گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

خرید گواهینامه ایزو

خرید گواهینامه ایزو

خرید گواهینامه ایزو توسط شرکتهای متعددی صورت میگیرد تابا بکار گیری گواهینامه مورد نظر بتواننددر مناقصات و مزایدات شرکت کرده و ازپروژههای موجود برخوردار گردند خرید گواهینامه ایزو بابت شرکتهای متقاضی کار آسانی نیست واین مراکز بایدبا آگاهی کامل دراین زمینه وارد شوندتا دچار مشکلات متعددی دراین زمینه نگردنداین شرکتهاباید دراولین قدم زمینه فعالیت خودرا مشخص کرده تاراه و روشهای مربوطه راشرکتهای مشاوره بدین سازمانها ابلاغ کنند درغیر اینصورت همه چیز بصورت ابهام بجهت هردو طرف خواهد بود همچنین شرکتهاکه ادعا میکنند صادر کننده استاندارد هستند بسیار زیادست و روز بروز نیز بدین شرکتها اضافه میشود دراین وسط برخی شرکتهاهستندکه کلا بصورت غیر قانونی فعالیت میکنند و باهزینههای انچنانی بجهت صادر کردن استاندارد مورد نظر گواهینامه صادر میکنند درصورتیکه اعتباراین شرکتها بصورت جعلیست وبه هیچ دردی نمیخورد. تعیین کردن هزینه قیمت گواهینامه ایزو مورد نظر بعواملی همچون میزان ارتباطات، حجم فرایندهای شرکت متقاضی و تعداد پرسنل و کارکنان مشغول درشرکت، دارا بودن بخش طراحی محصول ازمعیارهایی هستندکه میتواننددر نواسان قیمت محصول دخیل باشند.

خرید گواهینامه ایزو و شرکتهای خواهان مدرک استاندارد بهترست دراین زمینه بامشاوران موجود درسطح کشور نیزاستفاده کنند و سازمانهای صادر کننده رابخوبی شناسایی کرده اند و بخوبی میتوانند دراین زمینه بمتقاضیان کمک کنندتا دردام شرکتهای سود جو قرار نگیرند. استانداردهای ایزو دامنه وسیعی ازفعالیت هارا پوشش میدهند. استانداردها عبارتنداز: خرد تقطیر افراد دارای تخصص درموضوعشان و نیازهای سازمانهایی راکه نماینده آنهارا میشناسند افرادی مانند تولید کنندگان ، فروشندگان ، خریداران ، مشتریان ، انجمن های صنفی ، کاربران یاتنظیم کنندهها میدانند. امروزه تمامی شاخصهای مهم دردنیا بجهت خودشان استاندارد مورد نظررا دارا میباشدکه بایدشرکتهای دخیل دراین زمینه استاندارد مورد نیاز خودرا باروشهای موجود دریافت کرده و براساس قوانین و ملزومات موجودبه فعالیت خودمشغول بوده باشد.

خرید گواهینامه ایزو بایستی درخصوصش بیان کرد و البته ناگفته نماندکه دریافت کردن استانداردهای موجود زمان برو هزینه برهستند و سازمانهای خواهان نبایددراین پروسه عجله ای داشته باشند مدت زمانیکه بابت اینمورد تعیین شدست درحدود 6 تا 12 ماه بوده و سازمانهای متقاضی دراین برهه زمانی میتوانندبا پرداخت کردن هزینه لازم مدرک ویا استاندارد لازم رابدست اورده وبه فعالیت خوددر کشور ادامه دهند شرکتهااین اعتبار هارا صادر میکنندبه عنوان CB هانامیده میشوند همان طورکه گفته شده روز بروز بتعداداین سازمانها افزوده میشوداین سازمانهادر کشور زیر نظر AB ها فعالیت دارند و ازطریق سازمانهای سازماندهی و مدیریت میگردنداین شرکتها نیزدر ایران بتعداد انگشت دست نمیباشد و تعداد AB هابسیار اندکست واین سازمان هازیر نظر اتحادیه اروپا مدیریت شده و سازمان دهی میشوند.

خرید گواهینامه ایزو همچنین سازمانهای صادر کننده موجوداز شرکتهای ایتالیایی و آلمانی قوانین لازم رادریافت کرده وبسازمانهای درگیر درکشور ابلاغ میکنندتا فعالیتهای خودرا براساس ملزومات درسطح کشور پیاده سازی کنندتا مشتریان ازخدمات رسانیهای موجود سازمانها راضی بوده باشند هدف استاندارد جهانی ازاین فرایندها بمنظور حفظ منابع و اسیب رساندن بااین ذخایر درجهت منافع شرکتها بوده و ازطرفی دیگر امینی شغلی و بهداشت فردی و کیفیت محصولات نیزدراین فرایند نیزبسیار مهم و ضروریست و بهترست همه سازمانهای مربوطه باین موارد دقت لازم راداشته باشند شرکتهای متقاضی بایدبرای دریافت گواهینامه ویا استاندارد مورد نظرخود هزینه مربوطه راپرداخت کنند هرچند هزینه بیشتر بوده باشندولی ارزش خاص خودرا دارا میباشدتا سازمان بااستفاده ازاین مدرک بتوانددر سطح کشورهای جهان نیزبراحتی فعالیت کرده و مشتریان خودرا راضی نگه دارد.

دیدگاه‌ها   

0 #1 بهادری 1401-11-08 20:16
سلام و درود
خرید گواهینامه ایزو از مراجع بین المللی به چه صورت است؟ یعنی باید مستقیم با آنها ارتباط بگیریم یا اینکه تمام مراحل و کارها را کارشناسان شما انجام می‌دهند؟ سوال دیگر اینکه روش پیگیری و استعلام اعتبار و اصالت گواهینامه ایزو چگونه است؟ خود شرکت‌ها به تنهایی می‌توانند از عهده کار بربیان یا نیاز به تخصص خاصی دارد؟
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید