گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

ISO22000

گواهینامه ISO22000 گواهی نامه ISO 22000

گواهی نامه ISO 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی میباشدکه درصنایع غذایی کاربرد دارد و تمامی شرکتهای فعال درحوزه مواد غذایی و زنجیره مواد غذایی میتوانند استاندارد ایزو22000 راتدوین و طراحی و پیاده سازی نمایند. سازمانهای فعال درحوزه مواد غذایی باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی درصنایع مواد غذایی درواقع نشان میدهدکه درتولیدات و خدمات و فرآیندهایش ایمنی مواد غذایی رادر دستور کار خود قرار میدهدو مواجهه باانواع خطرات ایمنی رادر راس کارخود قرار میدهد. الزامات تعریف شده درون استاندارد ISO22000 ایمنی و سلامت مواد غذایی را ضمانت کرده و مشتریان راجهت استفاده ازانواع تولیدات و محصولاتشان مطمئن کرده و مشتریان باخیال راحت ازاین مواد غذایی استفاده میکنند..

گواهینامه ISO22000 الزامات فوق راجهت توانایی و کارآمد بودن سازمان مشخص میکند: طراحی و پیاده سازی وبه روز کردن نمونه ای ازیک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی باهدف تامین ایمنی مواد غذایی بجهت استفاده مشتریان و مصرف کنندگان. پیاده سازی الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی اثبات کننده تطابق عملکرد سازمان براساس الزامات قانونی و مقررات ایمنی میباشد. شناسایی و بررسی نیازهای مشتری وهمچنین انطباق الزامات طبق نیاز مشتری با توجه بدینکه الزامات فوق مرتبط باایمنی مواد غذایی بوده وباعث افزایش رضایت مشتری میگردد. ایجاد یک ارتباط اثربخش درباره موارد و موضوعات ایمنی مواد غذایی باافراد تامین کننده، مشتریان و طرفهای ذینفع درباره زنجیره مواد غذایی. اطمینان بابت انطباق عملکرد سازمان باخط مشی موجود درحوزه ایمنی مواد غذایی. ثابت کردن انطباقهای همسوبا خط مشی سازمان بطرفهای ذینفع. تقاضای گواهی ویا ثبت سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی خودتوسط سازمان بیرونی، خودارزیابی، خوداظهاری وهمچنین تطابق با استاندارد 22000 .

استاندارد ISO22000 تمامی الزامات مطرح شده اش کلی بوده وجهت تمامی سازمانهای فعال درحوزه مواد غذایی کاربرد دارد. فرقی نمیکند سازمان مربوطه بزرگ یا کوچک باشد و حتی ازلحاظ پیچیدگی چطور باشد. هرسازمان و نهادکه مستقیم ویا غیر مستقیم دریک ویا چندین مرحله زنجیره غذایی فعالیت دارند، تولید کنندگان خوراک دام، برداشت كنندگان محصولات، كشاورزان ، توليدكنندگان مواد تشكيل دهنده، توليدكنندگان مواد غذايي، خرده فروشان، ارائه دهندگان خدمات غذايي ، خدمات پذيرايي و سازمان هاي تأمين كننده خدمات پاكيزه سازي و بهسازي ، حمل و نقل، انبارداري و خدمات توزيع مي باشند و سایر سازمانهاکه بطور غیر مستقیم درحوزه زنجیره غذایی فعالیت دارند مانند تأمين كنندگان ماشين آلات و تجهيزات، مواد پاكيزه سازي، بهسازي، بسته بندي وساير موادي كه در تماس با مواد غذايي مي باشند. استاندارد 22000 سازمانهای کوچک و تازه توسعه یافته رانیز شامل میشود مانند يك مزرعة كوچك، يك واحد بسته بندي كننده يا توزيع كننده كوچك مواد غذايي، يك خرده فروش كوچك يا ارائه دهن ده خدمات مواد غذايي وبدانها کمک میکندکه امكان مي دهد تا اقدامات كنترلي تركيبي توسعه يافته برون سازماني را اجرا كند.

گواهی ISO22000 امروزه جانشین گواهینامه HACCP شده وبه سازمانها توصیه میشود بجای اخذ استاندارد HACCP استاندارد ISO22000 راطراحی و پیاده سازی و اخذ نمایند واصلا مراجع معتبر و آگاه قطعا سازمانها راجهت اخذ گواهی ایزو22000 بجای گواهی هسپ راهنمایی میکنند. ISO 22000 کم و کاستیهای HACCP راجبران کرده و امروزه درحوزه صنایع غذایی بعنوان سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی پیشرو میباشد.

گواهینامه ایزو 22000 همچنین الزامات مشترکی داردبا ایزو 9001 بهمین دلیل بهترست سازمانها همزمان باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی ، سیستم مدیریت کیفیت رانیز طراحی و پیاده سازی نمایند ودر واقع همزمان هردو استاندارد ISO9001 و ISO22000 رادریافت نمایند. درواقع استاندارد ISO9001 مادر تمامی استانداردها میباشد استاندارد ISO22000 نیز ازاین قائله مستثنا نیست.

دریافت گواهینامه ISO 22000 نیز مانند باقی انواع گواهینامه ازطریق CB انجام میگیرد و CB ها مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو میباشندکه درایران حدود 400 الی 500 مرجع هستندکه زیر نظر مراجعی باعنوان AB فعالیت میکنند وخود ABها تحت اعتبار سازمان جهانی ایزو IAF اعتبار دهی میشوند. جهت صادرات اتحادیه اروپا بایستی گواهینامه تحت اعتبار IAF باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید