گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

iso

انواع گواهینامه ایزو ISO

انواع گواهینامه ایزو ISO باتوجه بفعالیتها و فرآیندها و تولیدات و محصولات سازمانها و شرکتهای متقاضی ودر کل حوزه کاری مختلف شامل انواع گوناگونی میشودکه یکسری ازاین ایزوها عمومی هستند و یکسری ازآنها تخصصی ترند. انواع مختلف ایزو و ISO مورداستفاده هر شرکت رانوع فعالیت و خدمات و تولیدات یک سازمان مشخص میکندکه درزیر بطور اختصار بجهت یک اطلاع کلی جهت شما متقاضیان محترم بدانها میپردازیم ودر مقالات بعدی بصورت چزئی و تخصصی بدان میپردازیم. همانطورکه گفته شد بعضی ایزوها عمومی تر هستند و بعضی خصوصی تر دراینجا انواع ایزو مطرح میشودکه مورد استفاده بیشتری دارند

انواع گواهینامه ایزو ISO ازانواعش گواهینامه ISO9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت ؛ مهمترین سیستم مدیریتی میباشدکه الزامات مورد نیاز تمامی استانداردها رادر خودش دارد بهمین دلیل هرسازمان باهرگونه فعالیت و تولیدات و خدمات تنهابا طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ( ISO9001 ) بیشترین الزامات موردنیاز باانواع فرآیندش رابرآورده میکند،درواقع ISO 9001 بعنوان پیش نیاز و مادر انواع ایزوها میباشد بهمین دلیل سازمانهای متقاضی بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی هرنوع سیستم مدیریت سیستم مدیریت کیفیت رانیز طراحی و پیاده سازی نماید. تمامی سازمانها باطراحی و پیاده سازی استاندارد جهانی ایزو 9001 میتواند گامهای موثرتری درجهت بهره وری بردارند وهمچنین بجهت طراحی و پیاده سازی بهتر سیستم مدیریتی مورد نظر و مرتبط بافرآیندش پیشنهاد میگردد و تاکید میشود سیستم مدیریت کیفیت رانیز طراحی و پیاده سازی نماید.

انواع گواهینامه ایزو ISO ازانواعش گواهینامه ISO14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی موارد و عوامل تاثیرگذار برمحیط زیست و آلودگیهای محیط زیست رابررسی میکند وترفندهایی راارائه میدهدتا بامتدهای مختلف محیط زیست سالمتر و ایمن تری داشته باشیم. شرکتهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو 14001 باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی گامهای موثری درجهت جلوگیری ازآلودگی آب وهوا وغیره برمیدارد. سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO14001 ) راههایی رابررسی و پیشنهاد میکندکه سازمان متقاضی باآن راهکارها زمینه سلامت جسمی افراد داخل سازمان و بیرون سازمان و افراد درگیر برآورده خواهد شد. شرکتهای متقاضی ISO 14001 بدلیل الزامات مشترک میان دواستاندارد 14001 و 9001 بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی سیستم مدیریت کیفیت رانیز طراحی و پیاده سازی نماید. همچنین درکنار دواستاندارد iso9001 و iso14001 بهترست استاندارد iso45001 نیز طراحی و پیاده سازی شود البته قبلا استاندارد 45001 باعنوان ohsas18001 مطرح بوداما جدیدا OHSAS18001 کاربردی ندارد و استاندارد ISO45001 جایش راگرفته است. بنابراین بایستی گفت سه گواهینامه ISO 14001 , ISO 9001, ISO45001 همراه باهم کارآمدتر هستند. ازترکیب سه گواهینامه ISO14001 , ISO9001, ISO45001 ، اصطلاحا گواهینامه IMS بدست میاید و همچنین ازترکیب دو استاندارد ISO14001 و ISO45001 گواهی HSE بدست میاید.

انواع گواهینامه ایزو ISO ازانواعش گواهینامه ISO45001 ( ورژن جدید OHSAS18001 ) باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای همه الزامات مرتبطه ی ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان و محیط کار رامورد بررسی قرارمیدهدتا کارمندان و عوامل درون سازمان و افراد درگیر باخیال راحت تری فعالیت داشته باشند. شرکتها بادریافت گواهینامه ISO45001 الزامات ایمنی و بهداشت کارگران و کارمندان و کارفرمایان و تمامی افراد یک مجموعه رامورد بررسی قرار میدهند وبا اجرایی کردن الزامات زمینه سلامت فردی تمام افراد سازمان وافراد درگیر برون سازمان را مدنظر قرار میدهدودر حوزه ایمنی و بهداشت افراد شاغل درسازمان متقاضی صحبت میکند. سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامه ISO45001 بهتراست جهت بازدهی بهتر همزمان شرکت متقاضی دو سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت زیست محیطی رانیز طراحی و پیاده سازی نماید درواقع بهترست همزمان بااخذ گواهینامه ISO45001 گواهینامه ISO 14001 ISO 9001 ، راهم دریافت کند زیرا الزامات سه استاندارد 9001 و 14001 و 45001 درکنارهم معنا پیدا خواهد کرد واز ترکیب سه استاندار ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 سیستم مدیریت یکپارچه IMS تعریف میگردد.

انواع گواهینامه ایزو ISO ازانواعش گواهینامهISO 13485 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت درصنایع و تجهیزات پزشکی مورد کاربرد تولیدات و تجهیزات پزشکی میباشد. شرکتهای متقاضی دریافت گواهینامه iso13485 درزمینه تولیدات و صادرات صنایع و تجهیزات پزشکی فعالیت دارند. سازمانهای متقاضی فعال درحوزه صنایع و تجهیزات پزشکی بهترست جهت بهبود عملکرد و فرآیندهایشان استاندارد ISO13485 راطراحی و پیاده سازی نمایندتا مشتریان باخیال راحت تر ازاین تجهیزات پزشکی استفاده کنند. شرکتهای متقاضی دریافت گواهینامه ISO13485 بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی ( ایزو13485 ) سیستم مدیریت کیفیت ( ISO9001 ) رانیز طراحی و پیاده سازی نماید زیرا الزامات مورد نیازدر استاندارد ISO13485 درون استاندارد ISO9001 وجود دارد و تعریف شده است.

انواع گواهینامه ایزو ISO ازانواعش گواهینامه ISO 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی مطرح میباشدکه امروزه جای استاندارد HACCP راگرفته است، تاسال 2005 ازالگوی هسپ HACCP استفاده میشداما بعدا بانام ایزو 22000 مطرح شد. ISO 22000 مورد نیاز سازمانهایی میباشدکه درحوزه صنایع غذایی فعالیت دارند. امروزه باتوجه اینکه علم و آگاهی افراد بالا رفته مردم بدنبال غذاهای صنعتی میباشند زیراکه غذاهای صنعتی درمقایسه باغذای دستی ازلحاظ بهداشتی سالمتر هستند. استاندارد 22000 نیزبه مانند اغلب استانداردهای ایزو بدلیل الزامات مشترک بااستاندارد 9001 بهترست همزمان درکنار استاندارد ISO22000 ، استاندارد ISO9001 نیز طراحی و پیاده سازی گردد.

انواع گواهینامه ایزو ISO ازانواعش گواهینامه ISO 10001 باعنوان سیستم مدیریت رضایت مشتریان (منشور رفتاری) مطرح میباشدکه سازمانهای متقاضی گواهینامه iso10001 درراستای توسعه و پیشرفت مجموعه و جذب مشتری و همچنین اطمینان خاطر مشتری استاندارد 10001 راطراحی و پیاده سازی میکند و درواقع بااستراتژی و سیاستگزاری مشتری مداری و بااستفاده ازروشهای مختلف رضایت مشتری دردستور کار و درراس کار خود قرار داده و فرآیند وفعالیتش برمبنای مشتری مداری ساماندهی شده است. استاندارد ISO10001 ازسری استانداردهای 10000 میباشدکه بهترست همراه بادیگر استانداردهای 10000 مانند ISO10002 , ISO10003 , ISO10004 طراحی و پیاده سازی و اخذ گردد همچنین بهترست جهت اخذ استاندارد ISO10001 بدلیل الزامات مشترک و موردنیاز موجود دراین استاندارد ووجوداین الزامات درون استاندارد ISO9001 قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، سیستم مدیریت کیفیت رانیز طراحی و پیاده سازی نمایند.

انواع گواهینامه ایزو ISO ازانواعش گواهینامه ISO 10004 باعنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان مطرح میباشد. سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو 10004 یاهمان سیستم مدیریت رضایت مشتریان درراستای اهدافش رضایت مشتریان رادر راس اهداف خود قرار میدهد. اغلب سازمانها بدلیل عدم شکایات و انتقادات ضعف کار خودرا نمیدانند بهمین دلیل سکوت مشتریان رانشانه رضایت میدانند باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ، سازمان امکان پیدا میکندتا بااستفاده ازروشها و استراتژیهای مختلف رضایت مشتریان راسنجیده واز شکایات آنها و انتقاداتشان خبردار شوند واشکالات و ایراداتشان رامتوجه شده وبا رفع ضعفهایشان رضایت مشتری راجلب نمایند.سازمانهای متقاضی دریافت کننده گواهینامه ISO10004 بهترست بدلیل الزامات مشترک میان سه استاندارد ISO 10004 , ISO10002 , ISO 10001 ازسری استانداردهای 10000 وهمچنین استاندارد ISO9001 بهترست قبل یاهمزمان باهم طراحی و پیاده سازی وسپس دریافت شوند.

انواع گواهینامه ایزو ISO ازانواعش گواهینامه ISO 10002 باعنوان سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان مطرح میشود. متقاضیان و شرکتهای متقاضی دریافت گواهینامه ISO10002 باطراحی و پیاده سازی و اخذ گواهینامه ISO 10002 امکان پیدا میکندتا ازمیزان رضایت و شکایات مشتریان اطلاع پیدا کرده وآنها رابررسی کند وباتدابیر و استراتژیهای موثر دررراستای رفع نقایص گام بدارند. سازمانها بدلیل اینکه ازمیزان رضایت و شکایات مشتریان بیخبرند وبه دلیل عدم شکایت مشتریان متوجه عیبها ونقایص خود نمیشوند وممکنست یکباره درپی شکایت قانونی بادردسر مواجه شوند پس بهترست باطراحی و پیاده سازی سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان یعنی همین استاندارد ISO10002 بموقع ازنقایص احتمالی مطلع شوند. ISO10002 ازسری استانداردهای 10000 میباشدکه اشتراکات زیادی داردبا استانداردهای ISO10001 , ISO10004 , ISO10003 بهمین دلیل بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی استاندارد 10002 ، استانداردهای 10001 و 10003 و 10004 نیز طراحی و پیاده سازی شوند. همچنین الزامات موردنیاز استاندارد ISO10002 درون استاندارد ISO9001 تعریف شده وبهمین دلیل بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، سیستم مدیریت کیفیت نیز طراحی و پیاده سازی شود.

انواع گواهینامه ایزو ISO ازانواعش گواهینامه ISO/TS29001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت درصنایع نفت و گاز و پتروشیمی مطرح و شناخته شده است. ایزو 29001 مختص شرکتهایی میباشدکه درحوزه نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت میکنند و تمام الزامات مربوط جهت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی رادر خوددارد و تعریف کرده است. بدلیل الزامات مشترک میان دو استاندارد ISO29001 وهمچنین استاندارد ISO9001 بهترست دواستاندارد بطور همزمان طراحی و پیاده سازی شوند ویاقبل طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت درصنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، سیستم مدیریت کیفیت رانیز طراحی و پیاده سازی نماید.

انواع گواهینامه ایزو ISO ازانواعش گواهینامه ISO/IEC17025 باعنوان سیستم احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون تعریف شده است. ایزو 17025 موردنیاز سازمانهایی میباشدکه درراستای اثبات کیفیت نیازبه آزمایش دارندکه ممکنست خودشان بصورت مستقل اگرامکانات آزمایشگاه داشته باشند آزمایش کنندیااگر امکانات آزمایش ندارند آزمایش توسط مراجع مربوطه ثبت و صدور انواع گواهینامه ایزو ( CB ) ها انجام میشود. سازمان متقاضی دریافت گواهی نامه ISO17025 بدلیل الزامات مشترک میان استاندارد ISO17025 و ISO15189 بهترست دو استاندارد بطور همزمان طراحی و پیاده سازی شوند. همچنین بدلیل الزامات مشترک میان دو استاندارد ایزو 17025 و همچنین ایزو 9001 بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی سیستم احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون ، سیستم مدیریت کیفیت رانیز طراحی و پیاده سازی کند.

انواع گواهینامه ایزو ISO ازانواعش گواهینامه ISO/TS16949 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت درصنایع خودروسازی مطرح شده و مورد استفاده قرار میگیرد ومورداستفاده شرکتهایی میباشدکه درحوزه صنعت خودرو سازی و تولیدات وصادرات قطعات خودرو فعالیت دارند. اینگونه شرکتها جهت برآورده شدن الزاماتشان درفرآیندهای مرتبط باحوزه فعالیتشان نیازمند دریافت استاندارد ایزو 16949 میباشند. بایستی اضافه کرد بدلیل الزامات مشترک میان دو استاندارد ایزو 9001 و ایزو 16949 بهترست درکنار طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت درصنایع خودروسازی ، سیستم مدیریت کیفیت هم طراحی و پیاده سازی شود. بیشتر الزامات موردنیاز استاندارد ISO16949 درون استاندارد ISO9001 تعریف گردیده است.

انواع گواهینامه ایزو ISO ازانواعش گواهینامه ISO/IEC27001 باعنوان سیستم مدیریت امنیت اطلاعات عمومیت داردکه جهت سازمانهایی میباشدکه باانواع داده ها و اطلاعات سروکار دارند وبه سازمان اطمینان میدهدکه اطلاعات سازمان تازمانی که مورد نیازست حفظ خواهد شد وتنها درزمانیکه موردنیاز باشد دراختیار افراد مربوطه قرار خواهد گرفت وتا آن زمان اطلاعات مربوطه حفظ خواهد شد و دردسترس کسی قرار نخواهد گرفت. استاندارد ایزو 27001 مدیران وهمچنین مشتریان راخاطر جمع خواهد کردکه اطلاعاتشان تازمان نیاز سکرت خواهد ماند و درزمان نیاز دراختیار کارکنان مربوطه قرار خواهد گرفت. بدلیل اینکه الزامات موردنیازدر استاندارد ISO/TS27001 در استاندارد ISO9001 تعریف شده است بهترست قبل یابطورهمزمان دو استاندارد 27001 و 9001 طراحی و پیاده سازی شوند.

انواع گواهینامه ایزو ISO ازانواعش گواهینامه ISO 50001 باعنوان سیستم مدیریت انرژی مطرح میباشدکه برمبنای کاهش مصرف انرژی درهر سازمان و افزایش راندمانشان باصرف کمترین هزینه میپردازد. استاندارد ایزو 50001 بااستاندارد ایزو 14001 سازگاری دارد و بهترست بطور همزمان طراحی و پیاده سازی گردد. همچنین بدلیل الزامات مشترک میان دو استاندارد ایزو 9001 و ایزو 50001 مانند دیگر ایزوها بهترست قبل یا همزمان باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی ، سیستم مدیریت کیفیت نیز طراحی و پیاده سازی شود.

انواع گواهینامه ایزو ISO ازانواعش گواهینامه ISO 15189 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت درآزمایشگاه پزشکی درمیان استانداردها مطرح میباشدکه جهت احراز صلاحیت و کیفیت آزمایشکاه پزشکی، ارزیابی آزمایشگاه و سیستم های تشخیص آزمایشگاه کاربرد دارد. الزامات مورد نیاز استاندارد ایزو 15189 در استانداردهای ISO17025 و ISO9001 تعریف شده و بهترست همزمان یاپیش ازطراحی و پیاده سازی استاندارد ایزو 15189 استانداردهای ایزو17025 و ایزو9001 طراحی و پیاده سازی گردد.

گواهینامه های ایزو انواع مختلفی دارند ما دراین مقاله ISO هایی راکه عمومیت بیشتری دارند معرفی کردیم اما گواهینامه های ISO و گواهینامه های بین المللی و استانداردها انواع مختلفی دارندکه بسیار متنوع میباشند وبنابر هرگونه خدمات و تولیدات و صادرات و صنایع گواهینامه ها و استانداردهای ISO متنوعتر خواهد بود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید