گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

رتبه ویا گرید پیمانکاری

گرید پیمانکاری ، رتبه پیمانکاری

رتبه پیمانکاری ویاهمان گواهینامه صلاحیت پیمانکاری مورد نیاز و درخواست شرکتهای پیمانکاری فعال دریازده رشته آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات، تجهیزات، کاوشهای زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی میباشد. شرکتهای پیمانکاری فعال دراین حوزه ها بنابر الزام اداره کار بایستی جهت مناقصات بابت اخذ گرید پیمانکاری اقدام نمایند وجهت دریافت گرید ویا رتبه پیمانکاری شرکت پیمانکاری بایستی درابتدا گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران رادریافت نمایند. واز رتبه 5به1 متغیر میباشد. دراولین درخواست شرکت پیمانکاری بایستی جهت درخواست رتبه 5 اقدام کند.

دریافت رتبه پیمانکاری جهت اخذش درابتدا بایستی یک شرکت ثبت شده داشته باشید. واگر شرکت ثبت شده نداشته باشید بایستی درزمینه کاری خوددر اداره ثبت شرکتها ثبت کنید. یک سوم اعضای هیات مدیره بایستی حداقل مدرک کارشناسی داشته باشند. استخدام و بکارگیری یک مهندس دارای 7سال سابقه بیمه ازشرکت دارای رتبه ، درقسمت هیات مدیره ، استخدام دو مهندس دارای سابقه بیمه وسه سال کار مرتبط چنانچه دو مهندس فوق عضو هیات مدیره باشند شرکت متقاضی پیمانکاری میتواند دردو رشته درخواست رتبه بدهد.

شرایط شرکتها جهت دریافت گرید نیز بشرح ذیل میباشد: تاییدیه عدم سوء پیشینه ، باتوجه بدینکه منجربه محدودیت انجام پروژه ها میشود. تاییدیه عدم اشتغال درسازمانها و مشاغل دولتی جهت مدیران شرکت. رتبه پیمانکاری جهت شرکتهای پیمانکاری عموما درباره پروژه های عمرانی، ساخت و نظارت برکار پیمانکار صحبت و مدیریت میکند. درراستای گرفتن رتبه ویا گرید پیمانکاری امتیازدهی شامل امتیازبه نیروی انسانی متخصص، سابقه کاری وهمچنین توان مالی میباشد. رتبه شرکتهای پیمانکاری دریازده رشته و 5 رتبه طبقه بندی و امتیازدهی میشوند.

رتبه 5 پیمانکاری : جهت اولین درخواست شرکت پیمانکاری متقاضی تنها میتواند دو رتبه 5 رادریافت کند و دردو رتبه 5 صلاحیت دریافت رتبه راپیدا میکند. شرکت پیمانکاری تنها میتواند جهت کسب سه رتبه همزمان دررشته های ساختمان و ابنیه ، تاسیات و تجهیزات و مرمت آثار باستانی رتبه 5 دریافت کند. داشتن تحصیلات لیسانس جهت مدیرعامل وهمچنین حداقل دوسوم اعضای هیات مدیره . دونفر پرسنل امتیازآور ازمیان کارکنان ویا هیات مدیره با داشتن 36ماه سابقه بیمه درطول 48 ماه گذشته آنهم بدان شرطیکه 3ماه آخر بیمه درون شرکت متقاضی باشد. دراولین درخواست رتبه جهت شرکتهای متقاضی رتبه 5 بایستی یک نفراز اعضای هیات مدیره امتیازآور رشته مورد تقاضا 3سال سابقه بیمه داشته باشد. افراد بازنشسته میتوانند جزو اعضای هیات مدیره، مدیرعامل ویا کارکنان امتیازآور محسوب گردند. کارمندان شاغل درسازمانهای دولتی وهمچنین اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی نمیتوانند مدیرعامل ویا عضو هیات مدیره ویا دارای بیش از5 درصد سهام درشرکتهای خصوصی باشند البته قانون فوق درباره اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد صدق نمیکند. شرکتهای متقاضی گرید پیمانکاری میتوانند نصف افراد امتیازآورشان رااز میان افراد بازنشسته ویا هیات مدیره انتخاب کنند. استفاده ازافراد امتیازآور بازنشسته وهمچنین هیات علمی دانشگاههای غیردولتی تادو نفر بعنوان مدیرعامل ویا عضو هیات مدیره بدون مانع میباشد.استفاده ازکارکنان امتیازآور بازنشسته شده درهمان شرکت متقاضی محدودیتی ندارد. درطی سالهاییکه افراد امتیازآور عضو هیات مدیره بوده اند مستندات مرتبط باروزنامه رسمی کافیست. اشخاص شاغل دریک شرکت بعنوان کارمند ویا عضو هیات مدیره درصورتیکه عضو کارکنان امتیازآور نیز باشند نمیتوانند درشرکت دیگر بعنوان فرد امتیازآور بحساب بیایند. حضور و وجود یک عضو هیات مدیره ویا مدیرعامل ویا کارکنان امتیازآور مرتبط بارشته تحصیلی زمینه بامدرک فوق دیپلم وبالاتر جهت هررشته درخواستی الزامی میباشد. سهامداران حقوقی خصوصی بایستی درسایت ساجات ثبت نام کنند و ابتدا ثبت نام اولیه خودرادر سایت ساجات انجام دهند وسپس فرم ثبت نام اولیه خودرابرای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بودجه بفرستند و تاییدیه دریافت کنند.
رتبه 4تا 1 و شرایط اخذ رتبه 4تا 1 جهت شرکتهای پیمانکاری ازمباحث دیگر مهم دربحث رتبه میباشد. درمورد قراردادهای اتمام شده دستگاههای دولتی و خصوصی ارائه مفاصا حساب بیمه ویا تاییدیه کارفرما الزامی میباشد. درمورد قراردادهای درحال اجرا ارائه آخرین صورت وضعیت تایید شده کارفرما اجباری میباشد. درمورد قراردادهای درحال اجرای دستگاههای خصوصی بایستی ازسازمان مالیات واز بیمه استعلام کرد. درمورد قراردادهای دست دوم خاتمه یافته ارائه برابر اصل مفاصا حساب بیمه و نامه تاییدیه کارفرمای اصلی الزامی است .درمورد قرارداد های دست دوم درحال اجرا بایداز بیمه و مالیات استعلام شود. درباره قراردادهای خارجی تمام صفحات قرارداد بایستی تاییدیه سفارت ایران درکشور هدف ومعاونت کنسولی وزارت امور خارجه راداشته باشد.

رتبه پیمانکاری ویاهمان گرید پیمانکاری بجهت اخذش مدارکی الزامی میباشدکه تماما بایستی دارای مهر شرکت وامضای صاحبان امضای مجاز شرکت وهمچنین جمله کپی برابر اصل است باشند. تصویر مدرک تحصیلی ، تصویر شناسنامه ودر صورت وجود توضیحات، توضیحات بایستی پیوست گردد، تصویر دوطرف کارت ملی، عکس پرسنلی، تصویر کارت پایان خدمت ویا معافیت جهت اشخاص مشمول متولد 1338 وبعدآن، نمونه امضا، حکم بازنشستگی افراد بازنشسته، گواهی بیمه تامین اجتماعی اشخاص شاغل سازمان متقاضی باتوجه بدینکه گواهی بیمه تامین اجتماعی جهت افراد امتیارآور سه سال اخیر الزامیست. مدرک دوره های آموزشی کوتاه مدت افراد فنی .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید