گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

ISO 

گواهینامه ایزو ، گواهی نامه ISO

گواهینامه ایزو ، گواهی نامه ISO ازانواع گواهینامه های بین المللی مخفف International Organization for Standardization میباشد. البته باتوجه بدین مخفف بایستی IOS باشد اما ISO دراصل مشتق ازکلمه یونانی isos میباشد درمعنای برابر و ریشه پیشوند iso درانگلیسی میباشد و بمعنای سازمان بین المللی بجهت استاندارد سازی .

گواهینامه ایزو ، گواهی نامه ISO چرا بایستی گرفته شود؟ امروزه رعایت استانداردهای ایزو درحوزه تولید و عرضه انواع محصولات و خدمات آنقدر مهم و اساسی میباشدکه درداد و ستدهای بین المللی جزو شرایط اولیه عرصه تجارت جهانی میباشدو تمامی شرکتهای صادرکننده بدلیل الزام سازمان بین المللی استاندارد بایستی جهت صادرات بجهت کشورهای اروپایی بایستی گواهینامه ISO رادریافت کنند

گواهینامه ایزو ، گواهی نامه ISO و گامها و مراحل بجهت اخذ گواهینامه ISO بدین منوال میباشد. اولین گام انتخاب درست استاندارد ایزو میباشدکه درقدم اول سازمان بایستی مطمئن شودکه استاندارد ایزو انتخاب شده متناسب باسازمان و فرآیندها و فعالیتها و خدمات و محصولات سازمان باشد. لازم بذکر میباشد سیستم مدیریت کیفیت یعنی همان ISO9001 اصول و الزامات مشترک بسیاری باسایر استانداردهای بین المللی دارد ودر تمامی سازمانها باانواع فرآیندها و صادرات و خدمات کاربرد داشته و ازاهمیت بسیاری برخوردارست. بهمین جهت بتمامی سازمانهای متقاضی دریافت انواع گواهینامه ایزو توصیه میگرددکه قبل ازطراحی و پیاده سازی استاندارد و سیستم مدیریتی مورد نظرشان درابتدا استاندارد 9001 راطراحی و پیاده سازی نمایندو سپس بجهت سیستم مدیریتی متناسب بافعالیت و فرآیند سازمان اقدام کنند. گام دوم بررسی استاندارد ایزو میباشدکه متقاضیان محترم میتوانند بامراجعه به سایتهای سیستم کاران متنهای انواع استاندارد ایزو رارایگان مشاهده کنند و اطلاعات کافی رادر زمینه انواع استانداردهای ایزو دریافت کنند. گام سوم ارتباط بااهداف میباشدبجهت استقرار یک سیستم مدیریتی یاهمان استاندارد ایزو بایستی اهداف سازمان بابت دریافت استاندارد موردنظر مشخص باشد و هدف توسعه استاندارد موردنظر و حمایت مدیریت ارشد درتمامی مراحل اخذ گواهینامه ایزو میباشد. گام بعدی برنامه ریزی و اجرای آموزش ایزو میباشد.درصورتیک سازمان متقاضی و متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو اطلاعی نداشته باشند وشناختی درباره استاندارد ISO نداشته باشند میتوانند و بهترست باگذراندن دوره آموزشی استاندارد ایزو اطلاعات کافی رابدست آورده و مهارت لازم رادر پیاده سازی ایزو بدست بیاورند. وچنانچه متقاضیان و سازمان متقاضی جهت پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو ازمشاوره استفاده نماید، مشاور میتواند درطی مراحل خدمات مشاوره ، استاندارد ایزو رانیز بنابه درخواست متقاضیان آموزش بدهد. دوره های آموزشی استاندارد ایزو مرتبط بااستاندارد درخواستی شما تعیین میگردد مانند دوره ایزو 9001 ، دوره ایزو 14001 ، دوره ایزو 45001 وغیره. گام بعدی بکارگیری مشاور ایزو میباشدکه یک مشاور خوب بایستی ارزش فرآیند سازمان و متقاضیان را افزایش داده وبه سازمان و متقاضیان درمراحل پیاده سازی استراتژیها کمک کند. ضمنا مشاور ایزو بایستی مستقل عمل کند یعنی اینکه یک مشاوره ایزو هم نمیتواند مشاوره کند وهم سازمان راخودش ممیزی کند و گواهینامه ایزو راصادر کند. متاسفانه درایران تعداد زیادی ازشرکتهای صادرکننده ناشناخته و تازه تاسیس بجهت کسب درآمد هم مشاوره میدهند ونیز ممیزی انجام میدهندکه باقوانین اعتبار دهی مراجع صادر کننده انواع ایزو یعنی همان AB ها مغایر میباشد. گام بعدی و قدم ششم انتخاب شرکت گواهی دهنده ایزو میباشدکه درانتخاب شرکت گواهی دهنده ایزو بایستی موضوعات زیر مد نظر قرار گیرد: بررسی میزان شهرت و اعتبار شرکت گواهی دهنده درایران یاهر کشورکه قصد ارائه خدمات و محصوالات بدانجا دارید. تجربه و سابقه ممیزی شرکت گواهی دهنده ایزو وهمچنین تعداد مشتریانشان درزمینه فعالیت و فرآیند همپا باشرکت متقاضی. شرکتهای گواهی دهنده ایزو برروی گواهینامه ها اعتبار سه ساله درج میکنند ضمن اینکه ممیزی صدور گواهینامه یکساله میباشد وبایستی جهت ممیزی مراقبتی هرساله اقدام شوداما ازسه ماه قبل ازسر آمدن زمان ممیزی بایستی جهت تمدید اقدام شود. درانتخاب شرکت گواهی دهنده ایزو بایستی باآگاهی کامل اقدام کرد زیراکه درایران بسیاری افراد سودجو و کلاهبردار باسواستفاده ازعدم آگاهی مدیران سازمان و متقاضیان اقدام میکنندبه ثبت و صدور گواهینامه های تقلبی. پس توصیه میشود شرکتهای متقاضی بااطلاع کافی و مشاوره باتجربه جهت اخذ گواهینامه ایزو خوداقدام نمایند. مرحله بعد استقرار سیستم مدیریت میباشدکه استاندارد ISO بجهت عموم طراحی شده و کاربرد داردو بجهت سازمانها و صنایع مختلف باهر گونه فعالیت و گستره ای کاربردی میباشد. گام بعدی دراخذ گواهینامه ایزو مرحله اول ممیزی خارجی میباشدکه دراین مرحله واولین مرحله ممیزی خارجی ، مدارک سیستم مدیریتی مورد بازنگری قرار گرفته و یک گزارش ازفعالیتهای لازم بجهت استقرار الزامات استاندارد ایزو وسپس بحهت دریافت استاندارد ایزو ارائه میشود. گزازش فوق رامیتوان باعنوان یک برنامه اجرایی استفاده کرد. قدم بعدی دراخذ گواهینامه ایزو ، مرحله دوم ممیزی خارجی میباشد.بعداز مرحله اول ممیزی خارجی و اقدامات انجام شده درمرحله اول ممیزی خارجی ، سازمان متقاضی ازلحاظ اثربخش بودن سیستم مدیریت متناسب باالزامات استاندارد موردنیاز و مطابق باسازمانش مورد ممیزی قرار میگیرد چنانچه سیستم مدیریتی موردنظر سازمان باالزامات استاندارد ایزو درخواستی منطبق باشد سازمان متقاضی موفق میشودبه اخذ استاندارد ایزو درصورت عدم انطباق درون سیستم مدیریت سازمان شما گزارش عدم انطباق باتوجه بامقررات و قوانین مشخص درشرکت گواهی دهنده کتبی اعلام میگرددو منطبق باقواعد و مقررات شرکت صادرکننده اقدامات لازم جهت رفع عدم انطباقها انجام میگیرد. گام بعدی و آخرین گام دراخذ استاندارد ایزو ، نگهداری سیستم مدیریت میباشدکه نگهداری سیستم مدیریت سخت تر ازاخذ گواهینامه ایزو میباشد. درمرحله نگهداری و حفظ سیستم مدیریت بایستی بطور منظم دوره های آموزشی برگزار گرددتا کارکنان سازمان آگاهی لازم رادرباره سیستم مدیریتی و استاندارد مورد نظر بدست بیاورند وهمچنبن بجهت اطمینان ازرعایت الزامات استاندارد ایزو ومیزان اثربخشی بایستی بطورمنظم ممیزی داخلی انجام شود و اقدامات اصلاحی لازم اجرا شود. نگهداری و حفظ سیستم مدیریتی شمارا بجهت تمدید ممیزی مراقبتی هرساله کمک میکند. متاسفانه بسیاری ازسازمانها بعداز اخذ استاندارد ایزو بدلایل متفاوت همچون عدم حمایت میریت و مناسب نبودن سیستم مدیریت طراحی شده ، آموزش ندیدن کارکنان درباره اجرای سیستم مدیریتی و همچنین تغییر کارکنان درگیر دراجرای ایزو و بسیاری دلایل دیگر گواهینامه ایزو خودرا ازدست میدهند. بحث دیگر درباره اخذ استاندارد ایزو ، بررسی چگونگی اعتبار گواهینامه ایزو میباشد. بجهت اطلاعات کافی درباره نحوه بررسی اعتبار انواع گواهینامه ایزو اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌ها   

0 #1 رضوی 1401-10-04 13:17
گواهینامه ایزو را با راهنمایی و مشاوره مهندس محمدیان در مدت زمان کوتاهی با هزینه خیلی خوبی گرفتم. بنده یک کارخانه مواد غذایی دارم و به جهت صادرات نیازمند گواهی نامه معتبری بودم. از مشاوره و راهنمایی مهندس سپاس گزارم. امیدوارم برای کارهای بعدی هم بتونیم با شما همکاری داشته باشیم .
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید