گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

IMS

گواهی نامه IMS گواهینامه ims

گواهینامه IMS برگرفته ازعبارت Integrated Managment System درمعنی سیستم مدیریت یکپارچه میباشدکه ازتلفیق سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ( ISO9001 ) ، ISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی وهمچنین سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای ( ISO45001 ) حاصل میگردد. لازم بذکرست استاندارد OHSAS18001 قبلا باعنوان سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای مطرح بود اما امروزه ISO45001 جای استاندارد 18001 راگرفته وکامل شده استاندارد اهساس 18001 میباشد بهمین جهت سازمانها موظفند وتوصیه میشود گواهینامه ISO 45001 راجای گواهینامه OHSAS 18001 طراحی وهمچنین پیاده سازی نمایند.

گواهی نامه IMS گفتیم مشتق ازسه گواهینامه ایزو9001 ، ایزو14001 ، ایزو45001 میباشداما لزومی نداردکه هرسه گواهی نامه بطور همزمان اخذ گردد بلکه درابتدا سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 راطراحی ونیز پیاده سازی کندکه عمومی ترین استاندارد وپیش نیاز استانداردهای دیگر میباشد وسپس جهت اخذ دو استاندارد ISO14001 وهمچنین ISO45001 درطول زمان برنامه ریزی کرده وطراحی وهمچنین پیاده سازی نمایند.

IMS تنهایک اصطلاح بوده ویک گواهینامه خاص بین المللی نمیباشد. اخذ سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 45001 لازمه سیستم مدیریت یکپارچه میباشد واینکه موسسات ومراجع ثبت وصدور گواهینامه خودشان سرخودبه صدور گواهینامه IMS میپردازند درست نیست زیرا اینگونه گواهی IMS فاقد اعتبار میباشد.

IMS راکاربران ممکنست در گوگل باعناوین مختلف سرچ کنند مانند: IMS ، ims ، Ims ، آی ام اس . ویا بدنبال دریافت اطلاعات درحوزه گواهینامه IMS باعناوین متفاوتی در گوگل جستجو نمایند: گواهینامه IMS ، گواهی IMS ، گواهی نامه IMS ، استاندارد IMS ، سیستم مدیریت یکپارچه .
گواهی IMS وقتی مطرح میشود همانطورکه بارها گفته شد ISO9001 ، ISO14001 وهمچنین ISO45001 مطرح میگرددکه درزیر اختصارا تعریف مختصری ازهر کدام رامطرح میکنیم:

گواهینامه ISO9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت بعنوان عمومی ترین استاندارد وپیش نیاز تمامی استانداردها میباشدکه تمامی شرکتها باهر گونه فعالیت بهترست درجهت پیشبرد روند کارشان استاندارد 9001 راجهت کارآیی بهتر پیاده سازی نمایند. جهت اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه ایزو 9001 اینجا کلیک کنید.

گواهینامه ISO14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی نیز همانطورکه ازنامش پیداست مسائل زیست محیطی رامورد بررسی قرار میدهد والزاماتی رابیان میکند جهت داشتن محیط زیست سالم و راهکارهایی رابه سازمانها ارائه میدهد تادر راستای عملکردشان آنرا بکارگیرندتا درحین عملکردشان میزان آلودگی راتاحد ممکن کاهش داده وبه داشتن محیط زیست سالم کمک کنند. جهت اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه ایزو 14001 اینجا کلیک کنید

گواهینامه ISO45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای بیان کننده الزامات ایمنی وبهداشتی جهت کارمندان و پرسنل وبطور کلی تمامی عوامل داخلی وخارجی درگیر باسازمان میباشدو سازمان باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای خیال کارمندان وتمامی افراد درگیر باسازمان راجهت ایمنی راحت میکنند.جهت اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه ایزو 45001 اینجا کلیک کنید
کاربران ممکنست گواهینامه های ISO 9001 ، ISO 14001 وهمچنین ISO 45001 راباعناوین زیر نیزدر گوگل سرچ نمایند: گواهی نامه ISO9001 ، گواهی نامه ISO14001 ، گواهی نامه ISO45001 ، گواهی ISO9001 ، گواهی ISO14001 ، گواهی ISO45001 ، استاندارد ISO9001 ، استاندارد ISO14001 ، استاندارد ISO45001 ، گواهی نامه ISO 9001 ، گواهی نامه ISO 14001 ، گواهی نامه ISO 45001 ، گواهی ISO 9001 ، گواهی ISO 14001 ، گواهی ISO 45001 ، استاندارد ISO 9001 ، استاندارد ISO 14001 ، استاندارد ISO 45001 ، گواهی نامه iso 9001 ، گواهی نامه iso 14001 ، گواهی نامه iso 45001 ، گواهی iso 9001 ، گواهی iso 14001 ، گواهی iso 45001 ، استاندارد iso 9001 ، استاندارد iso 14001 ، استاندارد iso 45001

گواهی IMS راچه مراجعی صادر میکنند؟ گواهینامه IMS رامراجع ثبت وصدور گواهینامه ISO صادرمیکنند. جهت اطلاع درحوزه مراجع ومراکز ثبت وصدور گواهینامه های ایزو اینجا کلیک کنید.

سیستم IMS مزیتهایی داردکه مهمترینش اینست ؛ وجود اشتراکات بسیار ویکپارچگی باعث میشودکه سازمان جهت طراحی و پیاده سازی ، مستندسازی ، ممیزهای داخلی وهمچنین صدور گواهینامه IMS ونیز مراقبتی سالیانه ودستمزد مشاوره متحمل هزینه های اضافی نگردد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید