گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

شرکتهای ایزو در تهران

شرکتهای ایزو در تهران

شرکتهای ایزو در تهران دو تیپ هستند یااینکه ازتیپ IAF هستند ویا غیر IAF . باتوجه هدف سازمان مشخص میشودکه سازمان ازچه نوع گواهی ایزو میتواند درخواست کندیا ازنوع IAF ویااز تیپ غیر IAF . شرکت باتوجه نوع فرآیند و گستردگی و زمان و توانایی اقتصادی و مالی خودش انتخاب میکندکه ازکدام مدل گواهی ایزو میخواهد دریافت کند. بدان معناکه چنانچه شرکتی ازنوع شرکتهای تولید کننده و صادر کننده باشد بایستی ازنوع IAF استفاده کند و بهره مند شودکه دارای اعتبار جهانی هست و بنابر قواعد و قوانین بین المللی تهیه و تدوین گردیده است.همینطور چنانچه شرکتی شرایط خوبی داشته باشد باهر هدفی توصیه برروی پیاده سازی و طراحی نوع IAF هست زیراکه دراین تیپ بانحوه درست پیاده سازی و ممیزی شرکت متقاضی بهره وری بیشتری بدست میاورد. اینگونه گواهی ایزو تحت اعتبار IAF تعداد معدودیشان توسط هرمرکز صادر میشود یعنی یک شرکت ایزو 45001 و ایزو 22000 رابه ثبت میرسانداما شرکت دیگر نمیتواند اینهارا صادر کند و انواع دیگررا میتوانندبه صدور برسانند.

شرکتهای ایزو در تهران ازانواع غیر IAF هستند دراغلب موارد زیراکه داخلی هستند و درون ایران ساخته و پرداخته میشوند و ساختگی ایرانیها هستند و بهمین جهت درایران صادر میشوند و سریعابه دست متقاضی میرسند و پیاده سازی و ممیزی بنابر درخواست مجموعه متقاضی انجام میگیرد و سازمانها نیزبه دلیل عدم آگاهی کافی ویا سختی کار پیاده سازی تنها بدنبال اخذ ایزو هستند و پیاده سازی برایشان مهم نیست بهمین دلیل بدنبال کسب گواهینامه ازاین مراجع هستند.و اینگونه مراکز میتوانند انواع استاندارد ایزو رابه صدور برسانند منظور ازانواع ایزو بیشتر شامل انواع عمومی ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو 45001 ، سیستم مدیریت یکپارچه ( تهیه و تدوین یکپارچه و همزمان سه استاندارد ایزو 9001 و ایزو 45001 و ایزو 14001 ودر اصطلاح IMS خوانده میشود) و HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی ودیگر انواع ایزو مشتری مداری یعنی سیستمهای جلب رضایت مشتری مثل ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان و ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان و ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ایندو دسته بیشتر مورد تقاضای شرکتهای متقاضی اخذ گواهی ایزو میباشد و انواع تخصصی (، ایزو 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، ایزو 13485 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع و تجهیزات پزشکی ) بنابر فعالیت سازمان واما شرکتها درکنار ایزو تخصصی بنابر فرآیندشان ممکنست 8 گواهی بالارا نیزبگیرند و میتوانند جهت بهره وری بهتر و بیشتر ازآنها بهره ببرند.

شرکتهای ایزو در تهران و شناخت مراجع صدور گواهی ایزو دزتخصص و زمره خدمات مرکز ما میباشد و شما میتوانید تنهابا یک تماس بامرکز بدین منوال میباشدکه متقاضی محترم باگروه مشاورین مهندس محمدیان تماس میگیردو درخواست خودرا مطرح میکندو گروه مشاورین مهندس محمدیان متناسب بادرخواست و بودجه و زمان درخواست گواهینامه ایزو ازطرف شرکت متقاضی صفرتا صد کاررا انجام میدهدتا شرکت متقاضی گواهی نامه ایزو دست پیداکندبه گواهینامه ایزو تنها لازمست نوع گواهینامه ایزو خودرا انتخاب کنید و صفر تاصد کاررا تارسیدن گواهینامه بما بسپارید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید