گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

ISOHSE

گواهی نامه hse

گواهی نامه hse یکی ازانواع استانداردهای جهانیست و بسیاری ازشرکتهای متقاضی درپی بدست آوردن گواهینامه HSE میباشنداین سازمانهای بسیاری ازشرکتهای موجودبرای اینکه بتواننددر مناقصات و مزایدات برگزار شده شرکت کنند بدنبال دریافت گواهینامه HSE اقدام ‌میکنند تابا بدست آوردن گواهینامه hse بتوانند طرح های ارائه شده رادریافت کرده وروی  آنها کار کنند. شرکتهای متقاضی گواهینامه جهانی بایددر ابتدا زمینه فعالیت خودرا شفاف سازی کنندتا مراحل بدست آوردن گواهینامه HSE براحتی روشن شود مرحله بعدی دراین زمینه مشخص کردن آدرس دقیق شرکتست و بااحداث کردن و تاسیس کردن  شرکت امکان پذیر میباشد. گواهینامه Hse درزمینه فرایندهای زیست محیطی بهداشت فردی و ایمنی شغلی فعالیت میکنند و تمامی شرکتها و سازمانهاکه قصد بدست آوردن گواهینامه HSE رادارند بایستی بدین شاخصها توجه لازم راداشته باشندتا بتوانند براحتی فعالیت کنند

گواهی نامه hse و مدیران ارشد درنظر گرفته شده جهت اشتغال دراین سازمانها مورد نظر میباشند بایددارای مدرک کارشناسی دریکی ازرشته های مربوطه بوده و ازسابقه کاری ۱۲ ساله نیزدر یکی ازشرکتهای دارای اعتبار جهانی سابقه لازم راداشته باشند دراین صورت همین افراد براحتی میتواننددر سازمانهای خواهان مشغول بکار شوند و مدیران بایددراین سازمان هابه صورت تمام وقت گذاشته و بفعالیت‌های خوددراین شرکت مشغول باشند و نبایددر سازمانهای  دیگرنیز مشغول بهکار بوده باشداین شرایط مربوط بمدیران ارشد تمامی سازمانهای خواهانست. مهندسان مورد نظر نیزباید حداقل دارای مدرک کارشناسی با۳ سال سابقه کار دریک شرکت معتبر بوده باشند دراین صورت نیزاین افراد میتوانند بعنوان مهندس درسازمانهای خواهان بکار گرفته شوند.

گواهی نامه hse و عوامل دیگرکه دراین زمینه لازم و ضروری میباشد طراحی کردن چارت سازمانی موسسات مربوطه ست وبه کمک اینصورت میتوان تمام فعالیتهارا بررسی کرد تاهمه کارکنان ازوظایف شغلی خودبه بهترین شکل ممکن همه آن‌هارا انجام دهندتا موسسه ازبازدهی مناسبی درکمترین زمان ممکن برخوردار بوده باشد. عامل دیگرکه دراین زمینه میباشد داشتن بیمه تمامی پرسنل و کارکنان موسسه میباشدکه اینمورد بخوبی مورد بررسی و ارزیابی شرکتهای صادرکننده گواهینامه قرار میگیرد. یکی دیگراز عوامل ضروری بابت تمامی سازمانهای متقاضی گواهینامه شده ارائه اظهارنامه مالیاتی سالهای قبل بودست و توسط دستگاههای صادرکننده اینمورد نیزبه خوبی بررسی و مورد بازنگری و اعتبارسنجی قرار میگیرد. درصورت بروز هرگونه مشکل بایدمدیران درکمترین زمان مشکلات نارساییها رابرطرف کرده و نتایج خودرادر اسرع وقت بمدیران و کارفرمایان خودابلاغ کنند. شرکتهای مشاوره دهنده نیزدر سطح کشور وجود دارندکه بسازمانهای متقاضی مشاوره هاو راهنماییهای لازم رابه صورت رایگان ارائه میدهند تااین سازمانها درکمترین زمان ممکن بتوانند خودرابرای دریافت کردن برنامه مورد نظر آماده کنند.

گواهی نامه hse و همانطورکه گفته شد گواهینامه یاد شده ازسه اصل مهم و اساسی تشکیل شده است شامل ایمنی کار منابع زیست محیطی موجود و سلامتیست واین سه شاخص بایدبخوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند و سازمانهای خدمات رسانی یامشاوره دهنده ویا پیمانکاری  براساس همین سه شاخص درسطح کشور بایدفعالیت کنند. عامل دیگرکه دراین فرآیندها مهم و اساسی بوده و میزان رضایت مندی مشتریان درسالهای گذشته طرحهای ارائه داده شده بسازمان های متقاضی درسطح کشور بوده و بااستفاده ازمطالب و اطلاعات موجوددر مورد بررسی و اعتبار سنجی قرار میگیرد. دراین زمینه میزان حقوق دریافتی کارکنان سازمانهای متقاضی گواهینامه مورد نظر بودست وبه خوبی بااستفاده ازاین اظهارنامه مالیاتی بررسی و ارزیابی میشود.
گواهی نامه hse و عامل دیگردر هنگام اخذ گواهینامه یادشده حجم کاری نهادهای خواهان اینمورد نیزباید مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیردتا نارساییها و مشکلات موجود دراین فرایند هانیز بحداقل ممکن خودبرسند. ازشرایط دیگربرای بدست آوردن گواهینامه HSE میتوان بهزینه های نهادهای صادرکننده مورد نظر  اشاره کردکه هرنهادی هزینه های خاص خودرا بدنبال دارد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید