گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

iso45001

گواهینامه ISO45001 گواهی نامه ایزو45001

گواهینامه ISO45001 درمعنای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی درواقع امروزه جایگزین استاندارد OHSAS18001 گردیده است وامروزه سازمانها بجای استاندارد اهساس 18001 بایستی جهت اخذ استاندارد ایزو 45001 اقدام نمایند. مواردی پیش میایدکه سازمانها بدلیل عدم آگاهی بازهم درخواست دریافت استاندارد ohsas18001 رامیکنندکه مراجع و مراکز معتبر سازمانها رابجهت اخذ استاندارد 45001 بجای 18001 راهنمایی میکنند زیرا استاندارد OHSAS18001 دیگر چندان اعتباری ندارد وسازمانها بجهت تمدیدش بامشکل روبرو میشوند.

گواهی نامه ایزو 45001 درحقیقت ورژن جدید OHSAS18001 میباشدکه نواقص و ضعفهای احتمالی درون استاندارد ISO 45001 راجبران میکند واین ضعفها رابرطرف کرده وبه سازمانها درهرچه بهتر رعایت کردن مسائل بهداشت شغلی یاری میرسانندتا بتوانند بارعایت یکسری الزامات درجهت بهبود و ایمنی و سلامت شغلی سازمان تلاش کرده وبا رعایت یکسری مسائل سلامت شغلی کارمندان راتامین میکندو کارکنان بااطمینان وروحیه بهتری کار میکنند. استاندارد ایزو45001 سازمانها راکمک میکندتا ریسکهای حین کاررا بررسی کرده وجهت اتفاقات احتمالی خطرآفرین جهت بخطر انداختن سلامت کارگران و کارکنان و افراد شاغل و درگیر بامحیط تدابیر و پیش بینی های لازم راانجام دهدتا بتواند تاجای ممکن ازاین خطرات احتمالی جلوگیری کند ونیز بتواند درصورت وقوع اتفاقات بموقع باآنها روبرو شود وخسارات احتمالی راتا جای ممکن ازبین ببرد.

استاندارد ISO45001 بدلیل الزامات مشترک و اشتراکات زیادبا استاندارد ISO14001 بهترست بطور همزمان هردو استاندارد باهم طراحی و پیاده سازی گردند وسازمانها بهترست هردو استاندارد رابه طور همزمان طراحی و پیاده سازی نمایند. مراجع معتبر وآگاه سازمان راجهت طراحی و پیاده سازی همزمان دو استاندارد راهنمایی میکنند و پیشنهاد میکنندکه دواستاندارد رابه طور همزمان طراحی و پیاده سازی نمایند. استاندارد ISO 14001 درمعنای سیستم مدیریت زیست محیطی مسائل محیط زیست رابررسی و مدنظر قرار میدهدو راهکارهایی راجهت داشتن محیط زیست پاک و سالم ارائه میدهدتا سازمان درحین فعالیت مسائل محیط زیست وسلامت افراد شاغل و افراد درگیر رامورد توجه قرار میدهد. سازمان همچنین باتهیه و تدوین دو استاندارد ISO14001 و ISO45001 درواقع دارد الزامات مدل HSE ویاهمان HSE – MS رارعایت میکند ومیتوان گفت سازمان دارد استاندارد hse راطراحی و پیاده سازی میکند. پس بهترست سازمان بطور همزمان هردو استاندارد ایزو14001 و ایزو45001 راطراحی و پیاده سازی نماید وهمچنین استاندارد HSE که درحقیقت استاندارد نیست بلکه دراصطلاح وبه اشتباه استاندارد ویا گواهینامه HSE نامیده میشود ودر اصل یک مدل میباشدرا طراحی و پیاده سازی نماید.

گواهی ISO45001 همچنین الزامات مشترک داردبا گواهی ویا استاندارد ISO9001 بنابراین بهترست بطور همزمان ایزو9001 نیز طراحی و پیاده سازی شود. البته سیستم مدیریت کیفیت ودر واقع همان ایزو9001 بعنوان مادر وپیش نیاز تمامی استانداردها مطرح میباشد بهمین دلیل همزمان باتمامی گواهینامه ها پیشنهاد میشود وبهترست بطور همزمان استاندارد 9001 نیز طراحی و پیاده سازی و گواهینامه 9001 نیز اخذ گردد درباره استاندارد iso45001 تاکید بیشتری میگرددکه همزمان بااخذ استاندارد iso45001 استاندارد iso14001 نیز طراحی و پیاده سازی گردد.
گواهینامه ISO 45001 همانطورکه گفته شد بهترست بطور همزمان با گواهینامه ISO 9001 و گواهینامه ISO 14001 دریافت گردد ودرواقع ازتدوین سه گواهی نامه ISO45001 و گواهی نامه ISO14001 و گواهی نامه ISO9001 سیستم مدیریت یکپارچه ودر واقع IMS طراحی و پیاده سازی میگردد. سازمانها باتدوین وطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی وهمچنین سیستم مدیریت زیست محیطی واصطلاحا تدوین سه استاندارد 45001 ، 14001 وهمچنین 9001 ، سیستم مدیریت یکپارچه رادرون سازمان خودشان تدوین کرده اند. زیرااز استقرار و تدوین و طراحی و پیاده سازی سه استاندارد ایزو14001 ، استاندارد 45001 وهمچنین استاندارد ایزو9001 الزامات درون سیستم مدیریت یکپارچه تدوین میگردد. پس توصیه مراجع معتبر و آگاه تهیه و تدوین سه گواهینامه iso14001 ، iso45001 وهمچنین iso9001 بطور همزمان میباشد.

گواهی نامه ISO45001 رابجای گواهی OHSAS18001 درخواست کنید. درابتدای مقاله نیزاین مطلب مطرح گردید وجهت تاکید دوباره توصیه میگرددبه سازمانها جهت درخواست استاندارد ایزو45001 بجای 18001 اقدام نمایند. همچنین جهت اخذ استاندارد ISO 45001 ازطریق مراجع و مراکز معتبر اقدام نمایید. CB های معتبر درایران حدود 400 الی 500 تا هستندکه درواقع CB همان مراجع معتبر ثبت و صدور گواهینامه هستند. پس توصیه میگرددکه جهت اخذ گواهینامه مورد نیاز ودرخواستی ازطریق CB ها اقدام کنید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید