گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ومدارک لازم جهت اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران: اساسنامه شرکت، مدرک تحصیلی مدیرعامل، لیست بیمه، مدارک آموزشی.

دوره های مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران:

دوره ایمنی عمومی جهت تمامی کارگران و کارمندان تحت لیست بیمه یکی ازدوره های مورد نیاز جهت اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشد. تمامی کارکنان لیست بیمه بایستی یک دوره 8ساعته باعنوان ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاری رابگذرانند. دوره ی فوق بایستی زیر نظر اداره کار ورفاه اجتماعی برگزار گردد ومدرک ایمنی وبهداشت برای کارگران تحت پوشش پیمانکاری ازطریق وزارت کار و رفاه اجتماعی مدیریت و صادر گردد.

دوره آموزش ایمنی عمومی ویژه مسئولین HSE و ایمنی وهمچنین دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین HSE و ایمنی: دودوره فوق مختص مسئولین ایمنی میباشد. سازمان متقاضی دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بایستی جهت هرکارگاه یک مسئول ایمنی داشته باشدکه دودوره ایمنی عمومی ویژه مسئولین HSE و ایمنی وهمچنین دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین HSE و ایمنی راگذرانده باشند. تحصیلات مسئول ایمنی چنانچه مرتبط باشد تنها گذراندن دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک کافی میباشد اماچنانچه تحصیلات مسئولین ایمنی مرتبط نباشد بایستی دودوره ایمنی عمومی و ارزیابی ریسک رابگذراند. بایستی توجه کرد دودوره فوق زیر نظر وزارت کار مدیریت میگردد وباید ازطریق وزارت کار صادر گردد. نکته قابل ذکر اینکه مسئول ایمنی بهترست دوره HSE – MS راگذرانده باشد ومدرک HSE – MS راداشته باشد اما داشتن مدرک دودوره ایمنی عمومی ویژه مسئولین HSE و ایمنی وهمچنین دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین HSE و ایمنی درصورت نداشتن مدرک مرتبط ودرصورت داشتن مدرک مرتبط دریافت مدرک دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین HSE و ایمنی کافی میباشد.

دوره آموزش ایمنی عمومی و بهداشت برای کارفرمایان و صاحبان کار: دوره ایمنی عمومی وبهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کار مختص مدیرعامل ویا یکی اراعضای هیات مدیره میباشدکه یک دوره 20ساعته ومعمولا سه روزه میباشد. دوره فوق نیز بمانند دوره های دیگر بایستی زیرنظر اداره کار ورفاه اجتماعی مدیریت گرددو مدرک ایمنی عمومی و بهداشت برای کارفرمایان و صاحبان کار تحت اعتبار اداره کار معتبر میباشد.
گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ازالزامات وزارت کار جهت شرکتهای پیمانکاری میباشدکه طبق الزام وزارت کار شرکتهای پیمانکاری بایستی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران رادریافت کنند وجهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران داشتن مدارک و گواهینامه های گفته شده زیرنظر وزارت کار الزامی میباشد. بایستی توجه کردکه مدارک و گواهینامه ها بایستی زیر نظر وزارت کار صادر شده ودارای اعتبار ازطریق وزارت کار باشند.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید