گواهینامه ISO, HSE گواهی نامه iso , hse گواهینامه ایزو, استاندارد ISO و گواهی , HSE – MS گواهینامه CE , گواهی IMS ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ، رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

09226799678

info@ims-iso.ir

hse

گواهینامه HSE گواهی نامه HSE - MS

گواهینامه HSE گواهی نامه HSE – MS مخفف ( Health safety environment ) بمعنای سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی متشکل ازدو گواهی نامه ISO 14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) و OHSAS 18001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ) میباشد. سازمانهای دارای دو گواهی نامه iso 14001 (سیستم مدیریت زیست محیطی ) و ohsas 18001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ) باطراحی و پیاده سازی دو سیستم ایزو 14001 و اهساس 18001 الزامات استاندارد hse رابرآورده کرده اند و میتوانند گواهینامه HSE رادریافت کنند. درحقیقت استاندارد HSE یک مدل میباشد باعنوان HSE – MS وهمانطورکه ازنامش پیداست الزامات دو استاندارد 14001 و 18001 رابیان میکند. چنانچه سازمانی متقاضی دریافت گواهینامه HSE باشد بهترست دواستاندارد ISO 14001 و OHSAS 18001 رانیز دریافت کند. همچنین سازمان متقاضی دریافت گواهی نامه HSE بهترست قبل یا همزمان باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 وهمچنین سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 رانیز طراحی و پیاده سازی کند. البته باطراحی و پیاده سازی سه استاندارد 9001 و 14001 و 18001 اصطلاحا میگویند سازمان سیستم مدیریت یکپارچه IMS رادر مجموعه طراحی و پیاده سازی کرده است. سازمان دارای گواهی نامه HSE باطراحی و پیاده سازی استاندارد HSE یا همان مدل HSE – MS نشان میدهد و ثابت میکند کلیه الزامات مربوط ایمنی و بهداشتی کارکنانش وهمچنین الزامات مربوط محیط زیست رادارد رعایت میکند. بیشترین استفاده استاندارد HSE جهت مناقصات میباشد.

گواهینامه HSE گواهی نامه HSE – MS هم مورد استفاده سازمان میباشدهم افراد میتوانند گواهینامه hse رادریافت کننداما افرادیکه میخواهند بعنوان افسر ایمنی درسازمانی فعالیت کنند اگر مدرک مرتبط یا دانشگاهی ندارند میتوانند و بهترست گواهینامه hse رابا گذراندن دوره هایی ازطریق سازمانهای خصوصی و زیرنظر وزارت کار دریافت کنند.

گواهینامه HSE گواهی نامه HSE – MS ازاقدامات جهت اخذش بدین موارد اشاره میکنیم: گرفتن اطلاعات متقاضی، دریافت مجوز جهت شروع کار، حصاربندی محوطه موردنظر، تخریب موارد سفارش شده بعداز جمع آوری نخاله های زائد وانتقال جهت اماکن دستورداده شده، حمل کفپوشها و بلوکها و جداول، سنگها و آب و تانکر آب و سایر مواد و ابزار و مصالح موردنیازبه محل اجرا، انجام مهر محاسباتی طبق نقشه های ابلاغی، اجرای بار، جمع آوری نخاله ها ومصالح باقیمانده و اقدامات دیگر.

فعالیتهای ویژه کاری نیازمند درنظر گرفتن ملاحظات HSE :

حمل و نقل شامل حمل تجهیزات و وسایل کاری و همچنین حمل ماسه، سیمان، سنگ، کفپوشها، بلوکها وسایربه محل کار

امور مرتبط بانخریب شامل ریسکهای برق، پرتاب و ریسکهای دیگر

ساختن ملات ویا بتن بابتن بر

سنگ کاری، سیمان کاری، جدول کاری و مابقی امور بنایی

شرح وظایف ساده: تخریب محوطه، خاکبرداری و نخاله برداری، حمل و بارگیری نخاله ها، خاک ریزی، تسطیح، ملات ریزی، سنگ کاری، جدول کاری، سیمان کاری، آسفالت کاری

گواهینامه HSE گواهی نامه HSE – MS ؛ ارزیابی ومدیریت ریسک ازمفاهیم اساسی و اصلی درمقوله تدوین مدل HSE- MS میباشد. درمقوله ارزیابی و مدیریت ریسک شناسایی مخاطرات و پیامدها مطرح میشودکه درآن چه میشود و اگرها شناسایی میشود ( روش WHAT-IF ) . درمقوله ارزیابی ریسک روشهای ارزیابی ریسک مطرح میشود یک روش روش FMEA میباشدکه شدت وقوع و احتمال وقوع رابعنوان دو ابزار ارزیابی ریسک میسنجد. مطالب بیان شده تنها قسمت کوچکی از توضیحات سرفصلهای HSE ومدل HSE – MS میباشد. درادامه بطورخلاصه و اجمالی سرفصلهای HSE رابیان میکنیم.

رهبری وتعهد 1

خط مشی و اهداف استراتژیک 2

سازمان، منابع و مستندسازی 3

مسئولیتها و ساختار سازمانی 3.1

نماینده مدیریت 3.2

منابع 3.3

شایستگی و صلاحیت 3.4

عمومی 3.4.1

آموزش 3.4.2

پیمانکاران 3.5

ارتباطات 3.6

مستند سازی و کنترل 3.7

مستند سازی نظام بهداشت، ایمنی و محیط زیست 3.7.1

کنترل اسناد 3.7.2

ارزیابی و مدیریت ریسک 4

تعیین عوامل بالقوه آسیب رسان 4.1

ارزیابی اثرات عوامل آسیب رسان برانسان، سرمایه و محیط زیست 4.2

ثبت عوامل بالقوه آسیب رسان 4.3

اهداف و معیار اجرا 4.4

اقدامات کاهش ریسک 4.5

طرحریزی 5

کلیات 5.1

یکپارچگی سرمایه 5.2

رویه ها و دستورالعملهای کاری 5.3

توسعه رویه ها 5.3.1

صدور دستورالعملهای کاری 5.3.2

مدیریت تغییر 5.4

طرحریزی وضعیت اضطراری 5.5

اجرا و بازبینی 6

فعالیتها و وظایف 6.1

بازبینی 6.2

ثبت سوابق 6.3

عدم انطباق و اقدامات اصلاحی 6.4

گزارش وقایع 6.5

پیگیری وقایع 6.6

ممیزی و بررسی مجدد 7

ممیزی 7.1

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید