گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

hse

گواهینامه HSE

گواهینامه HSE مخفف عبارت Health Safety Environmental Management System بمعنای سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست ازدیگر گواهینامه های بین المللی میباشدکه الزامات دو استاندارد ISO14001 و ISO45001 (ورژن جدید OHSAS18001 ) رادرخود دارد و الزامات دو استاندارد 14001 و 45001 رابیان میکند بهمین دلیل سازمانهای متقاضی درخواست گواهینامه HSE میتوانند باطراحی و پیاده سازی دوسیستم مدیریتی ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001 وهمچنین سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 الزامات مورد نیاز گواهینامه HSE رادر فرآیندهایشان بکار ببرند زیراکه الزامات مورد نیاز استاندارد HSE دردو استاندارد 45001 و 14001 تعریف شده است البته گواهینامه HSE یکسری الزامات دیگری رانیز درخود داردکه دراین دو استاندارد ISO 14001 و ISO45001 مطرح نشده است اما عمده الزامات و الزامات اساسی استانداردHSE  دراین دواستاندارد تعریف شده است سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامه HSE میتوانند بطور مستقل یابا دریافت دو استاندارد ISO14001 و ISO45001 گواهینامه HSE رادریافت کنند. جهت دریافت گواهینامه HSE همچنین بهترست بطور همزمان همراه بااخذ استاندارد HSE ، استاندارد ISO9001 نیز طراحی و پیاده سازی و اخذ گردد. پس طبق مطالب بیان شده همزمان یاقبل ازاخذ استاندارد HSE بهترست استانداردهای ISO14001 و ISO45001 وهمچنین استاندارد ISO9001 نیز طراحی و پیاده سازی گردد. اغلب سازمانها بجهت شرکت درمناقصات نیاز پیدا میکنندبه دریافت گواهینامه HSE و ازآنها خواسته میشودکه گواهینامه HSE رادریافت کنند. سازمانهای متقاضی نیز اغلب زمان مناقصه بفکر دریافت گواهینامه HSE میوفتند. البته بایستی گفت HSE استاندارد نیست ودر اصطلاح استاندارد نامیده میشود.ازمزایای طراحی و پیاده سازی و مستندسازی گواهینامه HSE میتوان بدین موارد اشاره کرد: دریافت گواهینامه HSE جهت شرکت درمناقصات ، جلب نظر و جلب اطمینان نهادها و سازمانها و کارفرماها ، افزایش انگیزه درکارکنان بدلیل توجه بموارد ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان ، رعایت الزامات زیست محیطی و کوشش بجهت داشتن محیط زیست سالم و حفظ محیط زیست درتمامی جوانب، کاهش حوادث درحین کار و جلوگیری ازخسارات جانی ، کاهش هزینه های ناشی ازحوادث کاری وهمچنین تخریب محیط زیست.

گواهینامه HSE درمیان مراجع ثبت وصدور گواهینامه ایزو دراصطلاح باعنوان یک گواهینامه اصطلاحاً نان اکریدیت ( Non Accredit ) مطرح میشود. مراجع ثبت وصدور گواهینامه مانند گواهینامه ایزو CB ها میباشندکه خوداین cb ها تحت نظارت مراجعی بااصطلاح AB اعتباردهی میشوندکه خوداین AB ها تحت نظارت مراجعی بانام IAF اعتباردهی میشوند. جهت صادرات بجهت کشورهای اروپایی بایستی گواهینامه های صادره دارای اعتبار IAF باشند. درایران حدود 400 الی 500 مرجع صادرکننده گواهینامه HSE میباشدکه سازمانهای متقاضی بایستی باتحقیق وتفحص کامل مرجع موردنظرشان راانتخاب کنند. بایستی دقت کنندکه مراجعی راانتخاب کنندکه گواهینامه های صادره ازطرف آنها دارای اعتبار باشد. بسیار پیش آمده سازمانهای متقاضی بدلیل عدم آگاهی دردام افرادی گرفتاری میشوندکه آنهارا معرفی میکنندبه مراجع و مراکز فاقد اعتبارکه گواهینامه صادره ازجانب آنها فاقد اعتبار میباشد بهمین دلیل بایستی سازمانهای متقاضی باعلم وآگاهی کامل بجهت ثبت و صدور گواهینامه hse اقدام کنند.

گواهینامه HSE هم بجهت سازمانها وهم بجهت افراد کاربرد دارد. امروزه بدلیل الزامات اداره کار بجهت سازمانهای پیمانکاری ، اینگونه سازمانها بدنبال افرادی هستندکه دارای گواهینامه HSE باشند اینگونه سازمانها بایستی بدنبال افرادی باشندکه یادانش آموخته دانشگاه باشند ویا دارای مدرک HSE مراجع معتبرکه مدرک صادره آنها دارای اعتبار وزارت کار باشد وزیرنظر وزارت کار فعالیت میکنند ومدارک صادره آنها ازطریق وزارت کار صادر شده باشد. افراد نیز بجهت موقعیت کاری بهتر وهمچنین دارا شدن مدرک HSE و فعالیت بعنوان افسر HSE بادو طریق میتوانند گواهینامه HSE رااخذ کنندیا ازطریق دانشگاهها مدرک HSE رادریافت کنند ویا ازطریق آموزشگاههای برگزارکننده دوره های HSE زیر نظر وزارت کار. سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامه HSE همچنین میتوانند جهت استخدام افسر HSE ازطریق مراکز مشاوره و همچنین ثبت و صدور گواهینامه HSE استفاده کنند ویک فردرا بعنوان افسر HSE استخدام کنند تادر امر پیاده سازی مدل HSE بدانها کمک کند.

گواهینامه HSE طی سه مرحله صادر میشود. درابتدا بایستی مرجع صادر کننده ثبت و صدور گواهینامه HSE مشخص شودکه دربالا بطور اختصار درباره مراجع صادر کننده صحبت شد. مرحله دوم مرحله پیاده سازی میباشدکه البته برخی سازمانها تنها بدنبال اخذ گواهینامه HSE هستند وبه امر پیاده سازی پایبند نیستند واما عده ای سازمانهاکه بدنبال مثمرثمر بودن گواهینامه دریافتی HSE خود هستند باصرف وقت و هزینه گامهای موثری خواهند برداشت. درراستای پیاده سازی گواهینامه HSE بحث مشاوره پیش میایدکه سازمانهای متقاضی درراستای پیاده سازی و مستندسازی وهمچنین آموزش مدیران و افراد مرتبط نیاز دارندکه یک مشاوره دارای مدرک HSE استخدام کنند. پس مرحله سوم مرحله مشاوره میباشدکه سازمانهای متقاضی درخواست گواهینامه HSE بایستی بجهت پیاده سازی و مستندسازی فردی رابا مدرک HSE استخدام کنندتا بتوانند اقدامات لازم را بجهت پیاده سازی و اخذ گواهینامه HSE انجام دهند بهمین دلیل بایستی فرد آگاه در زمینه HSE درسازمان داشته باشند تا مرحله بمرحله تمام اقدامات راانجام دهد. امروزه اغلب سازمانها در سازمانشان بخشی باعنوان HSE دارندکه مسئولیت این بخش برعهده افرادی میباشدکه درزمینه HSE اطلاع کافی دارند

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید