گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

iso29001

گواهینامه ISO/TS29001 گواهی نامه ایزو29001

گواهینامه ISO/TS29001 باعنوان سیستم مدیریت درصنایع نفت و گاز و پتروشیمی میباشد. حالا سوال پیش آمده اینست چرا ISO/TS ؟ ISO ( سازمان بین المللی استاندارد ) یک اتحادیه جهانی متشکل ازسازمانهای ملی استاندارد ( موسسات عضو ISO ) میباشد. تهیه استانداردهای بین اللی معمولا توسط کمیته های فنی ISO انجام میشود. هریک ازاین سازمانهای عضو، حسب علاقه بابت یک موضوع ازحق حضور نماینده درآن کمیته برخوردار میباشد. سازمانهای بین المللی ، دولتی و غیردولتی، درارتباط بااستاندارد ISO نیز دراین فعالیت مشارکت دارند. ISO ازهمکاری نزدیکی باکمیسیون بین المللی الکترونیک ( IEC ) درزمینه تمامی موارد مرتبط بااستاندارد سازی موضوعات الکترونیکی برخوردار میباشد. مسئولیت اصلی کمیته های فنی، تهیه استانداردهای بین المللی میباشد. پیش نویسهای تهیه شده توسط کمیته های فنی جهت رای گیری ارسال میگرددبه موسسات عضو. انتشار یک استاندارد بین المللی مستلزم تایید حداقل 75درصد آرای سازمانهای عضو میباشد. دردیگر موارد، درزمان نیاز فوری بازاربه چنین مدارکی، یک کمیته فنی ممکنست جهت انتشار سایر مدارک مرجع بشرح زیر تصمیم گیری نماید: هریک مشخصات دردسترس عموم ISO ( ISO/PAS ) مبین وجود توافقی بین متخصصین فنی یک گروه ISO بوده ودرصورت تایید بیش از50 درصد آرا، ازطرف اعضای کمیته جهت انتشار مورد پذیرش قرار میگیرد. هریک مشخصات فنی ISO ( ISO/TS ) مبین وجود توافقی بین اعضای یک کمیته فنی بوده ودر صورت تایید دوسوم آرای اعضای کمیته مذکور، جهت انتشار مورد پذیرش قرار میگیرد. یک ISO/PAS ویا ISO/TS بعداز گذشت سه سال مورد بازنگری قرار میگیردتا تصمیم لازم درخصوص تاییدآن جهت سه سال دیگر، بازنگری بابت تبدیل استاندارد بین المللی ویا کنارگزاریش اتخاذ گردد. اگرچنانچه ISO/PAS ویا ISO/TS مورد تایید قرار گیرد، بعداز سه سال دیگر مورد بازنگری قرار میگیردکه درآن زمان یاباید بعنوان یک استاندارد بین المللی درآمده یاشد ویا کنار گذاشته شود.

ISO/TS29001 توسط کمیته فنی 67 ISO/TS ، مواد، تجهیزات، و سازه های غیر دریایی جهت صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی تهیه شده وجهت انتشار بعنوان یک ISO/TS وبه منظور ارائه الزامات اضافی برروی استاندارد ISO9001 بخصوص درحوزه صنایع نفت، پتروشیمی، گازطبیعی توسط ISO/TS 67 مورد تایید قرار گرفت.

گواهی نامه ایزو29001 باتوجه بدین گفته ها یک استاندارد نیست اما باعنوان استاندارد مطرح گردیده است. گواهی ISO/TS 29001 درحوزه نفت و گاز و پتروشیمی ثبت و صادر میشود ومختص سازمانهایی میباشدکه درحوزه نفت و گاز و پتروشیمی بطور مستقیم ویا غیر مستقیم کاربرد دارد. سازمانهای فعال درزمینه گاز و نفت و پتروشیمی بایستی بجهت استاندارد ایزو تی اس 27001 اقدام نمایند.

گواهی نامه ISO/TS29001 الزامات مشترک زیادی داردبا استاندارد ISO9001 وهمچنین ISO9004 . استانداردهای ایزو9001 و ایزو9004 بصورت یک زوج همخوان درباره استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت تهیه و تدوین شده اند وبگونه ای تعریف شده اندکه مکمل یکدیگرند امابه تنهایی نیز هرکدام قابل استفاده هستند. اگرچه دو استاندارد 9001 و 9004 دارای کاربرد متفاوتی هستنداما ساختار مشابهی دارند بهمین دلیل بعنوان یک زوج همخوان و مکمل یکدیگر تعریف شده اند. استاندارد ISO 9001 الزاماتی راجهت یک سیستم مدیریت کیفیتی بیان میکندکه میتواند جهت بکارگیری دردرون سازمان ویا جهت گواهی کردن ویا موارد مبتنی برقرارداد مورد استفاده قرار گیرد. استاندارد 9001 براثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت دربرآوره کردن خواسته های مشتری تمرکز دارد. استاندارد ISO9004 راهنمایی درباره اهداف سیستم مدیریت کیفیت فراتر ازآنچه درون استاندارد ISO9001 مشخص گردیده بخصوص درزمینه بهبود مداوم درعملکرد کلی و کارایی سازمان علاوه براثربخشی ارائه میدهد. بکارگیری استاندارد ایزو 9004 بعنوان یک راهنما جهت سازمانهایی توصیه میشودکه مدیریت رده بالای آنها میخواهند بسوی الزاماتی فراتر ازآنچه درون استاندارد ایزو9001 آمده است ودر پی دستیابی بابهبود مداوم عملکرد سازمان حرکت کنند بااین حال استاندارد 9004 جهت گواهی کردن ویا موارد مبتنی برروی قرارداد درنظر گرفته نشده است.

استاندارد ISO/TS 29001 همچنین همراه استاندارد ISO14001 همراستا گردیده تابه لحاظ منافع استفاده کنندگان سازگاری بین دو استاندارد افزایش یابد.

گواهی نامه ISO/TS 29001 هدف ازاین مشخصات فنی توسعه سیستم مدیریت کیفیت ازقبیل الزامات مدیریت زیست محیطی ، بهداشت و ایمنی کار ، مدیریت مالی ویا مدیریت ریسک درنظر گرفته شده اند، نمیباشد. بااین حال استاندارد 29001 سازمان راقادر میسازدتا سیستم مدیریت کیفیت خودرابا الزامات ذیربط سیستم مدیریت کیفیت همراستا ویا یکپارچه نماید. سازمان میتواند سیستمهای مدیریت فعلی خودرا بمنظور ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت منطبق باالزامات ایزو 29001 باشد تطبیق دهد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید