گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

ISO29001

 • ISO/TS 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

   iso29001

   ISO/TS 29001سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

  ISO/TS 29001 سیستم مدیریت کیفیت درصنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ، باعنوان سیستم مدیریت کیفیت درصنایع نفت، گاز وپتروشیمی کاربرد دارد. جهت آشنایی بیشتربا استانداردISO/TS 29001 درابتدا بایستی بدانیم مفهومTS چیست؟همانطورکه درقبل گفته شد تمامی استاندارد ها درون سازمان جهانی استاندارد سازی (ISO ) درون کمیته های تخصصی مورد بررسی ، رای گیری وتصویب قرار میگیرد. بنابراین چنانچه تعداد رای کسب شده بجهت پیش نویس یک استاندارد بالای 75 درصد کل آراء باشد ، پیش نویس فوق باعبارتISO شماره گذاری میگرددو باعنوان ایزو دربازار جهانی مطرح میگردد، مانند:ISO9001 ،ISO14001 ،ISO45001 ،ISO10002 ،ISO10001 .چنانچه تعداد رای کسب شده بین 75- 66 درصد کل آراء باشد پیش نویس ارائه شده باعبارتISO/TS شماره گذاری میگردد، مانند:ISO/TS 29001 ،ISO/TS 16949 وچنانچه بین 66-50درصد کل آراء راکسب نماید ، پیش نویس مورد نظربا عبارتISO/PAS شماره گذاری میگردد.

   ISO : استاندارد

  ISO/TS : مشخصه فنی

  ISO/PAS : مشخصه دردسترس عموم

  استانداردISO/TS 29001 هدفش ایجاد سیستم مدیریت کیفیتی میباشدکه باتاکید برپیشگیری ازعیوب وکاهش نوسانات وضایعات درزنجیره تأمین وارائه دهندگان خدمت، زمینه راجهت بهبود مستمر فراهم میاورد. مشخصه فنیISO/TS 29001 سیستم مدیریت کیفیت راجهت سازمان های تأمین کننده محصولات وخدمات مرتبط باصنایع نفت، پتروشیمی وگاز طبیعی تعریف میکند.

  گواهینامهISO/TS 29001 اولین استاندارد مدیریت کیفیت خاص صنایع نفت، گاز وپتروشیمی میباشدکه درسال 2003 وبا همکاری موسسه نفت آمریکا (API) وکمیته (TC 67) سازمان جهانی ایزو منتشر گردیده است. استانداردISO/TS 29001 علاوه براینکه دارای تمامی مفاهیمISO 9001 میباشد ( درواقع پیش نیاز آنISO 9001 است) ، شامل یک سری الزامات خاص صنایع نفت، گاز وپتروشیمی وهمچنین صنایع وابسته بدانهاست . اخذ گواهیISO/TS 29001 بجهت آندسته شرکتهاکه دراین صنایع فعال هستند امکان پذیر میباشد. هدف ازتدوين اين سري استاندارد، تكميل كردن الزامات سيستم مديريت كيفيتISO 9001 بابت طراحي، توسعه، توليد، نصب ، راه اندازی ، نگهداری ازمحصولات و ارائه خدمات درزمينه صنايع نفت،‌ گاز و پتروشيمي ميباشدكه توسط كميته فنيISO/TC 67 سازمان ايزو ،‌ تدوين و تصويب شده است.
  گواهی نامه ISO/TS 29001مورد نیاز آندسته سازمانها میباشدکه درحوزه هاییشامل: سازمان های درگیردر اکتشاف، تولید خطوط لوله و حمل ونقل وپالایش نفت وگاز طبیعی، سازمانهای درگیردر طراحی، ساخت ، نصب وراه اندازی ، سرویس وتعمیر تجهیزات مورد استفاده دراکتشاف ، تولید، حمل و نقل و پالایش نفت وگاز طبیعی فعالیت میکنندوهمچنین آندسته سازمان هاکه ارائه خدمات فنی، عملیاتی و پشتیبانی بابت صنعت های مختلف رامیدهند.

  مزاياي بكارگيري سيستم مديريت كيفيت سري استانداردISO/TS 29001: اطمینان ازثبات درون تولید وافزایش رقابت دربازارهای نفت ، گاز وپتروشیمی ،تعیین الزامات وقوانینی برای تولید ، نصب، راه اندازی وخدمات ارائه شده دربخش نفت ، گاز و پتروشیمی ، توجه بسیار به ایمنی محیط کار درپالایشگاه ها وکارخانه های مرتبط بانفت ، گاز و پتروشیمی.

  گواهی ISO/TS 29001رانیز مانند دیگر استانداردهاCB (ها) ثبت وصدور و همچنین مدیریت میکنندکه خوداینCB زیر نظر مراجعی باعنوانAB اعتباردهی ونیز مدیریت میگردند ودر نهایتAB زیرنظر سازمان اعتباردهی بین المللی باعنوانIAF مدیریت واعتبار دهی میگردند. بالاترین سطح اعتبارکه جهت صادرات نیز الزامی میباشد گواهینامه های صادره ازطریقIAF هستند.

 • گواهینامه ISO/TS29001 گواهی نامه ایزو29001

  iso29001

  گواهینامهISO/TS29001 گواهی نامه ایزو29001

  گواهینامهISO/TS29001 باعنوان سیستم مدیریت درصنایع نفت و گاز و پتروشیمی میباشد. حالا سوال پیش آمده اینست چراISO/TS ؟ISO ( سازمان بین المللی استاندارد ) یک اتحادیه جهانی متشکل ازسازمانهای ملی استاندارد ( موسسات عضوISO ) میباشد. تهیه استانداردهای بین اللی معمولا توسط کمیته های فنیISO انجام میشود. هریک ازاین سازمانهای عضو، حسب علاقه بابت یک موضوع ازحق حضور نماینده درآن کمیته برخوردار میباشد. سازمانهای بین المللی ، دولتی و غیردولتی، درارتباط بااستانداردISO نیز دراین فعالیت مشارکت دارند.ISO ازهمکاری نزدیکی باکمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC ) درزمینه تمامی موارد مرتبط بااستاندارد سازی موضوعات الکترونیکی برخوردار میباشد. مسئولیت اصلی کمیته های فنی، تهیه استانداردهای بین المللی میباشد. پیش نویسهای تهیه شده توسط کمیته های فنی جهت رای گیری ارسال میگرددبه موسسات عضو. انتشار یک استاندارد بین المللی مستلزم تایید حداقل 75درصد آرای سازمانهای عضو میباشد. دردیگر موارد، درزمان نیاز فوری بازاربه چنین مدارکی، یک کمیته فنی ممکنست جهت انتشار سایر مدارک مرجع بشرح زیر تصمیم گیری نماید: هریک مشخصات دردسترس عمومISO (ISO/PAS ) مبین وجود توافقی بین متخصصین فنی یک گروهISO بوده ودرصورت تایید بیش از50 درصد آرا، ازطرف اعضای کمیته جهت انتشار مورد پذیرش قرار میگیرد. هریک مشخصات فنیISO (ISO/TS ) مبین وجود توافقی بین اعضای یک کمیته فنی بوده ودر صورت تایید دوسوم آرای اعضای کمیته مذکور، جهت انتشار مورد پذیرش قرار میگیرد. یکISO/PAS ویاISO/TS بعداز گذشت سه سال مورد بازنگری قرار میگیردتا تصمیم لازم درخصوص تاییدآن جهت سه سال دیگر، بازنگری بابت تبدیل استاندارد بین المللی ویا کنارگزاریش اتخاذ گردد. اگرچنانچهISO/PAS ویاISO/TS مورد تایید قرار گیرد، بعداز سه سال دیگر مورد بازنگری قرار میگیردکه درآن زمان یاباید بعنوان یک استاندارد بین المللی درآمده یاشد ویا کنار گذاشته شود.

  ISO/TS29001 توسط کمیته فنی 67ISO/TS ، مواد، تجهیزات، و سازه های غیر دریایی جهت صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی تهیه شده وجهت انتشار بعنوان یکISO/TS وبه منظور ارائه الزامات اضافی برروی استانداردISO9001 بخصوص درحوزه صنایع نفت، پتروشیمی، گازطبیعی توسطISO/TS 67 مورد تایید قرار گرفت.

  گواهی نامه ایزو29001 باتوجه بدین گفته ها یک استاندارد نیست اما باعنوان استاندارد مطرح گردیده است. گواهیISO/TS 29001 درحوزه نفت و گاز و پتروشیمی ثبت و صادر میشود ومختص سازمانهایی میباشدکه درحوزه نفت و گاز و پتروشیمی بطور مستقیم ویا غیر مستقیم کاربرد دارد. سازمانهای فعال درزمینه گاز و نفت و پتروشیمی بایستی بجهت استاندارد ایزو تی اس 27001 اقدام نمایند.

  گواهی نامهISO/TS29001 الزامات مشترک زیادی داردبا استانداردISO9001 وهمچنینISO9004 . استانداردهای ایزو9001 و ایزو9004 بصورت یک زوج همخوان درباره استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت تهیه و تدوین شده اند وبگونه ای تعریف شده اندکه مکمل یکدیگرند امابه تنهایی نیز هرکدام قابل استفاده هستند. اگرچه دو استاندارد 9001 و 9004 دارای کاربرد متفاوتی هستنداما ساختار مشابهی دارند بهمین دلیل بعنوان یک زوج همخوان و مکمل یکدیگر تعریف شده اند. استانداردISO 9001 الزاماتی راجهت یک سیستم مدیریت کیفیتی بیان میکندکه میتواند جهت بکارگیری دردرون سازمان ویا جهت گواهی کردن ویا موارد مبتنی برقرارداد مورد استفاده قرار گیرد. استاندارد 9001 براثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت دربرآوره کردن خواسته های مشتری تمرکز دارد. استانداردISO9004 راهنمایی درباره اهداف سیستم مدیریت کیفیت فراتر ازآنچه درون استانداردISO9001 مشخص گردیده بخصوص درزمینه بهبود مداوم درعملکرد کلی و کارایی سازمان علاوه براثربخشی ارائه میدهد. بکارگیری استاندارد ایزو 9004 بعنوان یک راهنما جهت سازمانهایی توصیه میشودکه مدیریت رده بالای آنها میخواهند بسوی الزاماتی فراتر ازآنچه درون استاندارد ایزو9001 آمده است ودر پی دستیابی بابهبود مداوم عملکرد سازمان حرکت کنند بااین حال استاندارد 9004 جهت گواهی کردن ویا موارد مبتنی برروی قرارداد درنظر گرفته نشده است.

  استانداردISO/TS 29001 همچنین همراه استانداردISO14001 همراستا گردیده تابه لحاظ منافع استفاده کنندگان سازگاری بین دو استاندارد افزایش یابد.

  گواهی نامهISO/TS 29001 هدف ازاین مشخصات فنی توسعه سیستم مدیریت کیفیت ازقبیل الزامات مدیریت زیست محیطی ، بهداشت و ایمنی کار ، مدیریت مالی ویا مدیریت ریسک درنظر گرفته شده اند، نمیباشد. بااین حال استاندارد 29001 سازمان راقادر میسازدتا سیستم مدیریت کیفیت خودرابا الزامات ذیربط سیستم مدیریت کیفیت همراستا ویا یکپارچه نماید. سازمان میتواند سیستمهای مدیریت فعلی خودرا بمنظور ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت منطبق باالزامات ایزو 29001 باشد تطبیق دهد.