گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

ISO9001

 • اخذ استاندارد iso9001

  اخذ استاندارد iso9001

  اخذ استانداردiso9001

  اخذ استانداردIS09001 مقوله مهمی میباشدکه بسیار مورد توجه قرار میگیرد. گواهینامه ایزو 9001 عمومی ترین استاندارد ایزو میباشدکه عموما جهت مناقصات ازطرف کارفرما ازیک شرکت خواسته میشود. گواهی نامهISO9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت یکی ازانواع سیستمهای مدیریتیISO میباشدکه ازتمام سیستمهای مدیریتی مهمتر بوده ودر حقیقت مادر تمامی استاندارد وهمینطور پیش نیاز انواع استاندارد ایزو میباشد. زیراکه سیستم مدیریت کیفیت الزامات کیفیت رامورد بررسی قرار میدهد وهمچنین تمامی انواع استاندارد تدوین شده اندتا الزامات مورد نیاز جهت کیفیت فرآیندهای موجود دریک سازمان رابیان کند. ایزو 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت بعداز ویرایشهای فراوان باعنوان سیستم مدیریت کیفیت تدوین گردید. درابتدا استانداردISO9001 باعنوان کنترل کیفیت مطرح گردید یعنی تمام فرآیندها تحت کنترل قرار گیرندتا کیفیت زیر سوال نرود ودر تمامی فرآیندها عدم انطباقها تحت کنترل قرار گیرداما بعد دیدندکه کنترل کیفیت زمانبر بوده وموجب هدر رفتن وقت میشود وانرژی نیروی انسانی گرفته میشودو گفتند کیفیت بایستی تضمین گرددنه کنترل امااین طرح تضمین کیفیت نیز معایب خودش راداشت ودرنهایت باعنوان سیستم مدیریت کیفیت مطرح گردیدوتصویب شد.

  اخذ گواهینامهISO9001 جهت تمامی شرکتها باهرگونه فعالیت انجام میگیردو چنانچه شرکتی بخواهد یک استانداردISO داشته باشد میتواند اخذ استانداردiso9001 رادر دستور کار خود قرار داده و گواهینامهISO 9001 رادریافت نماید. همچنین معمولا اغلب اخذ استانداردiso9001 بهمراهISO14001 وهمینطورISO45001 (ورژن جدیدOHSAS18001 ) صورت میپذیرد و شرکتهای مشاوره و ثبت و صدور گواهینامه ایزو مانند مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران شرکتهای متقاضی اخذ استانداردiso9001 راجهت اخذ استانداردISO 9001 ،ISO 14001 وهمچنینISO 45001 بهمراه یکدیگر توصیه میکند زیراکه سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 وهمینطور ایزو 45001 بنوعی مکمل یکدیگرند ودرکنار یکدیگر معنا پیدا میکنند همچنین الزامات گواهینامهISO 9001 ، گواهینامهISO 14001 وهمینطور گواهینامهISO45001 نکات و الزامات مشترک بسیاری باهم دارند. بایستی اضافه کردکه ازترکیب اخذ سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 وهچنین ایزو 45001 یعنی سه سیستم مدیریتی سیستم مدیریت کیفیتISO9001 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیISO45001 وهمچنین سیستم مدیریت زیست محیطیISO14001 سیستم مدیریت یکپارچهIMS بدست میاید یعنی اینکه چنانچه سازمانی سه گواهی 9001 ، 14001 و 45001 راجهت سازمانش اخذ کند میگویند سازمان موفق شده سیستم مدیریت یکپارچه رادرون سازمانش پیاده سازی کند.

  اخذ گواهی نامهISO9001 طی سه مرحله انجام میپذیرد. طراحی ، پیاده سازی و ثبت و صدور گواهینامهISO 9001 . درابتدا بایستی مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو 9001 رامشخص کرد. مراجع صادر کننده گواهی نامهISO9001 رادر اصطلاح وبطور اختصارCB مینامند واینCB زیر نظر مرجع اعتبار دهندهAB مدیریت و اعتبار دهی میشوندو خوداینab زیرنظر یک مرجع بالا دست باعنوانIAF نهاد بین المللی اعتبار دهی گواهینامهISO اعتبار دهی میشوند. اینگونه گواهینامهISO 9001 دارای بالاترین سطح اعتبار میباشدکه جهت صادرات بایستی اخذ استانداردiso9001 ازطریق مراجعIAF صورت گیرد. بدلیل گران بودن و زمانبر بودن و تحریمات ایرانیها خودشان اقدام کردندبه ثبت و صدور گواهینامه ایزو یعنیCB وهمینطورAB (هایی) ساختندکه ساخته وپرداخته خودشان بودو تحت نظر هیچگونه نهاد بین المللی نیست وبدین مدل گواهینامهISO9001 ، اصطلاحا غیرiaf گفته میشود. بهمین دلیل برندهای مختلفی ساخته شدندکه کار راه انداز هستندو البته باتوجه بدینکه سطح اعتبارشان درچه سطحی میباشد زمان و قیمت متفاوتی دارندو بنابر گستردگی و توانایی مالی ودلخواه شرکت متقاضی میتواند اخذ استانداردiso9001 رااز هرکدام مرجع بخواهند دریافت کنند.

  اخذ گواهیISO9001 مرحله دوم شامل پیاده سازیiso9001 میباشدکه زمانیکه مستندات آماده شدو گزارش نویسی انجام گرفت نوبت پیاده سازی الزامات تعریف شده مستندات میشودکه البته گواهینامه ایزو غیرIAF نیازبه پیاده سازی ندارد وهمینطور شرکتها نیز تمایلی بدین پیاده سازی ندارند. زیرا پیاده سازی انواع استاندارد ایزو ضمن زمانبر بودن، هزینه بر نیزمیباشد.
  اخذ مدرکiso9001 مرحله آخر مرحله ثبت و صدور گواهینامهiso9001 میباشدکه درمرحله آخر بعداز تایید مرجع صادر کننده ، گواهینامهiso9001 مانند انواع گواهی ایزو دیگر صادر میشود. بایستی توجه کردکه متقاضیان اخذ استانداردiso 9001 باآگاهی کامل جهت اخذ گواهی نامهiso9001 خوداقدام کنندتا دردام افراد سودجوکه گواهینامه ایزو تقلبی صادر میکنند نیفتد.

  کاربران درون گوگل معمولا باعناوین زیر بدنبال مطلب مورد نظر یعنی اخذ استانداردiso9001 جستجو میکنند:

  اخذ استانداردiso9001, اخذ گواهینامهiso9001, اخذ گواهی نامهiso9001, اخذ گواهیiso9001, اخذ مدرکiso9001, اخذ استاندارد ایزو9001, اخذ گواهینامه ایزو9001, اخذ گواهی نامه ایزو9001, اخذ گواهی ایزو9001, اخذ مدرک ایزو9001, اخذ استانداردISO9001, گواهینامه ایزو 9001 , شرایط گرفتن ایزو برای شرکت, مراحل ثبت ایزو, شرایط اخذ نمایندگی ایزو, هزینه دریافت گواهینامهISO9001, مراحل اخذ استانداردiso9001, مراحل دریافت استانداردiso9001, مراجع صادر کننده استانداردISO9001, چگونه گواهینامه ایزو بگیریم وغیره.
 • پیاده سازی ایزو

  ISO.IMS2

  پیاده سازی ایزو

  ایزو چیست؟

  ایزو الزامات و استانداردهایی هست که توسط سازمان جهانی ایزوISO مطرح می گردد. سازمان جهانی ایزو درون ژنو سوئیس مستقر هست و کشورهای زیادی نیز در آن عضوند که دور هم جمع می شوند و یک استاندارد را تدوین می کنند و مورد بررسی قرار می دهند و بعد از اینکه تمامی بندها و الزامات بررسی شد و حذف و اضافه های لازمه صورت گرفت استاندارد مورد نظر به عنوان استانداردی جهانی مورد تایید و سپس منتشر می گردد. انواع استانداردهای منتشر شده درون این سازمان تدوین می شوند. مشخصه تمامی استانداردها یک عدد 4 الی 5 رقمی در انتهای ایزو هست. استانداردهای ایزو شامل استانداردهای مدیریتی و خدمات و محصولات هست. استانداردهای مدیریتی به طور کل د و دسته هستند: استانداردهای ایزو عمومی و استانداردهای ایزو تخصصی .

  انواع استانداردهای ایزو عمومی

  استاندارد های ایزو عمومی استانداردهایی هستند که دارای عمومیت هستند و پر کاربردند. این استانداردها برای تمامی حوزه های کاری و فعالیتها مورد استفاده قرار می گیرند. ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت به عنوان مادر تمامی استانداردها مهمترین و عمومی ترین و کاربردی ترین نوع استاندارد ایزو هست. ایزو 9001 برای تمامی استانداردها الزامات تعریف شده ای دارد و درون سازمان ایجاد نظم می کند و پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 بسیار مهم هست. ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی یکی دیگر از استانداردهای عمومی هست که پیاده سازی آن برای محیط زیست بسیار حائز اهمیت هست و پیاده سازی آنها باعث داشتن محیط زیست سالم و حفظ منابع طبیعی برای نسل آینده و پاکیزه نگه داشتن آب و خاک و هوا می شود. ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی یکی دیگر از اولویتهای عمومی ترین انواع استاندارد ایزو هست که ایمنی و بهداشت کارکنان را در نظر میگیرد و به همین جهت در آنها ایجاد انگیزه می کند که ضمن فعالیت شغلی امنیت جانی دارند. ایزو 45001 و ایزو 14001 مکمل یکدیگرند. طراحی و مستند سازی و پیاده سازی این سه استاندارد ایزو شامل: استاندارد ایزو 9001ISO9001 ، استاندارد ایزو 14001ISO 14001 و استاندارد ایزو 45001ISO 45001 برای یک سازمان بسیار مهم هست.

  انواع استانداردهای ایزو تخصصی

  استانداردهای ایزو تخصصی گروه بزرگی از استانداردهای مدیریتی هستند که لیست ایزو تخصصی بیانگر انواع استاندارد تخصصی ایزو متناسب حوزه فعالیت سازمان هست. از انواع استانداردهای ایزو تخصصی می توان بدین موارد اشاره کرد: استاندارد ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، استاندارد ایزو 29001سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ایزو 13485 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی و انواع استاندارد ایزو تخصصی دیگر.

   

  چگونه گواهینامه ایزو بگیریم؟

  مراحل اخذ ایزو و چگونگی دریافت ایزو سوال غالب شرکتهاست که می خواهند گواهی ایزو بگیرند. چگونه گواهی ایزو بگیریم با اینکه چگونه گواهی ایزو را پیاده سازی کنیم تفاوت بسیاری در بهره وری از استانداردهای ایزو دارد. عده ای از متقاضیان ایزو تنها قصدشان اینست که ایزو بگیرند و صرف داشتن یک برگه به عنوان گواهی نامه ایزو برایشان کفایت می کند و این دست شرکتها غالبا از پیاده سازی ایزو غافلند و فقط به دلیل هزینه و سختی و زمانبری پیاده سازی ازآن فرار می کنند. عده ای از متقاضیان اما آگاه و مطلع هستند و در نتیجه برایشان پیاده سازی ایزو مهم هست و از مزایادی پیاده سازی استانداردهای ایزو مطلع هستند.

  مراحل اخذ ایزو به طور کل شامل این مراحل می شود:

  الف - مشخص کردن هدف از اخذ گواهی نامه ایزو

  ب - انتخاب نوع گواهی نامه ایزو متناسب نیاز سازمان

  ج - انتخاب مرجع صادر کننده ایزو

  د - مستند سازی و پیاده سازی ایزو

  ه - ممیزی داخلی و ممیزی خارجی و ممیزی نهایی

  و - دریافت گواهی ایزو

  میزان سخت گیری در طی مراحل اخذ ایزو بستگی به آگاهی و دانش و هدف شرکت متقاضی از اخذ ایزو و فهم و درک مدیران کلیدی و تصمیم گیرنده ایزو دارد. گاهی مدیر آگاه هدفش از اخذ ایزو پیاده سازی واقعی استاندارد ایزو هست. قبلا مدیران آگاهی کمتری از فرآیندهای مثبت پیاده سازی ایزو داشتند و به همین جهت در آن کوتاهی می کردند اما امروزه سطح آگاهی کمی بالا رفته و مدیران کلیدی و صاحبان کسب و کارها به اهمیت پیاده سازی پی برده اند و حتی گاها تنها هدفشان از اخذ گواهی ایزو ، پیاده سازی ایزو هست.که از این میان پیاده سازی سه سیستم مدیریتی عمومی ( کیفیت و زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای ) یا همان سه استاندارد ایزو عمومی ( ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 ) حائز اهمیت بالایی هست.

  پیاده سازی ایزو

  پیاده سازی استاندارد ایزو با توجه به الزامات تعریف شده در متن استانداردها و مستندات صورت می گیرد. جهت این امر سازمانهای متقاضی ایزو و همچنین پیاده سازی ایزو بایستی از یک مشاوره خوب و خبره و آگاه استفاده کنند و با کمکهای مشاور ایزو استانداردهای ایزو مدنظرشان را پیاده سازی کنند. البته تنها شرکتهای کمی تمایل به پیاده سازی ایزو دارند و عده زیادی از مدیران از پیاده سازی استاندارد ایزو فراری هستند و در ادامه به علت فرار کردن مدیران از پیاده سازی ایزو خواهیم پرداخت. پیاده سازی ایزو همچنین متناسب نوع مرجع صادر کننده ایزو از لحاظ سخت گیری و الزام متفاوت هست. به این معنا که چنانچه مرجعIAF باشد یعنی گواهی نامه ایزو صادره ازCB هایی ( مراجع صادر کننده ایزو ) صادر شده باشد که تحت نظرAB های ( مراجع اعتبار دهنده بهCB ) باشد که خودAB تحت اعتبار یک نهاد بین المللی با عنوانIAF مجوز فعالیت داشته باشد و قطعا مراجع صادر کننده ایزو اینچنینی دارای بالترین سطح اعتبار هستند و در خصوص مراحل دریافت ایزو و همچنین پیاده سازی ایزو سختگیری زیادی می کنند.

  مراحل پیاده سازی ایزو

  مراحل پیاده سازی ایزو را به ترتیب می توان اینچنین بیان کرد

  1 - مشاوره در مورد فهم و درک سازمان مربوطه و همچنین درک از محیط سازمان از طریق به وجود آوردن یک کمیته با عنوان کمیته راهبردی مدیریت استراتژیک با حضور حداقل یک نماینده از طرف هر کدام از طرفهای ذینفع
  2 - مشاوره در خصوص فهم نیازها و درک از انتظارات و نیازهای هر یک از طرفین ذینفع، شامل کارکنان ، مشتری ، مراجع قانونی ، هیات مدیره سازمان ، شخص و سازمان تأمین کننده و . . .
  3 - مشاوره تشخیص و تعیین کاربردهای سیستم مدیریت کیفیت
  4 مشاوره در خصوص مدیریت تمامی ریز فرآیندها و فرآیندهای سازمان شامل: شناسایی فرآیندها و ریز فرآیندهای سازمان ، ورودی و خروجی فرآیندهای یک نهاد ، توالی و تعادل ، متدهای مدیریت های نظارت و پایش، سنجش و اندازه گیری، تعیین مسئولیتها و اختیارات پرسنل جهت تمامی فرآیندهای مجموعه، منابع مورد نیاز، بررسی ریسکها و فرصتها و تبدیل کردن ریسکها به فرصتها، تغییر در روند فرآیندها به منظور بهبود فرآیندها
  5 - مشاوره رهبری و تعهد برای مدیران کلیدی و تصمیم گیرنده
  6 - مشاوره تهیه و تدوین و همچنین انتقال خط مشی
  7 - مشاوره در خصوص تدوین یک چارت سازمانی یا همان نمودار سازمانی که وظایف و مسئولستها و اختیارات پرسنل را به صورت منظم و طبقه بندی شده تدوین می کند.
  8 - مشاوره در خصوص شناسایی ریسکها و بررسی و رسیدگی به ریسکها و فرصتها و تبدیل کردن ریسکها به فرصتها در تمامی ریزبخشهای مجموعه
  9 - مشاوره در حوزه اهداف کیفی یک سازمان و تدوین و طراحی اهداف کیفیت در راستای دستیابی به اهداف کیفیتی سازمان
  10 - مشاوره طرح ریزی و مدیریت تغییرات سازمان
  11 - مشاوره مختص حوزه منابع شامل انواع منابع داخلی و منابع خارجی، افراد، زیر ساختهای سازمان ، محیط سازمان ، دانش سازمانی ، منابع پایش و اندازه گیری .
  12 - مشاوره مختص تشخیص و تعیین صلاحیت و شایستگی
  13 - مشاوره من باب دادن آگاهیهای لازمه به سازمان
  14 - مشاوره ارتباطات درونی و برون سازمانی منطبق با سیستم مدیریتی تعریف شده
  15 - مشاوره مدیریت اطلاعات مستند
  16 - مشاوره طراحی و نظارت و کنترل عملیات
  17 - مشاوره در حوزه الزامات بیان شده جهت خدمات و محصولات مجموعه
  18 - مشاوره در جهت طراحی محصولات و خدمات جامعه و توسعه آنها
  19 - مشاوره در راستای نظارت بر روی خدمات و محصولات و همچنین فرآیندهای ارائه شده برون سازمانی
  20 - مشاوره تولید و ارائه خدمات
  21 - مشاوره من باب ترخیص محصولات و همینطور خدمات
  22 - مشاوره در زمینه نظارت و کنترل بر روی خروجی های غیر همسان و نا منطبق
  23 کنترل و پایش ، سنجش و اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی
  24 مشاوره مختص ممیزی داخلی
  25 - مشاوره مخصوص بازنگری مدیریت
  26 - مشاوره در خصوص شناخت عدم انطباقها و مدیریت آنها و انجام اقدامات اصلاحی در خصوص رفع عدم انطباقها
  27 - مشاوره ی بهبود مستمر و مداوم
  28 - مشاوره درباره اجرای سیستم مدیریتی تدوین شده و چگونگی پیاده سازی و اجرای آن
  29 ممیزی داخلی
  30 - مشاوره در خصوص اقدامات اصلاحی جهت عدم انطباقهای کشف شده در مرحله ممیزی داخلی
  31 - مشاوره در خصوص انتخاب مراجع صادر کننده ایزوCB ( مراجع صادر کننده ایزو ) وAB ( نهادهای دولتی و خصوصی اعتبار دهنده بهCB ) و اطلاعات مربوطه

  در تمامی این مراحل استفاده از یک مشاور خوب الزامی هست. قطعا عم پیدا کردن یک مشاور خوب کار سختی هست زیرا بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی دلالانی هستند که ادعای مشاور بودن داند در حالیکه با فعالیت در فضای مجازی همچون گوگل و اینستاگرام و... و ساخت سایتهای ساختگی سعی در گول زدن اذهان دارند و به همین جهت آگاهی سازمانها جهت استفاده از یک مشاوره خوب بسیار مهم هست. در همین راستا متقاضیان می توانند با یک تماس تلفنی با گروه مهندس محمدیان از خدمات رایگان مرکز استفاده کرده و از وجود یک مشاور خوب بهره بگیرند.

  پیاده سازی ایزو و فرار مدیران

  پیاده سازی ایزو با توجه به مراحل بیان شده وقت و هزینه بالایی که دارد و همچنین سخت بودن پیدا کردن یک مشاور خوب و هزینه های سنگین مشاوره باعث شده مدیران از پیاده سازی ایزو فرار کنند. اما اگر شرکتها و مدیران تصمیم گیرنده از مزایای بی حد پیاده سازی ایزو آگاه باشند از این امر غافل نمی شوند و هدف اصلی خود را از اخذ ایزو بر مبنای پیاده سازی می گذارند. همچنین توصیه می شود مدیران تصمیم گیرنده حداقل یک بار متن استاندارد مدیریتی درخواستی خود را با دقت مطالعه کنند بخصوص متن استاندارد ایزو 9001 را مطالعه دقیق کنند و سپس با کمک یک مشاور آگاه استاندارد مدیریتی مد نظرشان را پیاده سازی و اجرایی کنند.

  گروه مهندس محمدیان به عنوان یکی از مراجع معتبر مشاوره و ثبت و صدور گواهی ایزو متقاضیان محترم را در خصوص پیاده سازی ایزو با صرف کمترین هزینه و وقت و با استفاده از مشاوره آگاه راهنمایی می کند

   

  .پیاده سازی ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

 • تفاوت میان IMS و MIS چیست؟

  تفاوت میانIMS وMIS چیست؟

  IMS وMIS دو واژه کاملا متفاوت هستند که نباید با هم اشتباه گرفته شوند. حروف این دو واژه از سه حرفI وM وS تشکیل شده و متشکل از این سه حرف هست و در بسیاری موارد ممکنست با هم اشتباه گرفته شوند. این دو واژه در زمینه گواهی نامه ایزو دو سیستم جداگانه هستند،IMS سیستم مدیریت یکپارچه وMIS سیستم مدیریت اطلاعات و البتهIMS گواهی نامه ندارد و گواهینامه نیست. در ادامه به تعریف این دو واژه جهت آشنایی بیشتر می پردازیم.

  IMS جیست؟

  گواهینامهIMS متشکل از سه گواهی نامه ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 هست و به عبارتی تلفیق سه سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای . خودIMS گواهی نامه ندارد و قابلیت صدور گواهینامه ندارد البته هستند شرکتهای ثبت و صدور گواهینامه ایزو که میایند وIMS را در قالب گواهی نامه صادر می کنند و اما در اصلIMS گواهی نامه ندارد و مراجع صادر کننده اصیل به این امر واقف بوده و گواهیIMS را صادر نمی کنند. وقتی نامIMS به میان میاید منظور طراحی و پیاده سازی و اخذ سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو14001 و ایزو45001 هست و در حقیقت به طراحی و پیاده سازی یکپارچه و همزمان سه سیستم مدیریتی کیفیت و زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی اطلاق می شود و گفته می شود که سازمان برای خودش و در سازمان خود یک سیستم مدیریت یکپارچه طراحی و پیاده سازی کرده و در سازمانش سیستم مدیریتی یکپارچه دارد و این تعبیر به دلیل الزامات و مشترکات بسیار سه استاندارد هست. پس وقتی کارفرمایان مناقصه گزار درخواست گواهیIMS می کنند منظورشان اخذ سه گواهی ایزو9001 ، ایزو14001 و ایزو45001 هست نه خود گواهی نامهIMS که قابلیت صدور ندارد. مراجع صادر کننده ایزو غیرIAF البته میایند و در ازای اخذ این سه گواهی، گواهی نامه ای به عنوانIMS نیز به صورت رایگان برای شرکتها صادر می کنند و اما مشخصا چیزی که معلوم هستIMS گواهی نامه نیست. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوصIMS اینجا کلیک کنید.

  MIS چیست؟

  MIS مخففManagement Information System به معنای سیستم مدیریت اطلاعات هست و اگرMIS توسط سازمانی اخذ و دریافت گردد نشان دهنده سیستم امدیریت اطلاعات درون سازمان هست. سازمانها و شرکتهایی که مناقصه دارند و میخواهند مناقصه را برای پیمانکاران خود یا شرکت ببرند به دنبال دریافت گواهینامهMIS میروند. و به همین جهت بایستی اقدامات ذیل را انجام دهند.

  گام اول : ازطریق سیستم تمامی فرآیندها مشخص و تعریف و شناسایی شوند.

  گام دوم : تعامل بین فرآیندها و شناسایی پی درپی

  گام سوم : سوابق و مستندات و بررسی و صنعت موجود جهت تعیین روابط تعاملات بین فرآیندها

  گام چهارم : اطلاعات مستند در حال گردش در سازمان جهت بهینه سازی و کارآمدسازی و بازنگری و اصلاح آنها

  گام پنجم : مستندات سیستم بهبود یافته تدوین شود.

  شباهتهای زیادی در اجرای استانداردهای ایزو 9001 و همچنین سیستم اطلاعات مدیریتMIS وجود دارد. اطلاعات و الزامات مشترک بسیاری ما بین سیستم مدیریت اطلاعاتMIS و همچنین سیستم مدیریت کیفیتISO9001 هست و از این الزامات مشترک می توان پروسس مپProccesmap یا نقشه فرآیندها را نام برد. به دلیل ناشناخته بودن استانداردMIS درون گوگل کاربران با این عبارات جستجو می کنند:

  شرکتهای ثبت و صدور گواهی نامهMIS

  مراجع ثبت و صدور گواهینامهMIS

  شرایط دریافت گواهی نامهMIS

  آموزشMIS ، مدرکMIS ، لوگویMIS

  گواهینامهMIS جهت شرکت در مناقصات

  سیستم مدیریت اطلاعات

  گواهینامهMIS را از کجا می توانم بگیریم؟

  مراحل و شرایط اخذ گواهینامهMIS

  زمان و هزینه اخذ و دریافت گواهینامهMIS

  چگونه می توان گواهینامهMIS را گرفت؟

  CB های معتبر صادر کننده گواهینامهMIS در ایران

  شرکتهای معتبر ثبت و صدور گواهینامهMIS

  گواهی نامه ام آی اس

  سیستم مدیریتMIS متشکل از سخت افزار، نرم افزار، سیستم مخابراتی، کارکنان می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوصMIS اینجا کلیک کنید.

  با این تفاسیر می توان اینگونه بیان کرد که برای گرد آوری اطلاعات و همچنین کنترل و ذخیره سازی اطلاعات از سیستم مدیریت اطلاعاتMIS و طراحی و پیاده سازی الزامات سیستم مدیریت اطلاعات درون سازمان می توان استفاده کرد. اما هنگامی که سازمانی سه گواهینامهISO9001وISO14001وISO45001 را دریافت کند اصطلاحا گفته می شود که سازمانIMS سیستم مدیریت یکپارچه را درون سازمان طراحی و پیاده سازی کرده و موفق به پیاده سازی یک سیستم مدیریت یکپارچه درون سازمانش شده است.

  مرکز مهندس محمدیان به عنوان یک مرکز بزرگ و عام المنفعه در خصوص مشاوره و ثبت و صدور گواهی نامه ایزو با خدمات آموزشی رایگان در خدمت متقاضیان محترم می باشد. مشاورین مجرب مرکز ما تمام سیستمهای مدیریتی را شناخته و به درستی شما را جهت اخذ گواهی نامه متناسب نیازتان راهنمایی میکنند.

  با ما در تماس باشید.

 • خرید تمدید ISO9001

   خرید تمدید ایزو 9001

  خرید تمدیدISO9001

  صدور گواهینامهISO9001 اول کار شرکت دارنده گواهینامهISO9001 میباشد. صدور گواهینامه توسط مراجع مختلف انجام خواد شد. هرمرجع طبق سیاست خود هزینه های گواهینامه مشخص میکند. هزینه های ایزو باتوجه تحت اعتبار بودنIAF متغییر میباشد. طبق نرخ ارز مشخص میشود. مراجعی هستند خصوصی اقدام صدور گواهینامهISO9001 میکنند. این مراجع خصوصی بصورت کاملا مستقل مشغول فعالیت بوده وابسته هیچ نهادی نمیباشد. گواهینامهای ایزو بافتوشاب درست کرده نام شرکت، نام مرجع صادرکننده درج میکنند. همچنین سایت رهگیری هم بمشتری اعلام میکنند. اماتاییدیه معتبر ندارند. افرادیکه میخواهند گواهینامه جهت برندسازی داشته باشند میتوانند این مراجع خصوصی انتخاب کنند. مراجع خصوصی بدون اعتبار بین المللی یک روزه گواهینامه صادر کرده تحویل میدهند. اما مراجع تحت اعتبارIAF صدور گواهینامهISO9001 یک الی دوماه زمان برای صادر کردن نیاز دارند. شرکتها، سازمانهای دولتی جهت مناقصه گذاشتن، رجیستری تحویل کارفرما دادن باید گواهینامه تحت اعتبار مرجعIAF دریافت کنند. تمدیدISO9001 توسط مراجع گوناگون انجام میشود. طبق روال کار هزینه تمدید بصورت نامه ایی کتبی دوماه زودتر اعلام شده، همچنین هزینه مبلغ واریزی بشرکت متقاضی اعلام میگردد. معمولا هزینه پایین ترین الی بالاترین قیمت ابلاغ میشود.

  پایین ترین قیمت مربوط بمراجع خصوصی بوده، بالاترین قیمت برای مراجع تحت اعتبارIAF میباشد. بدلیل اینکه مراجع خصوصی تاییدیهIAF دریافت نکرده اند نمیتوانند بامرجع اعتباردهی بین المللی همکاری داشته باشند. تاییدیه گرفتن ازاین مراجع باید آزمونهایی پاسخ دهند تابتوانند اعتباردهی مراجعIAF جهت صدور همچنین تمدید دریافت نمایند.

  اکثر شرکتها تمدید ایزو جدی نمیگرند حتی کنسل هم میکنند، اما اگر بدانند تمدید ایزو بسیاری مواقع اهمیت داشته حتما تمدید ایزو انجام میدهند. باب شدن صدور ایزو، تمدید آن مرسوم شده حتی جهت رقابت شرکتی گواهینامه ایزو تمدید میکنند.

  انواع تمدید گواهینامه:ISO9001،ISO22000،ISO14001 ،ISO45001 ،ISO10002،ISO10004 ،ISO13485 ، بسیاری ازگواهینامه های دیگر. لازم بذکر مجدد میباشد، جهت مناقصه شرکت یاتحویل کد رجیستری تمدید ممیزی باید انجام شود. دیگر مزایای تمدید ایزو توضیحات گارشناس ایزو درخصوص مستندات میباشد. این مستندات حاوی 4000 هزار صفحه درفایل سی دی برای دوستان شرکتی قابل رویت میباشد. متقاضیان میتوانند این بسته مستندات تمدید ایزو مطالعه کنند. جهت بکارگیری سازمان خود اجرایی کنند. تاکید مراجع جهت تمدید ایزو لزوما بدلیل این دو امر مهم میباشد. اگر شرکت، سازمان دولتی مناقصه داشته باشند بمشکل خورده مناقصه نمی توانند برگزار کنند، دوم کارفرمایان جهت همکاری کد رهگیری درخواست دارند فوری باید تحویل داده شود.
  صفرتا صد تمدیدISO برعده مراجع بوده مشتری فقط هزینه تمدید ممیزی واریز کرده باقی کار تمدید توسط مراجع انجام میشود. برای تمدید ایزو دوصورت انجام میشود. یا مراجع آدرس سایت خود جهت رهگیری شرکت متقاضی تحویل داده تامشتری مشاهده کرده بداند تمدید ایزو انجام شده، یا گواهینامه جهت تمدید مجدد صادرشده تحویل متقاضی داده میشود. هردو صورت کار تمدید ایزو انجام میشود. اما تفاوت آن مربوط مراجع صادرکننده میباشد. که چه قوانین تمدید کردن داشته باشند.

  معمولا تمدید ایزو مربوط شرکتهای نفت، گاز، پتروشیمی میباشد. این شرکتها جهت رهگیری که تحویل کارفرمایان بدهند باید تمدید ممیزی انجام دهند. این تمدید سالیانهISO9001 بنفع مشتری خواهد بود. برای اینکه مشخص کند گواهینامه معتبر دارد همکاری کارفرمایان وشرکتها ادامه داشته باشد. باید تمدید انجام شود.

  ISO9001 راهنمایی برای تمدید ممیزی سیستم مدیریت درخصوص مدیریت برنامه ممیزی طرح ریزی، اجرای ممیزی سیستم مدیریت، همچنین شایستگی، ارزیابی یک ممیز، تیم ممیزی راهنمایی ارائه می نماید. برای ممیزین سازمانهاکه درحال پیاده سازی سیستمهای مدیریت هستند، سازمانها نیاز دارند ممیزیهای سیستم مدیریت انجام دهند. استاندارد بین المللی درخصوص کاربرد الزامات برای سیستم مدیریت کیفیت سازمان اشاره میکند. سازمان میتواند برحسب اندازه یاپیچیدگی سازمان مدل مدیریتی اتخاذ نماید.   

 • صدور گواهینامه ISO9001 معتبر و فوری و ارزان از مراجع معتبر

  iso9001

  صدور گواهینامهISO9001 معتبر و فوری و ارزان از مراجع معتبر

  صدور گواهینامه ایزو9001 معتبر و فوری و ارزان از طریق مراجع معتبر بسیار حائز اهمیت هست و این امر به دلیل این امر هست که ایزو9001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت عمومی ترین و مهمترین نوع استاندارد ایزو محسوب می شود که شرکتها غالبا اولین گواهی نامه ایزو که مد نظرشان هست و یا مراجع صادر کننده ایزو و مراکز مشاوره بهشان معرفی می کنند ایزو9001 هست به همین جهت شرکتهای متقاضی ایزو غالبا در خصوص صدور گواهینامه ایزو9001 با دغدغه های زیادی روبرو می شوند مثلا اینکه از کجا گواهی ایزو 9001 بگیرند که معتبر باشد و یا مثلا جزو شرکتهای تازه تاسیس هستند و وضع مالی آنها مناسب نیست و یا اینکه می خواهند مناقصه شرکت کنند و وقت ندارند به همین جهت دنبال اخذ گواهی ایزو9001 فوری و ارزان هستند. در جهت همین امر بایستی در مقدمه برای شرکتها ایزو شناخته بشود و سپس بفهمند ایزو 9001 چیست و از اهمیت پیاده سازی ایزو9001 درون سازمانشان آگاه شوند و بعد آگاهی به دست بیاورند که از کجا و چگونه گواهینامه ایزو بگیرند و گواهی ایزو 9001 معتبر دارای چه ویژگیهایی هست. در ذیل به این مباحث جهت شناختی نسبی در خصوص ایزو9001 و اهنیت ایزو 9001 خواهیم پرداخت.

   

  ایزو 9001

  ایزو9001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت از سری استانداردهای 9000 محسوب می شود. ایزوها یکسری استانداردها و الزامات تعریف شده هستند که درون سازمان ایزو تهیه و تدوین و منتشر می گردند. مهمترین نوع استاندارد که در این سازمان تدوین شده همین گواهیISO9001 هست که مهمترین و عمومی ترین نوع ایزو و مادر تمامی استانداردها هست زیرا الزامات کیفی تمامی استانداردها درون این استاندارد تعریف گردیده و شرکتها جدای از نوع فعالیتی که دارند بسیار مهم هست در ابتدا گواهی ایزو9001 را بگیرند و سپس بابت اخذ دیگر انواع استاندارد عمومی و یا تخصصی متناسب نیاز و نوع فعالیتشان اقدام کنند. ایزو9001 غالبا با استانداردهای ایزو14001سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو45001سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای غالبا درون یک سازمان پیاده سازی می شوند که پیاده سازی یکپارچه و همزمان این سه استاندارد در کنار یکدیگر سیستم مدیریت یکپارچه را تشکیل می دهد که اصطلاحا می گویند سازمان دارای یک سیستم مدیریت یکپارچه هست که اصطلاحا بهشIMS گفته می شود.

  پیاده سازی ایزو 9001 برای سازمانها بسیار مهم هست و حائز اهمیت بالایی هست و مهمترین حسن پیاده سازی ایزو9001 در سازمان ایجاد یک نظم سازمانی منسجم درون سازمان به واسطه یک چارت سازمانی و تعریف وظایف هر پرسنل و تقسیم کار می باشد که این امر باعث ایجاد نظم خواهد شد و هر فردی وظایف خود را می داند. ایزو9001 سطح کیفی خدمات و محصولات و فرآیندهای یک سازمان را تعریف می کند و به این وسیله در روند بهبود کیفی سازمانها و تولید محصولی با کیفیت تاثیر بسزایی داردا و نشانگر محصولات و خدماتی با بالاترین کیفیت درون یک سازمان هست.

   

  مراجع صادر کننده ایزو9001

  مراجع صادر کننده ایزو 9001 و همان مراجع صادر کننده ایزو دو گروه و تیپ می شوند. البته در اصل مراجع صادر کننده ایزو9001 اصالتIAF دارند، یعنی مراجع صادر کننده ایزو یا همانCB بایستی تحت اعتبار یکسری نهادهای دولتی اعتبار دهنده ایزو فعالیت کنند که اصطلاحا به آنهاAB گفته می شود و در نهایتAB ها بایستی خودشان تحت نظر نهاد بین المللیIAF فعالیت کنند که اصولی ترین راه ثبت و صدور گواهی نامه ایزو9001 همین هست. ایزو9001 معتبر مانند دیگر انواع ایزو ، گواهینامه ایزو یی هست که به این شکل صادر گردد و مراجع صادر کننده آن تحت اعتبارiaf باشند. یکسری مراجع دیگر از نوع غیرIAF هستند که این دست مراجع غیرIAF توسطAB وCB داخلی مدیریت می شوند. در این میان هستند شرکتهایی که اقدام به صدور ایزو می کنند و اما دلالانی هستند که گواهی ایزو تقلبی را صادر می کنند و دیگر مراکز را نامعتبر خوانده و خودشان را معتبرترین می دانند.

  گواهینامه ایزو9001 معتبر گواهی نامه ای هست که به این شکل طراحی و پیاده سازی گردد و از طریق این مراجعIAF صادر می گردد.

  سیستم کاران به عنوان یک مرکز عام المنفعه با خدمات مشاوره رایگان در خصوص ثبت و صدور گواهینامه ایزو در خدمت متقاضیان می باشد تا متقاضیان محترم با توجه به شرایط مالی و اقتصادی و زمان لازمه به گواهی نامه ایزو متناسب نیاز خودش برسد.

   

  صدور گواهینامه ISO9001 معتبر و فوری و ارزان از مراجع معتبر صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • طرح پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

   طرح پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

  طرح پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچهIMS

  اکثر شرکتهای متقاضی پیاده سازی واقعی سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ، سیستم مدیریت زیست ایزو 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو 45001 که همان سیستم مدیریت یکپارچهIMS می باشد، هستند به دنبال مشاوره خبره و حرفه ای هستند که بتواند این سیستمها را برایشان مشاوره داده، طراحی ، مستند سازی پیاده سازی نماید و فارغ از موضوع گرفتن گواهی نامه ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 به دنبال استقرار واقعی این استانداردها هستند برای همین از گوگل به دنبال مشاور می گردند. در پایین ما قصد داریم یک طرح جامع و خلاصه که به نوعی نقشه راه هست، جهت استقرار واقعی سیستم به کشورها ارائه می دهیم چون اکثر شرکتهای متقاضی خودشان نمی دانند نقشه راه چیست و از این بابت مورد اغفال سود جویان و افراد متقلب که خود را مشاور می دانند، افتاده و گول آنها را می خورند.

  مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در راستای رسالتی که دارد به طور رایگان این طرح را ارائه می نماید.

  گام های مشاوره ی پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه شامل سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردISO9001:2015 و سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استانداردISO14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی بر اساس استانداردISO45001:2018 به طور خلاصه به شرح زیر می باشد:

  گام 1 : مشاوره ی در خصوص درک سازمان و محیط آن بواسطه ایجاد کمیته ی راهبردی مدیریت استراتژیک

  یک نماینده از هر ذینفع (حتی المقدور ) (بند 4.1 )

  گام 2 : مشاوره ی درک نیاز ها و انتظارات ذینفع شامل مراجع قانونی ، مشتری ، کارکنان ، هیئت مدیره ، تأمین کننده و . . .

  (بند 4.2 )

  گام 3 : مشاوره ی تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه (بند 4.3 )

  گام 4 : مشاوره ی مدیریت فرآیندهای کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی شامل شناسایی، ورودی و خروجی، توالی و تعادل، روش های مدیریت های پایش، اندازه گیری، منابع مورد نیاز، مسئولیت ها و اختیارات، ریسک ها و فرصت ها، تغییر فرآیندها و بهبود فرآیندها (بند 4.4 )

  گام 5 : مشاوره ی رهبری و تعهد مدیران تصمیم گیرنده در قبال کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 5.1 )

  گام 6 : مشاوره ی تهیه و تدوین و انتقال خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه (بند 5.2 )

  گام 7 : مشاوره ی تهیه و تدوین چارت سازمانی ، وظایف ، مسئولیتها و اختیارات در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 5.3 )

  گام 8 : مشاوره ی رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها در کلیه ارکان سازمان در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 6.1 )

  گام 9 : مشاوره ی تهیه و تدوین اهداف در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی و طرح ریزی رسیدن به آنها (بند 6.2 )

  گام 10 : مشاوره ی طرح ریزی تغییرات و مدیریت تغییرات در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 6.3 )

  گام 11 : مشاوره ی تخصیص منابع شامل منابع خارجی و داخلی ، افراد ، زیر ساخت ، محیط ، منابع پایش و اندازه گیری ، دانش سازمانی در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 7.1 )

  گام 12 : مشاوره ی تعیین صلاحیت و شایستگی در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 7.2 )

  گام 13 : مشاوره ی آگاهی سازی سازمان (بند 7.3 )

  گام 14 : مشاوره ی ارتباطات داخلی و خارجی مرتبط با سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 7.4 )

  گام 15 : مشاوره ی مدیریت اطلاعات مستند سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 7.5 )

  گام 16 : مشاوره ی طرح ریزی و کنترل عملیات سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 8.1 )

  گام 17 : مشاوره ی الزامات برای محصولات و خدمات (بند 8.2 )

  گام 18 : مشاوره ی طراحی و توسعه محصولات و خدمات (بند 8.3 )

  گام 19 : مشاوره ی کنترل محصولات ، خدمات و فرآیندهای ارائه شده از بیرون در حوزه کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 8.4 )

  گام 20 : مشاوره ی تولید و ارائه خدمات (بند 8.5 )

  گام 21 : مشاوره ی ترخیص محصولات و خدمات (بند 8.6 )

  گام 22 : مشاوره ی کنترل خروجی های نا منطبق (بند 8.7 )

  گام 23 : مشاوره کنترل عملیات و تهیه و تدوین دستورالعملهای کاری در حوژه ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست

  گام 24 : مشاوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ایی

  گام 25 : مشاوره شناسایی جنبه های زیست محیطی و ارزیابی آنها

  گام 26 : مشاوره آمادگی و واکنش در وضعیتهای اضطراری ایمنی، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی

  گام 27 : مشاوره در حوزه سرمایه انسانی ، شایستگی ها و صلاحیت ها

  گام 28 : پایش ، اندازه گیری ، تحلیل و ارزیابی سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 9.1 )

  گام 29 : مشاوره ی ممیزی داخلی سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 9.2 )

  گام 30 : مشاوره ی بازنگری مدیریت سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 9.3 )

  گام 31 : مشاوره ی مدیریت عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 10.2 )

  گام 32 : مشاوره ی بهبود مستمر سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 10.3 )

  گام 33 : مشاوره ی چگونگی اجرای سیستم طراحی شده کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی

  گام 34 : انجام ممیزی داخلی هر سه سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی

  گام 35 : مشاوره ی اقدامات اصلاحی کشف شده در ممیزی داخلی

  گام 36 : مشاوره ی انتخابCB،AB و اطلاعات مربوطه

  مدت زمان اجرای پروژه حدود شش الی دوازده ماه می باشد.

  شرکتهای متقاضی استقرار سیستم ایزو واقعی در گوگل با ذکر عناوین زیر به دنبال اهداف خود هستند:

  پیاده سازی ایزو 9001

  مشاور پیاده سازی ایزو

  مشاوره و پیاده سازی استاندارد مدیریتیISO

  مشاوره استقرار ایزو

  خدمات مشاوره و پیاده سازی ایزو

  کارشناس پیاده سازی ایزو

  شرکت مشاور ایزو

  شرکت مشاوره ایزو

  مشاوره و پیاده سازی ایزو

  مشاور ایزو گواهینامه ایزو روند پیاده سازی

  مشاوره و پیاده سازی استانداردISO 9001

  لیست شرکتهای مشاوره ایزو

  لیست شرکتهای مشاور ایزو

  هزینه استقرار سیستم مدیریت کیفیت چقدر است؟

  چگونه یک مشاورISO مناسب برای اخذ ایزو انتخاب کنیم؟

  هزینه مشاور ایزو

  لزوم استقرار ایزو

  مرکز سیستم کاران به عنوان یک مرکز استقرار سیستمهای مدیریتی ایزو با حضور مشاورین خبره بین المللی با مناسب ترین هزینه در خدمت متقاضیان پیاده سازی واقعی ایزو می باشد. این مرکز همچنین خدمات ثبت و صدور انواع گواهی ایزو از مراجع معتبر را به متقاضیان اخذ ایزو معتبر ارائه می دهد. جهت پیاده سازی و استقرار سیستمهای مدیریتی خود با مرکز ما در ارتباط باشید.

 • گواهی نامه ISO9001 ، گواهینامه ISO9001

  iso9001

  گواهینامهISO9001 گواهی نامهISO9001

  گواهیISO9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت ازسری استانداردهای 9000 میباشد وعمومی ترین و اساسی ترین استاندارد جهت هرسازمان باهر گونه فعالیت میباشد.استاندارد 9001 بعنوان پیش نیاز و مادر تمام استانداردهای عمومی و خصوصی میباشد و همچنین ازالزامات دریافت گواهینامهIMS سیستم مدیریت یکپارچه وهمچنین دراخذ گواهینامهHSE ازنیازهای سازمان متقاضی میباشد. دراستاندارد ایزو 9001 وتمامی استانداردها درابتدا بایستی مجموعه و سازمان متقاضی هدف خودرا بابت طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی موردنظرش تعیین و اعلام کند.بمنظور طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت نیز بایستی سازمان متقاضی هدف خودرا بابت طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مشخص کند. اهداف طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت شامل موارد زیر میباشد: تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت شرکت متقاضی برپایه استانداردiso9001 جهت کلیه فعالیتهای مرتبط باخدمات شرکت منجمله: ارائه محصولات و خدمات برآورده کننده الزامات مشتری و همچنین الزامات قانونی ارائه شده طبق استانداردهای عمومی، جلب رضایت مشتری ازطریق بکارگیری الزامات و اثربخشیهای موجود درون سیستم مدیریت کیفیت منجمله موارد و فعالیتها و فرآیندهای بهبود دهنده و موثر و مستمر بجهت بهبود و اثربخشی بیشتر سیستم مدیریت کیفیت وهمچنین انطباق سازی باالزامات مشتری و الزامات قانونی مرتبط.

  گواهینامهISO 9001 مراجع صادرکننده اش 400 الی 500 مرجع هستندکه باعنوانCB فعالیت دارندکه خوداینCB ها تحت اعتبار یک مرجع باعنوانAB فعالیت دارند و درنهایتAB ها خودشان زیر نظر یک سازمان جهانی باعنوانIAF اعتباردهی میشوند پس گواهی نامه های دارای قابلیتIAF بالاترین اعتبار رادارند.

 • گواهینامه IMS

  گواهینامه IMS

  گواهینامهIMS

  گواهینامهIMS ترکیب سه استاندارد ایزو9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 است. یعنی وقتی یک سازمان یا شرکتی بطور یکپارچه این سه استاندارد را اخذ می کند اصطلاحاً گفته می شود آن مجموعه سیستم مدیریت یکپارچه دارد.

  سیستم مدیریت یکپارچه به لاتین و مخففIMS گفته می شود. خود لفظIMS قابلیت صدور گواهینامه ندارد. اما بعضی از CBهای صادر کننده ایزو برایIMS هم گواهینامهIMS صادر می کنند.

  گواهینامهIMS از آنجایی سر زبانها افتاد که اکثر شرکتهای پیمانکاری و تولیدی به جهت شرکت در مناقصات و یا بازارهای جدید از کارفرما و یا مشتریان خود تبعیت می کردند. چون مشتریان و کارفرمایان ، مخصوصاً کارفرمایان مناقصه گذار از پیمانکاران و یا تأمین کنندگان خود گواهینامهIMS می خواستند. بدون توجه به اینکه خودIMS گواهی ندارد و وقتی از لفظIMS استفاده می کردند بایستی سه استانداردISO9001 وISO14001 وISO45001 را مطالبه می کردند. اما بدلیل عدم آگاهی، خود گواهینامهIMS را مطالبه می کنند.

  گواهیIMS مدرکIMS نشانگر اینه که شرکت یا سازمان مذبور بطور یکپارچه و همزمان سه استاندارد اصلی و عمومی سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت محیط زیست و سیستم ایمنی و بهداشت شغلی را دارا می باشد. چون این سه استاندارد الزامات و وجه اشتراکات مشترکی دارند، می توان در هم ادغام کرد. ادغام الزامات استانداردها باعث کاهش زمان و هزینه در امر طراحی ، پیاده سازی و اجرای سیستم های مدیریتی می شود.

  از وجه اشتراکات این سه استانداردهای ایزو 9001 و ایزو 14001و 45001 می توان بطور مثال به موارد زیر اشاره کرد.

  فرایند مدیریت اطلاعات مستند

  فرایند ممیزی داخلی

  فرایند اقدامات اصلاحی

  فرایند آموزشی

  فرایند تعریف اهداف کیفی، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی

  فرایند بازنگری مدیریت

  فرایند مدیریت ریسکها و فرصتها

  فرایند مدیریت تغییرات

  و خیلی فرایندهای دیگر که در سه استاندارد با هم مشترک هستند.

  جهت دریافت کواهینامهIMS، چون متقاضیان دارای اطلاعات زیادی در این حوزه نیستند و در فضاهای مجازی و گوگل دنبال هدف خود هستند، عبارات زیر را سرچ می کنند.

  نحوه دریافت گواهینامهIMS

  روش دریافت گواهینامهIMS

  نحوه اخذ گواهینامهIMS

  روش اخذ گواهینامهIMS

  نحوه گرفتن گواهینامهIMS

  روش گرفتن گواهینامهIMS

  گواهینامهIMS چیست؟

  مدرکIMS چیست؟

  گواهینامهIMS و شرایط آن

  شرایط دریافت گواهینامهIMS

  شرایط اخذ گواهینامهIMS

  شرایط گرفتن گواهینامهIMS

  مدرک لازم برای گواهینامه IMS

  مدرک لازم برای گرفتن گواهینامه IMS

  گواهینامهIMS و فرق آن با گواهینامهMIS

  لیست شرکتهای صادر کننده گواهینامهIMS

  لیستCBهای صادر کننده گواهینامهIMS

  لیست مراکز صادر کننده گواهینامهIMS

  سایت دریافت گواهینامهIMS

  سایت اخذ گواهینامهIMS

  سایت گرفتن گواهینامهIMS

  سایت ثبت نام گواهینامهIMS

  سایت ثبت و صدور گواهینامهIMS

  مدارک و شرایط برای گرفتن گواهینامهIMS

  و خیلی عبارات و اصطلاحات دیگری که مربوط به گواهینامهIMS است. جهت دریافت گواهینامهIMS می توانید از خدمات مرکز ما بطور رایگان استفاده نمود. و فقط هزینه خود گواهینامهIMS بپردازید. مراجع صادر کننده گواهینامهIMS دارای تنوع زیادی هستند که هر یک از این صادر کنندگان گواهیIMS خود را معتبر می دانند و متاسفانه شاید سایر همکاران خود را تخریب کنند و مدعی شوند که فقط خودشان معتبر هستند و همکارانشان معتبر نیستند. برای همین بایستی متقاضیان گواهینامهIMS با چشم باز تحقیقات و بررسیهای لازمه را انجام دهند تا دچار افراد یا شرکتهای سودجو نشوند و با صرف هزینه های گزاف گواهینامهIMS فیک و غیر معتبر نگیرند.

  گواهینامهIMSاز جمله گواهینامه های مهم جهت شرکت در مناقصات. است و اکثر شرکتهای فعال در حوزه های مختلف، علی الخصوص شرکتهای فعال در حوزه پیمانکاری بدنبال گواهی یا مدرکIMS هستند. اما از نظر فنی و قانونی گواهینامهIMS در صورت اخذ سه تا گواهینامه ایزو 9001 و گواهینامه ایزو 14001 و گواهینامه ایزو 45001میسر می گردد و بایستی فقط گواهی نامهIMS ثبت و صدور گردد. پکیج کامل گواهینامه هایIMS بشرح زیر است.

  سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

  سیستم مدیریت محیط زیست 14001

  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو 45001

  سیستم مدیریت یکپارچهIMS

  مرکز سیستم کاران بزرگترین و اولین مرجع معتبر آمادگی دارد تا کلیه اطلاعات و شرایط و هزینه های دریافتIMS را در اختیار متقاضیان محترم قرار دهد تا برای دریافت گواهی نامهIMS بهترین راه، کمترین هزینه، سریعترین زمان ممکنه اقدام نمایید.

   

  گواهینامه IMS صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • گواهینامه ISO 14001 گواهی نامه ISO 14001

  iso14001

  گواهینامهISO 14001 گواهی نامهISO 14001

  گواهینامهISO 14001 گواهی نامهISO 14001 ازسری استانداردهای 14000 میباشد باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی درمورد محیط زیست و عوامل تاثیرگذار برآنها صحبت میکند. سیستم مدیریت زیست محیطی همچنین ازعوامل تاثیرگذار برروی آب و هوا میپردازد وراهکارهایی راپیش روی سازمان میگذاردتا بااستفاده ازآن راهکارها درطول روند و تمام فرآیندهایشان عوامل منفی تاثیرگذار برروی محیط زیست رامورد بررسی و تحت کنترل قرار دهد. سازمان متقاضی درخواست استاندارد ایزو14001 باطراحی و پیاده سازی استانداردISO14001 نشان میدهد درطی تمامی مراحل کار و درتمامی فرآیندهایش سلامت افراد و سازمان رامدنظر قرار داده است زیرا سلامت افراد بستگی زیادی داردبه داشتن محیط زیستی پاک و تاجای ممکن عاری ازآلودگی. بنابراین سازمان متقاضی درخواست گواهینامه ایزو14001 باطراحی و پیاده سازی بهینه و اساسی سیستم مدیریت زیست محیطیISO14001 نشان میدهدکه سلامت تمامی افراد درون سازمانی و برون سازمانی برایش حائز اهمیت میباشد. درواقع سیستم مدیریت زیست محیطی میگویدکه چیکارکنیم تامحیط زیست راآلوده نکنیم و باروشهای مختلف ویک سیستم اتوماسیون گامهای موثری درجهت پاکسازی محیط زیست برداریم. امروزه باپیشرفت علم و تکنولوژی و اتوماتیکی و ماشینی شدن خیلی ازموارد کمک کردندبه پاکسازی محیط زیست مثلا بجای کاغذ و کاغذ بازی سیستم کامپیوتری باعث شده مصرف کاغذ بسیار پایین آمده واین درروند پاکسازی یکی ازعوامل موثر میباشدو بسیاری موارد دیگر.با افزایش قوانین سخت ، فشار بر محیط زیست به دلیل آلایندگی ، استفاده ناکارا از منابع ، مدیریت نامناسب ضایعات ، تغییر آب و هوا ، تخریب اکوسیستم ها و از دست رفتن تنوع زیست محیطی انتظارات اجتماعی برای توسعه پایدار ، شفاف سازی و پاسخ گویی افزایش پیدا کرده اند. این امر سازمانها را برآن داشته با هدف کمک به ارکان توسعه پایدار با پیاده سازی سیستم های مدیریت زیست محیطی رویکردی سیستماتیک به مدیریت زیست محیطی داشته باشد.

  گواهینامهISO 14001 گواهی نامهISO 14001 الزامات مشترک بسیاری داردبا استانداردISO45001 ( ورژن جدیدOHSAS18001 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای . بهمین دلیل بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای رانیز طراحی و پیاده سازی نماید. استانداردهای ایزو 14001 و ایزو 45001 بعنوان مکمل هم هستند بهمین دلیل همیشه کنارهم میایند ودر کنارهم معنا پیدا میکنند. استانداردهایIS045001 وISO14001 همچنین همراه باهم استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه یعنی همانIMS و همچنین مدلHSE راتشکیل میدهند. همچنین استاندارد ایزو 14001 درکنار استاندارد ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت معنا پیدا میکند زیرا بسیاری ازالزامات ذکر شده درون استانداردiso14001 درون استانداردiso9001 نیزآمده است. بهمین دلیل بهترست قبل یاهمزمان باطراحی و پیاده سازی استاندارد 14001 استاندارد 9001 نیز طراحی و پیاده سازی گردد. ازطراحی و پیاده سازی سه استانداردISO9001 , ISO45001 وISO14001 سیستم مدیریت یکپارچه یعنی همانIMS معنا پیدا میکند.

  گواهینامهISO 14001 گواهی نامهISO 14001 ؛ ازمزایای پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطیISO 14001 میتوان بدین موارد اشاره کرد: کاهش ضایعات محصولات و خدمات، کاهش آلودگی های زیست محیطی شامل آلودگی آب و هوا و خاک، حفظ منابع طبیعی جهت نسلهای آینده، کاهش بیماریهای سرچشمه گرفته ازآلودگی هوا، شکر نعمتهای الهی، مدیریت درست پسماندها وخیلی مزایای دیگرکه دراین مقاله نمیگنجد.

  گواهینامهISO 14001 گواهی نامهISO 14001 هدف ازاین گواهینامه و سیستم مدیریت زیست محیطی ، ارائه یک چارچوب بجهت سازمان ، جهت حافظت ازمحیط زیست و واکنش دربرابر تغییرات زیست محیطی درتعادل بانیازهای اجتماعی اقتصادی است . استاندارد ایزو14001 ، الزاماتی رامشخص میکندتا سازمان قادر باشدبه نتایج مورد نظر بجهت سیستم مدیریت زیست محیطی اش تعیین میکند دست یابد .یک رویکرد سیستماتیک بجهت مدیریت زیست محیطی میتواند اطلاعاتی رابرای ایجاد موفقیت طولانی مدت دراختیار مدیریت ارشد قرار بدهدتا باکمک موارد زیربه توسعه پایدار کمک کند: حفاظت ازمحیط زیست باپیشگیری یاکاهش پیامدهای نامطلوب زیست محیطی ،کاهش اثر نامطلوب بالقوه شرایط زیست محیطی برسازمان ، کمک جهت سازمان دربرآوردن تعهدات به تطابق ، ارتقای عملکرد زیست محیطی ، کنترل یاتاثیر برروش طراحی ، تولید ، توزیع ، مصرف و تعیین تکلیف محصولات و خدمات باکمک دیدگاه چرخه حیات میتوانداز انتقال پیامدهای زیست محیطی بجایی دیگر درطی چرخه حیات خود داری کند. دستیابی بجهت مزایای مالی و عملیاتی ازپیاده سازی گزینه های دیگر دوستدار محیط زیست حاصل میگردد و موقعیت سازمان رادر بازار تقویت می کند. اطلاع رسانی اطلاعات زیست محیطی بطرفهای ذینفع مرتبط..

  گواهینامهISO 14001 گواهی نامهISO 14001 مانند دیگر استانداردهای بین المللی قصد افزایش یاتغییر الزامات قانونی سازمان راندارد. سیستم مدیریت زیست محیطی الزامات سازمان راجهت پیشگیری یاکاهش پیامدهای نامطلوب زیست محیطی و ارتقای پیامدهای زیست محیطی برآورده میسازد. بکارگیری استاندارد 14001 ممکنست ازسازمانی به سازمان دیگر بدلیل ماهیت سازمان متفاوت باشد. دو سازمان فعالیتهای مشابه انجام می دهند اما تعهدات باتطابق آنها ، تعهدبه خط مشی زیست محیطی ، فن آوری های زیست محیطی و اهداف عملکردی زیست محیطی متفاوت دارند ممکن است هردو باالزامات استاندارد ایزو14001 انطباق داشته باشد. سطح جزئیات و پیچیدگی سیستم مدیریت برحسب فضای سازمان ، دامنه کاربرد سیستم زیست محیطی اش ، تعهدات باتطابق و ماهیت فعالیتها ، محصولات و خدماتش و نیز پیامدهای زیست محیطی اش شامل جنبه های زیست محیطی و پیامدهای زیست محیطی توام باآن ممکنست متغیر باشد.

 • گواهینامه ISO 9001 گواهی نامه ISO 9001

  iso9001

  گواهینامهISO 9001 گواهی نامهISO 9001

  گواهینامهISO 9001 گواهی نامهISO 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت یکی ازانواع گواهینامه های استاندارد ایزو میباشدکه پس ازویرایشهای مختلف و تغییرات گوناگون و اساسی طی سالهای مختلف باعنوان سیستم مدیریت کیفیت مطرح شده است و عنوان سیستم مدیریت کیفیت رابه خودش اختصاص داده است. درابتدا سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 باعنوان سیستم تضمین کیفیت مطرح شد و بعداز ویرایش های مختلف سرانجام عنوان سیستم مدیریت کیفیت رابخود اختصاص داد.

  گواهینامهISO 9001 گواهی نامهISO 9001 ازسری استاتداردهای ایزو 9000 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت میباشد. استاندارد ایزو 9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) درواقع پیش نیاز و مادر تمام استانداردهای موجود میباشد و الزامات طراحی شده در استانداردISO 9001 الزامات موردنیاز انواع استانداردها را شامل میشود. ایزو 9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) جهت تمامی سازمانها باهرگونه فعالیت مناسب است وموردنیاز تمامی شرکتها باهرگونه فعالیت میباشد. شرکتهای متقاضی درخواست گواهی نامه ایزو باهرگونه فعالیت بهترست بمنظور دستیابی به هدفشان و جذب مشتری قبل ازطراحی و پیاده سازی و دریافت هرنوع استاندارد دیگر درابتدا استانداردiso 9001 را طراحی و پیاده سازی کند. البته الزامی نیست اما بهترست قبل از طراحی هر سیستم مدیریتی سیستم مدیریت کیفیتISO 9001 راطراحی و پیاده سازی نماید. درواقع هرسازمان با طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت 80درصد الزامات مرتبط بافرآیندش را برآورده میسازد.

  گواهینامهISO 9001 گواهی نامهISO 9001 برای کدام استانداردها الزامی و کاربردی تر میباشد؟ سازمانهای متقاضیIMS بایستی حتما درکنارOHSAS 18001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای) وISO 14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) سیستم مدیریت کیفیت راطراحی و پیاده سازی کنند. همچنین سازمانهای متقاضی پیاده سازی طرحHSE – MS و گواهینامهHSE نیز بهترست درراستای رسیدن به اهدافشان وهرچه مثمرثمر بودن طرحHSE – MS سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001 ) رانیز درکنارOHSAS 18001  ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ) وISO 14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) طراحی و پیاده سازی نماید. همچنین جهت تمام استانداردها و سیستم های مدیریتی دیگرISO 10002 , ISO 10004 , ISO 10001, ISO 22000, ISO 13485, ISO/TS 29001, ISO/IEC27001  و باقی استانداردها و انواع ایزوها بهترست قبل ازطراحی و پیاده سازی هرسیستم مدیریت سیستم مدیریت کیفیت طراحی و پیاده سازی شود.

  گواهینامهISO 9001 گواهی نامهISO 9001 جهت دریافتش بجهت سازمانهای متقاضی مراحلی دارد درابتدامشخص شودکه ازچهCB ( مرجع صادر کننده ) میخواهند گواهی نامه شان رادریافت کنند.

  گواهینامهISO 9001 گواهی نامهISO 9001 و سرفصلهای متن استانداردISO 9001 :

  دامنه کاربرد، بند 1

  مراجع الزامی، بند 2

  واژگان و تعاریف، بند 3

  بافت سازمان، بند 4

  درک سازمان و بافت آن، بند4.1

  درک نیازها و انتظارات طرف های ذینفع، بند 4.2

  تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت، بند 4.3

  سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن، بند 4.4

  رهبری، بند 5

  رهبری و تعهد، بند 5.1

  کلیات، بند 5.1.1

  تمرکز بر مشتری، بند 5.1.2

  خط مشی، بند 5.2

  ایجاد خط مشی کیفیت، بند 5.2.1

  اطلاع رسانی خط مشی کیفیت، بند 5.2.2

  نقش ها مسئولیت ها و اختیارات سازمانی، بند 5.3

  طرح ریزی، بند 6

  اقدامات مرتبط بافرصت ها و ریسک ها ، بند 6.1

  اهداف کیفیت و طرح ریزی جهت دستیابی به آن ها، بند 6.2

  طرح ریزی تغییرات، بند 6.3

  پشتیبانی، بند 7

  منابع، بند 7.1

  کلیات، بند 7.1.1

  افراد، بند 7.1.2

  زیرساخت، بند 7.1.3

  محیط اجرای فرآیندها، بند 7.1.4

  منابع پایش و اندازه گیری، بند 7.1.5

  دانش سازمانی، بند 7.1.6

  شایستگی، بند 7.2

  آگاهی، بند 7.3

  تبادل اطلاعات، بند 7.4

  اطلاعات مستند، بند 7.5

  کلیات، بند 7.5.1

  ایجاد و بروز رسانی، بند 7.5.2

  کنترل اطلاعات مستند، بند 7.5.3

  عملیات، بند 8

  برنامه ریزی و کنترل عملیات، بند 8.1

  الزامات محصولات و خدمات، بند 8.2

  تبادل اطلاعات با مشتری، بند 8.2.1

  تعیین الزامات محصولات و خدمات، بند 8.2.2

  بازنگری الزامات محصولات و خدمات، بند 8.2.3

  تغییرات در الزامات محصولات و خدمات، بند 8.2.4

  طراحی و توسعه محصولات و خدمات، بند 8.3

  کلیات، بند 8.3.1

  طرح ریزی طراحی و توسعه، بند 8.3.2

  ورودی های طراحی و توسعه، بند 8.3.3

  کنترل های طراحی و توسعه، بند 8.3.4

  خروجی های طراحی و توسعه، بند 8.3.5

  تغییرات طراحی و توسعه، بند 8.3.6

  کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات برون سازمانی، بند 8.4

  کلیات، بند 8.4.1

  نوع و میزان کنترل، بند 8.4.2

  اطلاعات جهت تامین کنندگان برون سازمانی، بند 8.4.3

  تولید و ارائه خدمت، بند 8.5

  کنترل تولید و ارائه خدمت، بند 8.5.1

  شناسایی و ردیابی، بند 8.5.2

  اموال متعلق به مشتریان و تامین کنندگان برون سازمانی، بند 8.5.3

  محافظت، بند 8.5.4

  فعالیت بعداز تحویل، بند 8.5.5

  کنترل تغییرات، بند 8.5.6

  ترخیص محصولات و خدمات، بند 8.6

  کنترل خروجی های نامنطبق، بند 8.7

  ارزیابی عملکرد، بند 9

  پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی، بند 9.1

  کلیات، بند 9.1.1

  رضایت مشتری، بند 9.1.2

  تحلیل و ارزیابی، بند 9.1.3

  ممیزی داخلی، بند 9.2

  بازنگری مدیریت، بند 9.3

  کلیات، بند 9.3.1

  ورودی های بازنگری مدیریت، بند 9.3.2

  خروجی های بازنگری مدیریت، بند 9.3.3

  بهبود، بند 10

  کلیات، بند 10.1

  عدم انطباق و اقدام اصلاحی، بند 10.2

  بهبود مداوم، بند 10.3

 • گواهینامه ISO برای مناقصه

   

  گواهینامهISO برای مناقصه

  گواهینامهISO برای مناقصه یکی از انواع گواهی نامه های مهمی هست که شرکتها جهت مناقصه بهش نیاز دارند. شرکتها جهت مناقصه به جز ایزو ممکنست به گواهی نامه های دیگری نیز نیاز داشته باشند اما غالبا به گواهی ایزو نیاز پیدا می کنند و به جز ایزو ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تعیین صلاحیت پیمانکاری ، گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی ، گرید و رتبه پیمانکاری ، گرید و رتبه انفورماتیک و انواع گواهی نامه های ملی و بین المللی نیز از انواع گواهی نامه هایی هست که در مناقصه مورد نیاز خواهد بود.

  گواهی ایزو انواع و اقسام مختلفی دارد اما مهمترین انواع گواهی نامه های ایزو برای مناقصه ، ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی هستند که مورد نیاز تمامی شرکتها هست و شرکتها ورای زمینه فعالیتشان مورد نیازشان خواهد بود و ممکنست کارفرمای مناقصه گزار از شرکتها بخواهد. از پیاده سازی و استقرار این سه سیستم مدیریتی در کنار هم یک سیستم مدیریت یکپارچه تشکیل می شود و گفته می شود که سازمان مربوطه دارای یک سیستم مدیریت یکپارچه هست.

  گواهی ایزو22000 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی یکی از انواع تخصصی گواهی ایزو هست که مختص شرکتها فعال در حوزه صنایع غذایی به هر نحوی هست. شرکتهای فعال در زمینه مواد غذایی به هر نحوی جهت شرکت در مناقصه ازشان درخواست گواهینامه ایزو22000 می شود. البتهHACCP نیز از دیگر انواع گواهی نامه های ایزو هست که مختص صنایع غذایی هست و ممکنست در مناقصه ازشان خواسته شود اما بیشتر ایزو22000 امروزه درون مناقصات کاربردی هست. گواهی نامه ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، ایزو13485 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی ، ایزو16949 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی و بسیاری انواع گواهی ایزو تخصصی دیگر که از شرکتها درون مناقصه با توجه به حوزه فعالیت آنها ممکنست درخواست بشود که تعدادشان بسیار زیادست و حتی ممکنست در یک حوزه چندین نوع گواهی ایزو درون مناقصات کاربردی باشد و کارفرمای مناقصه گزار از کارفرما بخواهد.

  مراحل اخذ گواهی ایزو در مناقصه

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو به طور کلی شامل مراحل زیر می شود:

  انتخاب مرجع مورد نظر جهت اخذ گواهی ایزو

  مستندسازی و پیاده سازی و استقرار انواع گواهینامه ایزو

  ممیزی داخلی و ممیزی خارجی

  ممیزی نهایی ایزو

  ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

  هنگامی که شرکتها برای مناقصه اقدام می کنند و از آنها درخواست گواهی ایزو می شود اولین موردی که برایشان پیش میاید اینست که از کجا باید گواهی ایزو بگیرند. اکثرا حتی ممکنست زمان کافی را برای اخذ ایزو و طی مراحل قانونی نداشته باشند و می خواهند هر چه زودتر به گواهی ایزو برسند و در اینجا ریسک در دام مراجع تقلبی افتادن آنها بالا می رود و باید با آگاهی کامل و کافی نسبت به مراجع اخذ و ثبت و صدور ایزواقدام کنند. خوشبختانه در اغلب موارد کارفرمای مناقصه گزار نمی گوید که چه نوعی گواهی ایزو مدنظرش هست آیا گواهینامه ایزوIAF یا غیرIAF که غالبا همین گواهی ایزو غیرIAF کافی خواهد بود و مورد قبول هست که اینگونه گواهی ایزو غیرIAF ارزان و فوری به دست می آیند. در موارد نادر ممکنست کارفرما سختگیر باشد و گواهی نامهIAF را طلب کند که قطعا زمان بیشتر و هزینه بالاتری را در بردارد. مراجع غیرIAF تعدادشان بسیار زیاد هست و روز به روز نیز بر تعدادشان افزوده می شود و مشکل بزرگی که در این حین ممکنست پیش بیاید وجود افراد و شرکتهای غیر قانونی هست که اقدام به گواهی ایزو تقلبی می کنند که فاقد هر نوع فعالیتی هست. جهت شناخت مراجعIAF و غیرIAF و کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید. سپس مرجع انتخاب شده مستندات را با توجه به نوع ایزو تدوین می کند و با توجه به مستندات الزامات لازمه درون استاندارد در سازمان مربوطه پیاده سازی می گردد و سپس ممیز ، ممیزی داخلی و خارجی را انجام می دهد و انطباقها و عدم انطباقها را بررسی می کند و ممکنست این ممیزی چند مرحله طول بکشد تا عدم انطباقها رفع گردد. سپس طی ممیزی نهایی ممیز سازمان مربوطه را تایید می کند و اجازه صدور گواهی نامه ایزو را می دهد و در نهایت مرجع صادر کننده ایزو ، گواهینامه ایزو را صادر می کند. در انتخاب مرجع صادر کننده ایزو و گواهی ایزو دریافتی ، قابل استعلام بودن و نحوه استعلام ایزو بسیار مهم هست.

  گروه مهندس محمدیان به عنوان بزرگترین و یکی از اولین مراکز مشاوره و ثبت و صدور گواهی ایزو ، انواع و اقسام گواهی نامه ایزو را متناسب نیاز سازمان صادر می کند. جهت شرکت در مناقصه و اخذ گواهی ایزو جهت شرکت در مناقصات و کسب اطلاعات کافی از خدمات مشاوره رایگان مرکز بهره ببرید و در سریعترین زمان ممکن به گواهی ایزو خود برسید.

   

   Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • گواهینامه ISO45001 گواهی نامه ایزو45001

  iso45001

  گواهینامهISO45001 گواهی نامه ایزو45001

  گواهینامهISO45001 درمعنای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی درواقع امروزه جایگزین استانداردOHSAS18001 گردیده است وامروزه سازمانها بجای استاندارد اهساس 18001 بایستی جهت اخذ استاندارد ایزو 45001 اقدام نمایند. مواردی پیش میایدکه سازمانها بدلیل عدم آگاهی بازهم درخواست دریافت استانداردohsas18001 رامیکنندکه مراجع و مراکز معتبر سازمانها رابجهت اخذ استاندارد45001 بجای 18001 راهنمایی میکنند زیرا استانداردOHSAS18001 دیگر چندان اعتباری ندارد وسازمانها بجهت تمدیدش بامشکل روبرو میشوند.

  گواهی نامه ایزو 45001 درحقیقت ورژن جدیدOHSAS18001 میباشدکه نواقص و ضعفهای احتمالی درون استانداردISO 45001 راجبران میکند واین ضعفها رابرطرف کرده وبه سازمانها درهرچه بهتر رعایت کردن مسائل بهداشت شغلی یاری میرسانندتا بتوانند بارعایت یکسری الزامات درجهت بهبود و ایمنی و سلامت شغلی سازمان تلاش کرده وبا رعایت یکسری مسائل سلامت شغلی کارمندان راتامین میکندو کارکنان بااطمینان وروحیه بهتری کار میکنند. استاندارد ایزو45001 سازمانها راکمک میکندتا ریسکهای حین کاررا بررسی کرده وجهت اتفاقات احتمالی خطرآفرین جهت بخطر انداختن سلامت کارگران و کارکنان و افراد شاغل و درگیر بامحیط تدابیر و پیش بینی های لازم راانجام دهدتا بتواند تاجای ممکن ازاین خطرات احتمالی جلوگیری کند ونیز بتواند درصورت وقوع اتفاقات بموقع باآنها روبرو شود وخسارات احتمالی راتا جای ممکن ازبین ببرد.

  استانداردISO45001 بدلیل الزامات مشترک و اشتراکات زیادبا استانداردISO14001 بهترست بطور همزمان هردو استاندارد باهم طراحی و پیاده سازی گردند وسازمانها بهترست هردو استاندارد رابه طور همزمان طراحی و پیاده سازی نمایند. مراجع معتبر وآگاه سازمان راجهت طراحی و پیاده سازی همزمان دو استاندارد راهنمایی میکنند و پیشنهاد میکنندکه دواستاندارد رابه طور همزمان طراحی و پیاده سازی نمایند. استانداردISO 14001 درمعنای سیستم مدیریت زیست محیطی مسائل محیط زیست رابررسی و مدنظر قرار میدهدو راهکارهایی راجهت داشتن محیط زیست پاک و سالم ارائه میدهدتا سازمان درحین فعالیت مسائل محیط زیست وسلامت افراد شاغل و افراد درگیر رامورد توجه قرار میدهد. سازمان همچنین باتهیه و تدوین دو استانداردISO14001 وISO45001 درواقع دارد الزامات مدلHSE ویاهمانHSE – MS رارعایت میکند ومیتوان گفت سازمان دارد استانداردhse راطراحی و پیاده سازی میکند. پس بهترست سازمان بطور همزمان هردو استاندارد ایزو14001 و ایزو45001 راطراحی و پیاده سازی نماید وهمچنین استانداردHSE که درحقیقت استاندارد نیست بلکه دراصطلاح وبه اشتباه استاندارد ویا گواهینامهHSE نامیده میشود ودر اصل یک مدل میباشدرا طراحی و پیاده سازی نماید.

  گواهیISO45001 همچنین الزامات مشترک داردبا گواهی ویا استانداردISO9001 بنابراین بهترست بطور همزمان ایزو9001 نیز طراحی و پیاده سازی شود. البته سیستم مدیریت کیفیت ودر واقع همان ایزو9001 بعنوان مادر وپیش نیاز تمامی استانداردها مطرح میباشد بهمین دلیل همزمان باتمامی گواهینامه ها پیشنهاد میشود وبهترست بطور همزمان استاندارد 9001 نیز طراحی و پیاده سازی و گواهینامه 9001 نیز اخذ گردد درباره استانداردiso45001 تاکید بیشتری میگرددکه همزمان بااخذ استانداردiso45001 استانداردiso14001 نیز طراحی و پیاده سازی گردد.
  گواهینامهISO 45001 همانطورکه گفته شد بهترست بطور همزمان با گواهینامهISO 9001 و گواهینامهISO 14001 دریافت گردد ودرواقع ازتدوین سه گواهی نامهISO45001 و گواهی نامهISO14001 و گواهی نامهISO9001 سیستم مدیریت یکپارچه ودر واقعIMS طراحی و پیاده سازی میگردد. سازمانها باتدوین وطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی وهمچنین سیستم مدیریت زیست محیطی واصطلاحا تدوین سه استاندارد 45001 ، 14001 وهمچنین 9001 ، سیستم مدیریت یکپارچه رادرون سازمان خودشان تدوین کرده اند. زیرااز استقرار و تدوین و طراحی و پیاده سازی سه استاندارد ایزو14001 ، استاندارد 45001 وهمچنین استاندارد ایزو9001 الزامات درون سیستم مدیریت یکپارچه تدوین میگردد. پس توصیه مراجع معتبر و آگاه تهیه و تدوین سه گواهینامهiso14001 ،iso45001 وهمچنینiso9001 بطور همزمان میباشد.

  گواهی نامهISO45001 رابجای گواهیOHSAS18001 درخواست کنید. درابتدای مقاله نیزاین مطلب مطرح گردید وجهت تاکید دوباره توصیه میگرددبه سازمانها جهت درخواست استاندارد ایزو45001 بجای 18001 اقدام نمایند. همچنین جهت اخذ استانداردISO 45001 ازطریق مراجع و مراکز معتبر اقدام نمایید.CB های معتبر درایران حدود 400 الی 500 تا هستندکه درواقعCB همان مراجع معتبر ثبت و صدور گواهینامه هستند. پس توصیه میگرددکه جهت اخذ گواهینامه مورد نیاز ودرخواستی ازطریقCB ها اقدام کنید.

 • گواهینامه ISO9001 گواهی نامه ایزو 9001

   iso9001

  گواهینامهISO9001 گواهی نامه ایزو 9001

  گواهی نامهISO9001 ازانواع گواهینامه ایزو میباشد باعنوان سیستم مدیریت کیفیت ودر واقع استاندارد 9001 بعنوان عمومی ترین و اصولی ترین استاندارد وهمچنین بعنوان پیش نیاز و مادر استانداردها میباشد، بهمین دلیل میباشدکه هرسازمان باهرگونه فعالیت میتواند و بهترست گواهینامهISO9001 رادریافت کند. مراجع معتبر قطعا تاکید میکنندبه سازمانهاکه قبل ویا همزمان باطراحی و پیاده سازی هرگونه سیستم مدیریتی سیستم مدیریت کیفیت رانیز طراحی و پیاده سازی کرده واخذ نمایند. البته امروزه اغلب سازمانها باوجود پیشرفت تکنولوژی باهر نوع فرآیند وفعالیت جهت بهبود عملکردشان خودرا ملزم میکنندبه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیتISO9001 . استاندارد 9001 ازسری استانداردهای 9000 میباشد. سری استانداردهای 9000 شامل ایزو9001 ، 9002 ، 9003 ، 9004 میباشد. دراولین ویرایشها سازمانهای درخواستISO9001 دو دسته میشدند یکدسته سازمانهاکه بایستی خدمات و محصولات خودرا طراحی و اجرا میکردندکه بایستی جهت گواهینامهISO 9001 اقدام میکردند و آندسته سازمانهاکه نیازبه طراحی نداشتند وفقط اجرا میکردندکه بایستی جهت استانداردISO9002 اقدام میکردند. استانداردهایISO9003 وISO9004 نیز بعنوان تعریف و راهنما استفاده میشدند وقابلیت صدورگواهینامه راندارند. امروزه گواهینامه ایزو 9001 و ایزو 9002 باهمدیگر ادغام شده وتنها گواهینامهISO9001 صادر میشود.

  گواهینامه ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت اغلب بهمراه دو استانداردISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی وISO45001 ( ورژن جدیدOHSAS18001 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی طراحی و پیاده سازی میگردند. واین بدلیل اینست، استاندارد 9001 وهمچنین استاندارد 14001 ونیز استاندارد 45001 الزامات مشترکی دارندکه درراستای یکدیگر معنا پیدا میکنند وجهت طراحی و استقرار و پیاده سازی بنوعی مکمل یکدیگرند ودرراستای اهداف سازمان بهم نیاز دارند. ازطراحی و پیاده سازی سه استانداردiso9001 وiso14001 وiso45001 سیستم مدیریت یکپارچه ویا همانIMS بدست میاید واز تلفیق سه استاندارد 45001 ، 14001 وهمچنین 9001 الزامات سیستم مدیریت یکپارچه تعریف گردیده و بدست میاید. همچنین دررراستای طراحی و پیاده سازیHSE نیز بهترست درکنار دو استاندارد ایزو 14001 وهمچنین استاندارد ایزو45001 استاندارد ایزو9001 نیز طراحی و پیاده سازی گردد.

  استانداردISO 9001 رااز کجا دریافت کنیم؟ گواهی نامهISO 9001 رامراجع ثبت و صدور انواع گواهینامهISO مدیریت و صادر میکنند. مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو رااصطلاحاCB مینامندکه درایران حدود 400 الی 500 مرجع میباشندکه وظیفه ثبت و صدور انواع گواهی نامه ایزو رابر عهده دارندکه خوداین (CB ) ها زیر نظر مراکزی باعنوانAB مدیریت میگردند و همین (AB ) ها خودشان توسط مراکز و مراجعی باعنوانIAF اعتباردهی میشوند. بالاترین سطح اعتبار متعلق مراجعIAF میباشد. ازلحاظ هزینه نیزبه نسبت استانداردهای ایزو هزینه کمتری دارد زیراکه عمومی ترین استاندارد هستند.

 • گواهینامه OHSAS18001 گواهی نامه OHSAS18001

  گواهینامهOHSAS18001 گواهی نامهOHSAS18001

  گواهینامهOHSAS18001 گواهی نامهOHSAS18001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ازسری استانداردهای 18000 الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رابیان میکند. استانداردohsas18001 الزاماتی رابیان میکند بجهت فراهم کردن یک محیط امن وبه دور ازخطر بجهت پرسنل . استانداردOHSAS18001 دیگر امروزه کاربردی ندارد و ورژن جدیدشISO45001 میباشدکه امروزه بجای استانداردOHSAS18001 کاربرد دارد ومورد استفاده قرار میگیرد. استانداردISO45001 بارفع ضعفها و کاستیهای استانداردOHSAS18001 تدوین گردیده و بجای استاندارد اهساس 18001 امروزه سازمانها بایستی استاندارد ایزو45001 را طراحی و تدوین و پیاده سازی نمایند زیرا هیچ مرجعی امروزه استانداردOHSAS18001 راصادر نمیکند بهمین دلیل اگر حتی مرجعی اقدام کندبه ثبت استاندارد 18001 استاندارد صادرشده فاقد اعتبار میباشد ضمن اینکه هر مرجع آگاهی باعلم و دانش درخصوص استانداردها امروزه سازمانهای متقاضی استانداردISO18001 رابجهت اخذ گواهینامهISO45001 بجایOHSAS18001 رهنمون کرده وآگاهی کامل را بدین جهت خواهد داد. استانداردهای دیگری نیزبه حوزه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی پرداخته اند ودر واقع بادیگر استانداردها مکمل یکدیگر هستند. استانداردهایISO14001 , ISO9001 و همچنینOHSAS18001 ( ورژن جدیدشISO45001 ) هرسه درکنار هم معنا پیدا میکنند ودرکنارهم یک سیستم یکپارچه باعنوان سیستم مدیریت یکپارچهIMS راتشکیل گر استانداردHSE راتشکیل میدهند. نکته مهم دیگر اینکه استانداردOHSAS18001 والبتهISO45001 امروزه درکنار یکدیمهمترین کاربرد استانداردOHSAS18001 ، کاهش وهمچنین حذف خطرات شناسایی شده بالقوه ویا بالفعل ناشی ازفرآیندها، فعالیتها و موقعیتهای کاری میباشد. ازفواید پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیOHSAS18001 میتوان بدین موارد اشاره کرد: شناسایی خطرات بالقوه محیط کار، کاهش حوادث کار ، کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم حوادث ، افزایش ضریب ایمنی و امنیت درمحیط کاری ، افزایش آرامش و انگیزه درکارکنان بجهت داشتن محیطی ایمن ، افزایش ضریب برنده شدن در مناقصات نفتی و پیمانکاری بعلت داشتن سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و داشتن گواهینامهOHSAS 18001 رانام بردو بازهم تاکید میشودکه امروزهISO45001 بجای استانداردOHSAS18001 تدوین گردیده است. بجهت ثبت و صدور گواهینامهOHSAS18001 ، مانند دیگر استانداردها بایستی ازطریق مراجع ثبت و صدور انواع گواهینامه های ایزو باعنوانCB اقدام کردکه خوداینCBها زیر نظر مراکزی باعنوانAB اعتباردهی و فعالیت میکنندکه خوداینAB ها زیرنظر سازمان جهانیIAF اعتباردهی میشوند. بنابراین گواهینامه های تحت اعتبارIAF معتبرترین گواهینامه بجهت ثبت و صدور گواهینامه ایزو میباشندو جهت صادرات حتما بایستی گواهینامه های ایزو تحت اعتبارIAF باشند. درایران حدود 400الی 500 مرجع یاهمانCB وجود دارندکه گواهینامهISO صادر میکنند.

  گواهینامهOHSAS18001 گواهی نامهOHSAS18001 بجهت سازمانهایی کاربرد داردکه میخواهند جهت موارد ذیل اقدام کنندکه البته امروز درقالبISO45001 طراحی و تدوین و بروز شده اند:

  ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای جهت حذف یا به حداقل رساندن ریسک برای کارکنان و سایر طرف های ذینفع که ممکن است در معرض خطر های ایمنی و سلامت حرفه ای مرتبط با فعالیت های سازمان قرار گیرند.

  اجرا ، نگهداری و بهبود مداوم سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای.

  اثبات انطباق با استانداردOHSAS18001 ازطریق: تعیین وضعیت سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای توسط سازمان و خود اظهاری ، درخواست تایید انطباق توسط طرفهای ذینفع سازمان ازقبیل مشتریان، درخواست تایید خود اظهاری جهت سازمان توسط مراجع برون سازمانی ، متقاضی دریافت گواهی نامه ثبت سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای توسط سازمان های صدور گواهی.

  گواهینامهOHSAS18001 گواهی نامهOHSAS18001 تمامی الزاماتش بمنظور طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای بنا گردیده است.استانداردOHSAS18001 هدفش پرداختن بجهتایمنی و سلامت حرفه ای بوده وبه سایر حوزه های ایمنی و سلامت منجمله برنامه رفاه و آسایش کارکنان ایمنی محصول ، صدمه جهت اموال یااثرات زیست محیطی نمیپرداخت. امروزه استانداردISO45001 بابهترین اصطلاحات و خدمات بجایOHSAS18001 تمامی الزامات مورد نیاز درحوزه ایمنی و بهداشت رادر خودش دارد وبیان میکند.

 • گواهینامه ایزو 9000 ISO9000

  iso9001

  گواهینامه ایزو 9000ISO9000

  گواهینامه ایزو 9000 یک اصطلاحی است که بین افراد باب شده و تصور می کنندISO9000 گواهینامه دارد. ایزو 9000یک اصطلاح در حوزه ی استاندارد محسوب میگردد. 9000 در حقیقت سری استاندارد گفته می شود. سری استاندارد 9000 ، یک اصطلاح درست است و خود 9000 برایش گواهینامه صادر نمی شود.

  مثلاً گفته می شود ایزو 9001 از سری استانداردهای ایزو 9000ISO9000  یا مثلاً گفته ایزو 9004 یاISO9004 از سری استانداردهایISO90001 و بین تمامی شماره های استاندارد سری 9000 فقط استانداردISO 9000 ایزو 9001 قابلیت صدور گواهینامه دارد.

  اما چون اکثر متقاضیان پیاده سازی استانداردهای ایزو اطلاع کافی ندارند بجای استفاده از عبارت و لفظ گواهینامه ایزو 9001 عبارت و اصطلاحات زیر بکار می برند.

  گواهینامه ایزو9000

  گواهینامه ایزو9002

  گواهینامه ایزو9003

  گواهینامه ایزو9004

  گواهینامه ایزوISO9000

  گواهینامه ایزوISO9002

  گواهینامه ایزوISO9003

  گواهینامه ایزوISO9004

  استاندارد 9000

  استاندارد 9002

  استاندارد 9003

  استاندارد 9004

  استاندارد ایزو 9000

  استاندارد ایزو 9002

  استاندارد ایزو 9003

  استاندارد ایزو 9004

  استانداردISO9000

  استانداردISO9002

  استانداردISO9003

  استانداردISO9004

  دریافت گواهینامه ایزو 9000ISO9000

  نحوه گرفتن گواهینامه ایزو 9000ISO9000

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو 9000ISO9000

  شرایط اخذ گواهینامه ایزو 9000ISO9000

  مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو 9000ISO9000

  لیستCBهای صادر کننده گواهینامه ایزو 9000ISO9000

  شرکتهای صادر کننده ، ثبت و صدور گواهینامه 9000ISO9000

  مشاور ایزو 9000  ISO9000

  مشاور طراحی و پیاده سازی ایزو 9000 وISO9000

  و خیلی عبارات و کلمات و جملات دیگر در مورد گواهینامه ایزو 9001که به اشتباه با عبارات ایزو 9000 و ایزو 9002 و ایزو 9003 و ایزو 9004 و غیر جابجا می شود.

  بنابراین متقاضیان محترم دقت بفرمایند که اگر به دنبال گواهینامه های ایزوISO هستند، حتماً به نام دقیق آن استاندارد توجه فرمایید و از بکار بردن عبارات و اطلاعات مشابه اما غیر اصلی اجتناب نمایند. در زیر چند استاندارد با نام کامل شماره استاندارد آمده است.

  سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001ISO9001

  سیستم مدیریت محیط زیست ایزو 14001ISO14001

  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو 45001 ISO45001

  سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ایزو 22000ISO22000 

  سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی ایزو 29001ISO29001

  سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی ایزو 15189ISO15189 

  سیستم مدیریت کیفیت ایمنی، بهداشت و محیط زیستHSE یاHSE-MS

  سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ایزو 13485 5ISO1348

  سیستم مدیریت کیفیت یکپارچهIMS و خیلی استانداردهای دیگر که هر کدام از این استانداردها برای یک زمینه فعالیت و حوزه کاری خاصی اختصاص دارد.

  شرکتها، سازمانها و افراد جهت دریافت گواهینامه ایزو مورد نیاز خود می توانند یک سری ایزوهای عمومی بگیرند و یک سری گواهینامه های ایزو تخصصی بگیرند. اگر در انتخاب نوع گواهینامه ایزو خود نیاز به کمک دارید حتماً با مرکز ما تماس گرفته و از خدمات رایگان و اطلاعات کامل کارشناسان ما استفاده نمایید.

  کارشناس ایزو با تعداد بالا در مرکز بصورت آنلاین پاسخگو هستند و متقاضیان از کلیه مراحل دریافت ایزو از درخواست ایزو تا دریافت اصل و برگه ی گواهینامه ایزو اصل واقعی و قابل ریجستر از طریق مراجع قانونی و مورد تأیید سازمان ملی استاندارد مرکزی تأیید صلاحیت ایرانNACI آگاه شوند. کسب اطلاعات فنی و حقوقی گواهینامه ایزو و اینکه چطور میشود گواهی ایزو اصلی واقعی و گواهی نامه ایزو غیر اصلی را تشخیص داد برای هر متقاضی دریافت گواهینامه ایزو مدرکISO واجب است.

  گاهی اوقات یک تماس تلفنی می تواند مسیر انسان را بطور کلی روشن و عوض کند.

 • متن فارسی استاندارد ایزو 9001

  متن فارسی استاندارد ایزو 9001

  متن فارسی استاندارد ایزو 9001

  متن فارسی استانداردایزو 9001 ویرایشهای زیادی خورده و تایید شده ازسوی اتحادیه اروپاست واین بروز رسانی ازقوانین اساسی استاندارد های ایزو درسطح جهانست و بایداین فرایند صورت گرفته انجام شودتا نیازهای مشتریان و شرکتهای متعدد برطرف شود چون فعالیتهای صورت گرفته درجهان نمیتواند همیشه پایدار بوده باشداین ناپایداری باعث میشودکه فوانین تایید شده درزمینه فعالیتهای متعدد نیزبصورت ناپایدار عمل کنند استاندارد مورد نظر درسطح کشورها درمورد کیفیت محصولات ارائه شده بمشتریان درگیر بودست ارگانهاکه ادعا میکننداین استاندارد رادارند بایددر فرایندهای کاری خودشان گواهینامه مورد نظررا ثابت کنند درغیر اینصورت ادعا کردن هیچ اعتباری نخواهد داشت. همان طورکه درعنوان امدست واین استادارد دارای ملزومات و ایین نامه هاو بندهای خاصی هست و علاقمندان درصورت مایل بودن براحتی میتوانند متن استاندارد مورد نظر رااز سایتهای موجود دانلود کرده و ازان هابرای توسعه فرایندهای کاری مرکز خوداستفاده کنند وجوداین استاندارد دریک مرکز نشان دهنده مدیریت کیفیت محصولات هست واین موردنیز شرایط و ضوابط خاص خودرا میطلبد و بصورت ناگهانی هیچ وقت شاخص هادر یک نهاد بوجود نخواهد امد مگر اینکه بابررسیهای خاصی فعالیتهای مورد نظر شرکت خودرا بخوبی بکمک پرسنل خودش کنترل و مدیریت کنیم. بنابراین دریک جمله میتوان نتیجه گیری کردکه داشتن اطلاحات قانونی برروی استانداردهای ایزو از ماهیت گواهینامه ها درسطح جهان بودست و وجودان لازم میباشد. هرچند رفرم میشود ولی معیارهای اساسیش هیچ وقت عوض نخواهند شد بهمین دلیل دراین جابه معیارهای اصلی ایزو 9001 بصورت گزینه های زیرست و برروی اینمحور استاندارد مورد نظر دوران دارند.

  ایزو 9001 و ارگانهاکه بمنظور بدست اوردن ایزو 9001 تلاش میکنندباید توانایی ارائه و عرضه مستمر محصولات مورد نظر مشتریان رادر سطح کشور داشته باشدکه اینمورد نیاز باگاهیهای خاصی دارد ارگانهای مشغول دراین مورد ازفرصتهای موجوددر سطح سازمان بابت افزایش دادن میزان رضایت مشتریان تلاش کنندکه این معیار نیزیکی ازشاخصهای مهم بحساب میاید. نهادهای مورد نظر ریسکهایی درزمینه شرکت میتوانددر بازار بوجود اید اگاهی لازم راکسب کرده و بروی انکار کنند معمولا دراین مراکز ازافرادی استفاده میشودکه درزمینه مدیریت کیفیت محصولات تولیدی مدرک کافی راداشته باشند و دارای مدرک تخصصی کارشناسی دریکی ازرشته های مربوطه نیزبوده باشندتا براحتی درنهاد مربوطه پذیرش شده و فعالیت خودرا شروع کنند .

  ایزو 9001 و سیستم مدیریت کیفیت و دیرانیکه درزمینه مدیریت کیفیت مورد استفاده قرار میگیرند بایددراین مورداز تجربه کافی نیز برخوردار بوده باشند چون سابقه کاری سازمانها میتواند بسیار مهم و نجات دهنده بوده باشد معمولا نهادهای مربوطه بهترست ازافرادی بعنوان مدیر استفاده کنندکه ازقابلیت انعطاف پذیری مناسبی نیز برخوردار بوده باشد معمولا دراین راستا نهادهایی موفق خواهند بودکه اینده نگر بوده باشند وخود و فعالیتهای شرکت خودرابرای نیازهای اینده اماده کرده باشند دراین صورت میتوانند درسطح بازار دوام داشته و فعالیت خودمیتوانند ادامه دهند مدیرانیکه درنهاد های مورد استفاده قرار گرفته میشوند بایدبصورت تمام وقت درسازمان مشغول بوده باشند و نمیتوانند درخارج مرکز مورد نظرخود فعالیتی داشته باشند. ارگانهای مورد نظربرای اینکه بتوانند دراین استاندارد موفق عمل کنند بهترست ازافراد تحصیل کرده دراین رشته ها درنهاد خود استفاده کند دراین صورت مرکز مورد نظر میتواند بخوبی توسعه پیدا کند ودرواقع استاندارد ایزو 9001 نشان دهنده قبول کردن قوانین استاندارد 9001 درسطح کشورست.

  ایزو 9001 یک برند دردنیا بحساب میاید و محصولاتیکه دارای ایزو 9001 هستند نشان دهنده مرغوبیت و کیفیت خوب محصول رانشان میدهند و فرد مصرف کننده بااعتماد کامل میتواند ازآن استفاده نماید. درواقع بادرج شدن مارک برند 9001 برروی محصولات میزان فروش کالا ها دربازار افزایش پیدا میکند.
 • مراحل اخذ ایزو ISO

  give iso certification

  مراحل اخذ ایزوISO

  مراحل اخذ ایزوISOمراحل خاص و سختی نیست و باتوجه به نوع مرجع صادر کننده استاندارد ایزو مراحل و ضوابط و شرایط اخذ ایزو فرق دارد. قطعا گواهی نامه های اصیل دارای اعتبارIAF شرایط اخذ سخت تری دارند.

  شرایط دریافت گواهی ایزو را به طور کلی می توان اینگونه تعریف کرد:

  انتخاب هدف از اخذ گواهي نامه ايزو

  انتخاب نوع گواهینامه ایزو

  انتخاب مرجع صادر کننده ایزو

  مستند سازی و پیاده سازی ایزو

  ممیزی داخلی و خارجی

  ممیزی نهایی

  صدور گواهینامه ایزو

  انتخاب هدف از اخذ گواهینامه ایزو

  شرکتهای متقاضی ایزو جهت اخذ گواهی نامه ایزو اهداف مختلفی دارند، اهداف شرکتهای متقاضی ایزو و متقاضیان اخذ ایزو را می توان این گونه طبقه بندی کرد:

  دریافت گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات

  اخذ گواهینامه ایزو جهت مطرح شدن در بازارهای ملی و بین المللی

  دریافت ایزو جهت شرکت در بازارهای جهانی ( مناقصات )

  گرفتن گواهی نامه ایزو برای تبلیغات و برند سازی

  اخذ گواهی ایزو برای رقابت در میان رقبا

  دریافت گواهینامه ایزو جهت پیاده سازی واقعی

  اخذ ایزو با دیگر اهداف سری سازمانها

  متقاضیان ایزو باید حتما در ابتدا هدفشان را از اخذ گواهینامه ایزو مشخص کنند.

  انتخاب نوع گواهینامه ایزو

  انتخاب نوعISO، متناسب با شرايط و ضوابط و زمینه فعالیت و وسعت و گستردگی مجموعه متقاضي از مراحل ديگر دريافت گواهينامه ایزو مي باشد. گوناگوني انواع ايزو ها بسیار زیاد هست و متناسب هر رشته کاری گواهی ایزو خاص آن تهیه و تدوین و منتشر شده است. به طور كل ايزوها در دو بخش طبقه بندی می شوند: برخي از آنها عمومي بوده و پر مصرف ميباشند و جهت تمامی مشاغل کاربرد دارند. استانداردهاي عمومي درزمينه هاي مختلف كاربرد دارند و در كليه صنايع مورد استفاده قرار ميگيرند. اما گواهي هاي تخصصي تنها درحوزه مختص به خود قابل استفاده هستند. بعنوان مثال ایزو 22000سيستم مديريت ايمني صنايع غذايي، فقط درفعاليت هاي حوزه صنايع غذايي و صنایعی که به هر نحوی با این حوزه مرتبط هستند کاربردی هست و نمي توان از آن مثلا در صنعت خودرو سازي استفاده كرد. استانداردهاي عمومي را در هر صنعت و فعاليتي ميتوان بكار برد. ایزو 14001سيستم مديريت زيست محيطي ازاين قبيل ميباشد كه كاربرد زيادي داشته والزاماتش درجهت حفظ منابع طبيعي ومحيط زيست تعيين شده وپياده سازي آن موجب كاهش عوارض زيست محيطي ميگردد. ایزو 9001 سيستم مديريت كيفيت نيز جزء آيزو هاي پركاربرد محسوب ميشود كه دستورالعمل هايش جهت بهبود سطح كيفيت كالا ها وخدمات تعيين گشته است. ایزو 9001 مهمترین و عمومی ترین و مادر تمامی استانداردها محسوب می گردد. ایزو 45001 سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلی نيز از اين قبيل به شمار ميرود كه اجراي مفاد آن سبب ايجاد امنيت وسلامتي كارمندان شده و در نتيجه راندمان سازمان را ارتقاء ميدهد.

  انتخاب مرجع صادر کننده ايزو

  مراجع صادر كننده ایزو با هم متفاوتند. اين مراجع دو دسته ميباشند. دسته اول از اعتبار جهاني انجمنIAF بهره مند هستند که این مراجعIAF در حوزه پياده سازي صحيح وكامل الزامات با توجه به مستندات تاکید دارند و سختگیری خاصی روی آن صورت می گیرد که البته پیاده سازی واقعی ایزو برای شرکت متقاضی بسیار مهم هست و سبب بهره وری بالایی می شود. انجمنIAF درون سایت سازمان ايزو به عنوان تنهاترین مرکز و نهاد معتبر در حوزه صدور ایزو معرفی گردیده و غیر ازIAF نهاد دیگری را به جهت ایزو دارای قابلیت نمی داند. تمامی کشورها در سازمان ایزو عضو هستند و نمایندگانی را درIAF دارند که اين نمايندگان را اصطلاحا و اختصاراAB ميگويند در معنای نهادهای اعتبار دهنده ایزو که خودشان ایزو صادر نمی کنند و این کار را بر عهده مراجع دیگر با عنوان مراجع صادر کننده ایزو یا همانCB می گذارند و اینAB بایستی از قوانینIAF تبعیت کند. كارAB ها اعتبار دهي به مراكز صادر كننده ایزوISO همانCB ميباشد و تنهاAB موجود ايرانNACI ناميده ميشود تعداد زیادیCB تحت نطر هرAB فعالیت می کنند. تعداد مراكز صادر كننده گواهينامه ها بسيار زياد است. برخي ازاين مراكز تحت نظارت انجمنIAF هستند. اعتبار اين نوع گواهی ایزو دارای اعتبارIAF بالاترین اعتبار هست و در سطح بین الملل مورد قبول هست. دسته ديگر مراجعي هستند كه زير نظر انجمنIAF نبوده ومدرك اعطاء شده آنها نسبت بهIAF اعتبار كمتري دارد. البته اين گواهينامه ها در ايران وبرخي كشور هاي همسايه مورد قبول بوده وتنها دربعضي فعاليت ها مانند صادرات، اغلب كاربرد و اعتبار لازمه را ندارد. بنابراين شركتهايي كه فقط براي تبليغات وبرندسازي و اهداف دیگری که قبلا ذکر شد به دنبال دريافت گواهي ايزو هستند می توانند از طریق مراجعي كه زير نظر انجمنIAF نيستند اقدام نمايند.

  پیاده سازی مستندات ایزو

  مستند سازی و پیاده سازی مرحله بعدی از مراحل اخذ گواهینامه ایزو شمرده می شود. متقاضي طرحهاي اجرايي الزامات استاندارد را مبتني بر فرايند هاي مجموعه تهيه كرده و پس از آن اقدام به برپايي طرحهاي تدوين شده وكليه مستندات استاندارد مي کند. آموزش كاركنان ومديران مجموعه نیز در حوزه پیاده سازی حائز اهمیت بوده و مدیران کلیدی و کارکنان بایستی آموزش لازمه را دیده باشند.

  ممیزی

  سپس مرجع صادر كننده ايزو رابراي انجام مميزي مطلع مي نمايند. ازطرف مرجع صادر كننده ایزو كارشناسي به مجموعه فرستاده ميشود كه به آن افسر مميزي ميگويند، وبه بررسي تمهيدات انجام شده ميپردازد وچنانچه اشكال عمده اي درپياده سازي مشاهده نگردد، مدرك ايزو راصادر ميكنند اما درصورتي كه عدم تطابقي ديده شود، مميزي به زمان ديگري موكول خواهد شد ومتقاضي ميبايست نسبت به رفع آن اقدام نمايد. مراکز مشاوره بسیاری وجود دارند که میتوانند به موسسات کمک کرده تا نسبت به شرايط وموقعيت مجموعه دركوتاهترين زمان ممکن گواهی مورد نظر راكسب كنند. این مراکز با استفاده ازتجارب خود میتوانند براحتی مشخص کنند که برای موسسه متقاضی کدام نوعISO مناسب میباشد. مرکز مشاوره با استفاده از متخصصین مجرب خود در تمام مراحل، مجموعه راراهنمایی کرده تا نشان ایزو برای آنها صادر گردد.

  ثبت و صدور گواهینامه ایزو

  وقتی که تمام مراحل طی شد و ممیزی صورت گرفت و شخص ممیز سازمان را تایید کرد، در نهایت شرکت متقاضی را حائز شرایط اخذ ایزو به مرجع صادر کننده معرفی می کند و گواهینامه ایزو صادر می شود، جهت سهولت کار خود مراجع صادر کننده ایزو می توانند از صفر تا صد اخذ ايزو را به مراجع صدور ایزو بسپارند. در این روش قرار دادی با مرکز مربوطه منعقد خواهد شد و مركز صادر کننده به انجام مراحل ميپردازد.

  براي اطمينان ازمیزان اصالت گواهي ایزو ، چنانچه گواهی ایزو از نوعIAF باشد می توان از طریق سایتIAF استعلام گرفت. در خصوص گواهی نامه های ایزو غیرIAF مي توان، كد يا شماره اي که در روي گواهينامه درج شده است را در سايت اصلي سازمان اعتبار دهنده، استعلام كرد تا از صحتش اطمينان حاصل نمود. گذشته از اين موارد مي توان به جنس وكيفيت كاغذ اسناد ارائه شده وامضاء وهولوگرامش نيز توجه كرد كه البته چندان قابل اعتماد نيست. روش آسان تر، مراجعه و تماس با مراکز آگاهی همچون سیستم کاران وياري خواستن ازآنها دراين خصوص ميباشد. مرکز سسیستم کاران آموزش استعلامISO و کلیه خدمات آموزشی رابه صورت رايگان به متقاضی ارائه خواهد داد.

   مراحل اخذ ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • مراحل اخذ گواهینامه ایزو

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو

  اخذ گواهینامه ایزو مدرکیست تحت عنوان ضمانت فعالیتهای سازمانها و مؤسسات. اخذ گواهینامه ایزو و وجود آرم ایزو برروی محصولات، تولیدات و خدمات بابت مصرف کنندگان قرار میگیرد اطمینان و اعتمادرا ارمغان میآورد. احساس رضایت منباب مشتریباعث اعتمادبه نفس مدیران سازمان ها و مؤسسات میشود و باعث میشود قدمهای بزرگتر و محکمتری رابردارند. اخذ گواهینامه ایزو باعث میشود راه برای ورود در بازارهای جهانی هموار شود و سازمان متقاضی در عرصه بین المللی عرض اندام کند.

  گواهینامه ایزو ۹۰۰۱(سیستم مدیریت کیفیت) ، گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) ، گواهینامه ۴۵۰۰۱ ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ) ، مهم ترین و پرکاربردترین گواهینامه های ایزو میباشند. اخذ سه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ باهمدیگر باعث میشود سازمان دارای یک مدیریت یکپارچه ای شود. اصطلاحا نام اخذ مدیریت یکپارچه ، گواهینامهIMS میگویند.

  گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ویا گواهینامه سیستم مدیریت دارای فرآیندهای زیاد و بسیار گسترده ای میباشد. این استاندارد قدیمی ترین، اصلی ترین و اولین استاندارد جهانی می‌باشد و در کل دنیا قابلیت اجرا دارد. گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ شامل محصولات نمیشود بلکه مراحل تولید کالا و خدمات را مورد سنجش و بررسی قرار میدهد. مزایای اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ این است که تمام فرآیندها و شاخص ها را در سازمان شفاف و مشخص میکند، تمام فعالیتهای سازمان را با اهداف سازمان مطابق میکند و کارهای تکراری و وقت گیر را کنار می‌گذارد و انجام تمام این موارد توان رقابتی و حضور در عرصه بین المللی را افزایش میدهد.

  گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی باعث میشود ساختار سازمانی و تمام فعالیتها و فرآیندها در جهتی اجرا شوندکه در دراز مدت تمام برنامه های عملی در خدمت کمک به پاکیزه ماندن محیط زیست باشند. مزایای اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ باعث افزایش سهم سازمان در بازارهای بین المللی میشود و همچنین رعایت بهتر و بیشتر قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست ارزش افزوده هر سازمانی را بالاتر می‌برد.
  گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای باعث میشود سازمان بتواند سیستم های مدیریت خود را در زمینهای های بهداشتی و ایمنی ارزیابی کند و تمام نیازهای سازمان را جهت داشتن یک سیستم ایمن و بهداشت شغلی تدوین میکند. مزایای گواهینامه های ایزو 45001باعث میشود سازمان با ساختاری مناسب جهت بهداشت و امنیت شغلی گام بردارد، محیط کار امن تر شود و طرح های مناسبی در رابطه با بهداشت و ایمنی شغلی داده شود.
  مراحل اخذ گواهینامه ایزو ومدیریت سازمان تصمیم به طراحی و پیاده سازی صحیح و مناسب استانداردهای مربوط به نوع فعالیت مجموعه خود میگیرد. با جستجو درgoogle مشاور و کارشناس گواهینامه های ایزو را جهت طراحی، اجرا، مستندسازی و پیاده سازی ایزو انتخاب میکند. مشاوران و کارشناسان انتخاب شده باید وضعیت فعلی سازمان را با تمام فرآیندهای در حال اجرایش تجزیه و تحلیل کند. برگزاری جلسات آموزشی لازم خدمت کارکنان و مدیران سازمان متقاضی و آگاه کردن آنها از روند اخذ گواهینامه ایزو. طرح ریزی سیستم گواهینامه ایزو توسط کمیته راهبردی انجام میشود. تمام مستندات مورد نیاز سازمان (خط مشی، اهداف، نظامنامه ها، تهیه وسایل و..) تدوین و تنظیم میگردد. اجرای سیستم گواهینامه ایزو تحت قوانین و ملزومات مرجع ثبت و صدور گواهینامه انجام میگیرد و تمام مشکلات و عدم انطباق ها باید رفع گردد. انجام ممیزی داخلی و رفع عدم انطباق ها توسط نیرویی کار بلد و مسلط به قوانین ایزو. انجام ممیزی خارجی توسط کارشناس مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو. در مرحله آخر صدور گواهینامه ایزو انجام داده میشود و خدمت سازمان متقاضی تحویل داده میشود.

  مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو راCB میگویند. تعداد زیادیCB دردنیا و حتی کشور ایران در حال فعالیت هستند. در اصل هرCB باید تحت اعتبار یک مرجع اعتبار دهنده فعالیت داشته باشد. اصطلاحا نام مراجع اعتبار دهنده راAB میگویند. حالAB ها به دو دسته تقسیم میشوند.AB های دولتی و رسمی وAB های خصوصی و غیر دولتی.AB های دولتی و رسمی هر کشوری عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی با نامIAF می‌باشد.AB های خصوصی و غیر دولتی هر کشوری عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللیIAF نمی‌باشند. پس نتیجه میگیریم اگر یکCB هر کشوری تحت اعتبار یکAB باشد با عضویت در انجمن بین المللیIAF باشد گواهینامه ایزو صادر شده دارای سطح اعتبار بالایی می‌باشد.

  گروه مشاوره مهندس محمدیان باتعهد و ضمانت صد در صد درارائه بهترین خدمات باسابقه ای درخشان درزمینه اخذ انواع گواهینامه دولتی و بین المللی خدمت شما متقاضیان اخذ گواهینامه ایزومیباشد.

 • مزایای پیاده سازی IMS

  IMS CER

  مزایای پیاده سازیIMS

   

  اخذ گواهینامهISO9001

  گواهینامهISO9001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت ، به واسطه طراحی، مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت قابل انجام خواهد بود.

  سیستم مدیریت کیفیت باعث ایجاد مزایای زیر در سازمان خواهد شد.

  افزایش کیفیت و سرعت فرآیندها و فعالیت کلیه پرسنل

  مهندسی مجدد سازمان و فرآیندها و ایجاد نظم سازمانی

  کاهش ریسکهای موجود در سرمایه انسانی اموال فرآیندها و خدمات

  فزایش راندمان کاری و بهره وری در کلیه سطوح سازمان

  کاهش هزینه ها

  ایجاد یک نظام سیستماتیک متکی بر مستندات، نه متکی بر افراد

  ایجاد یک نظام مدیریت اطلاعات مستند و بایگانی سوابق قوی

  افزایش سطح رضایت ذینفعان شامل هیئت مدیره ، کارفرمایان و کارکنان و...

  اخذگواهینامهISO14001

  گواهینامهISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی به واسطه طراحی، مستندسازی و اجرای سیستم مدیریت مدیریت محیط زیست قابل صدور خواهد بود.

  سیستم مدیریت زیست محیطی باعث ایجاد مزایای زیر خواهد بود:

  کاهش و یا حذف کاغذ و کاغذ بازی در سازمان

  کاهش اثرات مخرب محیط زیست شامل آب، خاک و هوا بطور مستقیم و غیر مستقیم

  ایجاد فضای سالم و فرح بخش در سطح سازمان

  افزایش رضایت ذینفعان شامل ذینفعان شامل هیئت مدیره، کارفرمایان و کارکنان و...

  اخذگواهینامهISO45001

  گواهینامهISO45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بواسطه طراحی و مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت قابل انجام است.

  از مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت بهداشت حرفه ایی می توان موارد زیر را نام برد.

  ارتقا بر سطح سلامت، بهداشت و ایمنی کارکنان

  آموزش دوره های عملیاتی و کاربردی ویژه کارکنان

  شناسایی خطرات موجود در محل کار و ارزیابی و سپس رفع آنها

  ایمنی سازی محیط کار

  ایجاد آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری برای کارکنان

  شناسایی بیماری ها و امراض خاموش درکارکنان و تعریف اقدامات فوری

  افزایش سطح رضایت ذینفعان در حوزه سلامت و بهداشت و ایمنی و...

  هزینه های پیاده سازی هر سیستم به دو قسمت زیر تقسیم می گردد.

  هزینه تهیه و تدوین طرح کلی مثلا طرحHSE یا همانHSEPLAN مبلغ........... اعلام می گردد.

  هزینه پیاده سازی که متناسب با سطح بودجه تعریف شده بین صفر تا سه درصد از بودجه کل سازمان باشد.

   

  مزایای پیاده سازی IMS صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • مطالب مفید