گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

iso14001

گواهینامه ISO14001 گواهی نامه ایزو 14001

گواهینامه ISO14001 جزو سری استاندارد 14000 میباشد باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی . استاندارد 14001 الزامات مرتبط باحوزه زیست محیطی رابیان میکند . ایزو 14001 راهکارهایی ارائه میدهدبه سازمان تادر تمام مراحل فرآیندش محیط زیست رامد نظر قراردهدو اینکه بیان میکندچه کنیم محیط زیستی پاک داشته باشیم زیرا آنچه واضح میباشد اینست ؛ محیط زیست سالم تامین کننده سلامت تمامی عناصر طبیعت میباشد. استاندارد ISO14001 همچنین میگویدبه ماکه چگونه آب وهوای پاک داشته باشیم. درواقع هدف ازاین استاندارد ( ISO14001 ) ارائه راهکارهایی جهت حفظ محیط زیست میباشد. استاندارد ایزو14001 باارائه یکسری راهکار سیستماتیک اطلاعاتی رادر دسترس مدیریت ارشد میگذاردتا اورا درجهت اهداف زیر کمک و راهنمایی نماید: حفظ محیط زیست ویا پیشگیری و کاهش نتایج و پیامدهای مضر زیست محیطی ، کاهش اثرات مضر محیط زیستی نامطلوب برروی سازمان، کمک و مساعدت بجهت سازمان دربرآوردن تعهدات برتطابق ، بهبود عملکرد زیست محیطی ، تاثیر ویا کنترل برروIAFی روش طراحی، توزیع و تولید وهمچنین مصرف محصولات باکمک چرخه حیات . سازمان بعنوان دوستدار محیط زیست شناخته شده و موقعیتش دربازار بهبود میابد. فایده دیگرکه میتوان بدان اشاره کرد اطلاع رسانی جهت اطلاعات زیست محیطی میباشدبه طرفهای ذینفع مرتبط.

استاندارد ISO14001 بهمراه ISO 45001 ( ورژن جدید OHSAS18001 ) معنا پیدا میکند ودر حقیقت دو استاندارد ایزو14001 و ایزو 45001 سیستم مدیریت زیست محیطی بنوعی مکمل یکدیگرند وبهمین دلیل الزامات دو استاندارد 14001 و 45001 درکنار یکدیگر معنا پیدا میکند. درحقیقت ازترکیب دو استاندارد iso 14001 و iso 45001 ، مدل HSE – MS بدست میاید. باتوجه بدین گفته ها بهترست قبل ویا همزمان بااین استاندارد ( iso14001 ) استاندارد iso45001 نیز طراحی و پیاده سازی گردد. لازم بذکر میباشد قبلا استاندارد ISO14001 بهمراه استاندارد OHSAS18001 طراحی و پیاده سازی و اخذ میشد. اما امروزه OHSAS18001 دیگر کاربردی ندارد و ISO45001 جایش راگرفته و سازمانهای آگاه بهمراه گواهی ایزو 14001 گواهی ایزو 45001 رانیز طراحی و پیاده سازی مینمایند وبا اینکار میتوانند ادعا کنندکه الزامات HSE رانیز رعایت و اجرایی کرده اند ومیتوانند بهمراه دو استاندارد 14001 و 45001 ، HSE رانیز درسازمان پیاده سازی نمایند وازلحاظ صرف وقت و هزینه نیز برایشان مثمر ثمر خواهد بود.

گواهی نامه ISO 14001 همچنین بهمراه ISO 45001 و ISO9001 سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) راتشکیل داده و تعریف میکند. بزبان دیگر سیستم مدیریت زیست محیطی درکنار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت یکپارچه راتشکیل میدهد. پس میتوان گفت یک سازمان بهترست قبل ویا همزمان باهم سه استاندارد ایزو14001 ، ایزو 45001 و ایزو 9001 راطراحی و پیاده سازی کند وهر سه استاندارد 9001 ، 14001 وهمچنین 45001 رادر کنار هم اخذ نماید وبااینکار سیستم مدیریت یکپارچه یعنی همان IMS رادر سازمانش پیاده سازی نماید و درهزینه ها و وقت خودش صرفه جویی نماید.

دریافت گواهی نامه ISO14001 ازطریق مراجعی صورت میگیردکه بدانها اصطلاحا CB گفته میشود وخود CB ها زیر نظر مراکزی باعنوان اختصاری AB اعتبار دهی و مدیریت میگردندوهمچنین خوداین مراجع AB زیر نظر سازمان جهانی IAF اعتباردهی میشوند بهمین دلیل گفته میشودکه گواهی نامه صادرشده ازطریق مراجع IAF دارای بالاترین اعتبار میباشد. جهت صادرات کشورهای اروپایی انواع گواهینامه بایستی اعتبار IAF داشته باشند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید