباشدبرای سازمانها

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید