گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری بجهت شرکتهای پیمانکاری کاربرد دارد وهمان رتبه ویا گرید پیمانکاری میباشد. گرید ویا رتبه پیمانکاری ، گرید ویا رتبه ای میباشد مختص شرکتهای پیمانکاری، مشاوره، شرکتهای انفورماتیکی وهمچنین شرکتهای فنی و مهندسی که دراساسنامه آنها فعالیتهای مرتبطه رتبه ویا گرید پیمانکاری درج گردیده است. رتبه پیمانکاری و مشاوره و انفورماتیکی ازطرف سازمان بودجه صادر میشود. گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری پیش نیاز گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشد و دوره آموزشی خاصی نیاز ندارد. سازمانهای درخواست کننده و متقاضی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بایستی درابتدا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری رادریافت کنند. جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری برعکس گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گذراندن دوره خاصی الزامی نمیباشد.

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بجهت اخذش مدارکی مورد نیاز میباشد. مدارک مورد نیاز بجهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری و پرونده رتبه شامل: مدارک پرسنل (هیئت مدیره ، سهامداران و پرسنل امتیاز آور): شناسنامه ( در صورت وجود توضیحات پیوست شود )، رو و پشت کارت ملی ،عکس پرسنلی ،نمونه امضا ،تصویر کارت پایان خدمت ویا معافیت برای افراد مشمول متولد 1338 و بعدازآن بجهت اعضا، مدارک تحصیلی، حکم بازنشستگی برای افراد بازنشسته، گواهی تجمعی بیمه تامین اجتماعی (بجهت افراد امتیاز آور درسه سال اخیر الزامی است)، مدارک دوره های آموزشی کوتاه مدت افراد فنی. مدارک مربوطه ی شرکت: آخرین اظهار نامه ثبتی شرکت ( شرکتهای بامسئولیت محدود بجای اظهار نامه ثبتی شرکت از" شرکت نامه " تصویر بگیرند. آخرین اساسنامه شرکت، روزنامه تاسیس و تمامی روزنامه های رسمی تغییرات 20 سال اخیر، تعهد نامه مبنی براینکه شرکت تنها دارای همین تغییرات است. تصویر صورتجلسه مجمع عمومی بیانگر 100 % صاحبان سهام. تصویر گواهینامه صلاحیت قبلی (درصورت وجود )، آخرین اظهار نامه مالیاتی سال منتهیه بررسی پرونده تایید شده توسط سازمان امور مالیاتی. اجاره نامه / سند ملکی دفتر مرکزی و شماره تماس دفتر مرکزی و شعبات و پست الکترونیک آنها، برگه پرداخت بیمه و پروژه در36 ماه گذشته (بجهت رتبه 5 بیمه پروژه نیاز نمیباشد)

گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری بجهت انواع پیمانکاران صادر میشودکه % 100سهامش متعلقِ اشخاص حقوقی . پیمانکاران دولتی باشد ویا 100% سهامش متعلق دولت باشد. همچنین گروههای مشارکت و سایر پیمانکاران باتوجه اینکه حائز شرایط نوع اول و دوم نباشد.

گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری یاهمان گرید بین گرید ویا رتبه 1تا5 متغیر میباشدکه شرایط گرفتن رتبه 5 و رتبه 1 تا 4 بدین شرح میباشد:

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ؛ شرایط لازم بجهت دریافت رتبه 5 پیمانکاری :بجهت اولین درخواست شرکت متقاضی میتواند تنها دردو رتبه 5 حائز صلاحیت شود، تنها کسب سه رتبه 5 همزمان دررشته های ساختمان و ابنیه ، تاسیسات و تجهیزات و مرمت آثار باستانی امکان پذیر است. داشتن تحصیلات لیسانس بجهت مدیر عامل و حداقل دو سوم ازاعضای هیات مدیره الزامی است. وجود دو نفر بعنوان پرسنل امتیاز آور ( ازکارکنان یاهمان هیات مدیره ) باداشتن 36 ماه بیمه در48 ماه گذشته الزامی میباشد بشرط آنکه 3 ماه آخر بیمه درشرکت متقاضی باشد. دراولین درخواست رتبه بجهت شرکتهای متقاضی رتبه 5 بایستی یکی ازاعضای هیات مدیره امتیاز آور دررشته مورد درخواست 3 سال سابقه بیمه مفید داشته باشد. افراد بازنشسته میتواند عضو هیات مدیره ، مدیر عامل یاهمان کارکنان امتیاز آور محسوب شوند. کلیه کارکنان دولت شاغل دردستگاههای دولتی وحتی اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی نمیتوانند مدیر عامل یاعضو هیات مدیره ویا سهامدار بیش از5 درصد شرکت های خصوصی باشند (این قانون درمورد اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد مصداق ندارد). شرکت های متقاضی میتوانند نیمی ازافراد امتیاز آور خودرا ازافراد بازنشسته ویا هیات علمی انتخاب کنند. ( سوابق کاری گذشته افراد امتیاز آور بازنشسته بایستی مرتبط باشد ). استفاده ازافراد امتیاز آور بازنشسته و هیات علمی ( دانشگاههای غیر دولتی ) تادو نفر بعنوان مدیر عامل ویا عضو هیات مدیره بلامانع میباشد. استفاده ازکارکنان امتیاز آورکه درهمین شرکت بازنشسته شده باشند محدودیت ندارد. درسالهاییکه افراد امتیاز آور عضو هیات مدیره بوده اند صرفا مستندات مربوطه روزنامه رسمی کفایت میکند. افرادیکه دریک شرکت چه بعنوان کارمند ویا عضو هیئت مدیره فعالیت نمایند وبه عنوان کارکنان امتیاز آور محسوب شوند نمیتوانند درشرکت دیگر نیزبه عنوان فرد امتیاز آور محسوب شوند . وجود یک عضو هیات مدیره ویا مدیرعامل ویا کارکنان امتیاز آور بارشته تحصیلی زمینه ( فوق دیپلم و بالاتر ) بجهت هررشته درخواستی الزامی میباشد. سهامداران حقوقی خصوصی بایستی درسامانه ساجات ثبت نام شوند یعنی آنها نیز بایستی ثبت نام اولیه رادر ساجات انجام بدهند وفرم ثبت نام اولیه رابه سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرستاده و تاییدیه بگیرند

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری و شرایط رتبه های 4 الی 1 :درمورد قراردادهای خاتمه یافته بادستگاههای دولتی ارائه مفاصا حساب بیمه ویا تاییدیه ازکارفرما الزامی میباشد. درمورد قراردادهای درحال اجرا ارائه آخرین صورت وضعیت تایید شده کارفرما الزامی میباشد. درمورد قراردادهای خاتمه یافته بادستگاههای خصوصی ارائه برابر اصل مفاصا حساب بیمه الزامی است.درمورد قراردادهای درحال اجرا بادستگاههای خصوصی بایستی ازطریق بیمه و سازمان مالیات استعلام گردد. درمورد قراردادهای دست دوم خاتمه یافته ارائه برابر اصل مفاصا حساب بیمه و نامه تاییدیه کارفرمای اصلی الزامی میباشد. در مورد قرارداد های دست دوم در حال اجرا بایستی ازطریق بیمه و مالیات استعلام شود. درباره قراردادهای خارجی تمام صفحات قرارداد بایدبه تاییدیه سفارت ایران درکشور هدف و معاونت کنسولی وزارت امور خارجه رسیده باشد (ارائه مدارک مربوط باتاییدیه های معاونت نظارت راهبردی درمواردیکه کار خارجی باروال صادرات، خدمات، فنی و مهندسی و کلیه ماده 19 انجام شده باشد مفید خواهد بود. ) و یکی ازاین دو : الف ) اصل بیمه پرداختی مرتبط باقرارداد و اسناد مالیات پرداختی درکشور هدف که به تایید سفارت ایران در کشور هدف و معاونت کنسولی وزارت امور خارجه رسیده باشد بعلاوه اظهار نامه مالیاتی و برگ تشخیص قطعی تاییدشده توسط شعبه مالیاتی ایران وهمچنین موید و منعکس کننده قراردادهای خارجی مورد ادعا باشد. ب) مدارک بانکی معتبر مبنی بردریافت صورت وضعیت ها و حق الزحمه ها ازکارفرما به صورت lc یاسایر روش ها ، مدارک فوق بایستی ازسوی بانکهای داخلی ویا سفارت ایران درکشور هدف و معاونت کنسولی امور خارجه مورد تایید قرارگرفته باشد.

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری قابل استفاده شرکتهای پیمانکاری بدین شرح میباشد؛ شرکتهای ساختمانی ، آب ، راه و ترابری، صنعت و معدن ، نیرو ، تاسیسات و تجهیزات ، کاوش های زمینی ، رشته ارتباطات ، کشاورزی ، مرمت آثار باستانی ، نفت و گاز.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید