گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

رتبه و گرید پیمانکاری

رتبه پیمانکاری (پرسش و پاسخ)

رتبه پیمانکاری راچه کسانی میتوانند دریافت کنند؟ شرکتهای پیمانکاری سه گروه میشوند :اولین گروه شامل پیمانکاران حقیقی و حقوقی دارای100 درصد سهام شرکت. گروه دوم : پیمانکاران که 100 درصد سهام آنهابه دولت ،شهرداری ، موسسات و نهادها و موسسات عمومی و عام المنفعه تعلق دارد. گروه سوم : پیمانکاران فاقد حائز شرایط اول و دوم. این سه گروه میتوانند رتبه پیمانکاری رادریافت کنند.

رتبه پیمانکاری وسوال دیگر: گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری رامیتوان باقراردادن اعضای هیات مدیره بعنوان افراد امتیاز آور کسب کرد؟ بله گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری رامیتوان باقراردادن اعضای هیات مدیره بعنوان افراد امتیاز آور کسب کرد وآندسته ازاعضاکه دارای مدرک لیسانس بالاتر باشند میتوانند امتیاز آور باشندبه شرط آنکه افراد صرفادریک شرکت بعنوان فرد امتیاز آور باشند.

گرید پیمانکاری وسوال دیگر: آیا شرطی بجهت تحصیلات مدیر عامل وجود دارد؟ بله دارابودن تحصیلات دانشگاهی ( حداقل لیسانس ) بجهت مدیر عامل و حداقل دوسوم اعضای هیات مدیره شرکت های الزامی میباشد.و امتیاز هریک ازمدیران و کارکنان تنها دریک شرکت لحاظ میشود . مدارک تحصیلی معادل معتبر دانشگاهی مورد تایید وزارت علوم درهمان مقطع قابل قبول میباشد امادر محاسبه امتیاز بایک درجه پایین تر محاسبه میشود و امتیاز مدرک زمینه مرتبط و امتیاز مدرک مرتبط بغیر مرتبط و امتیاز مدرک غیر مرتبط ،صفر محاسبه میشود .

رتبه پیمانکاری وسوال دیگر: چند نفر ازاعضا هیات مدیره بایستی مدرک کارشناسی داشته باشند؟ حداقل دوسوم اعضای هیات مدیره بایستی مدرک کارشناسی داشته باشندتا شرکت مربوطه بتواند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری رااخذ کند.

رتبه پیمانکاری ویا گرید پیمانکاری وسوال دیگر: آیا خدمت سربازی جهت کارشناسان الزامی میباشد؟ بله داشتن کارت پایان خدمت کارشناسان ازالزامات بوده و جزو شرایط ضروری میباشد.

رتبه پیمانکاری ویا گرید پیمانکاری وسوال دیگر: آیا خدمت سربازی بجهت کارشناسان الزامی سابقه محسوب میشود؟ بله خدمت سربازی بجهت کارشناسان الزامی سابقه محسوب میشود بشرط آنکه خدمت سربازی رابعد ازگرفتن مدرک لیسانس گذرانده باشندتا امتیازآن محاسبه شود .

رتبه پیمانکاری ویا گرید پیمانکاری وسوال دیگر: اولین رتبه دریافتی شرکتهای پیمانکاری میتواند برچه پایه ای میباشد؟ اولین رتبه دریافتی شرکتهای پیمانکاری میتواند پایه 5در دورشته ودرشرایط خاص باشدکه شامل توان مالی و تخصصی میباشدتا بتواند پایه بالاتری کسب کند.

رتبه پیمانکاری ویک سوال دیگر: جهت رتبه 5 چند کارشناس الزامی میباشد ؟ جهت رتبه 5 دو کارشناس باسابقه بیمه 36 ماهه وبعبارتی 3 سال ویا یک کارشناس باسابقه بیمه 84 ماهه بعبارتی 7 سال الزامی میباشد.

رتبه پیمانکاری ویک سوال دیگر: جهت ارتقا رتبه 5 بجهت رتبه های بالاتر چند قرارداد الزامی است؟ 3 قرارداد جهت ارتقا رتبه 5 بجهت رتبه های بالاتر الزامی میباشد. سازمان متقاضی دریافت رتبه بایستی سه قرارداد جهت اخذ رتبه بالاتراز رتبه 5 داشته باشند.

رتبه پیمانکاری ویک سوال دیگر: آیا بازنشستگان می توانند جز کارشناسان امتیاز آور باشند؟ بله . بازنشستگان میتوانند جز مدیر عامل و عضو هیات مدیره وکارشناسان امتیازآور باشند و نیازی ندارندبه سابقه بیمه و حکم بازنشستگی آنهادر سایت بارگذاری میشود .

گرید پیمانکاری ویک سوال دیگر: آیا کارکنان دولت میتوانند جز کارشناسان امتیاز آور باشند؟ بله کارکنان دولت میتوانند جز کارشناسان امتیاز آور باشند.کلیه کارکنان شاغل دولت ویا جانبازان درحالت اشتغال و بانک شهر ، مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت میباشند حتی بااستفاده ازمرخصی بدون حقوق نیز نمیتوانند در شرکتهای خصوصی بعنوان مدیرعامل و عضوهیات مدیره و سهامداربیش از5 درصد باشند.

رتبه پیمانکاری ویا گرید پیمانکاری وسوال دیگر: آیا شرکتهای خارجی ویا دوتابعیتی میتوانند رتبه دریافت کنند؟ بله شرکتهای خارجی ویا دوتابعیتی میتوانند رتبه دریافت کنند اما تنها بجهت شرکتهای فعال داخل ایران میتوانند رتبه دریافت کنند وباید هردو شرکت تابعه درسایت ثبت نام کنند.

رتبه پیمانکاری ویا گرید پیمانکاری وسوال دیگر: مدت زمان امتیازآور بودن یک کارشناس بجهت شرکت مورد نظرش چه زمانی میباشد؟ مدت زمان امتیازآور بودن یک کارشناس بجهت شرکت مورد نظرش 4 سال تازمان اعتبار گواهینامه میباشد

رتبه پیمانکاری ویا گرید پیمانکاری وسوال دیگر: آیا اعضا هیات علمی دانشگاه میتوانند جز هیات مدیره یا مدیر عامل شوند؟ بله اعضا هیات علمی دانشگاه میتوانند جز هیات مدیره یا مدیر عامل شوند . اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد و سایر دانشگاههای غیر دولتی منعی جهت حضوردر هیات مدیره ویا سهامدار بالای 5 درصد شدن ندارند. تنهادر صورتی میتوانند بعنوان فرد امتیاز آور ویا مدیر عامل فعالیت نمایندکه سمت اجرایی دردانشگاه نداشته باشند . لازم بذکر میباشدکه مدیر گروه جهت اعضای هیات علمی ، سمت اجرایی محسوب نمیشود .

گرید پیمانکاری وسوال دیگر: آیا پیمانکاران حقیقی میتوانند رتبه دریافت کنند؟ بله پیمانکاران حقیقی میتوانند رتبه دریافت کننداما درابتدا بایستی یک شرکت باسهامی خاص تاسیس کنند و حداقل20درصد سهام شرکت رادارا باشند و فقط یکبار میتوانند تجربیات کاری خود رابرای دریافت رتبه استفاده کنند .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید