گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

اخذ رتبه پیمانکاری

اخذ رتبه پیمانکاری

اخذ رتبه بندی پیمانکاری لزوما براساس کیفیت و کمیت فعالیتهای پیمانکاران میباشد. پیمانکاری دارای 11 رشته مختلف میباشدکه رتبه بندی آنهابین اعداد 1 تا میباشد..11 رشته ی مذکور عبارتنداز: رشته های ساختمان، صنعت و معدن، راه و ترابری، ارتباطات، نفت و گاز، تاسیسات، کشاورزی، آب، انرژی، مرمت آثار باستانی، کاوشهای زمینی. درزمینه رتبه بندی نیزبالا ترین رتبه 1 و پایینترین رتبه 5 است واگر شرکت شما رتبه نداشته باشد بقیه شرکتها نمیتوانند ا شرکت شما قرارداد تنظیم کنند. اگر بخواهیم بمزایای اخذ رتبه پیمانکاری دقت کنیم میابیم اخذ رتبه پیمانکاری ضمن اینکه بشرکت اجازه ورودبه مناقصات رامیدهداین امکان رافراهم میکندتا شرکت تقاضا کننده وضعیت خودرا بارقبا بسنجدبرای رتبه بندی پیمانکاری امتیازهای نیروی انسانی متخصص (دو سوم اعضای هیات مدیره مدرک کارشناسی داشته باشند)، فعالیتهای انجام شده و توان مالی مدنظرست.

اخذ رتبه پیمانکاری و شرایط اخذ رتبه ازجمله: شرکت بصدور و ثبت رسیده باشد. شرکت امتیازات لازم بجهت ورودبه رتبه بندی راداشته باشد. سوء پیشینه نداشته باشد. مدیران شرکت کارمند دولت نباشند. مدرک تحصیلی مدیران و پرسنل امتیازآورست. شرکت دو مهندس با سابقه کار و بیمه به مدت 3 سال داشته باشد.

اخذ رتبه پیمانکاری و مدارک لازم جهت دریافت: مدارک ثبت شرکت (اساسنامه ، اظهار نامه، شرکت نامه ویا تقاضا نامه شرکتی) ، اظهار نامه مالیاتی و گزارش حسابرس رسمی ، کپی شناسنامه و کارت ملی، کارت پایان خدمت یامعافیت، اخرین مدرک تحصیلی، بیمه تامین اجتماعی مدت دار، قرارداد همکاری، خاتمه همکاری باارگانهای دولتی هیات مدیره ، کد اقتصادی شرکت ، سند رسمی یااجاره نامه شرکت و رتبه بندی قبلی

دریافت رتبه پیمانکاری جهت دریافت بایدمدارک فوق رادر سامانه ساجات ضمیمه کنید. بعداز الصاق مدارک درسامانه ساجات، مدارک شرکت متقاضی توسط کارشناسان سازمان برنامه ریزی کشور یامعاونت راهبردی ریاست جمهوری رسیدگی میشود. درصورت انطباق باملزومات گواهی صلاحیت اخذ صادر میشود. البته لازم بذکرست برای وارد کردن مدارک خوددر سامانه ساجات بایددرآن ثبت نام کنید. مدارک لازم بجهت ثبت نام درسامانه ساجات عبارتنداز: فرم رتبه بندیهای قبلی ، اساسنامه ، آگهی تاسیس ، صورت جلسه اخیر هیات مدیره همراه بامیزان سهم سهمداران ، آگهی تغییرات انجام شده ، مدارک شناسایی، رزومه کاری و تحصیلی هیات مدیره ، سوابق بیمه هیات مدیره ، اصل و کپی قراردادها ، اخرین اظهارنامه مالیاتی(کپی برابر اصل شده توسط دارایی مشمول اطلاعاتی همچون مشخصات، تراز نامه، حساب سود و زیان).
اخذ رتبه پیمانکاری درثبت نام اولیه یک رمز عبور و نام کاربری بشما داده میشودکه درمرحله بعداگر مدارک شما نقص یاخطایی نداشت یک نام کاربری و رمز عبور جدید بشما داده میشودتا دوباره وارد سامانه شده و مدارک خواسته شده رادرآن قرار دهید. ثبت نام درسامانه ساجات مزایایی بهمراه دارد. اولین مزیت همین موضوع اخذ رتبه پیمانکاری میباشد.برای عقد قرارداد باسایر شرکت، شرکت شماباید رتبه پیمانکاری داشته باشد. ضمن اینکه با دریافت صلاحیت ازجانب سامانه ساجات میتوانید بعنوان یکی ازشرکت کنندگان مناقصات دولتی باشید. نهایتا بعداز صدور صلاحیت مدارک رابایدبرای معاونت راهبردی ریاست جمهوری پست کنید. درصورت مشاهده تخلف درباره اخذ رتبه پیمانکاری طبق آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، شرکت متخلف یک تاسه سال ازتشخیص صلاحیت محروم میشود. پس دروارد نمودن اطلاعات بایدتوجه داشت هیچ اشتباهی راعمدا یاسهوا مرتکب نشوید چراکه هرگونه خطا موجب تعویق افتادن اخذ رتبه میشود. هرشرکتی ابتداباید اقدام گرفتن رتبه 5 سپس ارتقایش باشد. درواقع میتوان باداشتن گرید 5 بعداز چند سال رتبه شرکت خودرا به 4 و سپس 3 تغییر داد. رتبه قابلیت جابجایی راندارد امابرای خرید و فروش شرکت یک امتیازبه حساب میآیدکه بعداز فروش بصاحب جدیدآن واگذار میشود. رنبه ی پیمانکاری دو سال اعتبار دارد و بعداز دو سال امکان تمدیدآن(با بررسی پایبندی برشرایط) وجود دارد.

گروه مشاورین مهندس محمدیان یکی ازمراکز بزرگ مشاوره و اطلاع رسانی باسابقه درخشان آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی درخصوص گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ، گرید پیمانکاری ویا همان رتبه پیمانکاری جهت متقاضیان محترم میباشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید