گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

ISO 13485

 • گواهینامه IS013485 گواهی نامه ایزو 13485

  iso13485

  گواهینامهIS013485 گواهی نامه ایزو 13485

  استانداردISO13485 سیستم مدیریت در تجهیزات پزشکی میباشدکهبمنظور یاری کردن سازمان جهت طراحی، توسعه، نصب و راه اندازی محصول و ارائه خدمات تجهیزات پزشکی طراحی و تدوین شده والزاماتی رابیان میکند. جهت راهنمایی سازمان بمنظور طراحی، توسعه و تدارک خدمات مرتبط باوسایل وتجهیزات پزشکی

  استاندارد 13485 تکمیل کننده ی الزامات استاندارد ایزو 9001 میباشد. یعنی الزامات اولیهISO 13485 درون استانداردISO9001 وجود دارد. بهمین جهت استاندارد 9001 بعنوان پیش نیار استاندارد 13485 مطرح میگردد. سازمان متقاضی گواهیISO 13485 بهترست بطورهمرمان ویا قبل ازطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ایزو 13485 سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 رانیز طراحی و پیاده سازی نماید.

  استاندارد 13485 و 9001 فرآیند ممیزی شان باهم مشابه میباشدو کلیه مستندات عمومی سیستم مدیریت کیفیت نیز حین ممیزی مورد ارزیابی قرار می گیرند.اهمیت سیستم مدیریت کیفیت وتخصصی شدن استاندارد صنایع مختلف خصوصا صنایع پزشکی بدلیل ارتباط سلامت و حفظ جان انسان ها حائز اهمیت میباشد.

  استاندارد ISO 13485مزایای بسیاری دارد.بعنوان مثال استفاده ی استاندارد ISO 13485جهت ارزیابی خطرات احتمالی و ناراحتی و بیماری بدنبال استفاده ی محصولی بروز می کند میباشد. همچنین استانداردiso13485 کلیه مواردGMPsdswewrrhy راکه مورد استفاده ی صنایع پزشکی میباشد، مورد توجه قرار میدهد.

  گواهی نامهISO 13485 وفواید بکارگیری استاندارد مدیریت تجهیزات پزشکی:

  ایجاد هماهنگی درقوانین مرتبط باوسایل وتجهیزات پزشکی بجهت سیستم های مدیریت کیفیت
  یکپارچه سازی سیستم مدیریت کیفیت سازمان بانیازمندیهای سایر سیستم های مدیریتی
  صدور گواهی و ثبت سیستم مدیریت کیفیت توسط طرف های داخلی و خارجی
  تامین خواستهای GMPدرصنایع
  حذف و کنترل خطرات ناشی ازمصرف محصول توسط مصرف کنندگان

  گواهیISO13485 ومزایای پیاده سازی:

  حمایت و نگهداری زندگی، تعیین اهداف یکپارچه وهماهنگ جهت سازمان، افزایش رضایت مندی پرسنل و مشتری، صرفه جویی در هزینه وزمان، بهبود مستمرافزایش بهره وری، هدفمندی سیستم مدیریت کیفیت، ایجاد چارچوبی جهت بهبود مستمر هرفرآیند پزشکی ایجاد زنجیره موثر بین مشتری وسازمان و عرضه کننده، استفاده بهتر و بهنیه از تجهیزات پزشکی

  مشاوره ایزو و استاندارد بین المللی ایزو مهمترین خدمت موسسات مشاوره مدیریت میباشد. وقتی مشاوره ایزو تمام شد سازمان بدنبال صدور گواهینامه ایزو میباشد.

  گواهیISO13485 جهت اطمینان خاطر مشتریان بجهت تولید امن تر و اثرگذاری سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی وبرآورده ساختن نیازهای قانونی یک موسسه کاربرد دارد.

  مراجع گواهی دهنده ی ایزو ۱۳۴۸۵ واعتبارشان اهمیت ویژه ای دارد.دفاتر نمایندگیِ خارجی فعال درایران هستندکه اقدام مینمایندبه ارزیابی موسسات طبق استانداردISO 13485 وسپس گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ توسط موسسه صادر میگردد. متاسفانه هستند موسسات غیر متخصص وافراد کلاهبردارکه بعنوان شرکت گواهی دهنده فعالیت میکنند اما گواهی ایزو تقلبی صادر میکنند.

  صدور گواهی نامه ایزو ۱۳۴۸۵ ارزیابی داخلی اش دو مرحله دارد:

  مرحله ی اول ارزیابی ویا ممیزی خارجیISO13485 : اعتبار سیستم مدیریت کیفیت خارجی توسط ممیزی خارجی بررسی شده و سازمان شما جهت ممیزی مرحله ی دوم مورد ارزیابی قرار میگیرد. سپس یافته های ممیزی و فرصت های بهبودبه سازمان ارسال میگردد. مرحله ی دوم ممیزی خارجی ایزو ۱۳۴۸۵: سیستم مدیریتISO 13485 شامل متد متعدد تعریف و کنترل متد طبق استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ بصورت نمونه ای توسط ممیزی خارجی، اجرا میگردد.

  اخذ گواهینامهISO13485 :وقتی ممیزی خارجی ایزو ۱۳۴۸۵ انجام پذیرفت و سازمان عدم انطباق بحرانی نداشت، گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ توسط شرکت گواهی دهنده ی ایزو صادر می شود و مدت اعتبار آن سه ساله میباشد.

  مزیت صدور گواهینامه ی ایزو ۱۳۴۸۵ :

  صدور گواهی نامه ی ایزو ۱۳۴۸۵ قابل استفاده ی موسسات فعالِ زمینه یِ طراحی، توسعه ، نصب و راه اندازی محصول و ارائه ی خدمات پزشکی میباشد.
  صدور گواهینامه ی ایزو ۱۳۴۸۵، اثبات کننده و معرفی کننده ی موسسات فعالِ زمینه یِ طراحی، توسعه، راه اندازی و نصب و ارائه ی خدمات پزشکی جهت آگاهی موسسات مقرراتی بالا دست میباشد.
  صدور گواهی ایزو ۱۳۴۸۵ مشابه ایزو ۹۰۰۱ میباشد و تمام مستندات یک سیستم ضمن نظارت بر مراحل ساخت و تولیدش حین ممیزی مورد ارزیابی قرار میگیرد .

  کلا موسسات فعال زمینه ی تجهیزات پزشکی طبق محصول تولیدی یا خدماتی شان دو دسته میشوند:

  دسته ی اول موسسات دارای محصولات کلاس خطر C(زیاد) و D ((خیلی زیاد) ایندسته ملزم میباشدبه گرفتن گواهینامه یISO13485 .

  دسته دوم : موسسات دارای محصولات کلاس خطر B(متوسط) و D ((خیلی زیاد) ایندسته ملزم نیست گواهینامه ایزو 13485 داشته باشد، ولی وجود یک سیستم مدیریت کیفیت مرتبط الزامی میباشد.

  مراحل صدور گواهینامه ایزو 13485 بدین روال میباشد:

  صدور درخواست ممیزی جهت ارائه مراجع ونهادهای معتبر صادر کننده ی گواهینامه های استاندارد ایزوCB

  ارائه فرم مشخصات جهت عقد قراردادوسازمانCB

  تکمیل فرم مشخصات سازمان و ارسال فرم جهت ارائه بابت سازمانCB

  ارسال قرارداد ممیزی و صدور گواهینامه ایزو مابینCBوسازمان

  امضای قرارداد و انجام عملیات مالی توسط سازمان

  برنامه ریزی جهت انجام ممیزی مرحله ی اول و دوم (مراحل متعاقبا بالا ذکر شده)

  انجام ممیزی مرحله اول توسط تیم ممیزی CB

  انجام ممیزی مرحله دوم توسط تیم ممیزی CB

  ارائه گزارش ممیزی انجام شده ی سر ممیز جهت تحویلِ کمیته مرتبط CB

  جمع بندی و نتیجه گیری درباره ی وضعیت صدور گواهینامه ایزو بدست کمیته مربوطه

  ارسال گزارش ممیزی جهت ارائه ی سازمان

  صدور گواهینامه یISO13485 وقتی عدم انطباق احتمالی هررخدادکه تاثیر منفی روی یک سازمان وکارکنان ومحصولات و تجهیزاتش داشته باشد رفع میشود وسپس تحویل سازمان داده میشود.

  صدور گواهی نامهISO13485 میتواند مزایای زیادی جهت رفاه سازمان شما داشته باشد :

  تولیدات تجهیزات پزشکی سازمان شما ایمن و کاربردی میگردد.
  سازمان شما قوانین لازم و مرتبط فعالیتش راشناسایی و رعایت میکند.
  برآورده کردن انتظارات مشتریان شما بدنبال صدور گواهینامه ی ایزو ۱۳۴۸۵ نیز مزیت دیگر ایزو میباشد. یک مزیت دیگر گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵، تضمین سازمان شما ازلحاظ همگام سازیِ استاندارد سازمان FDA(سازمان جهانی غذا و دارو) میباشد. بهمراه صدور گواهینامه یISO13485 ، خطرات احتمالی و ناخودآگاه هرمحصول قابل کنترل خواهد بود.

 • گواهینامه ISO13485 گواهی نامه ایزو 13485

  iso13485

  گواهینامهISO13485 گواهی نامه ایزو13485

  گواهینامهISO13485 باعنوان سیستم مدیریت درصنایع و تجهیزات پزشکی کاربرد دارد والزامات یک سیستم مدیریت کیفیت راتعریف میکندکه سازمان میتواندازآنبجهتطراحيوتكوين توليد،نصبوارايهخدماتوسايلپزشكي طراحي،تكوينوفراهمكردنخدماتوابستهبدان استفادهكند. استانداردISO 13485میتواندتوسططرفهايدرون سازمانيوبرونسازمانيوازجمله سازمانهايگواهيكنندهجهتارزيابيتواناييسازماندربرآوردهكردنخواستههاي مشتريوالزاماتمرتبط بامقرراتمورداستفادهقرارگيرد. الزاماتسيستممديريتكيفيتمورد استفادهاستاندارد13485، مكملالزاماتفنيمشخصشدهبرايمحصولهستند.

  گواهی نامه ایزو 13485 جهت کلیه محصولات و تجهیزات پزشکی و محصولات مرتبط باانواع تجهیزات پزشکی مختص تولیدکنندگان مانند تولید کننده تخت بیمارستانی ، ماسک تنفسی ، عینک ، سرنگ ، دمپایی طبی ، ناخنگیر، بانداژ ، گاز استریل ، لباس بیمارستانی ، تجهیزات ساکشن ، تجهیزات جراحی ، تجهیزات آزمایشگاهی و غیره میباشد بنابر الزام وزارت بهداشت ، درمان و پزشکی ایران شرکتهای تولید کننده و فعال درحوزه صنایع پزشکی و تولیدکنندگان تجهیزات و محصولات پزشکی موظفند گواهینامه ایزو 13485 رادریافت کنند. سازمانهای فعال درحوزه صنایع و تجهیزات پزشکی وسازمانهاکه بطور مستقیم ویا غیرمستقیم درتجهیزات پزشکی فعالیت میکنند بایستی استانداردISO13485 رادریافت کنند. همچنین وزارت بهداشت ، درمان و پزشکی ایران سازمانهای تولیدکننده محصولات پزشکی راملزم میکند فقط ازطریق مراجعی جهت ثبت و صدور مدرکISO13485 اقدام کنندکه خودشان اعلام کرده و معرفی میکنند وبدلیل همین محدودیت مراجع صادرکننده گواهیISO 13485 متاسفانه هزینه ثبت و صدور و دریافت گواهینامه ایزو 13485 بالاست وحتی دوسه برابر قیمت معمول میباشدوبدلیل همین انحصاری بودن بازار ثبت و صدورISO13485 مراجع هرقیمتی بخواهند بابت ثبت و صدورش میگیرند و متاسفانه مرکزی نیست تااین کنتزل قیمت رامدیریت کند وجلوی افزایش قیمت و هرج و مرج درقیمت رابگیرد همین امر باعث میشودتا قیمتها گاها دوتاسه برابر افزایش یابد. همچنین برندهای مختلف وهمین عدم نظارت برروی قیمتها باعث میشودکه قیمتها دوسه برابر شود. سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامهISO13485 بایستی توجه کنندکه ازطریق مراجع معرفی شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و پزشکی ایران اقدام کنندبه دریافت استاندارد ایزو13485 وباعدم آگاهی ازاین موضوع مجبوربه هزینه دوباره بابت اخذ گواهینامه ایزو13485 نشوند.

  گواهیISO 13485 همچنین الزامات مشترک داردبا استانداردISO9001 سیستم مدیریت کیفیت. البته استاندارد 9001 بعنوان پیش نیاز و مادر تمامی استانداردها میباشدکه درتمامی استانداردها جهت بهبود روند و کیفیت بهترست قبل ویابطور همزمان بااستاندارد موردنظر یک سازمان طراحی و پیاده سازی و اخذ گردد و استاندارد 134845 نیز ازاین قاعده مستثنا نیست. بسیاری ازالزامات تعریف شده درون استاندارد ایزو 13485 درون استاندارد ایزو9001 موجودست بهمین دلیل سازمان متقاضی دریافت استانداردISO 13485 جهت بهبود فرآیندها و پیاده سازی بهتر و کاربردی بهترست قبل یابطور همزمان هردو استانداردISO13485 وISO 9001 راباهم طراحی و پیاده سازی و اخذ نمایند. همچنین گزارشفنيايزو۱۴۹۶۹(ISO/TR 14969) با هدففراهمنمودنراهنماييبرايبكارگيرياستانداردایزو 13485طراحی وتدوينشدهاست.استاندارد13485الزاماتخاصسايرسيستمهايمديريتازقبيلالزاماتدرونمديريت زيستمحيطي ،مديريتبهداشتوايمنيكار ويامديريتماليدرنظرگرفتهشده اند،رادربرنميگيرد. بااینحالاستانداردISO13485سازمانراقادرميسازدتاسيستممديريتكيفيتخودراباالزامات ذيربطسيستممديريت،همراستاويايكپارچهنمايد.سازمانميتواندسيستمهايمديريت فعليخودرابمنظورايجاديكسيستممديريتكيفيتمنطبقباشدباالزاماتاستاندارد 13485 تطبيقدهد .

 • گواهینامه ایزو 13485

  گواهینامه ایزو 13485

   

  گواهینامه ایزو 13485

  آیا برای گرفتن گواهینامه ایزو 13485 با مشکل مواجه هستید؟ آیا جهت دریافت گواهینامهISO13485 دچار سردرگمی و اطلاعات پراکنده و غیر دقیق هستید؟ برای گرفتن گواهینامه ایزو 13485 ( سیستم مدیریت کیفیت ویژه تجهیزات و محصولات پزشکی ) چه مراحلی را باید طی کرد؟ مراجع صادر کننده گواهی ایزو 13485 کجا هستند؟ مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو 13485 یاISO13485 مورد تایید وزارت بهداشت چه مراجعی هستند؟ آیا برای واردات یا صادرات گواهی نامه ایزو 13485 لازم است؟ همه این سئوالات از جمله سئوالات خیلی از متقاضیان ثبت و صدور گواهینامه 13485 هست. اما اگر واقعا بدنبال اطلاعات درست و کافی در خصوص نحوه اخذ گواهینامه ایزو 13485 و سایر شرایط مراحل و اعتبار و هزینه و... گواهی 13485هستید ادامه مقاله را بخوانید.

  گواهینامه ایزو 13485 چیست؟

  سازمان استاندارد جهانیISO حدود 24000 استاندارد در حوزه منابع مختلف و همچنین سیستمهای مدیریتی مختلف تهیه و تدوین و منتشر کرده است. یکی از این استانداردها ، استاندارد مربوط به شرکتهای فعال در حوزه تجهیزات و محصولات پزشکی است. هر شرکت تولید کننده این اقدام میتواند با پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی مطابق با استاندارد 13485 اقدام نماید. هر استانداردی دارای یک شماره اختصاری می باشد. بنابراین شماره استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی 13485 است. هر وقت یک شرکتی استاندارد 13485 را در مجموعه خود جاری می کند میتواند از مراجع صدور گواهینامهISO درخواست نماید تا با انجام ممیزی نسبت به ثبت و صدور گواهینامه ایزو 13485 اقدام نماید.

  مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو 13485 در دنیا

  اصولا اگر یک شرکتی بخواهد گواهینامه ایزو 13485 بگیرد میتواند با مراجعه شرکتهای صادر کننده معتبر درخواست خود را اعلام نماید. اما سئوال اینجاست که شرکتهای صادر کننده ایزو کدامشان معتبر هستند. هر شرکت صادر کننده مدرکISO را اصطلاحاCB می گویند. هرCB هم بایستی از یک نهاد دولتی و قانونی بالادستی مربوط به حکومت کشور خودش یا هر کشور دیگری مجوز فعالیت داشته باشد. به این مراجعی که بهCB ها مجوز فعالیت می دهند و یا در اصطلاح اعتبار بخشی میکنندAB گفته می شود. هر کشوری حداقل یکAB دولتی دارد. تمامAB ها با عضویت خود در نهاد بین المللیIAF به ماهیت قانونی خود رسمیت میبخشند. بنابراین در کل دنیا مرسوم است که تولید کننده می تواند از هرCB به شرط داشتن اعتبار ازAB دولتی کشوری با عضویتIAF گواهینامه ایزو 13485 بگیرد.

  مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو 13485 در ایران

  اما در ایران قضیه ثبت و صدور گواهینامه های ایزو 13485 طور دیگری رقم خورده است متاسفانه بدلیل عدم آگاهی متقاضیان تولید کننده تجهیزات پزشکی و همچنین وجود اختلافات اساسی بین نهادهای دولتی در ایران مانند اختلاف نظر وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین نبود نظارتهای دقیق و برعکسش سخت گیری های بی مورد بعضی نهادها، فرایند دریافت گواهی نامه میتواند خیلی پیچیده یا برعکس خیلی راحت باشد. بنابراین میتوان جمع بندی کرد که در ایران بدلیل اختلاف نظر و همچنین موارد دیگر مانند بودجه متقاضی و هدف متقاضی از گرفتن گواهینامه ایزو13485 مدلهای مختلفی از نحوه ثبت و صدور گواهینامهISO13485 وجود دارد. مراحل دریافت گواهینامه ایزو 13485 بطور واقع بینانه در ایران به سه روش مرسوم است. شما متقاضیان محترم گواهی ایزو 13485میتوانید با هر سه روش توضیح داده شده در زیر آشنا شوید و متناسب با نیاز خودتان روش مناسب را انتخاب نمایید. لازم به ذکر است که در هر سه روش زیر مرکز بزرگ محمدیان در کنار شماست و با کمترین هزینه و کمترین زمان ممکنه شما را به گواهینامه ایزو 13485 میرساند.

   

  روش اول :

  گرفتن گواهینامه ایزو 13485 ازCB های معتبر

  همانطور که قبلا گفته شد تعداد خیلیCB زیادی در دنیا و ایران فعالیت میکنند که گواهی نامه 13485 صادر میکنند. شما میتوانید یکی از اینCB ها را انتخاب کرده و با شناسایی و اعتبارسنجی آن از بابت اینکه تحت اعتبار چهAB فعالیت میکند؟ وAB آیا عضویتIAF را دارد یا نه؟ اقدام نمایید. برای گرفتن چنین گواهینامه معتبری بایستی حتماCB را یکAB تایید کرده باشد و هم اینکه خودAB هم در سایتIAF تایید و تعریف شده باشد. برای این کار میتوانید از خدمات مشاوره مهندس محمدیان استفاده نمایید. اگر یکCB تحت اعتبار یکAB با عضویتIAF را پیدا کنید ، کار تمام است. از بین تمامCB های پیدا شده استعلام قیمت بگیرید. حواستان باشد که حتماCB گواهینامه با اعتبارIAF به شما بدهد. اینکه چه نامی داشته باشد و از چه کشوری باشد مهم نیست مهمIAF ی بودن آنCB است. مراقب کلاهبرداران باشید که با بازی با حروف و کلمات مشابه شما را منحرف نکنند و یکCB بدون اعتبارIAF را به شما معرفی نکنند. لذا در این مورد حتما با کارشناسان مرکز محمدیان بطور رایگان مشورت نمایید و از بروزترین اطلاعات مشاوران و کارشناسان مرکز مهندس محمدیان بصورت کاملا رایگان استفاده نمایید.

   

  روش دوم:

  گرفتن گواهینامه ایزو 13485 ازCB های مورد تایید وزارت بهداشت

  متاسفانه در ایران وزارت بهداشت تمامCBهای با اعتبارAB های با عضویتIAF را قبول ندارد. حتیCB های مورد تاییدAB در ایران یعنی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران را قبول ندارد. وزارت بهداشت برای خودش یک لیستی تحت عنوان لیستCB های مجاز برای ثبت و صدور گواهینامه ایزو 13485 را تهیه و منتشر کرده است که متاسفانه تعدادشان هم خیلی کم است. این تعداد کمCB های معرفی شده از سوی وزارت بهداشت متاسفانه باعث ایجاد فساد و رانت میگردد.

  شما متقاضی محترم گواهینامه ایزو 13485 هستید که دستتان زیر سنگ وزارت بهداشت هست و یا قراره این گواهینامه استاندارد 13485 را به وزارت بهداشت ارائه بدید کارتان خیلی مشکل خواهد شد. چون با مراجعه به لیست شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو 13485 مورد تایید وزارت بهداشت می بینید که تعداد کمی هستند و وقتی با آنها تماس می گیرید آنها هم می دانند که فقط خودشان در بازار گواهی 13485 هستند که تاییدیه وزارت بهداشت را دارند و شما مجبور هستید که فقط از آنها گواهی بگیرید. بنابراین قیمتهای سه الی چندین برابر سایرcb های معتبر با اعتبارab های با عضویتIAF با شما قرارداد می بندند. شما هم مجبور هستید پول خیلی بیشتر بپردازید چون راه دیگری ندارید و خودتان انتخاب کردید که ازCB های مورد تایید وزارت بهداشت گواهی بگیرید این اعضا حداقل تا زمان انتشار این مقاله پابرجاست و برای گرفتن بروزترین اطلاعات می توانید با مرکز سیستم کاران تماس گرفته و اطلاعات خود را در موردCB های مجاز و مورد تایید اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت را کسب نمایید. چون ممکنه اداره کل تجهیزات پزشکی و یا حتی سازمان غذا و دارو این قوانین خودش را تغییر دهد و یا سازمان ملی استاندارد تمکین کنند. در حالیکه سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی تایید صلاحیت ایرانبالاترین نهاد دولتی هست که با عضویت خود درIAF رسمیت دارد و مستقیم زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت میکند. لذا هر وزارتخانه یا سازمانی حق ندارد خارج از ضوابط سازمان ملی استاندارد ایران و حتی مقامات بالاتر بین المللی مانندIAF اقدام نماید.

   

  روش سوم :

  گرفتن گواهینامه ایزو 13485 ازCB های ارزان و فوری

  یک سریCB هایی در ایران و کشورهای دیگر در حال فعالیت هستند که تحت اعتبارAB با عضویتIAF نیستند ما اصطلاحا به اینCB ها ،CB های غیرIAF می گوییم.CB های غیرIAF طبعا اعتبار اصلی و بالایIAF را ندارند و هر کسی خودش را یه یکAB غیرIAF خود ساخته متصل میکند و چون نظارتی هم روی فعالیتCB های غیرIAF نیست خیل عظیم متقاضیان گواهی ایزو13485 را به خود جلب میکنند. شما هم اگر دو مورد زیر برایتان مهم نیست از اینCB های غیرIAF ی گواهی نامه بگیرید.

  اول اینکهIAF بودن یاIAF نبودن برای شما مهم نباشد.

  دوم اینکه گواهینامه ایزوی 13485 شما مورد تایید وزارت بهداشت نباشد.

  از جمله مزایای گرفتن گواهی نامه ایزو 13485 قیمت فوق العاده پایین و سرعت خیلی زیاد صادر کننده گان ایزو 13485 غیرIAF است. البته شرکتهای صادر کنند گان ایزو 13485 ممکنه واقعیت را به شما نگویند و خودشان را در بالاترین سطح اعتباری معرفی کنند و برندCB صادر کننده خود را به اتحادیه اروپا و انگلستان و آلمان و کانادا و... وصل کنند و طوری با شما مذاکره کنند که شما باورتان میشود با یکCB خیلی معتبر اروپایی یا کانادایی یا... روبرو هستید در حالیکه چنین نیست.

  نحوه اعتبارسنجی گواهینامه 13485

  تمام گواهینامه های ایزو صادره بالاخره در یک سایتی رجیستر می شوند چه گواهی ایزویی که از روش اول یا دوم گرفته شده باشد و یا حتی گواهی که از روش سوم گرفته میشود. یعنی گواهینامه ایزو 13485 غیرIAF نیز مانند سایر مراجع صادر کننده ی اصل در سایت خودش رجیستری می شود. سپس اینکه گفته میشود که گواهینامه صادره ما دارای کد رهگیری و یا کد رجیستری هست ، کفایت نمی کند. مهم اینست که در سایت اصلیIAF به آدرس رسمی و قانونیWWW.IAF.NU رهگیری شود.

  از چه مرجعی گواهینامه 13485 بگیرم؟

  با توجه به مطالب و موارد فوق الذکر و همچنین با توجه به سیاستهای خودتان بودجه ی خودتان ، هدف خودتان تصمیم گیری کنید که گرفتن گواهی نامه ایزو 13485 از کدام روش برایتان مناسب تر است. در زیر بطور خلاصه و حدودی قیمت ، زمان ثبت و صدور گواهی نامه ایزو 13485 آمده است.

  گرفتن گواهینامه ایزو 13485 از مراجع روش اول حداقل زمان یکماه با هزینه حدود 150 دلار

  گرفتن گواهینامه ایزو 13485 از مراجع روش دوم حداقل زمان 4 ماه با هزینه 30 میلیون تومان

  گرفتن گواهینامه ایزو 13485 از مراجع روش سوم حداقل زمان یک روز با هزینه 300 هزار تومان

  توجه بفرمایید که هزینه های اعلام شده در زمان تحریر مطلب به تاریخ 12/07/1400 گفته شده است و برای بروز رسانی هزینه های فوق با مرکز سیستم کاران تماس بگیرید.

  مرکز مهندس محمدیان با داشتن چندین دهه فعالیت در حوزه ی ثبت و صدور گواهینامه های ملی و بین المللی برای شرکتها و سازمانها در خدمت شما متقاضیان محترم هست تا اینکه با دید کافی و داشتن اطلاعات لازمه با توجه به اصالت خود گام بردارید. گروه مهندس محمدیان هم به شما بطور رایگان مشاوره میدهد و اطلاع رسانی میکند و هم اینکه میتوانید صفر تا صد کار را به مرکز محمدیان بعنوان یک کاردان حرفه ای و البته مطمئن واگذار نمایید.

   

  اخذ گواهینامه ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}