گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

IMS

گواهینامه IMS گواهی نامه IMS

گواهی IMS درمعنای سیستم مدیریت یکپارچه واختصار عبارت Integrated Management System میباشدکه ازتهیه و تدوین سه استاندارد ISO45001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ) ، ISO14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) وهمچنین ISO9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) بوجود میاید. سیستم مدیریت یکپارچه ویا همان IMS ازتلفیق الزامات سه استاندارد 45001 ، 14001 وهمچنین 9001 شکل میگیردو الزامات سه استاندارد ایزو45001 ، ایزو14001 ونیز ایزو9001 رادر خودش دارد. پس سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) اصطلاحی میباشدکه دراصل متشکل ازتهیه و تدوین سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( ISO45001 ) ، سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO14001 ) وهمچنین سیستم مدیریت کیفیت ( ISO9001 ) میباشد واصطلاحا گواهینامه نامیده میشود درحالیکه درست نیست چون IMS ویا همان سیستم مدیریت یکپارچه یک استاندارد و گواهینامه نیست. سازمانهای متقاضی گواهی نامه IMS لازم نیست هرسه استاندارد ایزو 45001 ، ایزو 14001 وهمچنین ایزو 9001 رابه طور همزمان طراحی و پیاده سازی بلکه متناسب باشرایط و سیاستها درزمان مناسب هرکدام ازاین استانداردهای iso14001 ، iso45001 ونیز iso9001 رابه طور مجزا طراحی و پیاده سازی نمایند. اگرچنانچه سازمان قصد ندارد سیستم مدیریت یکپارچه رابه طور همزمان اجرایی کند درابتدا بایستی سیستم مدیریت کیفیت ویاهمان استاندارد iso 9001 راتهیه و تدوین وپیاده سازی نماید وبا طراحی و پیاده سازی ایزو9001 شروع کند وسپس درطی یک بازدهی زمانی متناسب باسیاستهایش سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( iso45001 ورژن جدید ohsas18001 ) وهمچنین سیستم مدیریت زیست محیطی ( iso14001 ) رامتعاقبا وبه تدریج طراحی و پیاده سازی نماید اماچنانچه سازمان قصد دارد بطور همزمان سیستم مدیریت یکپارچه راطراحی و تدوین و پیاده سازی نماید بایستی هرسه سیستم مدیریت کیفیت ویا همان استاندارد ISO9001 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ویا همان استاندارد ISO45001 وهمچنین سیستم مدیریت زیست محیطی وهمان ISO14001 رابه طور همزمان طراحی و پیاده سازی نماید.

گواهینامه IMS بنابر گفته های دراین مقاله ودر مقالات دیگر درحقیقت الزامات زیست محیطی وهمچنین بهداشت حرفه ای افرادشاغل درسازمان وتمامی افراد درگیر سازمان رابیان میکند. جهت دریافت گواهینامه IMS سازمانها بایستی یکسری اقدامات ازجمله اینکه مدیران کلیدی و اصلی یک سازمان بایستی آموزش دیده وآموخته هایشان رابه کارکنان منتقل کنند. مدیران کلیدی بایستی تمامی ریسکها راشناخته وآنها رابه کارمندان بیاموزند وهمچنین راههای پیشگیری ومقابله بااین ریسکها رابه زیردستانشان آموزش دهند. تمام کارکنان شاغل درسازمان بایستی دوره ایمنی عمومی ببینند. بایستی ذوره اطفای حریق ببینند. بایستی الزامات لازم راجهت جلوگیری ازآلودگی آب و هوا رعایت نمایند.

گواهی نامه IMS رااز کجا دریافت کنیم؟ جهت دریافت گواهینامه IMS نیز مانند دیگر استانداردها و گواهینامه ها بایستی ازطریق مراجع و مراکز معتبر ثبت و صدور گواهینامه ISO اقدام گردد. مراکز ثبت وصدور گواهینامه IMS نیز مانند ایزو درایران 400الی 500 مرجع هستندکه اصطلاحا CB نامیده میشوند وخودشان زیرنظر مراجعی باعنوان AB اعتبار دهی میشوندکه خوداین AB (ها) زیرنظر سازمانی جهانی استاندارد IAF اعتبار میگیرند. باتوجه بدین مطلب گواهینامه های دارای اعتبار IAF ازبالاترین سطح اعتبار برخوردارند. انواع گواهینامه ایزو و منجمله IMSبنابر سطوح مختلف اعتبار وهمچنین باتوجه بنوع برند دارای قیمتهای مختلف و متفاوتی هستند. چیزیکه مهم میباشد اینست؛ سازمان متقاضی دریافت گواهی ims بایستی باآگاهی کامل بابت مراجع ثبت وصدور گواهینامه ims بجهت اخذ گواهی IMS اقدام نمایدتا دردام افراد کلاهبردارکه گواهینامه جعلی و پرینتی صادر میکنند نیفتند.

کاربران ممکنست باعناوین زیر بدنبال مطلب مورد نظر خودشان در گوگل سرچ نمایند:
گواهی نامه IMS ، گواهینامه IMS ، گواهی IMS ، گواهی نامه ims ، گواهینامه ims ، گواهی ims و مراجع صدور گواهینامه IMS ، مراجع صدور گواهی نامه IMS ، مراجع صدور گواهی IMS و هزینه دریافت گواهینامه IMS ، هزینه اخذ گواهینامه IMS ، هزینه اخذ گواهی IMS ، هزینه دریافت گواهی نامه IMS و موارد استفاده IMS ، کاربرد IMS ، مراجع صدور گواهینامه ims ، مراجع صدور گواهی نامه ims ، مراجع صدور گواهی ims ، ایزوهای مرتبط باگواهی IMS ، ایزوهای مرتبط باگواهینامه IMS ، گواهینامه های ISO مرتبط باگواهینامه IMS ، پیاده سازی طرح IMS ، گواهینامه ISO45001 ، گواهینامه ISO14001 ، گواهینامه ISO9001 وغیره.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید