گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

‏HSE چیست؟

HSE چیست؟

HSE چیست؟ یک سیستم مدیریتی میباشد باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و محیط زیست که متشکل ازالزامات استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و ۴۵۰۰۱ بعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی میباشد واین نشانگر اینست هنگامیکه یک سازمان میخواهداین استاندارد رادر درون شرکتش راه اندازی کنداین کار رابا طراحی و پیاده سازی ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ درکنار یکدیگر انجام دهد اینجا لازمست کمی درمورد ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ نیزصحبت کنیم تاشما متقاضیان محترم بااین گواهینامه HSE آشنا شوید. گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ درمعنای سیستم مدیریت زیست محیطی درحقیقت الزامات محیط زیست رابیان میکندکه شرکت درراستای فعالیتهای بایدچه کارهایی راانجام بدهدکه فرایندهایش برروی محیط زیست اثرات منفی نداشته باشد ودر راستای پاکسازی آب و هوا گام برمیدارد و درواقع نشان میدهدکه محیط زیست برایش ازاهمیت بالایی برخوردار میباشد و نسبت بسلامت مردم اهمیت میدهد گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ کنار گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ معنا پیدا میکند‌ و درواقعیت امراین دو گواهینامه بانوعی مکمل یکدیگرند و همدیگررا کامل میکند و بدون یکدیگر انگار ناقص هستندو چیزی کم دارنداین دو استاندارد بنوعی همدیگر راپوشش میدهند وبه همین دلیل اغلب کنارهم پیاده سازی میشود و بتنهایی معنای آنچنانی ندارد .

ایزو ۴۵۰۰۱ باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی الزامات ایمنی و بهداشت شغلی رابیان میکند وبه بهداشت کارکنان اهمیت زیادی میدهد واین باعث میشودکه کارکنان یک سازمان درراستای اهداف سازمان فنی و باانگیزه بیشتری بکار بپردازند و ازلحاظ ایمنی احساس امنیت داشته باشدکه سلامت شما رابه خطر نخواهد افتاد و باانگیزه بالا کار خودرا انجام مید‌هند همانطورکه دربالا گفته شداین گواهینامه بهمراه ایزو 14001 معنا پیدا میکندو مکمل یکدیگرندو همدیگررا کامل میکنند وبدون یکدیگر انگار نقایصی دارندکه پوشش میدهندواین استاندارد همچنین درکنار ایزو 9001 بانام سیستم مدیریت کیفیت نیز طراحی و پیاده سازی میشوندو دراصل میتوان باقاطعیت گفت سه گواهینامه ایزو 14001 و ایزو 45001 و ایزو 9001 بهمراه یکدیگر معنا میابندو درکنار یکدیگر معنا و مفهوم پیدا میکنند زمانیکه سازمانی استانداردهای فوق رادر کنار یکدیگر پیاده سازی میکنند میگویندیک سیستم مدیریت یکپارچه راجهت سازمان خودش طراحی و پیاده سازی نموده است وبه اصطلاح IMS خوانده میشودیک سازمان بهترست دو گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ و 45001 درکنار یکدیگر طراحی و پیاده سازی کند وسپس بابت اخذ و دریافت HSE اقدام کند ویک سازمان میتوانداین گواهینامه رابه تنهایی طراحی و پیاده سازی کنداما بدلیل اینکه کارآمدتر باشد و بهره وری بیشتری داشته باشدو درون فرآیند هایش بتواند بهره وری بهتری داشته باشداز الزامات HSE بهتر میباشدکه بادریافت و اخذ استاندارد ۱۴۰۰۱ و ۴۵۰۰۱ ، HSE رادریافت نماید.

مراجع صادر کننده HSE نیزمانند مراجعه صادر کننده ایزو هستند یعنی همان مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو HSE رانیز صادر میکنندکه دو نوع میشوندیا بین المللی هستند ویا داخلی. مراجع صادر کننده ایزو و HSE دراصطلاح و اختصار CB خوانده میشود وخود CB زیر نظر AB فعالیت میکند. خوداین AB نیززیر نظر یک نهاد بالاتر بعنوان IAF فعالیت دارند و اعتباردهی میشوند‌ و یکسری دیگر هستندکه غیر IAF هستندکه ساخته و پرداخته ایرانی‌ها هستند ودرون ایران صادر می شودو CB وهمچنین AB ساختگی ما ایرانیها هستند و بیش از600 مرجع هستند.

مرکز مشاورین مهندس محمدیان باسابقه درخشان و مشاورین با تجربه بصورت رایگان تمامی خدمات مشاوره رادر خصوص انواع گواهینامه ایزو دراختیار شما قرار میدهد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید