گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

HSE

HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز

HSE , راهنماي ارزيابي ريسك سلامتي درون صنعت نفت و گاز بیان میکند صنعت نفت شامل فعاليتهاي گوناگوني منجمله؛ فرآيندها٬ عملياتها وموادي میباشدکه درپاره اي مواقع سبب قرار گرفتن درمعرض ريسك سلامتي٬ ايمني ومحيط زيست ميشوند.

HSE و ارزيابي ريسك سلامتی _ كنترل ريسك (هاي) سلامتي دركار بجهت مديران اجرايي٬ مشاوران بهداشت٬ ايمني ومحيط زيست باايجاد فرآيندي بانام ارزيابي ريسك سلامتي؛ رهنمودها ودستورالعملهايي رادر ارتباط بانحوه شناسايي٬ ارزيابي وهمچنین كنترل ريسك سلامتي ارائه ميدهد.طراحي فرآيند ارزیابی ریسک بسيار انعطاف پذير بوده٬ بطوریكه ميتواند درطول فعاليتهاي يك كارخانه٬ اعم ازيك محيط پيچيده شيميايي تايك پمپ بنزين ساده كاربرد داشته باشد. امروزه درخصوص عوامل بالفعل زيان آوري ازقبيل: مواد شيميايي٬ گرد و خاك٬ سر و صدا٬ گرما٬ تشعشع وهمچنین عوامل ميكروبي ميتوانند سلامتي افراد راتحت تاثير قرار دهند٬ اطلاعات بيشتري دراختيار میباشدو مسأله مورد توجه٬ استفاده ازانواع ارزيابي ريسك سلامتي بطوریكه بتوان ازكنترل خطرات منجربه اثرات كوتاه مدت (حاد) ويا طولاني مدت (مزمن) درون سلامتي ميشوند٬ اطمينان حاصل كرد.

HSE و خلاصه مديريت: ارزيابي ريسك سلامتي٬ فرآيندي میباشدكه ازطريق همین ارزیابی ریسک سلامتی ،انواع ريسك سلامتي بعنوان قسمتي ازنوع سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني ومحيط زيست شركت٬ قرار ميگيرند وبايد قابليت آنرا داشته باشد وبتواند همه كاركنان٬ پيمانكاران واشخاص ثالث راحين كار دردرون محوطه ساختمان پوشش دهد.

HSE و مديريت اجرايي واحدهاي عملياتي٬ مسئول حصول اطمينان ازانجام فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي درحوزه عملكرد سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني ومحيط زيست واجرا وتبعيت وهمچنین تطابقش باروشهايي میباشدكه دراين راهنما آورده شده است. يك ياچند نماينده ازطرف مديريت بجهت هدايت وهمچنین راهبري اجراي فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي ميبايست انتخاب شوند.متن اصلي مقاله فوق عناصر لازم بجهت برقراري استانداردهاي مديريت سلامت فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي راارائه ميدهد. توضيحات اضافي همراه بانمونه هايي ازروشهاي قابل تامل ومناسب نيزدر قسمت پيوست ارائه شده است.
HSE و فرآيند ازريابي ريسك سلامتي ميبايست بابت موارد ذيل اجرا شود: تمام فعاليتها وتوسعه هاي جديد. تمام عملياتهاي موجود. هرجاكه امكان تغيير درون فعاليتهاي جاري وجود دارد. بجهت فعاليتهاي بعداز عمليات جهت يافته ها وهمچنین داده هاي موجود ( تنها شناسايي موارديكه داراي پتانسيل كافي بابت بروز مشكل درون سلامت بوده ونيازبه انجام كامل فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي نيست.)
HSE و ارزيابي ريسك سلامتي ومراحل زيردر مبحث ارزیابی ریسک سلامتی بايست درهر برنامه مد نظر قرار گيرد:
سازماندهي: تخصيص منابع كافي وتشكيل يك تيم ذيصلاح شامل افراد متخصص دارای توانايي حمايت ازمنابع راآن طورکه مورد نياز هست٬ داشته باشند. تفكيك فعاليتهابه واحدهاي ارزيابي برپايه محدوده كاربرد سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست . شناسايي خطرات . بابت هريك ازواحدهاي ارزيابي٬ فهرستي ازهمه خطرات سلامتي وپتانسيل اثرات مضر آنها (حاد ومزمن) تهيه كنيد.

HSE و ارزيابي ريسك : بمنظور ارزيابي پتانسيل ريسك هرخطر سلامتي ازنوع ماتريس ارزيابي ريسك بهداشت ٬ ايمني ونیز محيط زيست استفاده كرده وهر يك ازنوع ريسك رابر روي ماتريس مذكور درقالب مقادير كم٬ متوسط وزياد تعيين كنيد.

HSE و كنترل ريسك : بجهت انواع ريسك ارزيابي شده درقالب مقدار كم : محدوده مواجهه شغلي وساير استانداردهاي مرتبط باخطر مورد نظر رامشخص كرده واز برقراري شرايط كنترل وحفظش ازطريق دستورالعملهاي استاندارد وهمینطور صلاحيت پرسنل دربرنامه سيستم مديريت بهداشت ، ايمني ومحيط زيست اطمينان حاصل كنيد. توجه داشته باشيدكه برنامه بايد گونه اي تنظيم شودكه بهبود مستمر قابل دستيابي باشد. بابت ريسك متوسط و بالا: مقدار مواجهات شغلي رابراي هريك مشخص سازيد؛ كنترل هاي مورد نيازبرای مواجهه بانوع ريسك راتا حداقل ميزان ممكن بررسي كرده واز مطابقت آنها بامحدوده مواجهات شغلي اطمينان حاصل كنيد؛ مقايسه اي بين كنترلهاي حاضر وكنترلهاي موجود انجام داده ونقايص رامشخص سازيد؛ارزيابي كنيدكه آيا كنترلهاي حاضر بطور صحيح ومؤثر بكار گرفته شده اند؛ (ممكن است لازم شود كنترل هاي موجود رابررسي كرده ويا اندازه گيريهايي جهت ارزيابي ميزان اثربخشي آنها انجام شود.) اقدامات اصلاحي راتعيين وبر سر آنهابه توافق برسيدو مشخص كنيدكه آيااين اقدامات بابت برطرف كردن نقايص مؤثر بوده اند ويا كنترل هاي انجام شده ازكارايي لازم برخوردار بوده اند. ( ممكن است ارزيابي ازلحاظ اطمينان يافتن ازتاثيرات مستمر كنترلها شامل موارد ذیل باشند: پايش هميشگي مواجهه٬ نظارت برروی بهداشت٬ تعميرات ونگهداري تجهيزات وآموزش كاركنان). بجهت انواع ريسك بعنوان ريسك بالا ارزيابي شده اند٬ توجه جدي ودقت لازم رادر روشهاي مختلف انجام عمليات بابت جلوگيري ازمواجهه باانواع ريسك بعمل آوريد.

HSE و وضع معيارهاي بهبود: معيارهاي بهبودي راكه جهت تعديل اثرات بالقوه مورد نياز هستند٬ تعيين كنيد. معيارهاي مورد نياز رابا معيارهاي كنوني مقايسه كنيد؛ تمامي نقايص ممكن ميبايست شناخته شده وهمینطور اقدامات اصلاحي مورد نياز ارزيابي شوند. اقدامات منظمي جهت امتحان معيارهاي بهبودي انجام دهيدو تجهيزات نياز رابررسي كنيد.

برنامه تدوين وپايش اقدامات اصلاحي : همه اقدامات اصلاحي مورد نياز رادر برنامه اقدامات اصلاحي تركيب كرده٬ منابع ضروري را مشخص ساخته ونیز سيستم پايش لازم رابراي بررسي اجراي درون برنامه قرار دهيد.

HSE و مستندات و مدارك : سوابق كتبي كليه ارزيابي ريسك هاي سلامتي٬ برنامه هاي اقدامات اصلاحي ونیز اقدامات مهم بلحاظ اجراي روشهاي مستدل كنترل ريسك رانگهداري كنيد. بررسي منظم انواع ارزيابي ريسك سلامتي ميبايست بعنوان بخشي ازفرآيند بازنگري رسمي اثربخشي وتناسب يك سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست انجام شود. ارزيابيهاي خاص ريسك سلامتي بايدحداقل هرپنج سال يكبار بازنگري شوند. علاوه براين٬ هرتغيير مهمي كه اثري برروی ريسك سلامتي داشته باشد٬ ميبايست منجر شودبه بازنگري مجدد فرآيند ارزيابي ريسك سلامتي . فرآيندهای فوق بايددر برنامه هاي تضميني بهداشت٬ ايمني و محيط زيست وجود داشته باشندتا ازپيروي ازالزامات راهنمای فوق اطمينان حاصل شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید