گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

سامانه اخذ گرید انفورماتیک

سامانه اخذ گرید انفورماتیک


سامانه اخذ گرید انفورماتیک سوال اغلب شرکتهای انفورماتیکی هست و درابتدا بایستی دانست گرید ویا رتبه انفورماتیک چیست؟ گرید انفورماتیک مختص شرکتهای انفورماتیکی بودهست وبه فعالیتهای انفورماتیکی درکشور مشغول هستند مربوط میشود شرکت های متقاضی برای اینکه بتوانند گرید انفورماتیک رابدست اورندباید مراحل مورد نیاررا بدرستی پشت سر گذارندتا توسط کارفرمایان رتبه انفورماتیک شرکت معتبر اعطا گردد درغیر اینصورت شرکت نمیتواند موفق بدریافت گرید انفورماتیک شوداین گرید دررابطه فناوری اطلاعات درسطح جهان فعالیت میکند شرکت هاییکه درزمینه اساسنامه این برند مشکل دارند بایدفعالیت کاری و اساسنامه شرکت خودرا عوض کنندتا بتوانندبه مراحل بعدی پروسه دست پیدا کنند.


شرایط دریافت گرید انفورماتیک درون کشور ازشرایط دریافت رتبه پیمانکاری بودست ودر داخل کشور متقاضیان متعددی رابرای خوددارا میباشد. مدت زمان اعتباراین گرید بعداز بدست اوردن یک سال بوده است و شرکتهای خواهان بعداز اینکه یک سال اززمان دریافت گرید انفورماتیکی شرکت خودسپری شدباید بصورت قانونی دوباره گرید انفورماتیک ویاهمان گرید انفورماتیک رابدست اورندکه روند فوق نیزروند و مراحل قانونی خودرا دارا میباشدکه توسط نهادها و شرکتها و موسسات و سازمانهای متقاضی طی میشود. کلیه شرکتهای انفورماتیکی متقاضی اخذ و دریافت گرید انفورماتیک اولین بار باشرط داشتن حداقل شرایط میتوانند دو رتبه 7 دردو رشته گرید مورد نظر فعالیت شرکت خودرا دریافت نمایند ودر سال مالیاتی باارائه اظهار نامه مالیاتی رتبه انفورماتیک خودرا ارتقا دهند. و امتیار شرکت خودرا جهت بالا بردن رتبه شرکت خود افزایش دهند


گرید انفورماتیک در 5 رشته و 15 زیر شاخه بجهت شرکتهای متقاضی صادر میشود و شرکتهای انفورماتیکی میتوانند ازاین رشتهها و زیر شاخه بنفع شرکت خوداستفاده نمایند و براساس اساسنامه موجوددر قوانین درسطح کشور فعالیت کنند. بدست آوردن گرید انفورماتیکی درکشور تخصصی بوده و هرسازمانی توانایی بدست اوردن گرید انفورماتیک راندارد کسانیکه بدین پروسهها وارد میشوند بایدهم آموزشهای لازم رادراین زمینه داشته باشند وهم ازمیزان تجربه کافی برخوردار بوده باشندتا بتوانند کار خودرا بصورت تخصصی انجام دهند درغیر اینصورت گرید بشرکت متقاضی صادر نخواهد شدبرای همین منظور توصیه براینست شرکتهای خواهان دراین کار بهترست ازپرسنل آموزش دیده و دارای تحصیلات تکمیلی استفاده کنندتا روند اخذ گرید انفورماتیکی بخوبی صورت گیرد. شرکتهاییکه درسازمان خودافراد تحصیل کرده راوارد میکنند دربدست اوردن رتبه ازامتیار بیشتری نیزبرخوردار خواهند بود اساسنامه بدین صورت میباشدکه سازمان بایداز مدیران ارشد باتحصیلات تکمیلی درشرکت خوداستفاده کنداین مدیران بادی بصورت تمام وقت درشرکت حضور داشته باشند و بفعالیتهای  شرکت بپردازندبرای اینکه روند کاری سازمان بخوبی توسعه پیدا کند کارفرمایان شرکتهارا ملزم میکنندکه ازسازمان خودیک چارت مناسب و دقیق تدوین کرده وبه سازمان صادر کننده اعتبار عرضه بدهند دراین چارت وظایف شغلی افراد و پرسنل بخوبی مشخص شدست و وظایف شغلی جهت همگی روشن میشود وهمه پرسنل بخوبی بکارهای خودمیپردازند.


سامانه اخذ گرید انفورماتیک ویکی دیگراز مواردیکه درزمان کسب گرید انفورماتیکی مورد توجه کارفرمایان میباشد سابقه کاری شرکت ازچندین جنبه بودست و یکی ازاین جوانب پرداخت حق بیمه شرکت بودست وبه خوبی مورد واسنجی و اعتبار سنجی شرکت قرار میگیرد و سازمان خواهان بایدبه تمامی قوانین پایبند بوده باشد شاخص بعدی دراین زمینه میزان رضایت مندی مشتریان ازسازمان بودست و هرچه قدر خوب باشدبه امتیاز سازمان کمک خواهد کردتااز رتبه خوبی دراین زمینه برخوردار بوده باشد. یکی دیگراز شرایط دریافت گرید انفورماتیک درسطح کشور طراحی کردن و ساختن یک وب سایت همراه بااسناد و مدارک موجوددر کشور بوده و سازمان متقاضی بخاطر اینکه بتواند فعالیت کند بایداین سایت رانیز بابت شرکت خودشان راه اندازی نماید. تاروند خدمات رسانی مراجعه کنندگان سازمان راحت بوده باشد. اظهار نامه مالیاتی شرکت نیزیکی دیگراز پروسه های مهم دربدست اوردن گرید انفورماتیکی بودست  وباید مورد بررسی قرار گیرد. شرکتهای خواهان اگردر انجام دادن اینمراحل موفق عمل کنند براحتی گرید مورد نظر رابدست میاورند.


گروه مشاورین سپاهان یکی ازمراکز بزرگ مشاوره و اطلاع رسانی باسابقه درخشان آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی درخصوص گواهینامه ایزو ISO ، HSE ، CE ، گرید و رتبه پیمانکاری ، گرید ویا رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت متقاضیان محترم میباشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید