گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

مراحل گرفتن گواهینامه  HSE

مراحل گرفتن گواهینامه  HSE

مراحل گرفتن گواهینامه HSE و شرکتهای متقاضی درکشوربرای اینکه بتواننددر مزایدات و مناقصات دولتی شرکت کنندباید گواهینامه HSE رااز شرکت صادر کننده HSE دریافت نمایند گرفت گواهینامه مورد نظر مراحل و شرایط خاص خودرا دارا میباشدکه شرکتهای خواهان بایدبدرستی همه اینمراحل راانجام دهندتا شرکت صادر کننده مدرک مورد نظررا صادر کند شرکتهای خواهان دراولین قدم بجهت اینکه بایدشرکت خودرا تاسیس کنند و آدرس دقیق شرکت رابه کارفرمایان خودارسال کنند.

مراحل گرفتن گواهینامه  HSE و شرط دیگربرای دریافت گواهی نامه HSE درسطح کشور طراحی کردن یک وب سایت بجهت سازمان بودست وازاین طریق سازمان بتواند مدارک و اطلاعات خودرا بکارفرما بارگذاری کند و ازاین طریق وضعیت اطلاعات شرکت خودرا پیگیری کند شرکتهابرای اینکه بتوانند فعالیت خودرا درزمینه دریافت گواهینامه HSE شروع کنند بایددر ابتدا زمینه فعالیت سازمان خودرا مشخص کنندچون روند دریافت گواهینامه پیچیدگیهای خاص خودرا بهمراه دارند وهر فرایند بایدبر اساس فعالیت خاص خوداین برند رادریافت کند گواهینامه HSE درجهان درمورد سیستم مدیریتی بهداشت و زیست محیط فعالیت میکندو شرکتهاییکه HSE رادریافت کرده اند نشان دهنده اینمسئله میباشدکه اینمراکز تمامی قوانین مورد نیاز درجهت ایمنی شغلی و بهداشت کارکنان رابدرستی رعایت میکند.

مراحل گرفتن گواهینامه  HSE و سه شاخصه اصلی کواهینامه HSE جهت تمامی شرکتهای متقاضی ایمنی، زیست محیط و سلامتی بوده و HSE برروی این سه پارامتر فعالیت میکند و ازشرکتهای انتظار دارنداین سه پارامتر رابخوبی درفعالیتهای خودرعایت کنند شرکتهای خواهان درنظر داشته باشندکه گرفتن و دریافت برند HSE تاحدودی زمان بر بودست و چندین ماه زمان خواهد بردتا شرکت بتوانداین گواهینامه راکسب کند. شرکتهای صادر کننده HSE درسطح کشور متنوع هستند وهر سازمانی نیزبا هزینه خاصی این مدرک راصادر میکند توصیه میشودکه مجوز خودرا ازشرکتهای معتبر دریافت کرده باشند هرچند هزینه سازمان بالا بوده باشد دریافت گواهینامه HSE ازاین سازمانها بنفع خود شرکت متقاضی بودست چون بااعتبارکه بدست آورده اند میتوانند درتمامی شرکتهای جهان بفعالیت خودادامه دهند بنابراین توصیه راجدی گرفته و هزینه های کم یازیاد رابرای خودملاک قرار ندهید.

مراحل گرفتن گواهینامه HSE یکی دیگراز شاخصه های اساسی دراین فرایندها کسب کردن دو استاندارد موجودبرای گواهینامه HSE بودست و استاندارد سیستم مدیریتی بهداشت ایمنی و شغلی درحین کار باعنوان 14001 بیان میشود و نوع دیگر ایزو مربوطه سیستم مدیریتی زیست محیطی بودست واین مورد نیزبا استاندارد ایزو 45001 درسطح جهان بیان میگردد.
مراحل گرفتن گواهینامه  HSE بجهت اخذ گواهینامه HSE درجهان بایداین دو مورد رادریافت کرد بعدبه مراحل دیگر کسب گواهینامه رسیدگی کرد. ازعوامل مهم و اساسی دیگر دراین فرایندها بکار گیری پرسنل آگاه و اموزش دیده درشرکت بودست و سازمانهای خواهان بایداز افرادی درشرکت خوداستفاده کنندکه دارای تحصیلات کارشناسی بوده و ازمیزان سابقه 12 ساله نیزدر شرکتهای دارای برند معتبر استفاده کنند دراین صورت بسیاری ازفرایندهای شرکت دراسرع وقت برطرف خواهد شد علاوه براین بهترست شرکت ازافرادی درشرکت خوداستفاده کندکه ازمیزان انعطاف پذیری بالایی برخوردار بوده باشنداین اشخاص قابلیتهایی رادارندکه میتوانند مشکلات سازمان رابفرصت تبدیل کنند و بنفع سازمان تمام کنند عامل دیگربرای سازمان داشتن فرهنگ ایمنی شغلی درکارکنان سازمان میباشدکه پرسنل ازاین فرهنگ برخوردار بوده باشند شرکتهای بطور معمول براساس پتانسیلها و ظرافت شرکت خوددر جهان فعالیت میکنند یکی ازعواملیکه روی حجم کاری شرکت میتواند موثر بوده باشد میزان آگاهی و اطلاعات پرسنل بودست و هرچه قدر میزان شاخصها بالا برود انتظارات کارفرمایان نیزاز سازمان بالا خواهد رفت و شرکت به فرایندهای جدید درجهان دست پیدا میکند یکی دیگراز شرایط اخذ گواهینامه میزان کارکنان مشغول درسازمان بوده ومورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد عامل دیگربرای سازمانها میزان حقوق دریافتی ازسوی پرسنل سازمان نیزمورد بررسی قرار میگیرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید