گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

گواهینامه OHSAS18001 گواهی نامه OHSAS18001

گواهینامه OHSAS18001 گواهی نامه OHSAS18001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ازسری استانداردهای 18000 الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رابیان میکند. استاندارد ohsas18001 الزاماتی رابیان میکند بجهت فراهم کردن یک محیط امن وبه دور ازخطر بجهت پرسنل . استاندارد OHSAS18001 دیگر امروزه کاربردی ندارد و ورژن جدیدش ISO45001 میباشدکه امروزه بجای استاندارد OHSAS18001 کاربرد دارد ومورد استفاده قرار میگیرد. استاندارد ISO45001 بارفع ضعفها و کاستیهای استاندارد OHSAS18001 تدوین گردیده و بجای استاندارد اهساس 18001 امروزه سازمانها بایستی استاندارد ایزو45001 را طراحی و تدوین و پیاده سازی نمایند زیرا هیچ مرجعی امروزه استاندارد OHSAS18001 راصادر نمیکند بهمین دلیل اگر حتی مرجعی اقدام کندبه ثبت استاندارد 18001 استاندارد صادرشده فاقد اعتبار میباشد ضمن اینکه هر مرجع آگاهی باعلم و دانش درخصوص استانداردها امروزه سازمانهای متقاضی استاندارد ISO18001 رابجهت اخذ گواهینامه ISO45001 بجای OHSAS18001 رهنمون کرده وآگاهی کامل را بدین جهت خواهد داد. استانداردهای دیگری نیزبه حوزه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی پرداخته اند ودر واقع بادیگر استانداردها مکمل یکدیگر هستند. استانداردهای ISO14001 , ISO9001 و همچنین OHSAS18001 ( ورژن جدیدش ISO45001 ) هرسه درکنار هم معنا پیدا میکنند ودرکنارهم یک سیستم یکپارچه باعنوان سیستم مدیریت یکپارچه IMS راتشکیل گر استاندارد HSE راتشکیل میدهند. نکته مهم دیگر اینکه استاندارد OHSAS18001 والبته ISO45001 امروزه درکنار یکدیمهمترین کاربرد استاندارد OHSAS18001 ، کاهش وهمچنین حذف خطرات شناسایی شده بالقوه ویا بالفعل ناشی ازفرآیندها، فعالیتها و موقعیتهای کاری میباشد. ازفواید پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001 میتوان بدین موارد اشاره کرد: شناسایی خطرات بالقوه محیط کار، کاهش حوادث کار ، کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم حوادث ، افزایش ضریب ایمنی و امنیت درمحیط کاری ، افزایش آرامش و انگیزه درکارکنان بجهت داشتن محیطی ایمن ، افزایش ضریب برنده شدن در مناقصات نفتی و پیمانکاری بعلت داشتن سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و داشتن گواهینامه OHSAS 18001 رانام بردو بازهم تاکید میشودکه امروزه ISO45001 بجای استاندارد OHSAS18001 تدوین گردیده است. بجهت ثبت و صدور گواهینامه OHSAS18001 ، مانند دیگر استانداردها بایستی ازطریق مراجع ثبت و صدور انواع گواهینامه های ایزو باعنوان CB اقدام کردکه خوداین CBها زیر نظر مراکزی باعنوان AB اعتباردهی و فعالیت میکنندکه خوداین AB ها زیرنظر سازمان جهانی IAF اعتباردهی میشوند. بنابراین گواهینامه های تحت اعتبار IAF معتبرترین گواهینامه بجهت ثبت و صدور گواهینامه ایزو میباشندو جهت صادرات حتما بایستی گواهینامه های ایزو تحت اعتبار IAF باشند. درایران حدود 400الی 500 مرجع یاهمان CB وجود دارندکه گواهینامه ISO صادر میکنند.

گواهینامه OHSAS18001 گواهی نامه OHSAS18001 بجهت سازمانهایی کاربرد داردکه میخواهند جهت موارد ذیل اقدام کنندکه البته امروز درقالب ISO45001 طراحی و تدوین و بروز شده اند:

ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای جهت حذف یا به حداقل رساندن ریسک برای کارکنان و سایر طرف های ذینفع که ممکن است در معرض خطر های ایمنی و سلامت حرفه ای مرتبط با فعالیت های سازمان قرار گیرند.

اجرا ، نگهداری و بهبود مداوم سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای.

اثبات انطباق با استانداردOHSAS18001 ازطریق: تعیین وضعیت سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای توسط سازمان و خود اظهاری ، درخواست تایید انطباق توسط طرفهای ذینفع سازمان ازقبیل مشتریان، درخواست تایید خود اظهاری جهت سازمان توسط مراجع برون سازمانی ، متقاضی دریافت گواهی نامه ثبت سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای توسط سازمان های صدور گواهی.

گواهینامه OHSAS18001 گواهی نامه OHSAS18001 تمامی الزاماتش بمنظور طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای بنا گردیده است. استاندارد OHSAS18001 هدفش پرداختن بجهت ایمنی و سلامت حرفه ای بوده وبه سایر حوزه های ایمنی و سلامت منجمله برنامه رفاه و آسایش کارکنان ایمنی محصول ، صدمه جهت اموال یااثرات زیست محیطی نمیپرداخت. امروزه استاندارد ISO45001 بابهترین اصطلاحات و خدمات بجای OHSAS18001 تمامی الزامات مورد نیاز درحوزه ایمنی و بهداشت رادر خودش دارد وبیان میکند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید